Nazwa procedury:
Uzyskanie / wymiana książeczki żeglarskiej
Wymagane dokumenty:
WNIOSEK O WYDANIE/WYMIANĘ KSIĄŻECZKI ŻEGLARSKIEJ SKŁADA SIĘ OSOBIŚCIE. ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA WNIOSKU W POSTACI ELEKTRONICZNEJ, OPATRUJĄC PODANIE BEZPIECZNYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM WERYFIKOWANYM PRZY POMOCY WAŻNEGO KWALIFIKOWANEGO CERTYFIKATU.


WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wniosek o wystawienie lub wymianę książeczki żeglarskiej,
2. Do wniosku należy dołączyć:
• 1 zdjęcie - format paszportowy ,
kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana w ciągu ostatnich
6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowująca naturalny kolor skóry, mająca
dobrą ostrość oraz pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, a także twarz od
wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii;
fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów
z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami,
z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami,
Link - instrukcja wykonania zdjęcia do pobrania:
https://obywatel.gov.pl/documents/10181/0/Instrukcja+wykonywania+zdj%C4%99%C4%87+do+paszportu+i+dowodu+osobistego.pdf/
0bde8940- b31a-40c4-a2f2-60d141ff6d19
• ważne świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego w zakresie bezpieczeństwa,
wydane w oparciu o Prawidło VI Konwencji STCW (świadectwa w zakresie:
indywidualnych technik ratunkowych, bezpieczeństwa własnego odpowiedzialności
wspólnej, p-poż stopnia podstawowego lub wyższego, elementarnych zasad udzielania
pierwszej pomocy medycznej lub udzielania pierwszej pomocy medycznej),
• świadectwo zdrowia stwierdzające zdolność do pracy na statku, wystawione przez
uprawnionego lekarza, ważne nie krócej niż przez miesiąc od dnia złożenia wniosku
+KSEROKOPIA – w przypadku gdy wniosek składa osoba inna niż praktykant,
• dowód wniesienia opłaty,
• dowód osobisty lub paszport – do wglądu
• oświadczenie dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej, że osoba składająca wniosek
jest uczniem kierowanym na praktykę ujętą w programie nauczania lub
oświadczenie armatora statku o rodzaju zawartej lub zamierzonej umowy o praktyczną
naukę zawodu ucznia szkoły ponadgimnazjalnej w przypadku gdy wniosek składa
uczeń szkoły ponadgimnazjalnej;
• oświadczenie rektora uczelni, że osoba składająca wniosek jest studentem kierowanym
na praktykę ujętą w programie kształcenia – w przypadku gdy wniosek składa student;
• zgodę rodziców lub opiekunów prawnych młodocianego na wydanie książeczki żeglarskiej
oraz oświadczenie armatora statku o zawartej z młodocianym umowie o pracę w celu
przygotowania zawodowego – w przypadku gdy wniosek składa młodociany;
• oświadczenie armatora statku o zawartej umowie o pracę – w przypadku gdy wniosek
składa osoba, pozostająca z armatorem w stosunku pracy;

UWAGA!
Do wymiany książeczki żeglarskiej należy przedłożyć jej oryginał.

W PRZYPADKU WYMIANY DOKUMENTU Z POWODU ZMIANY DANYCH OSOBOWYCH DODATKOWO NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ DO WGLĄDU ORYGINAŁ ODPISU SKRÓCONEGO AKTU MAŁŻEŃSTWA LUB DECYZJI WŁAŚCIWEGO ORGANU O ZMIANIE IMIENIA LUB NAZWISKA.

WAŻNA INFORMACJA – KSIĄŻECZKA ŻEGLARSKA
W związku z wejściem w życie w dniu 9 listopada 2015r. Ustawy o pracy na morzu
informujemy m.in.o zmianach dotyczących terminów ważności
książeczek żeglarskich i opłat za ich wystawianie.

Książeczkę żeglarską wystawia się na okres 10 lat.
Książeczki żeglarskie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, studentów,
młodocianych wystawia się na okres 5 lat.

KSIĄŻECZKI ŻEGLARSKIE WYSTAWIONE NA CZAS NIEOKREŚLONY ZACHOWUJĄ WAŻNOŚĆ PRZEZ OKRES 10 LAT OD DNIA WEJŚCIA W ŻYCIE USTAWY TJ. DO 8 LISTOPADA 2025 r.

Książeczkę żeglarską odbiera się osobiście lub za pośrednictwem osoby notarialnie upoważnionej do jej odbioru.
Osoba odbierająca książeczkę żeglarską przedkłada do wglądu dowód osobisty lub paszport.
W przypadku wymiany książeczki żeglarskiej, dodatkowo przy odbiorze nowej należy przedłożyć
dotychczasową książeczkę w celu jej unieważnienia.Opłaty administracyjne:
Opłatę należy dokonać w dniu składania dokumentów:
• w kasie Urzędu Morskiego w Gdyni lub
• przelewem na konto Urzędu Morskiego w Gdyni
Urząd Morski w Gdyni
81-338 Gdynia
ul. Bernarda Chrzanowskiego 10
NBP O GDAŃSK - 92101011400065782231000000 ( w tytule wpłaty należy wpisać kwotę opłaty oraz określić sprawę, której wpłata dotyczy )
Dokonując opłaty przelewem należy wcześniej uzgodnić kwotę z odpowiednią komórką.

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015r. o pracy na morzu

Za wystawienie książeczki żeglarskiej pobiera się opłatę w wysokości
równowartości 50 euro.
Za wystawienie książeczki żeglarskiej uczniom szkół ponad gimnazjalnych
i studentom pobiera się opłatę w wysokości równowartości 25 euro
(na wniosek dyrektora szkoły albo rektora uczelni).
Przeliczenia równowartości euro na złote dokonuje się według średniego
kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski dla tej waluty, w dniu
roboczym poprzedzającym dzień złożenia wniosku o wydanie książeczki żeglarskiej.
Opłata skarbowa:
Brak
Termin i sposób załatwiania:
Wniosek zostaje rozpatrzony w terminie określonym w art. 35 k.p.a nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia wniosku.
Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Dokumentów Marynarskich
Urząd Morski w Gdyni
81-338 Gdynia
ul. Bernarda Chrzanowskiego 10
Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Morski w Gdyni
81-338 Gdynia
ul. Bernarda Chrzanowskiego 10
BIURO PODAWCZE
poniedziałek - piątek 8.30- 14.00 (przerwa od 11.00 do 11.15)

Skowierzak Ewa tel. 58-355-3377
Żukowska Maria tel. 58-355-3376
Niepiekło Monika tel. 58-355-3379

Kierownik Oddziału Dokumentów Żeglarskich i Specjalistycznych
Malinowska Iwona tel. 58-355-3373
Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra właściwego ds. gospodarki morskiej za pośrednictwem Dyrektora Urzędu Morskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Podstawa prawna:
1.Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015r.o pracy na morzu.
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 30 maja 2016r.
w sprawie książeczki żeglarskiej
5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie warunków zdrowotnych
wymaganych od marynarzy do wykonywania pracy na statku morskim
Inne informacje:
Książeczka żeglarska jest dokumentem osobistym marynarza, poświadczającym jego tożsamość, dokumentującym przebieg zatrudnienia na statkach oraz uprawniającym do przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej.