Nazwa procedury:
Uzyskanie świadectw marynarskich w dziale maszynowym i świadectw marynarskich w dziale maszynowym w specjalności elektrycznej.
Wymagane dokumenty:
1. wniosek,
2. Załączniki, zgodne z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 23 kwietnia 2018 r.
w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich (D.U. z 2018 r. poz. 802)
DZIAŁ II : Rozdział 2-dział maszynowy ,
3. Wyciąg pływania + książka żeglarska ( w przypadku braku książeczki żeglarskiej należy przedłożyć zaświadczenie
potwierdzające odbycie praktyki pływania),
4. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej / średniej / dyplomu uczelni (przy ubieganiu się o pierwsze świadectwo w Urzędzie Morskim w Gdyni) oryginał + kopia.
W przypadku zaświadczenia wydanego przez MJE typu A,B,C potwierdzającego ukończenie I roku nauki - oryginał.
5. Świadectwo zdrowia (oryginał + kopia),
6. 2 zdjęcia (aktualne, bez ciemnych okularów i nakrycia głowy, format legitymacyjny).

UWAGA! W PRZYPADKU WYMIANY DOKUMENTU Z POWODU ZMIANY DANYCH OSOBOWYCH DODATKOWO NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ DO WGLĄDU ORYGINAŁ ODPISU SKRÓCONEGO AKTU MAŁŻEŃSTWA LUB KSEROKOPIĘ DECYZJI WŁAŚCIWEGO ORGANU O ZMIANIE IMIENIA LUB NAZWISKA (ORYGINAŁ DO WGLĄDU).
Opłaty administracyjne:
Opłatę za wydanie dokumentu należy dokonać w dniu składania dokumentów:
• w kasie Urzędu Morskiego w Gdyni
• lub przelewem na konto Urzędu Morskiego w Gdyni.

Urząd Morski w Gdyni.
81-338 Gdynia
ul. Bernarda Chrzanowskiego 10

NBP o/GDAŃSK – 92101011400065782231000000 (w tytule wpłaty należy zaznaczyć rodzaj opłaty oraz określić sprawę, której wpłata dotyczy).

Opłaty za wydawanie dokumentów kwalifikacyjnych określone zostały w załączniku do Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

Opłata skarbowa:
Opłaty:
1. Od dokumentów stwierdzających ustanowienie pełnomocnika - 17 zł
2. Poświadczenie zgodności duplikatu ,odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, dokonane przez organy administracji rządowej lub samorządowej lub archiwum państwowe - od każdej pełnej lub zaczętej stronicy - 5 zł.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o opłacie skarbowej
Opłatę skarbową należy dokonać w dniu składania dokumentów:
• w kasie Urzędu Morskiego w Gdyni
• lub przelewem na konto Urzędu Miasta Gdyni

Urząd Miasta Gdyni
Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
PKO BPSA - 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 (w tytule wpłaty należy zaznaczyć rodzaj opłaty oraz określić sprawę ,której wpłata dotyczy)

Termin i sposób załatwiania:
Wniosek zostaje rozpatrzony w terminie określonym w art. 35 k.p.a., nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia wniosku.
Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Morski w Gdyni
Wydział Dokumentów Marynarskich
ul. Chrzanowskiego 10
81-338 Gdynia
Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Morski w Gdyni
Wydział Dokumentów Marynarskich
ul. Chrzanowskiego 10
81-338 Gdynia

Przyjmowanie wniosków pokój nr 9, 11
poniedziałek - piątek 8.30- 14.00 (przerwa od 11.00 do 11.15)

Opara Adrian tel. 58-355-3368 - kierownik oddziału
Kotowska Dorota tel. 58-355-3366
Myślicka Adrianna tel. 58-355-3365
Osmańska Dorota tel. 58-355-3378

Wydawanie dokumentów pokój nr19
Kraszewska Monika tel .58-355-3372
Wójcik Alicja tel .58-355-3369
Zulewska-Czech Janina tel. 58-355-3371
Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje prawo odwołania do Ministra właściwego ds. gospodarki morskiej za pośrednictwem Dyrektora Urzędu Morskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.1452),
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015r.o pracy na morzu(t.j. Dz.U. z 2018r. poz.616 z późn.zm.)
3. Ustawa z dnia 4 września 2008r.o ochronie żeglugi i portów morskich
(t.j. Dz.U. z 2019r. poz.692)
4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j.Dz.U. z 2018r. poz.2096)
6. Ustawa z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w państwach członkowskich Unii Europejskiej ( t.j.DZ.U. z 2018r. poz.2272)
7. Rozrządzenie Ministra Gospodarki morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 23 kwietnia 2018r.
w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich (Dz.U. z 2018r. poz.802)
8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie warunków zdrowotnych
wymaganych od marynarzy do wykonywania pracy na statku morskim ( Dz.U. z 2015r. poz.2105)
9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 30 stycznia 2017r.
w sprawie upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów
regulowanych należących do działów gospodarka morska i żegluga śródlądowa
( Dz.U. z 2017r. poz.234)
10.Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2017r.w sprawie wykazu zawodów
regulowanych i działalności regulowanych, przy wykonywaniu których usługodawca posiada
bezpośredni wpływ na zdrowie lub bezpieczeństwo publiczne, w przypadku których można
wszcząć postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji ( Dz.U. z 2017r. poz.468)

Inne informacje:
Świadectwa w dziale maszynowym:
1. motorzysty wachtowego,
2. starszego motorzysty,
3. elektromontera okrętowego.