Wymiana i modernizacja systemów oznakowania nawigacyjnego” w ramach projektu „Zintegrowany system oznakowania nawigacyjnego z elementami e-Navigation”
Data publikacji: 2017-05-11
Data publikacji wyników postępowania: 2017-09-08

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania jw.: w części 1 zamówienia: Dostawa pław i urządzeń oznakowania nawigacyjnego dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty i wybrano ofertę Wykonawcy:
ELECOM Sp. z o.o.
81-512 Gdynia, ul. Inżynierska 41
Oferta w/w Wykonawcy jest najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu w 1 części zamówienia,, gdyż uzyskała najwyższą ilość punktów w przyjętych kryteriach oceny ofert. W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu oferty były oceniane w oparciu o kryterium Łączna cena ofertowa brutto (C) – 60%; Termin Płatności (P) – 10 %; Termin Wykonania (T) – 20%, Gwarancja (G) -10%. Przedmiotowa oferta jest najkorzystniejsza, gdyż uzyskała w przyjętych w przedmiotowym postępowaniu kryteriach łącznie najwyższą liczbę punktów.

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), że przedmiotowe postępowanie zostało w części 2 i 3 unieważnione w sposób jak niżej:
1) Część 2 zamówienia: Remont znaków nawigacyjnych postępowanie zostało unieważnione w trybie art. 93 ust. 1 pkt 1, gdyż w 2 części zamówienia nie złożono żadnej oferty.
Uzasadnienie prawne:
art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy pzp - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawców niepodlegających wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3
Uzasadnienie faktyczne:
W niniejszym postępowaniu na wykonanie 2 części zamówienia nie złożono żadnej oferty.

2) Część 3 zamówienia: Modernizacja oznakowania nawigacyjnego postępowanie zostało unieważnione w trybie art. 93 ust. 1 pkt 1, gdyż w 3 części zamówienia nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.
Uzasadnienie prawne:
Art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy pzp - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawców niepodlegających wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3.
Uzasadnienie faktyczne:
W przedmiotowym postępowaniu na wykonanie 3 części zamówienia złożone zostały dwie oferty. Złożone oferty podlegają jednak odrzuceniu. Oferta złożona przez Wykonawcę Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „RUROSERW” inż. Ryszard Szmit, ul. Marynarki Polskiej 59, 80-557 Gdańsk, podlega odrzuceniu w trybie art. 24 ust. 4 ustawy pzp w związku z art. 24 ust. 12) ustawy pzp, gdyż w/w Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Natomiast oferta złożona przez Wykonawcę Przedsiębiorstwo Usługowe JABO Jan Wierzchowski, ul. Przełom 1, 80-643 Gdańsk, podlega odrzuceniu w trybie art. 89 ust. 7 b ustawy pzp gdyż wadium wniesione przez w/w Wykonawcę zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, tj. po upływie terminu przewidzianego na składanie ofert. Tym samym w niniejszym postępowaniu na wykonanie 3 części zamówienia nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Załączniki:
 1. Ogłoszenie o zamówieniu - 2017-OJS090-176544-pl.pdf ( 170,31 KB )pdf icon
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ_20_17).pdf ( 1,2 MB )pdf icon
 3. Załączniki 1-2 i 5 do SIWZ (Formularze ofertowe - zał. 1A-1C, Oświadczenie - zał. 2, formularze cenowe - zał. 5A-5C).docx ( 169,22 KB )docx icon
 4. ZP_Wzor_umowy PDF.7z ( 2,12 MB )7zip icon
 5. ZP_OPZ pdf.7z ( 1,74 MB )7zip icon
 6. ZP_Dokumentacja_cz.1_2.zip ( 31,94 MB )zip icon
 7. ZP_Dokumentacja_cz_2_2.zip ( 20,96 MB )zip icon
 8. Wyjaśnenia treści SIWZ z dnia 30.05.2017 r. (pytania 1-2).pdf ( 48,88 KB )pdf icon
 9. Wyjaśnenia treści SIWZ / Zmiana SIWZ z dnia 07.06.2017 r. (pytania 3-6).pdf ( 93,31 KB )pdf icon
 10. Wyjaśnenia treści SIWZ z dnia 13.06.2017 r. (pytania 7-11).pdf ( 63,16 KB )pdf icon
 11. Wyjaśnenia treści SIWZ / Zmiana SIWZ / Przedłużenie terminu składnia ofert z dnia 20.06.2017 r. (pytania 12-26).pdf ( 143,61 KB )pdf icon
 12. Sprostowanie ogloszenia zmian lub dodatkowych infroamcji (ENOTICES_zam-pub-2017-082376-NF14-PL).pdf ( 75,27 KB )pdf icon
 13. Wyjaśnenia treści SIWZ / Zmiana SIWZ z dnia 23.06.2017 r. (pytania 27-34).pdf ( 90,18 KB )pdf icon
 14. Wyjaśnenia treści SIWZ / Zmiana SIWZ / Przedłużenie terminu składnia ofert z dnia 30.06.2017 r. (pytania 35-39).pdf ( 185,32 KB )pdf icon
 15. Sprostowanie ogloszenia zmian lub dodatkowych infroamcji (ENOTICES_zam-pub-2017-088086-NF14-PL).pdf ( 76,66 KB )pdf icon
 16. OPZ po zmianie z dnia 30.06.2017 r..zip ( 4,18 MB )zip icon
 17. Załączniki 1-2 i 5 do SIWZ po zmianie z dnia 30.06.2017 r..docx ( 166,33 KB )docx icon
 18. Informacja z otwarcia ofert.pdf ( 52,22 KB )pdf icon
 19. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w części 2 i 3 zamówienia.pdf ( 52,26 KB )pdf icon
 20. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w cześci 1 zamówienia.pdf ( 45,85 KB )pdf icon