Rozbudowa krajowej sieci AIS-PL w rejonie Zalewu Wiślanego w ramach Projektu "Zintegrowany system oznakowania nawigacyjnego z elementami e-Navigation"
Data publikacji: 2017-08-28
Data publikacji wyników postępowania: 2017-10-03

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania jw. w trybie przetargu nieograniczonego dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty i wybrano ofertę Wykonawcy:
"ELSE" Technical and Research Service Co. Ltd. Sp. z o.o., ul. Chodowieckiego 7, 80 - 208 Gdańsk