Nazwa procedury:
Zwolnienia pilotowe
Wymagane dokumenty:
1. Rozpoczęcie praktyki pilotowej, wymaganej przepisami, należy zgłosić w formie pisemnej do:
- szefa pilotów – w przypadku, gdy przejścia są wykonywane w obecności pilota,
- właściwego kapitana portu – w przypadku, gdy przejścia są wykonywane w obecności pilota lub pod nadzorem kapitana statku posiadającego zwolnienie.

2. Wniosek o przeprowadzenie egzaminu (oraz wydanie zwolnienia, jeśli dotyczy) zawierający informacje: imię i nazwisko kapitana, data i miejsce urodzenia, telefon kontaktowy, aktualny czas praktyki na stanowisku kapitana, nazwa statku.
Do egzaminu dla uzyskania zwolnienia z pilotażu obowiązkowego może przystąpić kapitan statku po uzyskaniu zgody jego armatora ( § 6.2 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla pilotów morskich)
Kopia podania z określonymi warunkami zostanie przesłana do wiadomości Stacji Pilotowej.

3. Przed przystąpieniem do egzaminu należy złożyć w kapitanacie portu:
- kopię dyplomu morskiego uprawniającego do zajmowania stanowiska kapitana danego statku (oryginał do wglądu),
- kopię świadectwa operatora GMDSS,
- wyciąg pływania potwierdzający spełnienie warunku o którym mowa w § 5 Zarządzenia nr 5 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia pilotażu obowiązkowego, określenia warunków korzystania z usług pilota oraz zasad zwalniania z pilotażu obowiązkowego (zwanego dalej Zarządzeniem),
- potwierdzenie praktyki pilotowej* z pilotem lub z kapitanem posiadającym ważne zwolnienie – w odniesieniu do statków o długości do 80 m, lub samodzielnej,
- zgodę armatora na przystąpienie do egzaminu,

Kapitan zamierzający ubiegać się o zezwolenie na samodzielne manewrowanie w porcie powinien ten fakt zgłosić każdorazowo u pilota wprowadzającego/wyprowadzającego statek.
Kapitan ubiegający się o zezwolenie na samodzielne manewrowanie powinien prowadzić dzienniczek/kartę praktyki pilotowej która powinna zawierać: nazwę statku, imię nazwisko kapitana statku, daty i godziny (od-do) każdego manewru pod nadzorem pilota oraz trasę przejścia. Każdy manewr (trasa przejścia) powinien być potwierdzony podpisem pilota.
Po odbyciu praktyki pilotowej należy uzyskać od Stacji Pilotowej pisemną opinię.
- dowód wniesienia opłaty egzaminacyjnej w wysokości 450 pln (numer konta zostanie podany po zgłoszeniu gotowości przystąpienia do egzaminu).

* Praktyka pilotowa (PP) wymagana od kapitana statku, odbyta pod nadzorem pilota w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do egzaminu dla uzyskania zwolnienia z pilotażu obowiązkowego, dla portów Szczecin, Świnoujście, Gdynia lub Gdańsk, z wyłączeniem wejścia do Wisły Śmiałej, wynosi minimum 10 wejść i 10 wyjść, w tym 8 manewrów w porze nocnej oraz uzyskanie ich pozytywnej oceny (brak wejść nocnych pozwoli ubiegać się o zwolnienie z pilotażu obowiązkowego z wyłączeniem pory nocnej); dla innych portów wymaganym minimum jest wykonanie 3 wejść i 3 wyjść oraz uzyskanie ich pozytywnej oceny. (załącznik nr 5 do Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla pilotów morskich
(§ 6. 1.))
Formularze:
Brak.
Opłaty administracyjne:
Opłata za egzamin: 450 pln
Opłata za wydanie zwolnienia – zgodnie z załącznikiem do USTAWY z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim
Opłata skarbowa:
Brak.
Termin i sposób załatwiania:
Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów egzamin przeprowadza się w terminie umówionym w zależności od dostępności członków zespołu egzaminacyjnego oraz możliwości egzaminowanego.
Wydanie uprawnień, po spełnieniu wszystkich wymogów oraz pozytywnym zdaniu egzaminu następuje nie później niż w kolejnym dniu roboczym.
Jednostka odpowiedzialna:
KGA dla portu w Gdyni.
KGK dla portu w Gdańsku.
Miejsce złożenia dokumentów:
Właściwy Kapitanat Portu.
Tryb odwoławczy:
Brak.
Podstawa prawna:
Podstawa prawna:
1. Zarządzenie nr 5 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 20 lutego 2013r. Przepisy portowe
2. Zarządzenie nr 5 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 30 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia pilotażu obowiązkowego, określenia warunków korzystania z usług pilota oraz zasad zwalniania z pilotażu obowiązkowego.
3. Wymagania egzaminacyjne dla uzyskania zwolnienia z pilotażu obowiązkowego określa załącznik nr 5 do Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla pilotów morskich (§ 6. 1.)