Nazwa procedury:
Pozwolenie na przeszukiwanie wraku statku lub jego pozostałości
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie pozwolenia na przeszukiwanie wraku statku lub pozostałości wraku statku.
2. Kopia dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do uprawiania nurkowania.
3. Kopia dokumentów bezpieczeństwa statku, z którego będzie prowadzone przeszukiwanie, w przypadku gdy dokumenty te zostały wydane przez inny urząd morski.
4. Kopia dowodu uiszczenia opłaty skarbowej.
Opłaty administracyjne:
Brak
Opłata skarbowa:
Opłata skarbowa, w wysokości 82 zł, za wydanie pozwolenia na przeszukiwanie wraku statku lub pozostałości wraku statku pobierana jest na podstawie ustawy z dnia
16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 t.j., z późn. zm., Załącznik, część III, pkt 44.2.).
Opłata skarbowa od dokonanej czynności urzędowej, w wysokości 10 zł, za zmianę wydanego pozwolenia na przeszukiwanie wraku statku lub pozostałości wraku statku, pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 t.j., z późn. zm., Załącznik, część I, pkt 53.).
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na przeszukiwanie lub z chwilą dokonania zgłoszenia o dokonanie czynności urzędowej (zmianę pozwolenia).
Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w:
a) kasie Urzędu Miasta Gdyni,
b) na rachunek Urzędu Miasta Gdyni,
nr konta bankowego PKO BP 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065
c) kasie Urzędu Morskiego w Gdyni.
Termin i sposób załatwiania:
Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.
(Dz. U. z 2020 r. poz. 256 t.j., z późn. zm., art. 35 § 3.).

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, po otrzymaniu wniosku o wydanie pozwolenia na przeszukiwanie wraku statku lub pozostałości wraku statku, przesyła go niezwłocznie
do uzgodnień z Komendantem Morskiego Oddziału Straży Granicznej i Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Gdańsku oraz do zaopiniowania przez
Szefa Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej.
Po uzgodnieniu z w/w podmiotami Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni wydaje pozwolenia na przeszukiwanie wraku statku lub pozostałości wraku statku.
Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Morski w Gdyni
Wydział Pomiarów Morskich
Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Morski w Gdyni
ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia
Kancelaria Ogólna

lub

Urząd Morski w Gdyni
Pion Oznakowania Nawigacyjnego,
ul. 3-go Maja 9-13, 81-357 Gdynia
Tryb odwoławczy:
Na podstawie art. 129 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 t.j. z późn. zm.) od decyzji stronie przysługuje, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, odwołanie do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej za pośrednictwem Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni.
Podstawa prawna:
Pozwolenie na przeszukiwanie wraku statku lub pozostałości wraku statku wydaje się na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2019 r., poz. 2169 t.j., z późn. zm., art. 35a, art. 35b, art. 35c) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania pozwoleń na przeszukiwanie wraków statków lub ich pozostałości (Dz. U. z 2004 r. Nr 197, poz. 2025).Inne informacje:
Pozwolenie na przeszukiwanie wraku statku lub pozostałości wraku statku wydaje się na okres, który nie może być dłuższy niż 30 dni ( Dz. U. z 2019 r., poz. 2169 t.j., z późn. zm., art. 35a, ust. 3., pkt 4.).
W tym samym czasie na przeszukiwanie określonego wraku statku lub jego pozostałości pozwolenie może być wydane tylko jednemu podmiotowi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2169 t.j., z późn. zm., art. 35a, ust. 5.).