Adaptacja pomieszczeń świetlicy zlokalizowanej w budynku B centrali Urzędu Morskiego w Gdyni przy ul. Chrzanowskiego 10

Data publikacji: 2017-05-31
Data publikacji wyników postępowania: 2017-06-23

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), uprzejmie informuję, że Zamawiający działając w trybie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp unieważnił przedmiotowe postępowanie.

Uzasadnienie prawne:
Art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielnie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Uzasadnienie faktyczne:
W przedmiotowym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym Zamawiający w trybie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy pzp unieważnił postępowanie.