Sprawowanie nadzoru środowiskowego nad realizacją robót budowlanych
w ramach projektu „Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap IIIA”
Data publikacji: 2017-01-20
Data publikacji wyników postępowania: 2017-03-10

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), uprzejmie informuję, że Zamawiający działając
w trybie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp unieważnił przedmiotowe postępowanie.

Uzasadnienie prawne:
Art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp. - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielnie zamówienia, jeżeli: cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, która zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;

Uzasadnienie faktyczne:
W przedmiotowym postępowaniu oferta złożył tylko jeden Wykonawca – Sweco Consulting Sp. z o.o., 60-164 Poznań, ul. Ziębicka 35 z ceną 535 050,00 zł brutto. Zamawiający natomiast przeznaczył na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę 442 800,00 zł brutto. Cena złożonej oferty znacznie przekracza kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia. Zamawiający nie dysponuję środkami, które mógłby przeznaczyć na zwiększenie kwoty przeznaczanej na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia do ceny złożonej oferty.
Mając powyższe na uwadze Zamawiający, działając w trybie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp. unieważnia przedmiotowe postępowanie, gdyż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiających przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.