Nazwa procedury:
Przedłużenie dyplomu nurka
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek.
2. Dyplom lub kopia dyplomu,
3. Potwierdzenie praktyki w zakresie wykonywania prac podwodnych na podstawie książeczki nurka,
4. Świadectwo zdrowia /oryginał + kopia, wydane przez uprawnionego lekarza.
5. 2 zdjęcia (aktualne, bez ciemnych okularów i nakrycia głowy, format legitymacyjny).

Warunkiem przedłużenia dyplomu jest:
• Posiadanie co najmniej 250 godzin praktyki w zakresie wykonywania prac podwodnych,uzyskanej w
okresie 5 lat od dnia wydania dyplomu,
• W przypadku utraty ważności dyplomu możliwe jest jego odnowienie pod warunkiem ukończenia
odpowiedniego szkolenia uzupełniającego dotyczącego odnowienia dyplomu oraz posiadanie
aktualnego świadectwa zdrowia ( patrz pkt4).

UWAGA! W PRZYPADKU WYMIANY DOKUMENTU Z POWODU ZMIANY DANYCH OSOBOWYCH DODATKOWO NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ DO WGLĄDU ORYGINAŁ ODPISU SKRÓCONEGO AKTU MAŁŻEŃSTWA LUB KSEROKOPIĘ DECYZJI WŁAŚCIWEGO ORGANU O ZMIANIE IMIENIA LUB NAZWISKA (ORYGINAŁ DO WGLĄDU).
UWAGA! WAŻNE!
Dokumenty potwierdzające uprawnienia do wykonywania zawodów,o których mowa w art 19 (Ustawa z dnia 17 października 2003r. o wykonywaniu prac podwodnych ,)oraz książeczki nurka wydane przed dniem wejścia w życie ustawy zachowują ważność do czasu ich wymiany, jednak nie dłużej niż przez okres 5 lat od dnia wejścia w życie ustawy tj. do 25 maja 2009r.
Opłaty administracyjne:
Opłatę za wydanie dokumentu należy dokonać w dniu składania dokumentów:
• w kasie Urzędu Morskiego w Gdyni
• lub przelewem na konto Urzędu Morskiego w Gdyni.

Urząd Morski w Gdyni.
81-338 Gdynia
ul. Bernarda Chrzanowskiego 10

NBP o/GDAŃSK – 92101011400065782231000000 (w tytule wpłaty należy zaznaczyć rodzaj opłaty oraz określić sprawę, której wpłata dotyczy)

Opłaty za wydawanie dokumentów osób wykonujących prace podwodne określone zostały w załączniku do Ustawa z dnia 17 października 2003r. o wykonywaniu prac podwodnych

Dokonując opłaty przelewem należy wcześniej uzgodnić kwotę z odpowiednią komórką ze względu na zmieniającą się wielkość jednostki taryfowej.
Opłata skarbowa:
Opłaty:
1. Od dokumentów stwierdzających ustanowienie pełnomocnika - 17 zł
2. Poświadczenie zgodności duplikatu ,odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, dokonane przez organy administracji
rządowej lub samorządowej lub archiwum państwowe - od każdej pełnej lub zaczętej stronicy - 5 zł.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o opłacie skarbowej.
Opłatę skarbową należy dokonać w dniu składania dokumentów:
• w kasie Urzędu Morskiego w Gdyni
• lub przelewem na konto Urzędu Miasta Gdyni

Urząd Miasta Gdyni
Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
PKO BPSA - 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 (w tytule wpłaty należy zaznaczyć rodzaj opłaty oraz określić sprawę ,której wpłata dotyczy)
Termin i sposób załatwiania:
Wniosek zostaje rozpatrzony w terminie określonym w art. 35 k.p.a., nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia wniosku.
Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Morski w Gdyni
Wydział Dokumentów Marynarskich
ul. Chrzanowskiego 10
81-338 Gdynia
Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Morski w Gdyni
Wydział Dokumentów Marynarskich
ul. Chrzanowskiego 10
81-338 Gdynia

Przyjmowanie wniosków pokój nr 9, 11
poniedziałek - piątek 8.30- 14.00 (przerwa od 11.00 do 11.15)

Opara Adrian tel. 58-355-3368 - kierownik oddziału
Kotowska Dorota tel. 58-355-3366
Myślicka Adrianna tel. 58-355-3365
Osmańska Dorota tel. 58-355-3378

Wydawanie dokumentów pokój nr19
Kraszewska Monika tel .58-355-3372
Wójcik Alicja tel .58-355-3369
Zulewska-Czech Janina tel. 58-355-3371

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje prawo odwołania do Ministra właściwego ds. gospodarki morskiej za pośrednictwem Dyrektora Urzędu Morskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 17 października 2003r. o wykonywaniu prac podwodnych
(t.j.Dz.U. z 2017r. poz.1970 z późn.zm);
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j.Dz.U. z 2018r. poz.2096)
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 października 2015r.
w sprawie szczegółowego trybu wydawania dyplomów, świadectw, książeczek nurka
oraz dziennika prac podwodnych, a także wzorów tych dokumentów
( Dz.U.z 2015r. poz.1794)
4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 września 2007r. w sprawie warunków
zdrowotnych wykonywania prac podwodnych ( Dz.U.199 z 2007r. poz.1440 z poźn.zm.)