Sprawowanie nadzoru środowiskowego nad realizacją robót budowlanych w ramach projektu „Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap IIIA”
Data publikacji: 2017-05-04
Data publikacji wyników postępowania: 2017-09-19

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), zwanej dalej „ustawą”, uprzejmie informuję, że Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy unieważnił przedmiotowe postępowanie – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Uzasadnienie prawne:
Art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy pzp - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawców niepodlegających wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3.

Uzasadnienie faktyczne:
W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone dwie oferty. Złożone oferty podlegają jednak odrzuceniu. Oferta złożona przez Wykonawcę Biuro Projektów Środowiskowych Michał Przybylski, ul. Jaskółcza 9, 83-000 Pruszcz Gdański, podlega odrzuceniu w trybie art. 24 ust. 4 ustawy pzp w związku z art. 24 ust. 12) ustawy pzp, gdyż w/w Wykonawca nie potwierdził spełniania warunków udziału w postępowaniu, natomiast oferta złożona przez Wykonawcę DHI Polska Sp. z o.o., ul. Koszykowa 6, 00-564 Warszawa, podlega odrzuceniu w trybie art. 24 ust.4 w związku z art. 24 ust. 12) oraz w trybie art. 89 ust. 7 b ustawy pzp, gdyż w/w Wykonawca nie potwierdził spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wadium wniesione przez w/w Wykonawcę zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, tj. po upływie terminu przewidzianego na składanie ofert. Tym samym w niniejszym postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.