Nazwa procedury:
Wytyczne dotyczące ważenia kontenerów (VGM)
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek.
2. Udokumentowane procedury dotyczące sposobu określania VGM.
3. Dokumenty potwierdzające dysponowanie certyfikowanymi lub zalegalizowanymi urządzeniami pomiarowymi.
4. Dokumenty wskazujące osobę odpowiedzialną.
5. Kopie dokumentów potwierdzających posiadania statusu upoważnionego przedsiębiorcy AEOS lub AEOF albo
6. Kopie certyfikatów systemów zarządzania (np. ISO 9001), które swoim zakresem obejmują co najmniej ww. procedury dotyczące sposobu określania VGM oraz nadzór nad ww. certyfikowanymi lub zalegalizowanymi urządzeniami pomiarowymi.
7. Dowód wniesienia opłaty
Opłaty administracyjne:
Zgodnie z art. 101 c ust. 12 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1452 ze zmianami) za przeprowadzenie kontroli w celu zatwierdzenia albo potwierdzenia zatwierdzenia stosowania metody 2 pobiera się opłatę ustaloną w załączniku do ustawy w cz. I pkt. 18.31 w wysokości 2000 PLN.
Załadowca dodatkowo pokrywa koszty przejazdu i zakwaterowania kontrolerów, na zasadach stosowanych przy podróżach służbowych. W przypadku gdy koszty netto wynoszą poniżej 10 PLN, odstępuje się od pobrania tej opłaty.

Opłata skarbowa:
Brak.
Termin i sposób załatwiania:
Właściwość terytorialna Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni obejmuje: województwo pomorskie, w powiatach: puckim, wejherowskim, kartuskim, kościerskim, gdańskim, starogardzkim, tczewskim, kwidzyńskim, malborskim, sztumskim, nowodworskim, gdyńskim oraz sopockim, województwo warmińsko-mazurskie, mazowieckie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie.

W przypadku spraw kierowanych do Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, do zatwierdzenia stosowania przez załadowcę metody 2 określania zweryfikowanej masy kontenera (VGM), upoważniony został Polski Rejestr Statków S.A., którego działania prowadzone są na terenie całej Polski, bez podziału terytorialnego.
Jednostka odpowiedzialna:
Polski Rejestr Statków
Inspektorat Maszynowo-Wyposażeniowy
tel: 48 58 75 11 190, 48 605 695 386
e-mail vgm@prs.pl

Urząd Morski w Gdyni
Inspektora Państwa Bandery (FSC)
ul. Chrzanowskiego 10
81-338 Gdynia
Osoby do kontaktu:
Aleksandra Czech tel. 58 355 33 32
Jolanta Ogrodnik tel. 58 355 33 31
adres e-mail: vgm@umgdy.gov.pl
Miejsce złożenia dokumentów:
Polski Rejestr Statków
Inspektorat Maszynowo-Wyposażeniowy
tel: 48 58 75 11 190, 48 605 695 386
adres e-mail vgm@prs.pl


Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do ministra właściwego ds. gospodarki morskiej w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji
Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1452 ze zmianami)
- Wytyczne Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w zakresie określania od 1 lipca 2016 r. zweryfikowanej masy kontenera (VGM) zgodnie z Prawidłem 2 Rozdziału VI Konwencji SOLAS
- Paragrafy 4-6 Prawidła 2 Rozdziału VI Konwencji SOLAS
- Wytyczne IMO ws. VGM
- Wytyczne IMO dot. pakowania jednostek transportowo-ładunkowych
- Okólnik IMO MSC.1/Circ.1548 ws. okresu przejściowego
Inne informacje:
Lista załadowców posiadających zatwierdzenie stosowania metody 2 przy określaniu VGM prowadzona jest przez Urząd Morski w Szczecinie

adres: http://www.ums.gov.pl/bezpieczenstwo-morskie/wazenie-kontenerow.html