Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na Projekcie "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Krynicy Morskiej"
Data publikacji: 2017-09-27
Data publikacji wyników postępowania: 2018-03-12

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2017 r., 1579 z późn. zm.), uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania jw. w trybie przetargu nieograniczonego dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty i wybrano ofertę 5 złożoną przez Wykonawcę:
Sweco Consulting Sp. z o. o.
ul. Franklina Roosvelta 22
60-829 Poznań
Oferta w/w Wykonawcy jest najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu, gdyż uzyskała najwyższą ilość punktów w przyjętych kryteriach oceny ofert. W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). W przedmiotowym postępowaniu oferty były oceniane w oparciu o kryterium „Łączna cena ofertowa brutto” (C) – 60%; „Wykonywanie filmów (F) – 5%; „Doświadczenie Inspektora nadzoru inwestorskiego branży hydrotechnicznej” (NI) – 15%; „Ryzyko wykonania dodatkowych opracowań” (D) – 20%. Przedmiotowa oferta jest najkorzystniejsza, gdyż uzyskała w przyjętych w przedmiotowym postępowaniu kryteriach łącznie najwyższą liczbę punktów.