Nazwa procedury:
Uzyskanie świadectw marynarskich w dziale pokładowym i świadectwa kucharza okrętowego
Wymagane dokumenty:
1. wniosek,
2. załączniki, zgodne z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 23 kwietnia 2018 r.
w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich (D.U. z 2018 r. poz. 802)
DZIAŁ II Kwalifikacje nieoficerskie: Rozdział 1-dział pokładowy,Rozdział 2 -dział maszynowy, Rozdział 3 -kucharz okrętowy,
DZIAŁ IV-rybołówstwo morskie,
3. wyciąg pływania + książka żeglarska ( w przypadku braku książeczki żeglarskiej należy przedłożyć zaświadczenie
potwierdzające odbycie praktyki pływania),
4. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej / średniej / dyplomu uczelni (przy ubieganiu się o pierwsze świadectwo w Urzędzie Morskim w Gdyni) oryginał + kopia.
W przypadku zaświadczenia wydanego przez MJE typu A,B,C potwierdzającego ukończenie I roku nauki - oryginał.
5. świadectwo zdrowia (oryginał + kopia),
6. 2 zdjęcia (aktualne, bez ciemnych okularów i nakrycia głowy, format legitymacyjny).

UWAGA ! W PRZYPADKU WYMIANY DOKUMENTU Z POWODU ZMIANY DANYCH OSOBOWYCH DODATKOWO NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ DO WGLĄDU ORYGINAŁ ODPISU SKRÓCONEGO AKTU MAŁŻEŃSTWA LUB KSEROKOPIĘ DECYZJI WŁAŚCIWEGO ORGANU O ZMIANIE IMIENIA LUB NAZWISKA (ORYGINAŁ DO WGLĄDU).
Opłaty administracyjne:
Opłatę za wydanie dokumentu należy dokonać w dniu składania dokumentów:
• w kasie Urzędu Morskiego w Gdyni
• lub przelewem na konto Urzędu Morskiego w Gdyni.

Urząd Morski w Gdyni.
81-338 Gdynia
ul. Bernarda Chrzanowskiego 10

NBP o/GDAŃSK – 92101011400065782231000000 (w tytule wpłaty należy zaznaczyć rodzaj opłaty oraz określić sprawę, której wpłata dotyczy)

Opłaty za wydawanie dokumentów kwalifikacyjnych i żeglarskich określone zostały w załączniku do Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 228, poz.1368z późn. zm.).

Świadectwo marynarza - 30 zł
Duplikat I świadectwa marynarza - 45 zł
Duplikat II świadectwa marynarza - 60 zł
Zezwolenie na zajmowanie stanowiska marynarskiego - uprawnienie na statek o polskiej przynależności - 20 zł

Opłata skarbowa:
Opłaty:
1. Od dokumentów stwierdzających ustanowienie pełnomocnika - 17 zł
2. Poświadczenie zgodności duplikatu ,odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, dokonane przez organy administracji rządowej lub samorządowej lub archiwum państwowe - od każdej pełnej lub zaczętej stronicy - 5 zł.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz.U. Nr 225 poz.1635 )
Opłatę skarbową należy dokonać w dniu składania dokumentów:
• w kasie Urzędu Morskiego w Gdyni
• lub przelewem na konto Urzędu Miasta Gdyni

Urząd Miasta Gdyni
Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
PKO BPSA - 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 (w tytule wpłaty należy zaznaczyć rodzaj opłaty oraz określić sprawę ,której wpłata dotyczy)
Termin i sposób załatwiania:
Wniosek zostaje rozpatrzony w terminie określonym w art. 35 k.p.a., nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia wniosku.
Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Morski w Gdyni
Wydział Dokumentów Marynarskich
ul. Chrzanowskiego 10
81-338 Gdynia
Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Morski w Gdyni
Wydział Dokumentów Marynarskich
ul. Chrzanowskiego 10
81-338 Gdynia

poniedziałek 8.30 -16.00
wtorek - piątek 8.30- 14.00 (przerwa od 11.00 do 11.15)

Przyjmowanie wniosków pokój nr 9, 11

Kotowska Dorota tel. 58-355-3366
Opara Adrian tel. 58-355-3368
Myślicka Adrianna tel. 58-355-3365
Osmańska Dorota tel. 58-355-3378

Wydawanie dokumentów pokój nr19
Kraszewska Monika tel .58-355-3372
Wójcik Alicja tel .58-355-3369
Zulewska-Czech Janina tel. 58-355-3371
Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje prawo odwołania do Ministra właściwego ds. gospodarki morskiej za pośrednictwem Dyrektora Urzędu Morskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (D. U. z 2018 r. poz. 181, j. t. )
2. Rozrządzenie Ministra Gospodarki morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich (D.U. z 2018 r. poz. 802)

Inne informacje:
Świadectwa w dziale pokładowym:
1. marynarza wachtowego,
2. starszego marynarza,
3. kucharza okrętowego,
4. rybaka rybołówstwa morskiego,
5. starszego rybaka rybołówstwa morskiego.