Nazwa procedury:
Przeprowadzenie audytu w celu uzyskania/ odnowienie dokumentu uprawniającego do kierowania marynarzy do pracy na statkach
Wymagane dokumenty:
1.Wniosek, do którego dołącza się:
- certyfikat o dokonaniu wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, wydanego zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz.U.2020.0.1409 t.j.)
- polisę ubezpieczeniową bądź dowód posiadania innego zabezpieczenia finansowego odpowiedzialności za szkody poniesione przez marynarzy z tytułu nieskuteczności pośrednictwa pracy lub niewypełnienia przez armatora zobowiązań wynikających z marynarskiej umowy o pracę, o którym mowa w art. 23 ustawy o pracy na morzu z dnia 5 sierpnia 2015 roku o pracy na morzu ( Dz.U.2020 poz.1353 t.j. ) ;
- procedury dotyczące pośrednictwa pracy marynarzy;
- procedury postępowania ze skargami ze strony marynarzy;
- upoważnienia do podpisywania w imieniu armatora marynarskich umów o pracę;
- wzór pisemnej umowy zawieranej z osobą zainteresowaną podjęciem pracy na statku, spełniający wymogi określone w art. 85 ust.2 pkt 1-6 i 9 ustawy o promocji zatrudnienia;
- wzory umów o świadczenie usług pośrednictwa pracy zawartych pomiędzy agencją, a poszczególnymi armatorami oraz stosowanych układów zbiorowych, jeżeli nie są częścią umowy o pracę;
- wzory marynarskich umów o pracę, o których mowa w art. 27 ustawy o pracy na morzu;
- kopie ważnych Morskich Certyfikatów Pracy albo Tymczasowych Morskich Certyfikatów Pracy oraz ważnej Deklaracji Zgodności wydanych dla statków, na które prowadzone jest pośrednictwo lub pisemnych oświadczeń armatora o przestrzeganiu postanowień Konwencji MLC dot. warunków pracy i życia marynarzy na statku;

2.Potwierdzenie dokonania opłaty
Opłaty administracyjne:
1.Opłaty za przeprowadzenie audytu należy dokonać w dniu składania dokumentów:

• w kasie Urzędu Morskiego w Gdyni
• lub przelewem na konto Urzędu Morskiego w Gdyni.

Urząd Morski w Gdyni.
81-338 Gdynia
ul. Bernarda Chrzanowskiego 10

NBP o/GDAŃSK – 92101011400065782231000000 (w tytule wpłaty należy zaznaczyć rodzaj opłaty oraz określić sprawę, której wpłata dotyczy)

Opłaty pobiera się na podstawie art. 18 ust.8 i 9 ustawy o pracy na mrozu:

1. Opłaty za przeprowadzenie audytu wstępnego lub odnowieniowego wynoszą:
1) 200 zł – dla agencji zatrudniającej do 2 pracowników;
2) 500 zł – dla agencji zatrudniającej od 2 do 5 pracowników;
3) 1000 zł – dla agencji zatrudniającej powyżej 5 pracowników.

2.Opłata za wydanie dokumentu uprawniającego agencję zatrudnienia do kierowania marynarzy do pracy na statkach wynosi 200 zł. (należy dokonać po uzyskaniu potwierdzenia pozytywnego wyniku audytu).
Opłata skarbowa:
nie dotyczy
Termin i sposób załatwiania:
Audyt wstępny oraz odnowieniowy przeprowadzane są na wniosek agencji zatrudnienia, nie później niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku (Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie audytów agencji zatrudnienia świadczących usługi pośrednictwa pracy na statkach Dz.U. z 2016 r. poz. 304).
Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Morski w Gdyni
Wydział Współpracy Międzynarodowej
ul. Chrzanowskiego 10
81-338 Gdynia
Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Morski w Gdyni
Wydział Współpracy Międzynarodowej
ul. Chrzanowskiego 10
81-338 Gdynia
Tel. 58 355 3220; 58 355 3221; 58 355 3222

poniedziałek – piątek godz. 8.00-14.30

Przyjmowanie wniosków pokój nr 31

Wypełniony i podpisany Wniosek o przeprowadzenie audytu wstępnego/ odnowieniowego wraz z załącznikami może zostać przesłany drogą elektroniczną na adres: wm@umgdy.gov.pl
Tryb odwoławczy:
Od decyzji o odmowie wydania/ unieważnieniu Dokumentu uprawniającego do kierowania marynarzy do pracy na statkach przysługuje odwołanie do Ministra właściwego ds. gospodarki morskiej za pośrednictwem Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o pracy na morzu ( Dz.U.2020 poz.1353 t.j. )