Nazwa procedury:
Uzyskanie / wymiana / duplikat świadectw młodszego: marynarza, motorzysty, kucharza, rybaka.
Wymagane dokumenty:
Przyznanie świadectw młodszego marynarza, motorzysty, kucharza, rybaka:

1. wniosek,
2. świadectwo przeszkolenia w zakresie indywidualnych technik ratunkowych,
3. świadectwo przeszkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopień podstawowy,
4. świadectwo przeszkolenia w zakresie elementarnej pomocy medycznej,
5. świadectwo przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej (nie dotyczy świadectwa młodszego rybaka),
6. oryginał i kserokopia aktualnego świadectwa zdrowia stwierdzającego zdolność do pracy na statku,
7. zdjęcia ( w zależności od ilości wnioskowanych świadectw),
8. dowód wniesienia opłaty w kasie urzędu.

UWAGA!
W przypadku świadectwa młodszego rybaka w/w świadectwa przeszkoleń w zakresie bezpieczeństwa stopnia podstawowego mogą być zastąpione świadectwem przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa dla członków załóg łodzi rybackich w żegludze krajowej.


Wymiana świadectwa z uwagi na zmianę imienia lub nazwiska:
1. wniosek,
2. dowód osobisty,
3. dokument podlegający wymianie,
4. oryginał skróconego aktu małżeństwa lub kopia decyzji administracyjnej o zmianie imienia lub nazwiska ( oryginał do wglądu),
5. zdjęcie,
6. dowód wniesienia opłaty w kasie urzędu,

Duplikat świadectw młodszego: marynarza, motorzysty, kucharza, rybaka:
1.wniosek,
2. oświadczenie dot. okoliczności utraty dokumentu,
3. dowód osobisty,
4. zdjęcie,
5. dowód wniesienia opłaty w kasie urzędu.
Opłaty administracyjne:
Opłatę należy dokonać w dniu składania dokumentów:
• w kasie Urzędu Morskiego w Gdyni lub
• przelewem na konto Urzędu Morskiego w Gdyni

Urząd Morski w Gdyni
81-338 Gdynia
ul. Bernarda Chrzanowskiego 10
NBP O GDAŃSK - 92101011400065782231000000 ( w tytule wpłaty należy wpisać kwotę opłaty oraz określić sprawę, której wpłata dotyczy )

Świadectwo marynarza - 30 zł
Duplikat I świadectwa marynarza - 45 zł
Duplikat II świadectwa marynarza - 60 zł
Opłata skarbowa:
Opłatę skarbową należy dokonać w dniu składania dokumentów w kasie Urzędu Morskiego w Gdyni lub przelewem na konto Urzędu Miasta Gdyni

Urząd Miasta Gdynia al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 81-382 Gdynia

PKO BPSA 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065
(w tytule wpłaty należy wpisać kwotę opłaty oraz określić sprawę, której wpłata dotyczy)

1. Od dokumentów stwierdzających ustanowienie pełnomocnika - 17 zł
2. Poświadczenie zgodności duplikatu ,odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, dokonane przez organy administracji rządowej lub samorządowej lub archiwum państwowe, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy - 5 zł
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o opłacie skarbowej
Termin i sposób załatwiania:
Wniosek zostaje rozpatrzony w terminie określonym w art. 35 k.p.a., nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia wniosku.
Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Morski w Gdyni
81-338 Gdynia
ul. Bernarda Chrzanowskiego 10
Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Morski w Gdyni
81-338 Gdynia
ul. Bernarda Chrzanowskiego 10

Ze względu na kolejne ograniczenia, wynikające z obecnej sytuacji epidemicznej oraz mając na uwadze zagrożenia dla zdrowia zarówno klientów, jak i pracowników Urzędu Morskiego w Gdyni składanie wniosków możliwe jest wyłącznie drogą pocztową na adres: Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia z dopiskiem ”Wydział Dokumentów Marynarzy” lub poprzez platformę ePUAP (ePuap: /UrzadMorskiGdynia/SkrytkaESP)

Kierownik Oddziału - Iwona Malinowska tel. 58-355-3373
Żukowska Maria tel. 58-355-3376
Niepiekło Monika tel. 58-355-3379

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra właściwego ds. gospodarki morskiej za pośrednictwem Dyrektora Urzędu Morskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015r.o pracy na morzu
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie warunków zdrowotnych wymaganych od marynarzy do wykonywania pracy na statku morskim ( Dz.U. z 2015r. poz.2105)