Wymiana taboru pływającego Urzędu Morskiego w Gdyni

Pasek z logotypami Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020Wymiana taboru pływającego Urzędu Morskiego w Gdyni

Spis treści:
1. Opis Projektu
2. Przetargi
3. Realizacja
4. Kontakt

1. Opis Projektu

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach:
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020
Priorytet: III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego
Działanie: 3.2. Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych

Zakres przedsięwzięcia obejmuje wymianę taboru pływającego Urzędu Morskiego w Gdyni. Przedmiot projektu obejmuje zakupy następujących jednostek taboru pływającego:

  • specjalistyczna jednostka hydrograficzna wraz z wyposażeniem w postaci nowego systemu gromadzenia i obróbki danych hydrograficznych;
  • jednostka inspekcyjna dla obsługi Kapitanatu Portu Gdynia;
  • jednostka do obsługi oznakowania nawigacyjnego na wodach Zalewu Wiślanego;
  • szybkie jednostki kontrolno-inspekcyjne (2 szt.).

Generalną przesłanką dla realizacji projektu jest potrzeba dostosowania wyposażenia Urzędu Morskiego w Gdyni do aktualnych wymogów dotyczących ochrony środowiska, technologii, ergonomii pracy i zakresu zadań do jakich mają być przeznaczone. Efektem podjętych działań będzie zwiększenie efektywności realizacji zadań związanych z utrzymaniem infrastruktury dostępu do portów od strony morza (w tym należących do sieci TEN-T), utrzymania porządku prawnego i ochrony środowiska oraz poprawa jakości wyposażenia portów morskich wschodniego wybrzeża RP, a przez to poprawa ich konkurencyjności.

28 lipca 2016 r. pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych a Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni została zawarta umowa dotycząca przygotowania projektu pozakonkursowego (pre-umowa) nr 3.2-18/16-00_P.

23 grudnia 2016 r. została zawarta umowa o dofinansowanie nr POIS.03.02.00-00-0002/16-00 pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych a Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni.
Zgodnie z podpisaną umową całkowita wartość Projektu wynosi: 83 515 500,66 PLN, w tym
wysokość dofinansowania przez Unię Europejską wynosi: 70 988 175,56 PLN.
Informacja o podpisaniu umowy o dofinansowanie na stronie POIiS

21 maja 2019 r. został zawarty Aneks nr POIS.03.02.00-00-0002/16-01 do umowy o dofinansowanie. Zgodnie z podpisanym Aneksem całkowita wartość Projektu wynosi: 80 978 066,00 PLN, w tym wysokość dofinansowania przez Unię Europejską wynosi: 68 793 875,35 PLN.

24 czerwca 2020 r. został zawarty Aneks nr POIS.03.02.00-00-0002/16-02 do umowy o dofinansowanie. Zgodnie z podpisanym Aneksem całkowita wartość Projektu wynosi: 80 963 230,48 PLN, w tym wysokość dofinansowania przez Unię Europejską wynosi: 68 781 895,70 PLN.

19 stycznia 2021 r. został zawarty Aneks nr POIS.03.02.00-00-0002/16-03 do umowy o dofinansowanie. Zgodnie z podpisanym Aneksem całkowita wartość Projektu wynosi: 80 893 462,95 PLN, w tym wysokość dofinansowania przez Unię Europejską wynosi: 68 722 593,30 PLN.

plakat w PDF

2. Przetargi

W dniu 16 listopada 2016 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Zaprojektowanie, budowa i dostawa specjalistycznej jednostki hydrograficznej wraz z wyposażeniem w postaci nowego systemu gromadzenia i obróbki danych hydrograficznych dla Urzędu Morskiego w Gdyni. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej.
W dniu 3 stycznia 2017 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert. Wpłynęła jedna oferta.
W dniu 24 lutego 2017 r. unieważniono postępowanie – w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

W dniu 18 listopada 2016 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Pełnienie funkcji inżyniera budowy specjalistycznej jednostki hydrograficznej dla Urzędu Morskiego w Gdyni. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej.
W dniu 5 stycznia 2017 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert. Wpłynęła jedna oferta.
W dniu 5 kwietnia 2017 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
W dniu 3 lipca 2017 r. zawarto umowę z wykonawcą – konsorcjum firm: Celnet Sp. z o.o. S.K., ul. Stawki 2, lok. 18.04, 00-193 Warszawa i Polski Rejestr Statków S.A., ul. Gen. Hallera 126, 80-416 Gdańsk. Wartość podpisanej umowy wynosi 389 900,00 złotych brutto.

W dniu 1 lutego 2017 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Dostawa jednostki inspekcyjnej do obsługi Kapitanatu Portu Gdynia. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej.
W dniu 28 marca 2017 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert. Wpłynęły trzy oferty.
W dniu 25 maja 2017 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
W dniu 9 sierpnia 2017 r. unieważniono wybór najkorzystniejszej oferty.
W dniu 11 sierpnia 2017 r. ponownie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
W dniu 24 sierpnia 2017 r. zawarto umowę z wykonawcą – Uudenkaupungin Tyovene Oy, Telakkatie 8, 23500 Uusikaupunki, Finlandia.  Wartość podpisanej umowy wynosi 14 547 456,00
złotych brutto.

W dniu 28 marca 2017 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ponownie ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Zaprojektowanie, budowa i dostawa specjalistycznej jednostki hydrograficznej wraz z wyposażeniem w postaci nowego systemu gromadzenia i obróbki danych hydrograficznych dla Urzędu Morskiego w Gdyni. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej.
W dniu 4 maja 2017 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert. Wpłynęły dwie oferty.
W dniu 24 maja 2017 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
W dniu 10 sierpnia 2017 r. unieważniono wybór najkorzystniejszej oferty.
W dniu 11 sierpnia 2017 r. ponownie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
W dniu 24 sierpnia 2017 r. zawarto umowę z wykonawcą – Uudenkaupungin Tyovene Oy, Telakkatie 8, 23500 Uusikaupunki, Finlandia.  Wartość podpisanej umowy wynosi 32 443 710,00
złotych brutto.

W dniu 10 lipca 2017 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Dostawa jednostki do obsługi oznakowania nawigacyjnego na wodach Zalewu Wiślanego. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej.
W dniu 24 sierpnia 2017 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert. Wpłynęły trzy oferty.
W dniu 12 grudnia 2017 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
W dniu 27 kwietnia 2018 r. zawarto umowę z wykonawcą – Uudenkaupungin Tyovene Oy, Telakkatie 8, 23500 Uusikaupunki, Finlandia.  Wartość podpisanej umowy wynosi 18 327 000,00
złotych brutto.

podpisanie umowy na wykonanie jednostki hydrograficznej

Od lewej: Pan Juha Granqvist, Kierownik sprzedaży stoczni Uudenkaupungin Työvene Oy; kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni

W dniu 21 lutego 2018 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie do 30 000 Euro na wybór wykonawcy usługi polegającej na Wykonaniu tablicy informacyjnej w ramach projektu „Wymiana taboru pływającego Urzędu Morskiego w Gdyni”. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Gdyni oraz zapytanie ofertowe zostało wysłane do pięciu wykonawców. Wpłynęły cztery ważne oferty.
W dniu 1 marca 2018 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę.
W dniu 2 marca 2018 r. zawarto umowę z wykonawcą –KMK Group Monika Jurczyńska, ul. Kuków 123, 42-160 Krzepice. Wartość podpisanej umowy wynosi 232,47 złotych brutto.

W dniu 5 kwietnia 2018 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Zaprojektowanie, budowa i dostawa 2 (dwóch) szybkich jednostek kontrolno – inspekcyjnych dla kapitanatów portów. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej.
W dniu 18 maja 2018 r. unieważniono postępowanie – w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

W dniu 7 czerwca 2018 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ponownie ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Dostawa 2 (dwóch) szybkich jednostek kontrolno-inspekcyjnych dla kapitanatów portów. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej.
W dniu 18 lipca 2018 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert. Wpłynęły trzy oferty.
W dniu 28 sierpnia 2018 r. unieważniono postępowanie – ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W dniu 10 października 2018 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni po raz kolejny ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Dostawa dwóch szybkich jednostek kontrolno-inspekcyjnych dla kapitanatów portów. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej.
W dniu 19 listopada 2018 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert. Wpłynęły dwie oferty.
W dniu 18 stycznia 2019 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
W dniu 7 marca 2019 r. zawarto umowę z wykonawcą Techno Marine Sp. z o.o., u. Daleka 103, 82-200 Malbork. Wartość podpisanej umowy wynosi 14 700 000,00 złotych brutto.

3. Realizacja

Specjalistyczna jednostka hydrograficzna wraz z wyposażeniem w postaci nowego systemu gromadzenia i obróbki danych hydrograficznych:

jednostka hydrograficzna

Wizualizacja jednostki hydrograficznej

Grudzień 2017 r. – Złożona przez wykonawcę dokumentacja projektowa jednostki została zatwierdzona przez Polski Rejestr Statków.

Spawanie nadbudówki i kadłubów:

Styczeń 2018 r.

Spawanie kadłubów j. hydrograficznej Spawanie nadbudówki j. hydrograficznej
Spawanie kadłubów jedn. hydrograficznej

Marzec 2018 r.

Spawanie kadłubów j. hydrograficznej dalszy etap Spawanie nadbudówki j. hydrograficznej dalsze prace

Kwiecień 2018 r.

Spawanie nadbudówki jednostki hydrograficznej  j. hydrograficzna - spawanie wewnątrz
j. hydrograficzna w trakcie prac spawadniczych

Operacja odwracania kadłuba:

Maj 2018 r.

Operacja odwracania kadłuba j. hydrograficznej widok z góry Operacja odwracania kadłuba j. hydrograficznej widok z boku zdj.1
Operacja odwracania kadłuba j. hydrograficznej widok z boku zdj.2 Operacja odwracania kadłuba j. hydrograficznej widok z boku zdj.3
Kadłub j. hydrograficznej

Prace montażowe:

Czerwiec 2018 r.

montaż j.hydrograficznej widok wewnątrz      montaż j.hydrograficznej widok na kadłub

prace montażowe na j.hydrograficznej

Listopad 2018 r. – malowanie jednostki

malowanie jednostki hydrograficznej widok z dołu pomalowany kadłub jednostki hydrograficznej
malowanie jednostki hydrograficznej widok z boku pomalowana jednostka hydrograficzna

Prace wykończeniowe:

prace wykończeniowe - widok z tyłu prace wykończeniowe - widok z boku

Styczeń 2019 r. – jednostka po zwodowaniu:

j.hydrograficzna po zwodowaniu widok z przodu j.hydrograficzna po zwodowaniu widok z boku
j.hydrograficzna po zwodowaniu zbliżenie z boku j.hydrograficzna po zwodowaniu zbliżenie z przodu

Luty 2019 r.

jednostka hydrograficzna za Falochronem Głównym w Gdyni jednostka hydrograficzna w trakcie dopływania do Portu w Gdyni
jednostka hydrograficzna po dopłynięciu do Gdyni widok z przodu jednostka hydrograficzna po dopłynięciu do Gdyni widok z boku
tablica pamiątkowa na jednostce hydrograficznej znak Urzędu Morskiego w Gdyni

W dniu 23.02.2019 r. specjalistyczna jednostka hydrograficzna Urzędu Morskiego w Gdyni – „Konstelacja” – zacumowała przy Nabrzeżu Prezydenta w pobliżu Skweru Kościuszki w Gdyni. Jednostka przejdzie teraz proces odbioru technicznego.

Jednostka inspekcyjna dla obsługi Kapitanatu Portu Gdynia:

jednostka inspekcyjna

Wizualizacja jednostki inspekcyjnej

Grudzień 2017 r. – Złożona przez wykonawcę dokumentacja projektowa jednostki została zatwierdzona przez Polski Rejestr Statków.

Spawanie nadbudówki i kadłubów:

Styczeń 2018 r.

Spawanie kadłuba j.inspekcyjnej Spawanie kadłuba j.inspekcyjnej widok wewnątrz

Marzec 2018 r.

Spawanie kadłuba j.inspekcyjnej widok z góry Spawanie kadłuba j.inspekcyjnej widok z boku

Kwiecień 2018 r.

Spawanie kadłuba - widok z góry Spawanie wewnątrz j.inspekcyjnej

Badania radiometryczne spawów:

badanie radiometryczne spawów widok dziobu jednostki badanie radiometryczne spawów widok z boku

Operacja odwracania kadłuba:

Operacja odwracania kadłuba j.inspekcyjnej widok z przodu Operacja odwracania kadłuba j.inspekcyjnej - podnoszenie jednostki
Operacja odwracania kadłuba j.inspekcyjnej - opuszczanie jednostki Odwrócony kadłub j.inspekcyjnej

Montaż nadbudówki

Maj 2018 r.

Montaż nadbudówki jednostka inspekcyjnej

Prace montażowe:

Czerwiec 2018 r.

Prace montażowe j.inspekcyjnej widok z boku Prace montażowe j.inspekcyjnej widok wewnątrz
Prace montażowe j.inspekcyjnej widok z tyłu Prace montażowe wewnątrz j.inspekcyjnej

Lipiec 2018 r. – malowanie jednostki

malowanie j.inspekcyjnej - nadbudówka malowanie nazwy jednostki
malowanie j.inspekcyjnej widok z boku malowanie j.inspekcyjnej - widok z tyłu

Listopad 2018 r. – jednostka po zwodowaniu

jednostka inspekcyjna po zwodowaniu - widok z przody jednostka inspekcyjna po zwodowaniu- widok z tyłu

Zakończenie budowy

jednostka inspekcyjna po zakończenie budowy - widok z przodu      jednostka inspekcyjna po zakończenie budowy - widok z tyłu      tablica pamiątkowa na jednostce inspekcyjnej

Grudzień 2018 r.

Kontroler 22 - jednostka inspekcyjna po dopłynięciu do Gdyni

W dniu 5.12.2018 r., o godzinie 23:20, jednostka inspekcyjna Urzędu Morskiego w Gdyni – „Kontroler 22” – zacumowała przy Kapitanacie Portu Gdynia. Jednostka przejdzie teraz proces odbioru technicznego.

Marzec 2019 r.

jednostka na wodach Zatoki Gdańskiej - widok z przodu Kontroler 22 - widok z boku

Jednostka do obsługi oznakowania nawigacyjnego na wodach Zalewu Wiślanego:

jednostka oznakowania nawigacyjnego

Wizualizacja jednostki oznakowania nawigacyjnego

Wrzesień 2018 r. – Złożona przez wykonawcę dokumentacja projektowa jednostki została zatwierdzona przez Polski Rejestr Statków.

Spawanie nadbudówki i kadłubów:

Styczeń 2019 r.

Spawanie kadłuba j.oznakowania nawigacyjnego Spawanie części kadłuba j.oznakowania nawigacyjnego

Marzec 2019 r.

spawanie j.oznakowania spawanie nadbudówki j.oznakowania

j.oznakowania - widok z góry

Czerwiec 2019 r. – malowanie jednostki

malowanie j. oznakowania nawigacyjnego - widok z boku malowanie nadbudówki j. oznakowania nawigacyjnego

zdjęcie nazwy jednostki przed malowaniem

Prace wykończeniowe:

j. oznakowania nawigacyjnego - widok z przodu j. oznakowania nawigacyjnego- zdjęcie z tyłu
j. oznakowania nawigacyjnego - wnętrze nadbudówki

Sierpień 2019 r.

jednostka oznakowania nawigacyjnego na wodach Zatoki Gdańskiej  Jednostka z tyłu
pokład jednostki

W dniu 28.08.2019 r., o godzinie 22:45, jednostka oznakowania nawigacyjnego Urzędu Morskiego w Gdyni – „Hydrograf 17” – zacumowała przy Nabrzeżu Prezydenta w pobliżu Skweru Kościuszki w Gdyni. Jednostka przejdzie teraz proces odbioru technicznego.

Wrzesień 2019 r.

j.oznakowania nawigacyjnego - widok z boku nadbudówki tablica pamiątkowa na jednostce oznakowania nawigacyjnego

Szybkie jednostki kontrolno-inspekcyjne (2 szt.):

Październik 2019 r.

j.kontrolno-inspekcyjne-budowa kadłuba j.kontrolno-inspekcyjne-widok z boku  j.kontrolno-inspekcyjne-widok z tyłu nadbudówka j.kontrolno-inspekcyjnej

Listopad 2019 r.

spawanie kadłuba jednostki jednostka kontrolno-inspekcyjna - widok dziobu  jednostka kontrolno-inspekcyjna - widok z tyłu

Styczeń 2020 r.

przygotowanie do malowania - Kontroler 23 nadbudówka jednostki przed malowaniem
spawanie kadłuba-Kontroler 24

Luty 2020 r.

Kontroler 24 - przed malowaniem prace wykończeniowe

Kwiecień 2020 r.

Kontroler 23 - odbiór jednostki widok do wnetrza nadbudówki

Maj 2020 r.

Kontroler 23 - widok z przodu Kontroler 23 - widok z boku
tablica pamiątkowa na jednostce Kontroler 23 - wnętrze

Grudzień 2020 r.

Kontroler 23

Kontroler 23 zasumowany w Ustce Kontroler 23 - widok z tyłu tablica pamiatkowa na Kontrolerze 23

Kontroler 24

Kontroler 24 zacumowany w Elblągu  Kontroler 24 - widok z nabrzeża
tablica pamiątkowa na Kontrolerze 24

Tablica informacyjna

tablica pamiątkowa projektu

4. Kontakt

Urząd Morski w Gdyni
ul. Chrzanowskiego 10
81-338 Gdynia

Jan Młotkowski – Z-ca Dyrektora ds. Oznakowania Nawigacyjnego
e-mail: jan.mlotkowski@umgdy.gov.pl
tel. 58 355 37 01
fax. 58 620 19 36

Wydział ds. Finansowania Infrastruktury i Funduszy Europejskich
Karolina Dołhy – Naczelnik Wydziału
e-mail: karolina.dolhy@umgdy.gov.pl
tel. 58 355 35 82
fax. 58 620 67 43

Monika Mokrzycka, Starszy Specjalista
e-mail: monika.mokrzycka@umgdy.gov.pl
tel. 58 355 35 83
fax. 58 620 67 43

Wszelkie zapytania dotyczące niniejszego projektu można kierować na adres:
fundusze@umgdy.gov.pl

Szczegółowe informacje na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020: www.pois.gov.pl

Link do Formularza zgłaszania informacji o podejrzeniach wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć finansowych w ramach całego PO IiŚ 2014-2020 :
www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci