Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na Projekcie: „Modernizacja układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym w Gdańsku”
Data publikacji: 2017-01-31
Data publikacji wyników postępowania: 2017-07-05

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania
jw. w trybie przetargu nieograniczonego dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty i wybrano ofertę Wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych EKO-INWEST S.A.
ul. L. Szenwalda 20
71-281 Szczecin