Nazwa procedury:
Certyfikacja statków w zakresie Konwencji MLC
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie Morskiego Certyfikatu Pracy (CMLC) i/lub Deklaracji Zgodności część 1/2 (DMLC part 1/2)
Opłaty administracyjne:
Zgodnie z art. 93 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o pracy na morzu (Dz. U. z 2020 r., poz. 1353, ze zmianami)
Opłata skarbowa:
brak
Termin i sposób załatwiania:
Zgodnie z art. 35 k.p.a.
Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Morski w Gdyni
Inspektorat Państwa Bandery FSC
Miejsce złożenia dokumentów:
Biuro Podawcze
tel. 58 355 33 11
Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje prawo odwołania do ministra właściwego ds. gospodarki morskiej za pośrednictwem Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji - zgodnie z art. 127 k.p.a.
Podstawa prawna:
1. Konwencja MLC 2006 (Dz. U. z 2013 r., poz. 845)
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu (Dz. U. z 2020 r., poz. 1353, ze zmianami)