Nazwa procedury:
Uzyskanie, wymiana, duplikat książeczki nurka
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek.
2. Kopia dyplomu nurka.
3. Świadectwo zdrowia /oryginał + kopia, wydane przez uprawnionego lekarza.
4. 2 zdjęcia (aktualne, bez ciemnych okularów i nakrycia głowy, format legitymacyjny).

UWAGA W PRZYPADKU WYMIANY DOKUMENTU Z POWODU ZMIANY DANYCH OSOBOWYCH DODATKOWO NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ DO WGLĄDU ORYGINAŁ ODPISU SKRÓCONEGO AKTU MAŁŻEŃSTWA LUB KSEROKOPIĘ DECYZJI WŁAŚCIWEGO ORGANU O ZMIANIE IMIENIA LUB NAZWISKA (ORYGINAŁ DO WGLĄDU).
Opłaty administracyjne:
Opłatę za wydanie dokumentu należy dokonać w dniu składania dokumentów:
• w kasie Urzędu Morskiego w Gdyni
• lub przelewem na konto Urzędu Morskiego w Gdyni.
Urząd Morski w Gdyni.
81-338 Gdynia
ul. Bernarda Chrzanowskiego 10

NBP o/GDAŃSK – 92101011400065782231000000 (w tytule wpłaty należy zaznaczyć rodzaj opłaty oraz określić sprawę, której wpłata dotyczy)

Opłaty za wydawanie dokumentów osób wykonujących prace podwodne określone zostały w załączniku do Ustawa z dnia 17 października 2003r. o wykonywaniu prac podwodnych

Dokonując opłaty przelewem należy wcześniej uzgodnić kwotę z odpowiednią komórką ze względu na zmieniającą się wielkość jednostki taryfowej.
Opłata skarbowa:
Opłaty:
1. Od dokumentów stwierdzających ustanowienie pełnomocnika - 17 zł
2. Poświadczenie zgodności duplikatu ,odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, dokonane przez organy administracji
rządowej lub samorządowej lub archiwum państwowe - od każdej pełnej lub zaczętej stronicy - 5 zł.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o opłacie skarbowej
Opłatę skarbową należy dokonać w dniu składania dokumentów:
• w kasie Urzędu Morskiego w Gdyni
• lub przelewem na konto Urzędu Miasta Gdyni

Urząd Miasta Gdyni
Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
PKO BPSA.- 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 (w tytule wpłaty należy zaznaczyć rodzaj opłaty oraz określić sprawę ,której wpłata dotyczy)
Termin i sposób załatwiania:
Wniosek zostaje rozpatrzony w terminie określonym w art. 35 k.p.a., nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia wniosku.
Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Morski w Gdyni
Wydział Dokumentów Marynarskich
ul. Chrzanowskiego 10
81-338 Gdynia
Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Morski w Gdyni
Wydział Dokumentów Marynarskich
ul. Chrzanowskiego 10
81-338 Gdynia

Przyjmowanie wniosków pokój nr 9, 11
poniedziałek - piątek 8.30- 14.00 (przerwa od 11.00 do 11.15)

Opara Adrian tel. 58-355-3368 - kierownik oddziału
Kotowska Dorota tel. 58-355-3366
Myślicka Adrianna tel. 58-355-3365
Osmańska Dorota tel. 58-355-3378

Wydawanie dokumentów pokój nr19
Kraszewska Monika tel.58-355-3372
Wójcik Alicja tel.58-355-3369
Zulewska-Czech Janina tel.58-355-3371
Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje prawo odwołania do Ministra właściwego ds. gospodarki morskiej za pośrednictwem Dyrektora Urzędu Morskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 17 października 2003r. o wykonywaniu prac podwodnych
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 października 2015 r. w sprawie
szczegółowego trybu wydawania dyplomów, świadectw, książeczek nurka oraz dziennika
prac podwodnych, a także wzorów tych dokumentów
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 sierpnia 2015 r. w spawie
kwalifikacji osób uprawnionych do wykonywania prac podwodnych, które uzyskały
uprawnienia w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra
właściwego do spraw wewnętrznych
5. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie kwalifikacji
wojskowych osób uprawnionych do wykonywania prac podwodnych, które uzyskały uprawnienia
w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony
Narodowe
6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 30 stycznia 2017r.
w sprawie upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów
regulowanych należących do działów gospodarka morska i żegluga śródlądowa
7. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2017r.w sprawie wykazu zawodów
regulowanych i działalności regulowanych, przy wykonywaniu których usługodawca posiada
bezpośredni wpływ na zdrowie lub bezpieczeństwo publiczne, w przypadku których można
wszcząć postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji
8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 września 2007r. w sprawie warunków
zdrowotnych wykonywania prac podwodnych