Rozbudowa sieci światłowodowej i radiowej dla potrzeb VTS Zatoka Gdańska
w rejonie Zalewu Wiślanego – Zintegrowany system oznakowania nawigacyjnego z elementami e-Navigation
Data publikacji: 2017-09-14
Data publikacji wyników postępowania: 2017-11-14

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania jw. w trybie przetargu nieograniczonego dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty
i wybrano ofertę Wykonawcę:

„ŁĄCZPOL” Sp. z o.o., ul. Astronomów 9, 80-299 Gdańsk