Nazwa procedury:
Odnowienie dyplomu oficerskiego
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek
2. Wyciąg pływania + książeczka żeglarska ( w przypadku braku książeczki żeglarskiej należy przedłożyć zaświadczenie
potwierdzające odbycie praktyki pływania),
3. Świadectwo zdrowia (oryginał + kopia)
4. 2 zdjęcia (aktualne, bez ciemnych okularów i nakrycia głowy, format legitymacyjny)

Warunkiem odnowienia dyplomu jest:
1) udokumentowanie praktyki pływania na statkach morskich na stanowisku oficerskim, do którego uprawnia posiadany dyplom, w wymiarze nie krótszym niż
12 miesięcy w ciągu ostatnich 5 lat przypadających bezpośrednio przed złoże¬niem wniosku o odnowienie dyplomu albo
2) odbycie w ostatnich 6 miesiącach ważności dyplomu co najmniej 3-miesięcznej praktyki pływania na statku morskim w charakterze co najmniej oficera
dodatkowego w swojej specjalności lub na stanowisku o stopień niższym od stano-wiska, do którego zajmowania uprawnia posiadany ważny dyplom, albo
3) zastosowanie zamiany co najmniej 12 miesięcy praktyki pływania w okresie ostatnich 5 lat w wymiarze 1 miesiąca praktyki na 2 miesiące pracy:
a) w inspekcji państwa bandery lub państwa portu lub
b) w pilotażu morskim, lub
c) w stoczniach na statkach morskich w dziale maszynowym podczas prób na uwięzi, lub
d) na stacjonarnych platformach morskich, lub
e) na statkach bez własnego napędu, lub
f) jako osoba na stanowisku o charakterze nadzorczym, kontrolnym, doradczym lub serwisowym, w szczególności jako superintendent, supervisor, inspektor,
advisor, inżynier mechanik serwisowy statków albo mechanik nadzorujący budowę i remonty statków.

2. W przypadku niespełnienia wymagań określonych w ust. 1 warunkiem odnowienia w/w dyplomu jest zdanie egzaminu na odnowienie dyplomu
przed Centralną Morską Komisją Egzaminacyjną.
UWAGA! W PRZYPADKU WYMIANY DOKUMENTU Z POWODU ZMIANY DANYCH OSOBOWYCH DODATKOWO NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ DO WGLĄDU ORYGINAŁ ODPISU SKRÓCONEGO AKTU MAŁŻEŃSTWA LUB KSEROKOPIĘ DECYZJI WŁAŚCIWEGO ORGANU O ZMIANIE IMIENIA LUB NAZWISKA (ORYGINAŁ DO WGLĄDU).
Opłaty administracyjne:
Wymagane płatności należy dokonywać przelewem na poniższy nr konta:
NBP O GDAŃSK - 92101011400065782231000000 (w tytule wpłaty należy wpisać kwotę opłaty oraz określić sprawę, której wpłata dotyczy)
Opłata wniesiona za pośrednictwem internetowych kont bankowych jest honorowana jedynie w przypadku, gdy zawiera stwierdzenie przez bank, że jest to przelew elektroniczny i nie wymaga stempla dziennego banku ani podpisu.

Opłaty za wydawanie dokumentów kwalifikacyjnych określone zostały w załączniku do Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim.

Dyplom oficera statków morskich w żegludze międzynarodowej - 50 zł
Duplikat I dyplomu oficerskiego w ż. m. - 75 zł
Duplikat II dyplomu oficerskiego w ż. m. - 100 zł
Dyplom oficera statków morskich w żegludze krajowej - 30 zł
Duplikat I dyplomu oficerskiego w ż. k. - 45 zł
Duplikat II dyplomu oficerskiego w ż. k. - 60 zł
Zezwolenie na zajmowanie stanowiska oficerskiego – uprawnienie na statek o polskiej przynależności - 40 zł
Opłata skarbowa:
Opłaty:
1. Od dokumentów stwierdzających ustanowienie pełnomocnika - 17 zł
2. Poświadczenie zgodności duplikatu ,odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, dokonane przez organy administracji rządowej lub samorządowej lub archiwum państwowe - od każdej pełnej lub zaczętej stronicy - 5 zł.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o opłacie skarbowej
Opłatę skarbową należy dokonać w dniu składania dokumentów:
• w kasie Urzędu Morskiego w Gdyni
• lub przelewem na konto Urzędu Miasta Gdyni

Urząd Miasta Gdyni
Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
PKO BPSA.- 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 (w tytule wpłaty należy zaznaczyć rodzaj opłaty oraz określić sprawę ,której wpłata dotyczy)
Termin i sposób załatwiania:
Wniosek zostaje rozpatrzony w terminie określonym w art. 35 k.p.a., nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia wniosku.
Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Morski w Gdyni
Wydział Dokumentów Marynarskich
ul. Chrzanowskiego 10
81-338 Gdynia
Miejsce złożenia dokumentów:
Wnioski składa się osobiście w biurze podawczym urzędu w godzinach 8.30 - 14.00, drogą pocztową na adres: Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia z dopiskiem ”Wydział Dokumentów Marynarzy” lub poprzez platformę ePUAP (ePuap: /UrzadMorskiGdynia/SkrytkaESP)

Opara Adrian tel. 58-355-3368 - Kierownik Oddziału Dokumentów Kwalifikacyjnych
Wilk Maria tel. 58 355-3366
Myślicka Adrianna tel. 58 355-3365
Osmańska Dorota tel. 58 355-3378
Oleśnicki Fabian tel . 58 355-33-74Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje prawo odwołania do Ministra właściwego ds. gospodarki morskiej za pośrednictwem Dyrektora Urzędu Morskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r.o pracy na morzu
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego


Inne informacje:
Obecnie składanie wniosków na odnowienie dyplomów oficerskich można realizować tradycyjną pocztą lub za pośrednictwem platformy ePUAP (ePuap:/UrzadMorskiGdynia/SkrytkaESP)

Do odnowienia dyplomu wymagane jest 12 m-cy praktyki pływania na stanowisku oficerskim.
Wykaz załączników :
1. Wyciąg pływania
2. Książeczka żeglarska - pierwsza strona z danymi osobowymi i numerem książeczki wraz ze stronami które stanowią 12 m-cy i są naniesione
na wyciąg pływania.
3. Wniosek o odnowienie dyplomu
4. Świadectwa zdrowia wydane przez uprawnionego lekarza
5. Zgoda na przesyłkę - należy zaznaczyć opcję przesyłki
6. Oświadczenia w którym nanosimy wszystkie załączone skany lub kserokopie
7. Potwierdzenie opłaty przelewem kwoty 50 zł na konto -Banku Gdańskiego
Nr. 92101011400065782231000000 )
8. Dwa zdjęcia ( dopuszcza się przesłanie pliku zawierającego kolorową fotografię o wymiarach co najmniej 492 x 633 pikseli i wielkości nieprzekraczającej
2,5 MB w formacie JPG,BMP lub PNG

Wszystkie dokumenty przesłane w formie skanu lub kserokopii muszą być podpisane osobiście.

UWAGA! W przypadku odnowienia dyplomu elektroautoamtyka okrętowego należy wpisać we Wniosek poz.19 nr. Świadectwa obsługi i konserwacji układów zasilania o napięciu
przekraczającym 1 KV.