Harmonogram wykonania projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1:200000

 

 • 2 sierpnia 2016 r. – rozpoczęcie prac nad projektem planu zagospodarowania przestrzennego
 • Sierpień – październik 2016 r. – zbieranie uwag i wniosków dotyczących projektu planu
 • Sierpień 2016 r. – luty 2017 r. – pozyskanie materiałów planistycznych
 • Marzec 2017 r. – pierwsze krajowe spotkanie konsultacyjne
 • Lipiec 2017 r. – opracowanie wstępnego Projektu planu
 • Październik 2017 r. – drugie krajowe spotkanie konsultacyjne
 • Kwiecień 2018 r. – opracowanie Projektu planu uwzględniającego ustalenia prognozy
 • Czerwiec  2018 r. – wyłożenie projektu planu wraz z Prognozą (v1)
 • Lipiec 2018 r. – dyskusja publiczna; zbieranie uzgodnień, opinii oraz uwag do projektu planu
 • Grudzień 2018 r. – opracowanie Projektu planu uwzględniającego opinie, uzgodnienia oraz wnioski z dyskusji publicznej (v2)
 • Styczeń – luty 2019 r. – ponowne uzgodnienia z właściwymi organami projektu planu na szczeblu krajowym
 • Sierpień 2019 r. – opracowanie Projektu planu uwzględniającego ponowne uzgodnienia (v3)
 • Listopad 2020 r. – przekazanie Projektu planu do Ministra ds. Gospodarki w celu przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego w drodze rozporządzenia
 • II kwartał 2021 r. – opublikowanie rozporządzenia w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich.

ZadanieStatus
Wybór wykonawcy
Ogłoszenie przetargu (31 maja 2016 r.)   📁
Wyłonienie wykonawcy (14 lipca 2016 r.)
Podpisanie umowy (22 lipca 2016 r.)
Ogłoszenie o przystąpieniu do do sporządzania projektu planu i możliwości składania uwag i wniosków
Ogłoszenie w prasie ogólnopolskiej (Dziennik Gazeta Prawna, 2 sierpnia 2016 nr 148 (4295), strona A5)
Wywieszenie ogłoszenia na tablicach ogłoszeń urzędów morskich
Zamieszczenie ogłoszenia w BIP urzędów morskich (Szczecin, Słupsk, Gdynia)
Zawiadomienie instytucji i organów uzgadniających i opiniujących projekt planu
Zbieranie uwag i wniosków dotyczących projektu planu
Zbieranie uwag i wniosków (do 3 października 2016 r.)
Sporządzenie wykazu uwag i wniosków
Pierwsze międzynarodowe spotkanie konsultacyjne (SM1) (18-19 października 2016 r.)   📁
Pierwsza informacja dla mediów (Artykuł I) (6 grudnia 2016 r.)   📁,   gazetaprawna.pl
Wyłożenie wykazu uwag i wniosków (do 9 grudnia 2016 r.)   📁
Ogłoszenie o wyłożeniu wykazu uwag i wniosków   Dziennik Gazeta Prawna, 9 grudnia 2016 r. nr 238 (4385))
Pierwsze krajowe spotkanie konsultacyjne (SK1) (8 marzec 2017 r. - ) 📁
Pozyskanie oraz analiza materiałów planistycznych
Pozyskanie materiałów planistycznych
Opracowanie opisu założeń do projektu planu (październik 2016 r.)   📁
Analiza uwag i wniosków dotyczących projektu planu
Wykonanie analiz planistycznych
Opracowanie Analizy uwarunkowań (marzec 2017 r.)
Opracowanie Projektu planu
Opracowanie wstępnego Projektu planu (v0) (lipiec 2017 r.)   📁
Drugie krajowe spotkanie konsultacyjne (SK2) (4 październik 2017 r.) 📁
Drugie międzynarodowe spotkanie konsultacyjne (SM2) (6-7 listopada 2017 r.) 📁
Opracowanie Projektu planu uwzględniającego ustalenia prognozy (v1) (kwiecień 2018 r.)
Druga informacja dla mediów (Artykuł II) (10kwietnia 2018 r.) 📁
Wystąpienie do właściwych organów o opinie i uzgodnienia (maj 2018 r.)
Ogłoszenie o i możliwości składania uwag i wniosków do projektu planu (v1) (4 czerwca 2018 r.) 📁
Wyłożenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (v1) (19 czerwca 2018 r.) 📁
Trzecie krajowe spotkanie konsultacyjne - dyskusja publiczna (SK3) (5 lipca 2018 r.) 📁
Gromadzenie opinii i uzgodnień oraz uwag i wniosków (6 tygodni) 📖
Analiza uzgodnień i opinii właściwych organów a także uwag i wniosków dotyczących z dyskusji publicznej.
Opracowanie zmodyfikowanego projektu planu (v2), w którym wprowadzono zmiany wynikające z prognozy ooś oraz dokonanych uzgodnień a także wprowadzono zmiany wynikające z uwzględnionych opinii, uwag i wniosków z dyskusji publicznej (grudzień 2018 r.) 📁
Ponowne uzgodnienia z właściwymi organami projektu planu (v2) na szczeblu krajowym (I kwartał 2019 r.)
Opracowanie Projektu planu uwzględniającego ponowne uzgodnienia (v3) (8 sierpnia 2019 r.) 📁
Stwierdzenie zgodności z celami i kierunkami określonymi w strategiach rozwoju kraju (28 sierpnia 2019 r.)
Trzecie międzynarodowe spotkanie konsultacyjne (SM3) (4-5 czerwca 2019 r.) 📁
Czwarte krajowe spotkanie konsultacyjne - konferencja końcowa (SK4) (6 czerwca 2019 r.) 📁
Trzecia informacja dla mediów (Artykuł III) (4,5-7 lipca 2019 r.)
Tłumaczenie streszczenia planu i prognozy (styczeń 2020 r.) 📁
Przyjęcie planu zagospodarowania przestrzennego w drodze rozporządzenia
Poinformowanie GDOŚ o możliwości znaczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko (12 luty 2020 r.)
Przeprowadzenie postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko zgodnie z Konwencją z Espoo (21 lutego 2020 r.) 📁
Przedłożenie projektu planu ministrowi właściwemu ds. gospodarki morskiej w celu jego przyjęcia w drodze rozporządzenia (6 listopada 2020 r.) 📁
Prace legislacyjne zmierzające do przyjęcia planu w drodze rozporządzenia przez Radę Ministrów (I kwartał 2021 r.)
Publikacja rozporządzenia w Dzienniku Ustaw (21 maja2021 r.) 📁

Oprócz planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1 : 200 000 zostaną sporządzone szczegółowe plany zagospodarowania przestrzennego poszczególnych akwenów morskich – zobacz listę.

 

Logo PO WER