Rozbudowa sieci światłowodowej i radiowej dla potrzeb VTS Zatoka Gdańska w rejonie Zalewu Wiślanego – Zintegrowany system oznakowania nawigacyjnego z elementami e-Navigation
Data publikacji: 2017-06-19
Data publikacji wyników postępowania: 2017-08-21

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), zwanej dalej „ustawą”, uprzejmie informuję, że Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy unieważnił przedmiotowe postępowanie.

Uzasadnienie prawne:
art. 93 ust. 1 pkt 4) - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie faktyczne:
Ceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu przewyższają kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Na realizację zamówienia Zamawiający przeznaczył kwotę
1 200 000,00 zł brutto, natomiast oferta z najniższą ceną wynosi 1 399 073,35 zł. Zamawiający nie dysponuje środkami pozwalającymi na zwiększenie kwoty na sfinansowanie zamówienia.