Poprawa stanu infrastruktury dostępowej i portowej w portach i przystaniach Zalewu Wiślanego

Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 logoSpis treści:
1. Opis Projektu
2. Przetargi
3. Kontakt

1.Opis Projektu
Przedsięwzięcie pt. „Poprawa stanu infrastruktury dostępowej i portowej w portach i przystaniach Zalewu Wiślanego” będzie realizowane w ramach:

Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020
Priorytet:1 Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy
Działanie: 1.12 Porty rybackie, miejsca wyładunku, giełdy rybne i przystanie – inwestycje w zakresie poprawy infrastruktury portów rybackich, giełd rybnych, miejsc wyładunku i przystani

Zakres projektu obejmować będzie następujące zadania:

  1. Przebudowa infrastruktury w porcie rybackim we Fromborku
  2. Przebudowa portu rybackiego w Nowej Pasłęce – etap II
  3. Przebudowa przystani rybackiej w Kamienicy Elbląskiej
  4. Remont portu rybackiego w Krynicy Morskiej
  5. Budowa falochronów osłonowych w Basenie III – Nowa Karczma
  6. Poprawa stanu infrastruktury dostępu do przystani rybackiej w Suchaczu – budowa falochronu

Ad. 1. Przebudowa infrastruktury w porcie rybackim we Fromborku
Zadanie obejmować będzie przebudowę nabrzeży wraz z powiększeniem basenu portowego od strony zachodniej, remont Falochronu Zachodniego, remont Opaski Wschodniej  oraz  przebudowę i remont dróg dojazdowych oraz nawierzchni, wyposażenie portu w nowe urządzenia odbojowe i cumownicze.
Przewiduje się przebudowę nabrzeży portowych polegającą na zmianie przebiegu nabrzeży oraz podniesieniu rzędnej oczepów. Przy nabrzeżu wschodnim wykonana będzie nowa ścianka szczelna z oczepem żelbetowym obok ścianki istniejącej. Od strony zachodniej planuje się poszerzenie basenu portowego poprzez usunięcie istniejącego nabrzeża skarpowego oraz oczepowego. Na nabrzeżu zachodnim na styku z falochronem planuje się wygaszacz fal. Przewiduje się także przebudowę nabrzeża czołowego. Przy zamknięciu basenu portowego od strony południowej projektuje się także przebudowę slipu do wyciągania i wodowania jednostek pływających. Nabrzeża basenu portowego wyposażone będą w urządzenia cumownicze oraz urządzenia odbojowe. Falochron Zachodni – wyremontowana zostanie konstrukcja falochronu zachodniego od strony zachodniej i wschodniej. Przewiduje się także remont bloków pachołowych i nawierzchni falochronu zachodniego. Na akwenie całej przystani zaprojektowano wykonanie robót czerpalnych dla osiągnięcia projektowanych parametrów akwenu. Dodatkowo cały teren będzie wyposażony w elementy małej architektury.

Ad. 2 Przebudowa portu rybackiego w Nowej Pasłęce – etap II
Projekt podzielić można na 3 zasadnicze odcinki konstrukcyjne:
– ostrogę Falochronu Północnego,
– falochron Południowy, Północny, Nabrzeże Zamykające,
– północną i Południową Obudowę Kanału Portowego.

Celem projektu jest umożliwienie bezpiecznego cumowania jednostek w basenach o głębokości od 2 do 2,5m w zależności od nabrzeża oraz ochrona przed nadmiernym falowaniem wewnątrz akwenu portowego. Przebudowa portu obejmuje wykonanie nowych nabrzeży oraz wykonanie Awanportu otoczonego nowym Falochronem Południowym.
W celu poprawy warunków nawigacyjnych planuje się odchylenie linii falochronu tuż za głowicą Falochronu Południowego, co umożliwi zwiększenie szerokości akwatorium z 30 m do 70 m. W awanporcie znajdują się nabrzeża o długościach odpowiednio 48,8mb (Przy Falochronie Południowym) i 36,40mb (Nabrzeże Zamykające). Możliwe będzie także wykorzystanie odcinka o długości 77,1mb pionowo ściennej części nowego Falochronu Południowego jako tymczasowych stanowisk postojowych. Nowy układ nabrzeży pozwoli na wykonanie rampy do slipowania jednostek. Zaprojektowany awanport będzie mógł pełnić także rolę akwenu manewrowego oraz umożliwi wykonanie zwrotu i nakierowanie jednostki na kurs 270 o prowadzący bezpośrednio do wyjścia z portu. Dla jednostki pływającej o zadanych parametrach projektowych, wejście i wyjście z portu, nawet przy niesprzyjających warunkach falowych i wiatrowych, nie powinno sprawiać najmniejszych problemów. Wykonanie nowego akwatorium wiąże się ze znacznie większymi nakładami robót pogłębiarskich i koniecznością przebudowy istniejącego układu znaków nawigacyjnych.

Ad. 3 Przebudowa przystani rybackiej w Kamienicy Elbląskiej
Zadanie obejmować będzie:
– przebudowę Nabrzeża Południowego,
– przebudowę Nabrzeża Zachodniego,
– budowę Nabrzeża Wschodniego,
– wyposażenie przystani w elementy m.in. stanowisko do płukania sieci, slip.
W ramach przebudowy Nabrzeży Południowego i Zachodniego zaprojektowano nową konstrukcję obu nabrzeży w postaci wspornikowej stalowej ścianki szczelnej z żelbetowym oczepem, wysuniętych minimalnie w stronę wody, tak aby projektowany oczep przebiegał oddylatowany niemal na styk z istniejącym starym oczepem. W ramach przebudowy Nabrzeża Wschodniego usytuowanie nowej odwodnej krawędzi nabrzeża zostało tak wytyczone, aby w minimalnym, niezbędnym zakresie wyjść na wodę. Stąd na linii prostej w planie tego nabrzeża projektowana ścianka szczelna pozostanie na prawym odcinku po stronie odlądowej istniejącej drewnianej palisady, która nie będzie usuwana, na kolejnym odcinku pozostanie po stronie odwodnej i wówczas istniejąca drewniana palisada musi być usunięta. Konstrukcja projektowanego Nabrzeża Wschodniego wykonana zostanie analogicznie jak Nabrzeża Zachodniego i Południowego, w postaci stalowej, wspornikowej ścianki szczelnej z żelbetowym oczepem w koronie.Stanowisko do płukania sieci zaprojektowano jako konstrukcję w dowiązaniu do nowej konstrukcji nabrzeża, z którym bezpośrednio sąsiaduje. Istniejąca skarpa boczna na długości stanowiska zostanie oczyszczona z zalegającego tam gruzu, a wolna przestrzeń od bocznej ściany stanowiska do skarpy przyległego terenu zostanie zasypana pospółką do poziomu istniejącego terenu. Ponadto planuje się umocnienie brzegu na odcinku od projektowanego stanowiska płukania sieci do istniejącego zjazdu dla łodzi. Na całej długości Nabrzeża Zachodniego od narożnika z Nabrzeżem Południowym do nowego stanowiska do płukania sieci utwardzenie pasma bocznego i wodociąg zasilający stanowiska postojowe przy tym nabrzeżu – 3 punkty poboru wody. Równolegle do projektowanego pasma zaprojektowano połączeniowy pas terenu o szerokości 1,50 m.

Ad. 4 Remont portu rybackiego w Krynicy Morskiej
Przedsięwzięcie „Remont portu rybackiego w Krynicy Morskiej” obejmować będzie następujące elementy:
– zakotwienie istniejącej ścianki szczelnej wraz z wykształtowanie nowego oczepu,
– remont lub budowa nowej konstrukcji oczepów,
– nowe odbojnice,
– modernizacja wnęki slipowej (zmiana kąta spadku),
– stanowisko do płukania sieci z punktem zasilania pompy (przeniesionym z narożnika nabrzeża) oraz fundamentu pod dźwig, w bezpośrednim sąsiedztwie wnęki slipowej,
– przeniesienie skrzynki elektrycznej na nabrzeżu południowym i na nabrzeżu północnym lampy oświetleniowej – z uwagi na ich zalewanie,
– stojaki do suszenia sieci,
– nowa nawierzchnia na nabrzeżach wraz z utwardzonym placem postojowym, miejsca na pomieszczenia magazynowe dla rybaków,
– ewentualne pogłębienie basenu.

Ad. 5 Budowa falochronów osłonowych w Basenie III – Nowa Karczma
Przystań morska w Krynicy Morskiej – „Basen III – Nowa Karczma” stanowi akwen obudowany nabrzeżami pionowościennymi, podzielony konstrukcją Pomostu Postojowego na dwa baseny: zachodni i wschodni. Przystań nie posiada zabezpieczenia przed oddziaływaniem falowania. Założono wybudowanie nowego Nabrzeża Południowego II o długości 70 m, w zachodniej części przystani, w przybliżeniu w śladzie istniejącej palisady. Nabrzeże usytuowane będzie po kątem prostym do istniejącego nabrzeża Zachodniego. Z jego wschodniego końca będzie wychodzić, również pod kątem prostym Falochron Zachodni.

Ad. 6. Poprawa stanu infrastruktury dostępu do przystani rybackiej w Suchaczu – budowa falochronu
Zdanie obejmuje:
1) remont falochronu wschodniego:
a) część podwodna – wymiana lub wzmocnienie palisady
b) część nadwodna:
– wypełnienie kawern, uzupełnienie  narzutu, wykonanie nowych spoin betonowych (dla narzutu spionowanego), uzupełnienie kamieni narzutu ochronnego  (dla narzutu niespoinowanego)
naprawa nawierzchni (uzupełnienie podsypki, wyrównanie nawierzchni)
– uzupełnienie sprzętu ratowniczego
– oświetlenie
2) wykonanie Prawej Główki wejściowej  i  fragmentu falochronu zachodniego:
– wykonanie oznakowania nawigacyjnego
– pozostałe roboty w tym: podczyszczenia dna w basenie w rejonie nabrzeży i falochronów, tor podejściowy.

2.Przetargi

3.Kontakt

Urząd Morski w Gdyni
ul. Chrzanowskiego 10
81-338 Gdynia

Anna Stelmaszyk-Świerczyńska – Z-ca Dyrektora ds. Technicznych
e-mail: dyrtech@umgdy.gov.pl
tel. 58 355 33 01
fax. 58 661 66 56

Wydział ds. Finansowania Infrastruktury i Funduszy Europejskich
Karolina Dołhy, Naczelnik Wydziału
e-mail: karolina.dolhy@umgdy.gov.pl
tel. 58 355 35 82
fax. 58 620 67 43

Dagmara Kołodziej, Specjalista
e-mail: dagmara.kolodziej@umgdy.gov.pl
tel. 58 355 35 86
fax. 58 620 67 43