Opracowanie projektu budowlanego Falochronów Osłonowych dla morskiej przystani w Krynicy Morskiej – Basen III – Nowa Karczma oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
Data publikacji: 2017-08-07
Data publikacji wyników postępowania: 2017-11-15

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania jw. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty i wybrano ofertę Wykonawcy:
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych
Zespół Rzeczoznawców Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych
ul. T. Czackiego 3/5, 00 - 043 Warszawa