Nazwa procedury:
Wytyczne dotyczące ważenia kontenerów (VGM)
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek.
2. Udokumentowane procedury dotyczące sposobu określania VGM.
3. Dokumenty potwierdzające dysponowanie certyfikowanymi lub zalegalizowanymi urządzeniami pomiarowymi.
4. Dokumenty wskazujące osobę odpowiedzialną.
5. Kopie dokumentów potwierdzających posiadania statusu upoważnionego przedsiębiorcy AEOS lub AEOF albo
6. Kopie certyfikatów systemów zarządzania (np. ISO 9001), które swoim zakresem obejmują co najmniej ww. procedury dotyczące sposobu określania VGM oraz nadzór nad ww. certyfikowanymi lub zalegalizowanymi urządzeniami pomiarowymi.
7. Dowód wniesienia opłaty
Opłaty administracyjne:
Zgodnie z art. 101 c ust. 12 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 680 ze zmianami) za przeprowadzenie kontroli w celu zatwierdzenia albo potwierdzenia zatwierdzenia stosowania metody 2 pobiera się opłatę ustaloną w załączniku do ustawy w cz. I pkt. 18.31 w wysokości 2000 PLN.
Załadowca dodatkowo pokrywa koszty przejazdu i zakwaterowania kontrolerów, na zasadach stosowanych przy podróżach służbowych. W przypadku gdy koszty netto wynoszą poniżej 10 PLN, odstępuje się od pobrania tej opłaty.

Opłata skarbowa:
Brak.
Termin i sposób załatwiania:
Właściwość terytorialna Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni obejmuje województwa: pomorskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, małopolskie, śląskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie.

Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Morski w Gdyni
Inspektora Państwa Bandery (FSC)
ul. Chrzanowskiego 10
81-338 Gdynia
Osoba do kontaktu:
Andrzej Imiński
tel. 59 847 42 11
adres e-mail: fsc@umgdy.gov.pl


Polski Rejestr Statków
Inspektorat Maszynowo-Wyposażeniowy
tel: 48 58 75 11 190, 48 605 695 386
e-mail vgm@prs.pl
Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Morski w Gdyni
Inspektora Państwa Bandery (FSC)
ul. Chrzanowskiego 10
81-338 Gdynia
adres e-mail: fsc@umgdy.gov.pl
tel. 58 355 33 11


Polski Rejestr Statków
Inspektorat Maszynowo-Wyposażeniowy
tel: 48 58 75 11 190, 48 605 695 386
adres e-mail vgm@prs.pl


Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do ministra właściwego ds. gospodarki morskiej w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji
Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 680 ze zmianami)
- Paragrafy 4-6 Prawidła 2 Rozdziału VI Konwencji SOLAS
- Wytyczne IMO ws. VGM
- Wytyczne IMO dot. pakowania jednostek transportowo-ładunkowych
Inne informacje:
Lista załadowców posiadających zatwierdzenie stosowania metody 2 przy określaniu VGM prowadzona jest przez Urząd Morski w Szczecinie

adres: http://www.ums.gov.pl/bezpieczenstwo-morskie/wazenie-kontenerow.html