Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na biurowy w miejscowości Stilo
Data publikacji: 2017-04-20
Data publikacji wyników postępowania: 2017-08-18

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), uprzejmie informuję, że Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie w trybie art. 93 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 94 ust. 3 ustawy pzp., gdyż wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu uchyla się od podpisania umowy, a cena oferty z najniższą ceną spośród pozostałych ofert przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia. Zamawiający natomiast nie dysponuje środkami pozwalającymi na zwiększenie tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.