Ważna informacja – książeczka żeglarska

W związku z wejściem w życie w dniu 9 listopada 2015 r. Ustawy o pracy na morzu (Dz. U. Poz. 1569) informujemy m. in. o zmianach dotyczących terminów ważności książeczek żeglarskich i opłat za ich wystawienie.

Art. 11 ust. 1 – książeczkę żeglarską wystawia się na okres 10 lat.
Art. 11 ust. 2 – książeczki żeglarskie dla: uczniów szkół ponadgimnazjalnych, studentów, młodocianych wystawia się na okres 5 lat.
Art. 11 ust. 4 – za wystawienie książeczki żeglarskiej pobiera się opłatę w wysokości równowartości 50 euro.
Art. 11 ust. 5 – za wystawienie książeczki żeglarskiej uczniom szkół ponadgimnazjalnych i studentom pobiera się opłatę w wysokości równowartości 25 euro.
Art. 11 ust. 6 – przeliczenia równowartości euro na złote dokonuje się według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski dla tej waluty, w dniu roboczym poprzedzającym dzień złożenia wniosku o wydanie książeczki żeglarskiej.
Art. 125 ust. 1 – książeczki żeglarskie wystawione na czas nieokreślony zachowują ważność przez okres 10 lat od dnia wejścia w życie ustawy tj. do 8 listopada 2025 r.