Nazwa procedury:
Uzyskanie dyplomów oficerskich w dziale pokładowym
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek,
2. Załączniki, zgodne z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 23 kwietnia 2018 r.
w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich (Dz.U. z 2018 r. poz. 802 z późn. zm.)
DZIAŁ III- kwalifikacje oficerskie : Rozdział 1 (żegluga międzynarodowa), Rozdział 2 (żegluga przybrzeżna), Rozdział 3 (żegluga krajowa),
3.Kwalifikacje zawodowe w rybołówstwie morskim -Załączniki, zgodne z wymaganiami Rozrządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i
Żeglugi Śródlądowej z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich (D.U. z 2018 r. poz. 802 z późn. zm.)
DZIAŁ IV-: dyplom szypra klasy 2 rybołówstwa morskiego,dyplom szypra klasy 1 rybołówstwa morskiego,dyplom szypra żeglugi nieograniczonej
rybołówstwa morskiego
4. Wyciąg pływania + książka żeglarska ( w przypadku braku książeczki żeglarskiej należy przedłożyć zaświadczenie potwierdzające odbycie praktyki pływania),
5. Świadectwo zdrowia (oryginał + kopia),
6. 2 zdjęcia (aktualne, bez ciemnych okularów i nakrycia głowy, format legitymacyjny).

UWAGA! W PRZYPADKU WYMIANY DOKUMENTU Z POWODU ZMIANY DANYCH OSOBOWYCH DODATKOWO NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ DO WGLĄDU ORYGINAŁ ODPISU SKRÓCONEGO AKTU MAŁŻEŃSTWA LUB KSEROKOPIĘ DECYZJI WŁAŚCIWEGO ORGANU O ZMIANIE IMIENIA LUB NAZWISKA (ORYGINAŁ DO WGLĄDU).
Opłaty administracyjne:
Wymagane płatności należy dokonywać przelewem na poniższy nr konta:
NBP O/GDAŃSK - 92101011400065782231000000 (w tytule wpłaty należy wpisać kwotę opłaty oraz określić sprawę, której wpłata dotyczy)
Opłata wniesiona za pośrednictwem internetowych kont bankowych jest honorowana jedynie w przypadku, gdy zawiera stwierdzenie przez bank, że jest to przelew elektroniczny i nie wymaga stempla dziennego banku ani podpisu.

Opłaty za wydawanie dokumentów kwalifikacyjnych określone zostały w załączniku do Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim.

Dyplom oficera statków morskich w żegludze międzynarodowej - 50 zł
Duplikat I dyplomu oficerskiego w ż. m. - 75 zł
Duplikat II dyplomu oficerskiego w ż. m. - 100 zł
Dyplom oficera statków morskich w żegludze krajowej - 30 zł
Duplikat I dyplomu oficerskiego w ż. k. - 45 zł
Duplikat II dyplomu oficerskiego w ż. k. - 60 zł
Zezwolenie na zajmowanie stanowiska oficerskiego – uprawnienie na statek o polskiej przynależności - 40 zł

Opłata skarbowa:
Opłaty:
1. Od dokumentów stwierdzających ustanowienie pełnomocnika - 17 zł
2. Poświadczenie zgodności duplikatu ,odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, dokonane przez organy administracji rządowej lub samorządowej lub archiwum państwowe - od każdej pełnej lub zaczętej stronicy - 5 zł.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o opłacie skarbowej

Opłatę skarbową należy dokonać w dniu składania dokumentów:
• w kasie Urzędu Morskiego w Gdyni
• lub przelewem na konto Urzędu Miasta Gdyni

Urząd Miasta Gdyni
Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
PKO BPSA .- 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 (w tytule wpłaty należy zaznaczyć rodzaj opłaty oraz określić sprawę, której wpłata dotyczy)

Termin i sposób załatwiania:
Wniosek zostaje rozpatrzony w terminie określonym w art. 35 k.p.a., nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia wniosku.
Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Morski w Gdyni
Wydział Dokumentów Marynarskich
ul. Chrzanowskiego 10
81-338 Gdynia
Miejsce złożenia dokumentów:
Wnioski składa się osobiście w biurze podawczym urzędu w godzinach 8.30 - 14.00, drogą pocztową na adres: Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia z dopiskiem ”Wydział Dokumentów Marynarzy” lub poprzez platformę ePUAP (ePuap: /UrzadMorskiGdynia/SkrytkaESP)


Kierownik Oddziału - Opara Adrian tel. 58-355-33-68
Wilk Maria tel. 58-355-3366
Oleśnicki Fabian tel. 58-355-3374
Myślicka Adrianna tel. 58-355-3365
Osmańska Dorota tel. 58-355-3378Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje prawo odwołania do Ministra właściwego ds. gospodarki morskiej za pośrednictwem Dyrektora Urzędu Morskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015r.o pracy na morzu
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
4. Ustawa z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w państwach członkowskich Unii Europejskiej
5. Rozrządzenie Ministra Gospodarki morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 23 kwietnia 2018r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich
(Dz.U. z 2018r. poz. 802 z późn. zm.)


Inne informacje:
Dyplomy w dziale pokładowym:
1. oficera wachtowego na statkach o pojemności brutto 500 i powyżej,
2. starszego oficera na statkach o pojemności brutto od 500 do 3000,
3. starszego oficera na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej,
4. kapitana na statkach o pojemności brutto od 500 do 3000,
5. kapitana na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej,
6. oficera wachtowego żeglugi przybrzeżnej,
7. kapitana żeglugi przybrzeżnej,
8. szypra 2 klasy w żegludze krajowej,
9. szypra 1 klasy w żegludze krajowej.