Nazwa procedury:
Odnowienie / wymiana świadectw przeszkoleń w zakresie bezpieczeństwa i dodatkowych świadectw specjalistycznych
Wymagane dokumenty:
WYMAGANE DOKUMENTY :
• wniosek,
• zdjęcie (w zależności od rodzaju świadectw),
• wyciąg pływania (w zależności od rodzaju świadectw),
• dowód wniesienia opłaty
Szczegółowe informacje dotyczące wymiany/odnowienia znajdują się w tabeli (patrz FORMULARZE )

W PRZYPADKU WYMIANY DOKUMENTU Z POWODU ZMIANY DANYCH OSOBOWYCH DODATKOWO NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ DO WGLĄDU ORYGINAŁ ODPISU SKRÓCONEGO AKTU MAŁŻEŃSTWA LUB DECYZJI WŁAŚCIWEGO ORGANU O ZMIANIE IMIENIA LUB NAZWISKA.

• Wymiana świadectw dla pracowników sektora gospodarki morskiej innych niż marynarze.
Świadectwa wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy (Dz. U. Nr 47, poz. 445 oraz z 2010 r. Nr 249, poz. 1669) podlegają wymianie na:

- świadectwo szkolenia dydaktycznego dla instruktora – w przypadku
świadectwa przeszkolenia dydaktycznego dla instruktorów - wymiana

- świadectwo operatora służby kontroli ruchu statków – w przypadku
świadectwa operatora VTS - wymiana

• Dokument „Certyfikat inspektora w zakresie nadzoru powłok malarskich statków morskich” wydany przed wejściem w życie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 września 2014 r. w sprawie ramowych programów szkoleń dla pracowników sektora gospodarki morskiej innych niż marynarze oraz wzorów dokumentów potwierdzających szkolenie, przez ośrodki szkoleniowe, które w dniu wydania świadectwa były objęte nadzorem dyrektora urzędu morskiego, podlega wymianie na świadectwo szkolenia osoby sprawującej nadzór nad wykonaniem powłok malarskich statków morskich - wymiana

WYMAGANE DOKUMENTY :
• wniosek,
• zdjęcie,
• dokument podlegający wymianie,
• dowód wniesienia opłaty w kasie urzędu

Opłaty administracyjne:
Wymagane płatności należy dokonywać przelewem na poniższy nr konta:
NBP O GDAŃSK - 92101011400065782231000000 (w tytule wpłaty należy wpisać kwotę opłaty oraz określić sprawę, której wpłata dotyczy)
Opłata wniesiona za pośrednictwem internetowych kont bankowych jest honorowana jedynie w przypadku, gdy zawiera stwierdzenie przez bank, że jest to przelew elektroniczny i nie wymaga stempla dziennego banku ani podpisu.

Świadectwo przeszkolenia dodatkowego i specjalistycznego - 20 zł
Duplikat I świadectwa z przeszkolenia dodatkowego i specjalistycznego - 30 zł
Duplikat II świadectwa z przeszkolenia dodatkowego i specjalistycznego - 40 zł
Opłata skarbowa:
Opłatę skarbową należy dokonać w dniu składania dokumentów w kasie Urzędu Morskiego w Gdyni lub przelewem na konto Urzędu Miasta Gdyni

Urząd Miasta Gdynia
al. Marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia

PKO BPSA 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 (w tytule wpłaty należy wpisać kwotę opłaty oraz określić sprawę, której wpłata dotyczy)

1. Od dokumentów stwierdzających ustanowienie pełnomocnika - 17 zł
2. Poświadczenie zgodności duplikatu ,odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, dokonane przez organy administracji rządowej lub samorządowej lub archiwum państwowe, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy - 5 zł
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o opłacie skarbowej

Termin i sposób załatwiania:
Wniosek zostaje rozpatrzony w terminie określonym w art. 35 k.p.a., nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia wniosku.
Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Morski w Gdyni
Wydział Dokumentów Marynarskich
81-338 Gdynia
ul. Bernarda Chrzanowskiego 10
Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Morski w Gdyni
81-338 Gdynia
ul. Bernarda Chrzanowskiego 10

Ze względu na kolejne ograniczenia, wynikające z obecnej sytuacji epidemicznej oraz mając na uwadze zagrożenia dla zdrowia zarówno klientów, jak i pracowników Urzędu Morskiego w Gdyni składanie wniosków odbywa drogą pocztową na adres: Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia z dopiskiem ”Wydział Dokumentów Marynarzy” lub poprzez platformę ePUAP (ePuap: /UrzadMorskiGdynia/SkrytkaESP)

Kierownik Oddziału - Pani Iwona Malinowska tel. 58-355-3373
Lenz Tomasz tel. 58-355-3382
Ciachorowska Maria tel. 58-355-3381
Lasocka Karolina tel. 58-355-3384

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra właściwego ds. gospodarki morskiej za pośrednictwem Dyrektora Urzędu Morskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
3. Ustawa z dnia 4 września 2008r.o ochronie żeglugi i portów morskich
Inne informacje:
Obecnie składanie wniosków na wydanie lub odnowienie świadectw przeszkoleń można realizować tradycyjną pocztą lub za pośrednictwem platformy ePUAP (ePuap:/UrzadMorskiGdynia/SkrytkaESP)

UWAGA!
Z dniem 1 stycznia 2014 r. obowiązują świadectwa:
• przeszkolenie w zakresie problematyki ochrony na statku,
• dla członków załóg z przydzielonymi obowiązkami w zakresie ochrony, które można otrzymać po ukończeniu odpowiedniego szkolenia w ośrodku szkoleniowym uznanym przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej
INFORMACJA DOTYCZĄCA SZKOLENIA W ZAKRESIE OCHRONY STATKU NA 3 POZIOMACH - (patrz informacja w zakładce: FORMULARZE)