Nazwa procedury:
Odnowienie / wymiana świadectw przeszkoleń w zakresie bezpieczeństwa i dodatkowych świadectw specjalistycznych
Wymagane dokumenty:
WYMAGANE DOKUMENTY :
• wniosek,
• zdjęcie (w zależności od rodzaju świadectw),
• wyciąg pływania (w zależności od rodzaju świadectw),
• dowód wniesienia opłaty
Szczegółowe informacje dotyczące wymiany/odnowienia znajdują się w tabeli (patrz FORMULARZE )

W PRZYPADKU WYMIANY DOKUMENTU Z POWODU ZMIANY DANYCH OSOBOWYCH DODATKOWO NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ DO WGLĄDU ORYGINAŁ ODPISU SKRÓCONEGO AKTU MAŁŻEŃSTWA LUB DECYZJI WŁAŚCIWEGO ORGANU O ZMIANIE IMIENIA LUB NAZWISKA.

• Wymiana świadectw dla pracowników sektora gospodarki morskiej innych niż marynarze.
Świadectwa wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy (Dz. U. Nr 47, poz. 445 oraz z 2010 r. Nr 249, poz. 1669) podlegają wymianie na:

- świadectwo szkolenia dydaktycznego dla instruktora – w przypadku
świadectwa przeszkolenia dydaktycznego dla instruktorów ( wymiana pok.21)

- świadectwo operatora służby kontroli ruchu statków – w przypadku
świadectwa operatora VTS ( wymiana w pokojach Nr 9 i 11)

• Dokument „Certyfikat inspektora w zakresie nadzoru powłok malarskich statków morskich” wydany przed wejściem w życie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 września 2014 r. w sprawie ramowych programów szkoleń dla pracowników sektora gospodarki morskiej innych niż marynarze oraz wzorów dokumentów potwierdzających szkolenie, przez ośrodki szkoleniowe, które w dniu wydania świadectwa były objęte nadzorem dyrektora urzędu morskiego, podlega wymianie na świadectwo szkolenia osoby sprawującej nadzór nad wykonaniem powłok malarskich statków morskich ( wymiana pok.21).

WYMAGANE DOKUMENTY :
• wniosek,
• zdjęcie,
• dokument podlegający wymianie,
• dowód wniesienia opłaty w kasie urzędu

Opłaty administracyjne:
Opłatę należy dokonać w dniu składania dokumentów:
• w kasie Urzędu Morskiego w Gdyni lub
• przelewem na konto Urzędu Morskiego w Gdyni

Urząd Morski w Gdyni
81-338 Gdynia
ul. Bernarda Chrzanowskiego 10

NBP O GDAŃSK - 92101011400065782231000000 (w tytule wpłaty należy wpisać kwotę opłaty oraz określić sprawę, której wpłata dotyczy)

Świadectwo przeszkolenia dodatkowego i specjalistycznego - 20 zł
Duplikat I świadectwa z przeszkolenia dodatkowego i specjalistycznego - 30 zł
Duplikat II świadectwa z przeszkolenia dodatkowego i specjalistycznego - 40 zł
Opłata skarbowa:
Opłatę skarbową należy dokonać w dniu składania dokumentów w kasie Urzędu Morskiego w Gdyni lub przelewem na konto Urzędu Miasta Gdyni

Urząd Miasta Gdynia
al. Marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia

PKO BPSA 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 (w tytule wpłaty należy wpisać kwotę opłaty oraz określić sprawę, której wpłata dotyczy)

1. Od dokumentów stwierdzających ustanowienie pełnomocnika - 17 zł
2. Poświadczenie zgodności duplikatu ,odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, dokonane przez organy administracji rządowej lub samorządowej lub archiwum państwowe, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy - 5 zł
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o opłacie skarbowej

Termin i sposób załatwiania:
Wniosek zostaje rozpatrzony w terminie określonym w art. 35 k.p.a., nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia wniosku.
Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Morski w Gdyni
Wydział Dokumentów Marynarskich
81-338 Gdynia
ul. Bernarda Chrzanowskiego 10
Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Morski w Gdyni
Wydział Dokumentów Marynarskich
81-338 Gdynia
ul. Bernarda Chrzanowskiego 10

Pokój 21
poniedziałek - piątek 8.30- 14.00 (przerwa od 11.00 do 11.15)

Lenz Tomasz tel. 58-355-3382
Ciachorowska Maria tel. 58-355-3381
Wilk Maria tel. 58-355-3384
Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra właściwego ds. gospodarki morskiej za pośrednictwem Dyrektora Urzędu Morskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (t. j. Dz.U. z 2019r. poz.1452),
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j.Dz.U. z 2018r. poz.2096)
3. Ustawa z dnia 4 września 2008r.o ochronie żeglugi i portów morskich
(t.j. Dz.U. z 2019r. poz.692)
4. Rozrządzenie Ministra Gospodarki morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 23 kwietnia 2018r.
w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich (Dz.U. z 2018r. poz.802)
5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Żeglugi Śródlądowej z dnia 5 kwietnia 2017 r.
w sprawie ramowych programów dodatkowych szkoleń dla pracowników sektora gospodarki
morskiej (Dz. U. z 2017r. poz.849).
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie programów szkoleń
oraz wzoru świadectwa przeszkolenia oficera ochrony armatora i oficera ochrony obiektu
portowego (Dz. U. z 2009r. Nr 34, poz. 269).
Inne informacje:
UWAGA!
Z dniem 1 stycznia 2014 r. obowiązują świadectwa:
• przeszkolenie w zakresie problematyki ochrony na statku,
• dla członków załóg z przydzielonymi obowiązkami w zakresie ochrony, które można otrzymać po ukończeniu odpowiedniego szkolenia w ośrodku szkoleniowym uznanym przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej
INFORMACJA DOTYCZĄCA SZKOLENIA W ZAKRESIE OCHRONY STATKU NA 3 POZIOMACH - (patrz informacja - FORMULARZE)