Nazwa procedury:
Uzyskanie dyplomu nurka, kierownika prac podwodnych i świadectwa operatora systemów nurkowych.
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek.
2. Załączniki, zgodne z wymaganiami Ustawy z dnia 17 października 2003r.o wykonywaniu prac podwodnych
( Dz.U.2014 poz.1389 z późn.zm. )
3. Świadectwo ukończenia szkoły średniej tylko do dyplomu kierownika prac podwodnych II i III klasy).
4. Świadectwo zdrowia /oryginał + kopia, wydane przez uprawnionego lekarza.
5. 2 zdjęcia (aktualne, bez ciemnych okularów i nakrycia głowy, format legitymacyjny).

UWAGA! W PRZYPADKU WYMIANY DOKUMENTU Z POWODU ZMIANY DANYCH OSOBOWYCH DODATKOWO NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ DO WGLĄDU ORYGINAŁ ODPISU SKRÓCONEGO AKTU MAŁŻEŃSTWA LUB KSEROKOPIĘ DECYZJI WŁAŚCIWEGO ORGANU O ZMIANIE IMIENIA LUB NAZWISKA (ORYGINAŁ DO WGLĄDU).
Opłaty administracyjne:
Opłatę za wydanie dokumentu należy dokonać w dniu składania dokumentów:
• w kasie Urzędu Morskiego w Gdyni
• lub przelewem na konto Urzędu Morskiego w Gdyni.

Urząd Morski w Gdyni.
81-338 Gdynia
ul. Bernarda Chrzanowskiego 10

NBP o/GDAŃSK – 92101011400065782231000000 (w tytule wpłaty należy zaznaczyć rodzaj opłaty oraz określić sprawę, której wpłata dotyczy).

Opłaty za wydawanie dokumentów kwalifikacyjnych i żeglarskich określone zostały w załączniku do Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 228, poz.1368z późn. zm.).

Dokonując opłaty przelewem należy wcześniej uzgodnić kwotę z odpowiednią komórką ze względu na zmieniającą się wielkość jednostki taryfowej.
Opłata skarbowa:
Opłaty:
1. Od dokumentów stwierdzających ustanowienie pełnomocnika - 17 zł
2. Poświadczenie zgodności duplikatu ,odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, dokonane przez organy administracji
rządowej lub samorządowej lub archiwum państwowe - od każdej pełnej lub zaczętej stronicy - 5 zł.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz.U. Nr 225 poz.1635 )

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz.U. Nr 225 poz.1635 )
Opłatę skarbową należy dokonać w dniu składania dokumentów:
• w kasie Urzędu Morskiego w Gdyni
• lub przelewem na konto Urzędu Miasta Gdyni

Urząd Miasta Gdyni
Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
PKO BPSA - 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 (w tytule wpłaty należy zaznaczyć rodzaj opłaty oraz określić sprawę, której wpłata dotyczy)
Termin i sposób załatwiania:
Wniosek zostaje rozpatrzony w terminie określonym w art. 35 k.p.a., nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia wniosku.
Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Morski w Gdyni
Wydział Dokumentów Marynarskich
ul. Chrzanowskiego 10
81-338 Gdynia
Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Morski w Gdyni
Wydział Dokumentów Marynarskich
ul. Chrzanowskiego 10
81-338 Gdynia

poniedziałek 8.30 -16.00
wtorek - piątek 8.30- 14.00 (przerwa od 11.00 do 11.15)

Przyjmowanie wniosków pokój nr 9, 11

Kotowska Dorota tel. 58-355-3366
Opara Adrian tel. 58-355-3368
Myślicka Adrianna tel. 58-355-3365
Osmańska Dorota tel. 58-355-3378

Wydawanie dokumentów pokój nr19
Kraszewska Monika tel .58-355-3372
Wójcik Alicja tel .58-355-3369
Zulewska-Czech Janina tel. 58-355-3371


Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje prawo odwołania do Ministra właściwego ds. gospodarki morskiej za pośrednictwem Dyrektora Urzędu Morskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 października 2003r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz.U. z 2017r. poz.1970 tekst jednolity z późn.zm);
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu wydawania dyplomów, świadectw, książeczek nurka oraz dziennika prac podwodnych, a także wzorów tych dokumentów ( Dz.U. poz.1794)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 sierpnia 2015 r. w spawie kwalifikacji osób uprawnionych do wykonywania prac podwodnych, które uzyskały uprawnienia w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych ( Dz.U. poz. 1129)
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie kwalifikacji wojskowych osób uprawnionych do wykonywania prac podwodnych, które uzyskały uprawnienia w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej ( Dz.U.poz.954)
Inne informacje:
1. Dyplomy nurka:
• Nurek III klasy,
• Nurek II klasy,
• Nurek I klasy,
• Nurek Saturowany,
• Kierownik prac podwodnych III klasy,
• Kierownik prac podwodnych II klasy,
• Kierownik prac podwodnych I klasy,
2 Świadectwo operatora systemów nurkowych.