Wsparcie techniczne oraz zmiany adaptacyjne Systemu Wymiany Informacji Bezpieczeństwa Żeglugi (SWIBŻ)
Data publikacji: 2016-12-22
Data publikacji wyników postępowania: 2017-03-03

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania jw. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:
SPRINT S.A., ul. Jagiellończyka 26, 10 - 062 Olsztyn