Nazwa procedury:
Skargi w sprawie naruszenia praw pasażerów podróżujących drogą morską
Wymagane dokumenty:
W przypadku gdy pasażer nie jest zadowolony ze sposobu rozpatrzenia skargi przez przewoźnika lub operatora terminalu, lub nie uzyska on odpowiedzi na taką skargę, może wnieść skargę do dyrektora urzędu morskiego.

Do skargi wnoszonej do dyrektora urzędu morskiego pasażer dołącza:
1) kopię skargi skierowanej do przewoźnika lub operatora terminalu, w rozumieniu rozporządzenia nr 1177/2010 UE
2) kopię odpowiedzi na skargę, o której mowa w pkt 1 albo oświadczenie, że odpowiedź nie została udzielona w terminie określonym w art. 24 ust. 2 rozporządzenia 1177/2010 UE
3) kopię biletu lub potwierdzonej rezerwacji na daną trasę.
Opłaty administracyjne:
Brak
Opłata skarbowa:
Brak
Termin i sposób załatwiania:
W trybie art. 237 k.p.a.

Do rozpatrywania skarg pasażerów przez Dyrektora Urzędu Morskiego stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020, poz. 256)

Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Morski w Gdyni
Inspektorat Państwa Bandery
Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Morski w Gdyni
ul. Chrzanowskiego 10
81-338 Gdynia

Inspektorat Państwa Bandery
Karolina Zalach
tel. 58 355 33 26
e-mail: karolina.zalach@umgdy.gov.pl
Tryb odwoławczy:
Brak
Podstawa prawna:
• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1177/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. o prawach pasażerów podróżujących drogą morską i drogą śródlądową oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004

• Ustawa z dnia 21 czerwca 2013 r. o zmianie niektórych ustaw dotyczących praw pasażerów podróżujących droga morską i drogą wodną śródlądową (Dz. U. z 2013 r. poz. 1014)

• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tj.Dz. U. z 2020, poz.256)

• Rozporządzenie ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 2013 r. w sprawie naruszeń praw pasażerów podróżujących droga morską (Dz. U. z 2013 r. poz. 1073 ze zmianami)