Wymiana taboru pływającego Urzędu Morskiego w Gdyni

Pasek z logotypami Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Wymiana taboru pływającego Urzędu Morskiego w Gdyni

Spis treści:
1. Opis Projektu
2. Przetargi
3. Realizacja
4. Kontakt

1. Opis Projektu

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach:
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020
Priorytet: III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego
Działanie: 3.2. Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych

Zakres przedsięwzięcia obejmuje wymianę taboru pływającego Urzędu Morskiego w Gdyni. Przedmiot projektu obejmuje zakupy następujących jednostek taboru pływającego:

  • specjalistyczna jednostka hydrograficzna wraz z wyposażeniem w postaci nowego systemu gromadzenia i obróbki danych hydrograficznych;
  • jednostka dla obsługi Kapitanatu Portu Gdynia;
  • jednostka do obsługi oznakowania nawigacyjnego na wodach Zalewu Wiślanego;
  • szybkie jednostki kontrolno-inspekcyjne (2 szt.).

Generalną przesłanką dla realizacji projektu jest potrzeba dostosowania wyposażenia Urzędu Morskiego w Gdyni do aktualnych wymogów dotyczących ochrony środowiska, technologii, ergonomii pracy i zakresu zadań do jakich mają być przeznaczone. Efektem podjętych działań będzie zwiększenie efektywności realizacji zadań związanych z utrzymaniem infrastruktury dostępu do portów od strony morza (w tym należących do sieci TEN-T), utrzymania porządku prawnego i ochrony środowiska oraz poprawa jakości wyposażenia portów morskich wschodniego wybrzeża RP, a przez to poprawa ich konkurencyjności.

28 lipca 2016 r. pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych a Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni została zawarta umowa dotycząca przygotowania projektu pozakonkursowego (pre-umowa) nr 3.2-18/16-00_P.

23 grudnia 2016 r. została zawarta umowa o dofinansowanie nr POIS.03.02.00-00-0002/16-00 pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych a Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni.
Zgodnie z podpisaną umową całkowita wartość Projektu wynosi: 83 515 500,66 PLN, w tym
wysokość dofinansowania przez Unię Europejską wynosi: 70 988 175,56 PLN.
www.pois.gov.pl/Strony/wiadomosci/Podpisano-pierwsza-umowe-dla-projektu-morskiego-w-ramach-Programu-Infrastruktura-i-Srodowisko-2014-2020

21 maja 2019 r. został zawarty Aneks nr POIS.03.02.00-00-0002/16-01 do umowy o dofinansowanie. Zgodnie z podpisanym Aneksem całkowita wartość Projektu wynosi: 80 978 066,00 PLN, w tym wysokość dofinansowania przez Unię Europejską wynosi: 68 793 875,35 PLN.

24 czerwca 2020 r. został zawarty Aneks nr POIS.03.02.00-00-0002/16-02 do umowy o dofinansowanie. Zgodnie z podpisanym Aneksem całkowita wartość Projektu wynosi: 80 963 230,48 PLN, w tym wysokość dofinansowania przez Unię Europejską wynosi: 68 781 895,70 PLN.

PLAKAT

2. Przetargi

W dniu 16 listopada 2016 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Zaprojektowanie, budowa i dostawa specjalistycznej jednostki hydrograficznej wraz z wyposażeniem w postaci nowego systemu gromadzenia i obróbki danych hydrograficznych dla Urzędu Morskiego w Gdyni. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej.
W dniu 3 stycznia 2017 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert. Wpłynęła jedna oferta.
W dniu 24 lutego 2017 r. unieważniono postępowanie – w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

W dniu 18 listopada 2016 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Pełnienie funkcji inżyniera budowy specjalistycznej jednostki hydrograficznej dla Urzędu Morskiego w Gdyni. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej.
W dniu 5 stycznia 2017 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert. Wpłynęła jedna oferta.
W dniu 5 kwietnia 2017 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
W dniu 3 lipca 2017 r. zawarto umowę z wykonawcą – konsorcjum firm: Celnet Sp. z o.o. S.K., ul. Stawki 2, lok. 18.04, 00-193 Warszawa i Polski Rejestr Statków S.A., ul. Gen. Hallera 126, 80-416 Gdańsk. Wartość podpisanej umowy wynosi 389 900,00 złotych brutto.

W dniu 1 lutego 2017 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Dostawa jednostki inspekcyjnej do obsługi Kapitanatu Portu Gdynia. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej.
W dniu 28 marca 2017 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert. Wpłynęły trzy oferty.
W dniu 25 maja 2017 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
W dniu 9 sierpnia 2017 r. unieważniono wybór najkorzystniejszej oferty.
W dniu 11 sierpnia 2017 r. ponownie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
W dniu 24 sierpnia 2017 r. zawarto umowę z wykonawcą – Uudenkaupungin Tyovene Oy, Telakkatie 8, 23500 Uusikaupunki, Finlandia.  Wartość podpisanej umowy wynosi 14 547 456,00
złotych brutto.

W dniu 28 marca 2017 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ponownie ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Zaprojektowanie, budowa i dostawa specjalistycznej jednostki hydrograficznej wraz z wyposażeniem w postaci nowego systemu gromadzenia i obróbki danych hydrograficznych dla Urzędu Morskiego w Gdyni. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej.
W dniu 4 maja 2017 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert. Wpłynęły dwie oferty.
W dniu 24 maja 2017 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
W dniu 10 sierpnia 2017 r. unieważniono wybór najkorzystniejszej oferty.
W dniu 11 sierpnia 2017 r. ponownie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
W dniu 24 sierpnia 2017 r. zawarto umowę z wykonawcą – Uudenkaupungin Tyovene Oy, Telakkatie 8, 23500 Uusikaupunki, Finlandia.  Wartość podpisanej umowy wynosi 32 443 710,00
złotych brutto.

W dniu 10 lipca 2017 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Dostawa jednostki do obsługi oznakowania nawigacyjnego na wodach Zalewu Wiślanego. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej.
W dniu 24 sierpnia 2017 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert. Wpłynęły trzy oferty.
W dniu 12 grudnia 2017 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
W dniu 27 kwietnia 2018 r. zawarto umowę z wykonawcą – Uudenkaupungin Tyovene Oy, Telakkatie 8, 23500 Uusikaupunki, Finlandia.  Wartość podpisanej umowy wynosi 18 327 000,00
złotych brutto.

Od lewej: Pan Juha Granqvist, Kierownik sprzedaży stoczni Uudenkaupungin Työvene Oy; kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni

Od lewej: Pan Juha Granqvist, Kierownik sprzedaży stoczni Uudenkaupungin Työvene Oy; kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni

W dniu 21 lutego 2018 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie do 30 000 Euro na wybór wykonawcy usługi polegającej na Wykonaniu tablicy informacyjnej w ramach projektu „Wymiana taboru pływającego Urzędu Morskiego w Gdyni”. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Gdyni oraz zapytanie ofertowe zostało wysłane do pięciu wykonawców. Wpłynęły cztery ważne oferty.
W dniu 1 marca 2018 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę.
W dniu 2 marca 2018 r. zawarto umowę z wykonawcą –KMK Group Monika Jurczyńska, ul. Kuków 123, 42-160 Krzepice. Wartość podpisanej umowy wynosi 232,47 złotych brutto.

W dniu 5 kwietnia 2018 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Zaprojektowanie, budowa i dostawa 2 (dwóch) szybkich jednostek kontrolno – inspekcyjnych dla kapitanatów portów. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej.
W dniu 18 maja 2018 r. unieważniono postępowanie – w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

W dniu 7 czerwca 2018 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ponownie ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Dostawa 2 (dwóch) szybkich jednostek kontrolno-inspekcyjnych dla kapitanatów portów. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej.
W dniu 18 lipca 2018 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert. Wpłynęły trzy oferty.
W dniu 28 sierpnia 2018 r. unieważniono postępowanie – ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W dniu 10 października 2018 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni po raz kolejny ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Dostawa dwóch szybkich jednostek kontrolno-inspekcyjnych dla kapitanatów portów. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej.
W dniu 19 listopada 2018 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert. Wpłynęły dwie oferty.
W dniu 18 stycznia 2019 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
W dniu 7 marca 2019 r. zawarto umowę z wykonawcą Techno Marine Sp. z o.o., u. Daleka 103, 82-200 Malbork. Wartość podpisanej umowy wynosi 14 700 000,00 złotych brutto.

3. Realizacja

Specjalistyczna jednostka hydrograficzna:

Wizualizacja jednostki hydrograficznej

Wizualizacja jednostki hydrograficznej

Grudzień 2017 r. – Złożona przez wykonawcę dokumentacja projektowa jednostki została zatwierdzona przez Polski Rejestr Statków.

Spawanie nadbudówki i kadłubów:

Styczeń 2018 r.

Spawanie nadbudówki i kadłubów j. hydrograficznej Spawanie nadbudówki i kadłubów j. hydrograficznej
Spawanie nadbudówki i kadłubów j. hydrograficznej

Marzec 2018 r.

Spawanie nadbudówki i kadłubów j. hydrograficznej Spawanie nadbudówki i kadłubów j. hydrograficznej

Kwiecień 2018 r.

Spawanie nadbudówki i kadłubów j. hydrograficznej Spawanie nadbudówki i kadłubów j. hydrograficznej
Spawanie nadbudówki i kadłubów j. hydrograficznej Spawanie nadbudówki i kadłubów j. hydrograficznej

Operacja odwracania kadłuba:

Maj 2018 r.

Operacja odwracania kadłuba j. hydrograficznej Operacja odwracania kadłuba j. hydrograficznej
Operacja odwracania kadłuba j. hydrograficznej Operacja odwracania kadłuba j. hydrograficznej
Operacja odwracania kadłuba j. hydrograficznej

Prace montażowe:

Czerwiec 2018 r.

montaż j.hydrograficznej     montaż j.hydrograficznej

montaż j.hydrograficznej

Listopad 2018 r. – malowanie jednostki
malowanie jednostki hydrograficznej malowanie jednostki hydrograficznej
malowanie jednostki hydrograficznej malowanie jednostki hydrograficznej

Prace wykończeniowe:

prace wykończeniowe - jednostka hydrograficzna prace wykończeniowe - jednostka hydrograficzna

Styczeń 2019 r. – jednostka po zwodowaniu:

j.hydrograficzna po zwodowaniu  j.hydrograficzna po zwodowaniu
j.hydrograficzna po zwodowaniu  j.hydrograficzna po zwodowaniu

Luty 2019 r.

jednostka hydrograficzna po dopłynięciu do Gdyni  jednostka hydrograficzna po dopłynięciu do Gdyni
jednostka hydrograficzna po dopłynięciu do Gdyni  jednostka hydrograficzna po dopłynięciu do Gdyni
tablica pamiątkowa na jednostce hydrograficznej  logo Urzedu Morskiego w Gdyni

W dniu 23.02.2019 r. specjalistyczna jednostka hydrograficzna Urzędu Morskiego w Gdyni – „Konstelacja” – zacumowała przy Nabrzeżu Prezydenta w pobliżu Skweru Kościuszki w Gdyni. Jednostka przejdzie teraz proces odbioru technicznego.

Jednostka inspekcyjna:

Wizualizacja jednostki inspekcyjnej

Wizualizacja jednostki inspekcyjnej

Grudzień 2017 r. – Złożona przez wykonawcę dokumentacja projektowa jednostki została zatwierdzona przez Polski Rejestr Statków.

Spawanie nadbudówki i kadłubów:

Styczeń 2018 r.

Spawanie nadbudówki i kadłubów j.inspekcyjnej Spawanie nadbudówki i kadłubów j.inspekcyjnej

Marzec 2018 r.

Spawanie nadbudówki i kadłubów j.inspekcyjnej Spawanie nadbudówki i kadłubów j.inspekcyjnej

Kwiecień 2018 r.

Spawanie nadbudówki i kadłubów j.inspekcyjnej Spawanie nadbudówki i kadłubów j.inspekcyjnej

Badania radiometryczne spawów:

badanie radiometryczne spawów badanie radiometryczne spawów

Operacja odwracania kadłuba:

Operacja odwracania kadłuba j.inspekcyjnej Operacja odwracania kadłuba j.inspekcyjnej
Operacja odwracania kadłuba j.inspekcyjnej Operacja odwracania kadłuba j.inspekcyjnej

Montaż nadbudówki

Maj 2018 r.

Montaż nadbudówki jednostka inspekcyjnej

Prace montażowe:

Czerwiec 2018 r.

Prace montażowe j.inspekcyjnej Prace montażowe j.inspekcyjnej
Prace montażowe j.inspekcyjnej Prace montażowe j.inspekcyjnej

Lipiec 2018 r. – malowanie jednostki

malowanie j.inspekcyjnej malowanie j.inspekcyjnej
malowanie j.inspekcyjnej malowanie j.inspekcyjnej

Listopad 2018 r. – jednostka po zwodowaniu

jednostka inspekcyjna po zwodowaniu  jednostka inspekcyjna po zwodowaniu
jednostka inspekcyjna po zwodowaniu  jednostka inspekcyjna po zwodowaniu

Zakończenie budowy
jednostka inspekcyjna po zakończenie budowy      jednostka inspekcyjna po zakończenie budowy      tablica pamiątkowa na jednostce inspekcyjnej

Grudzień 2018 r.

Kontroler 22 - jednostka inspekcyjna po dopłynięciu do GdyniW dniu 5.12.2018 r., o godzinie 23:20, jednostka inspekcyjna Urzędu Morskiego w Gdyni – „Kontroler 22” – zacumowała przy Kapitanacie Portu Gdynia. Jednostka przejdzie teraz proces odbioru technicznego.

Marzec 2019 r.

j.inspekcyjna j.inspekcyjna
j.inspekcyjna

Jednostka do obsługi oznakowania nawigacyjnego:

wizualizacja jednostki oznakowania nawigacyjnego

Wizualizacja jednostki oznakowania nawigacyjnego

Wrzesień 2018 r. – Złożona przez wykonawcę dokumentacja projektowa jednostki została zatwierdzona przez Polski Rejestr Statków.

Spawanie nadbudówki i kadłubów:

Styczeń 2019 r.

Spawanie nadbudówki i kadłubów j.oznakowania nawigacyjnego  Spawanie nadbudówki i kadłubów j.oznakowania nawigacyjnego

Spawanie nadbudówki i kadłubów j.oznakowania nawigacyjnego

Marzec 2019 r.

j.oznakowania j.oznakowania

j.oznakowania

Czerwiec 2019 r. – malowanie jednostki

j. oznakowania nawigacyjnego  
 

Prace wykończeniowe:

jed. oznakowania nawigacyjnego  jed. oznakowania nawigacyjnego
jed. oznakowania nawigacyjnego  jed. oznakowania nawigacyjnego

Sierpień 2019 r.

jednostka oznakowania nawigacyjnego  
 
 jednostka oznakowania nawigacyjnego

W dniu 28.08.2019 r., o godzinie 22:45, jednostka oznakowania nawigacyjnego Urzędu Morskiego w Gdyni – „Hydrograf 17” – zacumowała przy Nabrzeżu Prezydenta w pobliżu Skweru Kościuszki w Gdyni. Jednostka przejdzie teraz proces odbioru technicznego.

Wrzesień 2019 r.

j.oznakowania nawigacyjnego  j.oznakowania nawigacyjnego
j.oznakowania nawigacyjnego 

Jednostki kontrolno-inspekcyjne – 2 szt.:

Październik 2019 r.

j.kontrolno-inspekcyjne-2 szt.  j.kontrolno-inspekcyjne-2 szt.
j.kontrolno-inspekcyjne-2 szt.  j.kontrolno-inspekcyjne-2 szt.  j.kontrolno-inspekcyjne-2 szt.  j.kontrolno-inspekcyjne-2 szt.
j.kontrolno-inspekcyjne-2 szt.  j.kontrolno-inspekcyjne-2 szt.

Listopad 2019 r.

szybkie jednostki kontrolno-inspekcyjne - 2 szt.  szybkie jednostki kontrolno-inspekcyjne - 2 szt. szybkie jednostki kontrolno-inspekcyjne - 2 szt.  szybkie jednostki kontrolno-inspekcyjne - 2 szt.  szybkie jednostki kontrolno-inspekcyjne - 2 szt.  szybkie jednostki kontrolno-inspekcyjne - 2 szt.

Styczeń 2020 r.

szybkie jednostki kontrolno-inspekcyjne - 2 szt.  szybkie jednostki kontrolno-inspekcyjne - 2 szt.
szybkie jednostki kontrolno-inspekcyjne - 2 szt.  szybkie jednostki kontrolno-inspekcyjne - 2 szt.

Luty 2020 r.

szybkie jednostki kontrolno-inspekcyjne - 2 szt.  szybkie jednostki kontrolno-inspekcyjne - 2 szt.
szybkie jednostki kontrolno-inspekcyjne - 2 szt.  szybkie jednostki kontrolno-inspekcyjne - 2 szt.

Kwiecień 2020 r.

Szybkie jednostki kontrolno-inspekcyjne  Szybkie jednostki kontrolno-inspekcyjne
Szybkie jednostki kontrolno-inspekcyjne

Maj 2020 r.

Szybkie jednostki kontrolno-inspekcyjne  Szybkie jednostki kontrolno-inspekcyjne
Szybkie jednostki kontrolno-inspekcyjne  Szybkie jednostki kontrolno-inspekcyjne
Szybkie jednostki kontrolno-inspekcyjne  

Tablica informacyjna

tablica pamiątkowa

4. Kontakt

Urząd Morski w Gdyni
ul. Chrzanowskiego 10
81-338 Gdynia

Jan Młotkowski – Z-ca Dyrektora ds. Oznakowania Nawigacyjnego
e-mail: jan.mlotkowski@umgdy.gov.pl
tel. 58 355 37 01
fax. 58 620 19 36

Wydział ds. Finansowania Infrastruktury i Funduszy Europejskich
Karolina Dołhy – Naczelnik Wydziału
e-mail: karolina.dolhy@umgdy.gov.pl
tel. 58 355 35 82
fax. 58 620 67 43

Dagmara Kołodziej, Specjalista
e-mail: dagmara.kolodziej@umgdy.gov.pl
tel. 58 355 35 86
fax. 58 620 67 43

Wszelkie zapytania dotyczące niniejszego projektu można kierować na adres:
fundusze@umgdy.gov.pl

Szczegółowe informacje na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020: www.pois.gov.pl

Link do Formularza zgłaszania informacji o podejrzeniach wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć finansowych w ramach całego PO IiŚ 2014-2020 :
www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci