Nazwa procedury:
Uzyskanie świadectw marynarskich w dziale pokładowym i świadectwa kucharza okrętowego
Wymagane dokumenty:
1. wniosek,
2. załączniki, zgodne z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
z dnia 23 kwietnia 2018 r.w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich
(D.U. z 2018 r. poz. 802 z późn. zm.)
DZIAŁ II Kwalifikacje nieoficerskie: Rozdział 1-dział pokładowy,Rozdział 2 -dział maszynowy, Rozdział 3 -kucharz okrętowy,
DZIAŁ IV-rybołówstwo morskie,
3. wyciąg pływania + książka żeglarska ( w przypadku braku książeczki żeglarskiej należy przedłożyć zaświadczenie
potwierdzające odbycie praktyki pływania),
4. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej / średniej / dyplomu uczelni (przy ubieganiu się o pierwsze świadectwo w Urzędzie Morskim w Gdyni) oryginał + kopia.
W przypadku zaświadczenia wydanego przez MJE typu A,B,C potwierdzającego ukończenie I roku nauki - oryginał.
5. świadectwo zdrowia (oryginał + kopia),
6. 2 zdjęcia (aktualne, bez ciemnych okularów i nakrycia głowy, format legitymacyjny).

UWAGA ! W PRZYPADKU WYMIANY DOKUMENTU Z POWODU ZMIANY DANYCH OSOBOWYCH DODATKOWO NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ DO WGLĄDU ORYGINAŁ ODPISU SKRÓCONEGO AKTU MAŁŻEŃSTWA LUB KSEROKOPIĘ DECYZJI WŁAŚCIWEGO ORGANU O ZMIANIE IMIENIA LUB NAZWISKA (ORYGINAŁ DO WGLĄDU).
Opłaty administracyjne:
Wymagane płatności należy dokonywać przelewem na poniższy nr konta:
NBP O/GDAŃSK - 92101011400065782231000000 (w tytule wpłaty należy wpisać kwotę opłaty oraz określić sprawę, której wpłata dotyczy)
Opłata wniesiona za pośrednictwem internetowych kont bankowych jest honorowana jedynie w przypadku, gdy zawiera stwierdzenie przez bank, że jest to przelew elektroniczny i nie wymaga stempla dziennego banku ani podpisu.

Opłaty za wydawanie dokumentów kwalifikacyjnych określone zostały w załączniku do Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim.

Świadectwo marynarza/rybaka/kucharza - 30 zł
Duplikat I świadectwa - 45 zł
Duplikat II świadectwa - 60 zł
Zezwolenie na zajmowanie stanowiska marynarskiego - uprawnienie na statek o polskiej przynależności - 20 zł

Opłata skarbowa:
Opłaty:
1. Od dokumentów stwierdzających ustanowienie pełnomocnika - 17 zł
2. Poświadczenie zgodności duplikatu ,odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, dokonane przez organy administracji rządowej lub samorządowej lub archiwum państwowe - od każdej pełnej lub zaczętej stronicy - 5 zł.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o opłacie skarbowej
Opłatę skarbową należy dokonać w dniu składania dokumentów:
• w kasie Urzędu Morskiego w Gdyni
• lub przelewem na konto Urzędu Miasta Gdyni

Urząd Miasta Gdyni
Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
PKO BPSA - 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 (w tytule wpłaty należy zaznaczyć rodzaj opłaty oraz określić sprawę ,której wpłata dotyczy)
Termin i sposób załatwiania:
Wniosek zostaje rozpatrzony w terminie określonym w art. 35 k.p.a., nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia wniosku.
Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Morski w Gdyni
Wydział Dokumentów Marynarskich
ul. Chrzanowskiego 10
81-338 Gdynia
Miejsce złożenia dokumentów:
Wnioski składa się osobiście w biurze podawczym urzędu w godzinach 8.30 - 14.00, drogą pocztową na adres: Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia z dopiskiem ”Wydział Dokumentów Marynarzy” lub poprzez platformę ePUAP (ePuap: /UrzadMorskiGdynia/SkrytkaESP)

Kierownik Oddziału - Opara Adrian tel. 58-355-3368
Wilk Maria tel. 58-355-3366
Myślicka Adrianna tel. 58-355-3365
Osmańska Dorota tel. 58-355-3378
Oleśnicki Fabian tel. 58-355-3374
Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje prawo odwołania do Ministra właściwego ds. gospodarki morskiej za pośrednictwem Dyrektora Urzędu Morskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r.o pracy na morzu
4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
6. Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w państwach członkowskich Unii Europejskiej
7. Rozrządzenie Ministra Gospodarki morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 23 kwietnia 2018r.
w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich (Dz.U. z 2018r. poz.802 z późn. zm.)

Inne informacje:
Świadectwa w dziale pokładowym:
1. marynarza wachtowego,
2. starszego marynarza,
3. kucharza okrętowego,
4. rybaka rybołówstwa morskiego,
5. starszego rybaka rybołówstwa morskiego.