Nazwa procedury:
Uzyskanie dyplomu pilota morskiego, uprawnienia pilotowego, karty identyfikacyjnej pilota pełnomorskiego.
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek.
2. Załączniki, zgodne z wymaganiami Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 listopada 2017r. w sprawie pilotażu morskiego (Dz.U 2018 poz.38).
3. Wyciąg pływania + książka żeglarska.
4. Świadectwo zdrowia (oryginał + kopia).
5. 2 zdjęcia (aktualne, bez ciemnych okularów i nakrycia głowy, format legitymacyjny).

UWAGA! W PRZYPADKU WYMIANY DOKUMENTU Z POWODU ZMIANY DANYCH OSOBOWYCH DODATKOWO NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ DO WGLĄDU ORYGINAŁ ODPISU SKRÓCONEGO AKTU MAŁŻEŃSTWA LUB KSEROKOPIĘ DECYZJI WŁAŚCIWEGO ORGANU O ZMIANIE IMIENIA LUB NAZWISKA (ORYGINAŁ DO WGLĄDU).
Opłaty administracyjne:
W kasie Urzędu Morskiego w Gdyni lub przelewem na konto Urzędu Morskiego w Gdyni.

Urząd Morski w Gdyni.
81-338 Gdynia
ul. Bernarda Chrzanowskiego 10

NBP o/GDAŃSK – 92101011400065782231000000 (w tytule wpłaty należy zaznaczyć rodzaj opłaty oraz określić sprawę, której wpłata dotyczy).

Opłaty za wydawanie dokumentów kwalifikacyjnych określone zostały w załączniku do Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

Dyplom dla pilota morskiego - 50 zł
Uprawnienia pilotowe - 50 zł
Karta identyfikacyjna pilota pełnomorskiego - 40 zł
Zezwolenie na pełnienie czynności pilotowych w pilotażu pełnomorskim - 30 zł
Opłata skarbowa:
Opłaty:
1. Od dokumentów stwierdzających ustanowienie pełnomocnika - 17 zł
2. Poświadczenie zgodności duplikatu ,odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, dokonane przez organy administracji rządowej lub samorządowej lub archiwum państwowe - od każdej pełnej lub zaczętej stronicy - 5 zł.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o opłacie skarbowej
Opłatę skarbową należy dokonać w dniu składania dokumentów:
• w kasie Urzędu Morskiego w Gdyni
• lub przelewem na konto Urzędu Miasta Gdyni

Urząd Miasta Gdyni
Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
PKO BPSA - 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 (w tytule wpłaty należy zaznaczyć rodzaj opłaty oraz określić sprawę ,której wpłata dotyczy)
Termin i sposób załatwiania:
Wniosek zostaje rozpatrzony w terminie określonym w art. 35 k.p.a., nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia wniosku.
Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Morski w Gdyni
Wydział Dokumentów Marynarskich
ul. Chrzanowskiego 10
81-338 Gdynia
Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Morski w Gdyni
Wydział Dokumentów Marynarskich
ul. Chrzanowskiego 10
81-338 Gdynia

Ze względu na kolejne ograniczenia, wynikające z obecnej sytuacji epidemicznej oraz mając na uwadze zagrożenia dla zdrowia zarówno klientów, jak i pracowników Urzędu Morskiego w Gdyni składanie wniosków możliwe jest wyłącznie drogą pocztową na adres: Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia z dopiskiem ”Wydział Dokumentów Marynarzy” lub poprzez platformę ePUAP (ePuap: /UrzadMorskiGdynia/SkrytkaESP)


Kierownik Oddziału - Opara Adrian tel. 58-355-3368
Myślicka Adrianna tel. 58-355-3365
Osmańska Dorota tel. 58-355-3378
Wilk Maria tel. 58-355-3366
Oleśnicki Fabian tel. 58-355-3366
Wydawanie dokumentów pokój nr19
Kraszewska Monika tel .58-355-3372
Wójcik Alicja tel .58-355-3369
Zulewska-Czech Janina tel. 58-355-3371

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje prawo odwołania do Ministra właściwego ds. gospodarki morskiej za pośrednictwem Dyrektora Urzędu Morskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 listopada 2017r.
w sprawie pilotażu morskiego (Dz.U z 2018 poz.38).
4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie warunków zdrowotnych
wymaganych od marynarzy do wykonywania pracy na statku morskim( Dz.U. z 2015r. poz.2105)
5. Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 czerwca 2014r. w sprawie określenia
rejonów pilotowych wchodzących w zakres działania stacji pilotowych.
Inne informacje:
Uwaga. Ze względu na kolejne ograniczenia, wynikające z obecnej sytuacji epidemicznej oraz mając na uwadze zagrożenia dla zdrowia zarówno klientów, jak i pracowników Urzędu Morskiego w Gdyni składanie wniosków możliwe jest wyłącznie drogą pocztową na adres: Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia z dopiskiem ”Wydział Dokumentów Marynarzy” lub poprzez platformę ePUAP (ePuap: /UrzadMorskiGdynia/SkrytkaESP)

1. Dyplomy i uprawnienia:
• pilota morskiego,
• uprawnienie pilotowe,
• uprawnienie pilotowe w pilotażu pełnomorskim.
2. Karta identyfikacyjna pilota pełnomorskiego.