Projekty planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów portowych, Zalewu Wiślanego oraz projekty planów szczegółowych dla wybranych akwenów

Logotypy z odniesieniem do Programu Operacyjnego Wiedz, Edukacja, Rozwój oraz z odniesieniem do Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekty planów zagospodarowania przestrzennego
dla obszarów portowych, Zalewu Wiślanego oraz
projekty planów szczegółowych dla wybranych akwenów

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejska ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Spis treści:

1. OPIS PROJEKTU
2. PRZETARGI
3. REALIZACJA
4. KONTAKT

1. OPIS PROJEKTU

Projekt pn. Projekty planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów portowych, Zalewu Wiślanego oraz projekty planów szczegółowych dla wybranych akwenów,
numer POWR.02.19.00-00-PM01/17
Osi priorytetowej: OŚ II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie 2.19 – Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego
Planowany okres realizacji projektu: od: 1 czerwca 2017 r. do: 31 grudnia  2021 r.
Planowane wydatki kwalifikowane 2 550 000,00
Planowane dofinansowanie 2 550 000,00
Planowany wkład UE 2 149 140,00

W dniu 30 maja 2017 r. zawarte zostało porozumienie o dofinansowaniu z Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (IZ PO WER).
Celem projektu jest opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego  wraz z prognozami dla wód portowych Gdańska, Gdyni, Władysławowa, Helu, Elbląga i wód Zalewu Wiślanego oraz projektów planów szczegółowych z prognozami dla Zatoki Gdańskiej i obszaru położonego na wschód od Ławicy Słupskiej.
Plany przyczynią się do wprowadzenia ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju na tych obszarach.
W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte wskaźniki:
– rezultatu odsetek powierzchni polskich obszarów morskich objętych planami zagospodarowania przestrzennego dzięki wsparciu EFS – 1,1 %;
– produktu liczba opracowanych planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich, w tym planów szczegółowych – 8 szt.

Realizację projektu planuje się w 5 głównych etapach:
Etap I Opracowanie projektów planów wraz z prognozami dla wód portowych Gdańska i Gdyni
Etap II Opracowanie projektów planów wraz z prognozami dla wód portowych Władysławowa i Helu
Etap III Opracowanie projektów planów wraz z prognozami dla wód portowych Elbląga oraz Zalewu Wiślanego
Etap IV Opracowanie projektu planu wraz z prognozą dla Zatoki Gdańskiej
Etap V Opracowanie projektu planu wraz z prognozą dla obszaru na wschód od Ławicy Słupskiej
W ramach projektu  planuje się także organizację spotkań konsultacyjnych dla wód portowych i dla obszaru na wschód od Ławicy Słupskiej oraz  dla Zalewu Wiślanego i Zatoki Gdańskiej.

plakat_POWER_II_2017

obszar objęty planami zagospodarowania przestrzennego dla wód portowych Elbląga
oraz Zalewu Wiślanego
obszar objęty planami zagospodarowania przestrzennego dla wód portowych Elblągaoraz Zalewu Wiślanego

obszar objęty planami zagospodarowania przestrzennego dla Zalewu Wiślanego

2. PRZETARGI

W dniu 27 marca 2018 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy opracowań projektów planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko dla wód portowych Elbląga oraz Zalewu Wiślanego. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej.
Na podstawie art. art. 92 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w dniu 11 maja 2018 r. unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

W dniu 1 czerwca 2018 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ponownie ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy opracowań projektów planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko dla wód portowych Elbląga oraz Zalewu Wiślanego. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej.
W dniu 16 lipca 2018 r. na podstawie art. art. 92 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), unieważniono postępowanie w trybie art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie dysponuje środkami pozwalającymi na zwiększenie tej kwoty.

W dniu 4 października 2018 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy opracowań projektów planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko dla wód portowych Gdańska, Gdyni, Władysławowa i Helu. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej.
W dniu 16 listopada 2018 r. Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie w trybie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

W dniu 10 kwietnia 2019 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy opracowań projektów planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko dla wód portowych Gdańska, Gdyni, Władysławowa i Helu. Ogłoszenie zostało opublikowane na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni, na stronie internetowej Platforma e-Usług Smart PZP oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej.
W dniu 25 maja 2019 r. Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie w trybie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

4. KONTAKT

Urząd Morski w Gdyni
ul. Chrzanowskiego 10
81-338 Gdynia
e-mail:umgdy@umgdy.gov.pl
tel. +48 (58) 355 33 33
fax: +48 (58) 620 67 43, 621 72 31

Kierownik Projektu
Anna Stelmaszyk-Świerczyńska – Z-ca Dyrektora ds. Technicznych
e-mail: dyrtech@umgdy.gov.pl
tel. (58) 355 33 01
fax. (58) 661 66 56

Małgorzata Gwara – Specjalista
e-mail: malgorzata.gwara@umgdy.gov.pl
tel. (58) 355-34-36

Wszelkie zapytania dotyczące niniejszego projektu można kierować na adres:
fundusze@umgdy.gov.pl

Szczegółowe informacje na temat Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020: http://www.power.gov.pl/