Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Krynicy Morskiej

  Pasek z logotypami Funduszu Spójności oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

  Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Krynicy Morskiej

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

  Spis treści:
  1. Opis Projektu
  2. Przetargi
  3. Realizacja
  4. Kontakt

  Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
  Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska
  Typ 2.1.6 Zabezpieczenie brzegów morskich zagrożonych erozją

  1.Opis Projektu

  Przewidywany okres realizacji projektu: od 1.09.2016 r. do 30.03.2021 r.
  Planowany całkowity koszt projektu 35 000 000 PLN, w tym wysokość dofinansowania przez Unię Europejską 29 750 000 PLN
  Celem nadrzędnym projektu jest poprawa sprawności reagowania w sytuacji wystąpienia powodzi sztormowych – zabezpieczenie miasta Krynica Morska przed powodziami od strony Zalewu Wiślanego, poprawa ochrony brzegu Morza Bałtyckiego oraz minimalizowanie strat wynikających z erozji lądu i cofania się brzegu. Dzięki uniknięciu powodzi, zachowane zostaną istniejące walory przyrodnicze.
  Projekt zlokalizowany jest na terenie województwa pomorskiego, w mieście Krynica Morska, położonym na Mierzei Wiślanej nad Zalewem Wiślanym.

  Zakres rzeczowy projektu obejmuje:
  1. budowę nowych wałów przeciwpowodziowych;
  2. przebudowę istniejących wałów przeciwpowodziowych poprzez podwyższenie korony wału;
  3. montaż mobilnych zapór przeciwpowodziowych;
  4. budowę rowu wału wzdłuż skarpy w celu odprowadzenia wód opadowych;
  5. budowę drogi serwisowej na koronie wału.
  6. zakup wyposażenia wału: quad wraz z przyczepą oraz zestaw do montażu przegród mobilnych.
  Wskaźniki produktu: liczba wybudowanych urządzeń dla celów Ochrony przeciwpowodziowej – szt. 1
  Długość linii brzegowej, na której prowadzone są działania z zakresu ochrony brzegów morskich – 4,0 km.

  Brzeg morski w Krynicy Morskiej Brzeg morski w Krynicy Morskiej latem Krynica Morska przed realizacją

  24 lutego 2017 r. pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni została zawarta umowa dotycząca przygotowania projektu pozakonkursowego (pre-umowa).

  29 grudnia 2017 r. zawarta została z Instytucją Wdrażającą umowa o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-00-0027/17-00.

  2.Przetargi
  W dniu 27 września 2017 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy na Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na Projekcie „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Krynicy Morskiej”. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
  Dnia 20 listopada 2017 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert. Oferty złożyło pięciu wykonawców.
  W dniu 12 marca 2018 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
  W dniu 9 kwietnia 2018 r. zawarta została umowa z firmą Sweco Consulting Sp. z o.o. na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na Projekcie: „Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Krynicy Morskiej”. Wartość umowy wynosi 928 650,00 złotych brutto.

  W dniu 30 stycznia 2018 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy Zabezpieczenia przeciwpowodziowego w Krynicy Morskiej. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
  Dnia 9 kwietnia 2018 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert.
  Oferty złożyło sześciu wykonawców.
  W dniu 8 czerwca 2018 r.  dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:
  Konsorcjum firm:
  Lider konsorcjum:  WMW Marek Pestlienz i Wojciech Pestilenz Sp. J.
  Partner konsorcjum:  Przedsiębiorstwo Budownictwa Melioracyjnego i Urządzeń Wodnych  „INWESTMEL”
  Partner konsorcjum:  DABI SM Budny  Sp. z o.o., Sp. komandytowa

  W dniu 25 lipca 2018 r. zawarta została umowa na roboty budowlane z liderem konsorcjum WMW Marek Pestlienz i Wojciech Pestilenz Sp. J. Parszczyce dz. Nr 9/21, 84-110 Krokowa.
  Okres realizacji 30 miesięcy. Wartość kontraktu  30 111 704,97 zł brutto.

  Podpisanie umowy na roboty budowlane - od lewej: Marek Marek Pestlienz (WMW Sp.j.), Wiesław Piotrzkowski – Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, Andrzej Kajut – Główny Księgowy (UM w Gdyni)od lewej: Marek Marek Pestlienz (WMW Sp.j.), Wiesław Piotrzkowski – Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, Andrzej Kajut – Główny Księgowy (UM w Gdyni)

  podpisanie umowy na roboty budowlane od lewej: Anna Stelmaszyk- Świerczyńska – Z-ca Dyrektora ds. Technicznych (UM w Gdyni), Roman Kołodziejski- Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu– Główny Inspektor Ochrony Wybrzeża  (UM w Gdyni), Marek Marek Pestlienz (WMW Sp.j.), Wiesław Piotrzkowski – Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, Andrzej Kajut – Główny Księgowy (UM w Gdyni).od lewej: Anna Stelmaszyk- Świerczyńska – Z-ca Dyrektora ds. Technicznych (UM w Gdyni), Roman Kołodziejski- Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu– Główny Inspektor Ochrony Wybrzeża  (UM w Gdyni), Marek Marek Pestlienz (WMW Sp.j.), Wiesław Piotrzkowski – Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, Andrzej Kajut – Główny Księgowy (UM w Gdyni).

  plakat_KrynicaMorska

  3.Realizacja

  Teren objęty projektem – przed rozpoczęciem robót budowlanych – lipiec 2018 r.

  plac budowy Krynica Morska Teren objęty projektem – przed rozpoczęciem robót budowlanych Teren objęty projektem – przed rozpoczęciem robót budowlanych Teren objęty projektem – przed rozpoczęciem robót budowlanych Teren objęty projektem – przed rozpoczęciem robót budowlanych plac budowy Krynica Morska

  4.Kontakt

  Urząd Morski w Gdyni
  ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia
  tel. (58) 355-33-33
  fax. 58 620-67-43

  Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu
  Robert Mokrzycki – Główny Inspektor Ochrony Wybrzeża
  e-mail: robert.mokrzycki@umgdy.gov.pl
  tel. (58) 355 34 20

  Wydział ds. Finansowania Infrastruktury i Funduszy Europejskich
  Karolina Dołhy – Naczelnik Wydziału
  e-mail: karolina.dolhy@umgdy.gov.pl
  tel. (58) 355 35 82

  Wszelkie zapytania dotyczące niniejszego projektu można kierować na adres:
  fundusze@umgdy.gov.pl

  Szczegółowe informacje na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020: www.pois.gov.p

  Link do Formularza zgłaszania informacji o podejrzeniach wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć finansowych w ramach całego PO IiŚ 2014-2020 :
  www.nieprawidlowosci.mrr.gov.pl

  Ochrona brzegów morskich w rejonie Półwyspu Helskiego

  pasek z logotypami Funduszu Spójności i Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

  Ochrona brzegów morskich w rejonie Półwyspu Helskiego

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

  Spis treści:
  1. Opis Projektu
  2. Przetargi
  3. Kontakt

  Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
  Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska

  Typ 2.1.6 Zabezpieczenie brzegów morskich zagrożonych erozją

  1.Opis Projektu

  Przewidywany okres realizacji projektu: od 1.04.2017 r. do 30.04.2022 r.
  Planowany całkowity koszt projektu 75 000 000 PLN, w tym wysokość dofinansowania przez Unię Europejską 63 750 000 PLN
  Zakres projektu: głównym elementem przedsięwzięcia jest odbudowa ostróg na odcinku od 0,3 km we Władysławowie do 12,3 km w Kuźnicy. Istniejące ostrogi (ok. 110 szt.) zostaną zlikwidowane. Pozostawione zostaną 4 ostrogi, które zostały wykonane w 2012 roku oraz 5 ostróg przy falochronie Portu Władysławowo. Planowane jest odtworzenie 135 ostróg. Przewidziany do odbudowy system ostróg zostanie wykonany z pali drewnianych. Sumarycznie odnowiony system będzie się składał z około 144 ostróg.
  Ostrogi mają za zadanie częściowe rozproszenie energii falowania oraz przechwytywania ruchomego rumowiska morskiego, zakumulowanie i utrzymywanie możliwie szerokiej i wysokiej plaży. Przyczynią się do stabilizacji brzegu, zachowania plaż oraz zabezpieczenia wału wydmowego – przywrócenie bezpiecznych parametrów brzegu.

  Cele szczegółowe projektu:
  – powstrzymanie erozji plaż w atrakcyjnej turystycznie strefie i na terenie zurbanizowanym Półwyspu Helskiego,
  – wzmocnienie odporności na wybrzeżu Bałtyku na zagrożenia związane ze zmianami klimatu oraz
  zwiększenie możliwości zapobiegania zagrożeniom naturalnym,
  – zwiększenie stabilizacji brzegu morskiego i skuteczne zapobieganie jego erozji,
  – ochrona terenów zamieszkałych u nasady Półwyspu Helskiego przed zagrożeniem powodziowym.
  Długość odcinka na którym realizowane będzie zadanie w stosunku do długości odcinka przeznaczonego do ochrony zgodnie z Programem ochrony brzegów morskich wynosi 59%.
  Wskaźniki produktu: liczba wybudowanych urządzeń dla celów Ochrony przeciwpowodziowej – szt. 1
  Wskaźniki rezultatu: długość linii brzegowej, na której prowadzone są działania z zakresu ochrony brzegów morskich – 12 km.

  obszar objęty projektem przed realizacją - brzeg morski obszar objęty projektem przed realizacją - brzeg morski obszar objęty projektem przed realizacją - brzeg morski

  24 lutego 2017 r. pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni została zawarta umowa dotycząca przygotowania projektu pozakonkursowego (pre-umowa).

  29 grudnia 2017 r. zawarta została z Instytucją Wdrażającą umowa o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-00-0026/17-00.

  2.Przetargi

  W dniu 14 września 2017 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy na Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: „Ochrona brzegów morskich w rejonie Półwyspu Helskiego”. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
  Dnia 25 października 2017 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert. Oferty złożyło czterech wykonawców.
  W dniu 31 stycznia 2018 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
  W dniu 21 lutego 2018 r. zawarta została umowa z firmą Sweco Consulting Sp. z o.o. na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: „Ochrona brzegów morskich w rejonie Półwyspu Helskiego”. Wartość umowy wynosi 1 045 500,00 złotych brutto.

  W dniu 23 marca 2018 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy robót budowlanych „Ochrona brzegów morskich w rejonie Półwyspu Helskiego”. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
  Dnia 16 maja 2018 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert.
  Oferty złożyło czterech wykonawców.
  W dniu 31 sierpnia 2018 r.  dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę PORR S.A. ul. Hołubcowa 123, 02-854 Warszawa.

  plakat_HEL

  3.Kontakt

  Urząd Morski w Gdyni
  ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia
  tel. (58) 355-33-33
  fax. 58 620-67-43

  Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu
  Robert Mokrzycki – Główny Inspektor Ochrony Wybrzeża
  e-mail: robert.mokrzycki@umgdy.gov.pl
  tel. (58) 355 34 10

  Zastępca Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu
  Anna Stelmaszyk-Świerczyńska – Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

  e-mail: anna.stelmaszyk-swierczynska@umgdy.gov.pl
  tel. (58) 355-33-10

  Wydział ds. Finansowania Infrastruktury i Funduszy Europejskich
  Karolina Dołhy – Naczelnik Wydziału
  e-mail: karolina.dolhy@umgdy.gov.pl
  tel. (58) 355 35 82

  Wszelkie zapytania dotyczące niniejszego projektu można kierować na adres:
  fundusze@umgdy.gov.pl

  Szczegółowe informacje na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020: www.pois.gov.pl

  Link do Formularza zgłaszania informacji o podejrzeniach wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć finansowych w ramach całego PO IiŚ 2014-2020 :
  www.nieprawidlowosci.mrr.gov.pl

  Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego od strony morza w tym morskich wód wewnętrznych we właściwości Urzędu Morskiego w Gdyni

  Pasek z logotypami Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

  Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego
  i map ryzyka powodziowego od strony morza
  w tym morskich wód wewnętrznych
  we właściwości Urzędu Morskiego w Gdyni

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

  Spis treści:
  1. Opis Projektu
  2. Przetargi
  3. Kontakt

  Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
  Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz zabezpieczeniem i zwiększeniem
  odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz
  monitoring środowiska

  Typ 2.1.1.a Opracowanie i aktualizacja dokumentów strategicznych/ planistycznych

  1.Opis Projektu

  Przewidywany okres realizacji projektu III kwartał 2017 r. – III kwartał 2019 r.
  Planowany całkowity koszt  projektu 665 660 PLN, w tym wysokość dofinansowania przez Unię Europejską 565 811 PLN

  Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego wynika z art. 88f ust. 11 ustawy – Prawo wodne Prawo wodne i jest niezbędna dla wykonania postanowień art. 14 Dyrektywy Powodziowej.

  Według art. 88f ust. 2 Mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych, przygotowują dyrektorzy urzędów morskich i przekazują Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, nie później niż na 6 miesięcy przed terminem przygotowania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego. Mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych, stanowią integralny element map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego.

  Zgodnie z powyższym mapy podlegają przeglądowi i aktualizacji do dnia 22 grudnia 2019 r. Następnie zgodnie z art. 15 Dyrektywy Powodziowej należy udostępnić KE przegląd i aktualizację map ryzyka powodziowego i map zagrożenia powodziowego, a także złożyć raport do Komisji Europejskiej z wykonania przeglądu i aktualizacji map w terminie do 22 marca 2020 r.

  W ramach projektu przewiduje się weryfikację i aktualizację metodyki opracowania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego, przegląd i aktualizację map od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych.

  Ilość regionów wodnych i obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, dla których zostaną sporządzone mapy, będzie wynikać z aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego od strony morza i morskich wód wewnętrznych.

  Prace będą obejmować aktualizację map już opracowanych w przypadkach zidentyfikowanych w ramach przeglądu, jak również opracowanie nowych map dla obszarów wskazanych w wyniku przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego.

  Aktualizacja map będzie obejmować przygotowanie właściwych danych wejściowych, przeprowadzenie modelowania hydraulicznego oraz wygenerowanie nowych map zagrożenia powodziowego, a następnie map ryzyka powodziowego w postaci bazy danych przestrzennych oraz wizualizacji kartograficznych.

  Mapy zagrożenia powodziowego wykonuje się dla obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, wskazanych we wstępnej ocenie ryzyka powodziowego. Na mapach przedstawia się obszary wskazane w art. 88d ust. 2 ustawy – Prawo wodne:

  1. obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie
   i wynosi raz na 500 lat (Q 0,2%);
  2. obszary szczególnego zagrożenia powodzią:
  • obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat (Q 1%),
  • obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat (Q 10%),
  • obszary, między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, a także wyspy i przymuliska, o których mowa w art. 18, stanowiące działki ewidencyjne,
  • pas techniczny w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 21 marca 1991 r.
   o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej;

  Zgodnie z art. 88d ust. 4: jeżeli od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych, jest zapewniona odpowiednia ochrona przed powodzią, na mapach zagrożenia powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych, mogą być przedstawione wyłącznie obszary, o których mowa w ust. 2 pkt 1 – woda 500-letnia (0,2%).

  1. obszary obejmujące tereny narażone na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego/wału przeciwsztormowego.

  Ponadto na mapach zagrożenia powodziowego przedstawia się następujące elementy:

  1. zasięg powodzi;
  2. głębokość wody;
  3. w uzasadnionych przypadkach – prędkość wody i kierunki przepływu wody.

  Jeżeli od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych, jest zapewniona ochrona przed powodzią, na mapach zagrożenia powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych, mogą być przedstawione wyłącznie obszary na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat (Q 0,2%)

  Dla obszarów, dla których wykonane zostały mapy zagrożenia powodziowego, zgodnie z art. 88e ustawy Prawo wodne, sporządza się mapy ryzyka powodziowego.

  Mapy ryzyka powodziowego określają wartości potencjalnych strat powodziowych oraz przedstawiają obiekty narażone na zalanie w przypadku wystąpienia powodzi o określonym prawdopodobieństwie wystąpienia. Są to obiekty, które pozwolą na ocenę ryzyka powodziowego dla zdrowia i życia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego i działalności gospodarczej, czyli grupy, dla których należy ograniczyć negatywne skutki powodzi zgodnie z celami Dyrektywy Powodziowej.

  W tym celu na mapach ryzyka powodziowego przedstawia się:

  1. szacunkową liczbę mieszkańców, którzy mogą być dotknięci powodzią;
  2. rodzaje działalności gospodarczej wykonywanej na obszarach zagrożenia powodziowego;
  3. instalacje mogące, w razie wystąpienia powodzi, spowodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości;
  4. występowanie:
  5. ujęć wody, stref ochronnych ujęć wody lub obszarów chronionych zbiorników wód śródlądowych,
  6. kąpielisk,
  7. obszarów Natura 2000, parków narodowych oraz rezerwatów przyrody;
  8. w uzasadnionych przypadkach:
  9. obszary, na których mogą wystąpić powodzie, którym towarzyszy transport dużej ilości osadów i rumowiska,
  10. potencjalne ogniska zanieczyszczeń wody.

  Szczegółowy zakres i wymagania dotyczące opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego określa Rozporządzenie Ministra Środowiska, Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie opracowania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego (Dz. U z 2013 r. poz. 104).

  Przygotowanie map będzie obejmować następujące etapy:

  1. przeprowadzenie modelowania hydraulicznego,
  2. szczegółowy opis każdego modelu hydraulicznego,
  3. wyznaczenie/generowanie obszarów zagrożenia powodziowego wskazanych w art. 88d ust. 2 ustawy Prawo wodne – przeprowadzenie analiz przestrzennych i generalizacji obszarów;
  4. przygotowanie map zagrożenia powodziowego w postaci bazy danych przestrzennych, usług oraz wizualizacji kartograficznych;
  5. przeprowadzenie analiz przestrzennych i obliczenie liczby osób zagrożonych powodzią oraz wartości potencjalnych strat powodziowych;
  6. przygotowanie map ryzyka powodziowego w postaci bazy danych przestrzennych, usług i wizualizacji kartograficznych;
  7. kontrola zewnętrzna opracowania;

  W ramach projektu zostanie opracowanych 9 rodzajów map. (Ilość rodzajów map uzależniona jest od wyników aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych).

  Dla każdego z obszarów wskazanych w art. 88d ust. 2 ustawy Prawo wodne należy opracować mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego. Z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 88d ust. 4 Prawa Wodnego.

  Zgodnie z Rozporządzeniem mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego przygotowuje się odrębnie dla każdego z obszarów (tzw. scenariuszy powodziowych) z art. 88d ust. 2, w dwóch zestawach tematycznych.

  Mapy zagrożenia powodziowego:

  • Mapa zagrożenia powodziowego wraz z głębokością wody (MZP I zestaw)
  • Mapa zagrożenia powodziowego wraz z prędkościami przepływu wody
   i kierunkami przepływu wody (MZP II zestaw) – o ile zostaną wykonane w uzasadnionych przypadkach.

  Mapy ryzyka powodziowego:

  • Mapa ryzyka powodziowego – Negatywne konsekwencje dla ludności oraz wartości potencjalnych strat powodziowych (MRP I zestaw)
  • Mapa ryzyka powodziowego – Negatywne konsekwencje dla środowiska, dziedzictwa kulturowego i działalności gospodarczej (MRP II zestaw)

  27 lutego 2017 r. pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni została zawarta umowa dotycząca przygotowania projektu pozakonkursowego (pre-umowa).

  15 listopad 2017 r. zawarta została z Instytucją Wdrażającą umowa o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-00-0023/17-00 zgodnie z którą:

  • całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 800 000,00 PLN;
  • maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 800 000,00 PLN;
  • udział środków UE wynosi 680 000,00 PLN;
  • wkład krajowy wynosi 120 000,00 PLN

  W dniu 27 marca 2018 r. zawarto aneks nr POIS.02.01.00-00-023/17-01, zgodnie z którym:

  • całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 665 660,00 PLN;
  • maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 665 660,00 PLN;
  • udział środków UE wynosi 565 811,00 PLN;
  • wkład krajowy wynosi 99 849,00 PLN.

  W dniu 4 czerwca 2019 r. zawarto aneks nr POIS.02.01.00-00-023/17-02, zgodnie z którym wydłużono okres realizacji Umowy do dnia 29 lutego 2020 r.

  plakat_MAPY

  2.Przetargi

  W dniu 24 maja 2017 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy usługi polegającej na weryfikacji i aktualizacji metodyki opracowania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego od strony morza.
  Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni, w Biuletynie Zamówień Publicznych (514872-N-2017). Termin składania ofert upłynął 8 czerwca 2017 r.
  Wpłynęła 1 oferta. W dniu 19 czerwca 2017 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
  W dniu 22 czerwca 2017 r. zawarta została umowa z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytutem Badawczym na weryfikację i aktualizację metodyki opracowania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego od strony morza. Wartość umowy wynosi 150 060 złotych brutto.

  W dniu 26 września  2017 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy usługi polegającej na  wykonanie przeglądu i aktualizacji map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych we właściwości Urzędu Morskiego w Gdyni.
  Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni, w Biuletynie Zamówień Publicznych (592831-N-2017). Termin składania ofert upłynął 12 października  2017 r.
  Wpłynęły 3 oferty. W dniu 9 listopada 2017 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
  W dniu 17 listopada 2017 r. zawarta została umowa z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytutem Badawczym na wykonanie przeglądu i aktualizacji map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych we właściwości Urzędu Morskiego w Gdyni. Wartość umowy wynosi 398 000,00 złotych brutto.

  W dniu 20 grudnia 2017 r. wszczęte zostało  postępowanie o udzielenie zamówienia zgodnie z procedurą rozeznania rynku na usługę doradztwa merytorycznego przy realizacji projektu pt. Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego od strony morza w tym morskich wód wewnętrznych we właściwości Urzędu Morskiego w Gdyni. Ogłoszenie zostało opublikowane na urzędowej stronie internetowe. Wpłynęły 2 oferty. W dniu 8 stycznia 2018 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
  W dniu 8 stycznia 2018 r. zawarta została umowa z firmy E&W Consulting Beata Grzonka na wykonanie usługi doradztwa merytorycznego przy realizacji projektu pt. Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego od strony morza w tym morskich wód wewnętrznych we właściwości Urzędu Morskiego w Gdyni. Wartość umowy wynosi 28 500,00 złotych brutto.

  3.Kontakt

  Urząd Morski w Gdyni
  ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia
  tel. (58) 355-33-33 fax. 58 620-67-43

  Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu
  Jakub Szostak – Naczelnik Wydziału Zabezpieczenia Geodezyjnego
  e-mail: jakub.szostak@umgdy.gov.pl
  tel. (58) 355-35-60

  Zastępca Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu
  Marcin Skrzypek – Starszy Specjalista
  e-mail: marcin.skrzypek@umgdy.gov.pl
  tel. (58) 355-34-17 pok. 103

  Wydział ds. Finansowania Infrastruktury i Funduszy Europejskich
  Karolina Dołhy – Naczelnik Wydziału
  e-mail: karolina.dolhy@umgdy.gov.pl
  tel. (58) 355 35 82

  Monika Mokrzycka – Specjalista
  e-mail: monika.mokrzycka@umgdy.gov.pl
  tel. (58) 355 35 83

  Wszelkie zapytania dotyczące niniejszego projektu można kierować na adres:
  fundusze@umgdy.gov.pl

  Szczegółowe informacje na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020: www.pois.gov.pl

  Link do Formularza zgłaszania informacji o podejrzeniach wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć finansowych w ramach całego PO IiŚ 2014-2020 :
  www.nieprawidlowosci.mrr.gov.pl

  Zintegrowany system oznakowania nawigacyjnego z elementami e-Navigation

  Pasek z logotypami Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

  Spis treści:

  1.Opis Projektu
  2.Przetargi i umowy z wykonawcami
  3.Kontakt

  Przedsięwzięcie pt. „Zintegrowany system oznakowania nawigacyjnego z elementami e-Navigation” realizowane będzie w ramach:
  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020
  Priorytet: III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego
  Działanie: 3.2. Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych

  1.Opis Projektu

  W ramach wdrożenia Projektu inwestycyjnego planowana jest realizacja następujących zadań:
  – wymiana i modernizacja systemów oznakowania nawigacyjnego stanowiącego infrastrukturę zapewnienia dostępu do portów (w tym do portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej w obszarze Zatoki Gdańskiej),
  – modernizacja infrastruktury Bazy Oznakowania Nawigacyjnego do obsługi technicznej znaków nawigacyjnych,
  – rozbudowa krajowej sieci AIS-PL w rejonie Zalewu Wiślanego,
  – modernizacja wybranych elementów systemu VTS Zatoka Gdańska,
  – dostosowanie informatycznych systemów bezpieczeństwa morskiego do zadań związanych z wymianą informacji w ramach sieci europejskich,
  – stworzenie narzędzi dla ustanowienia krajowego systemu e-Navigation,
  – rozbudowa i modernizacja infrastruktury telekomunikacyjnej dla potrzeb systemów wymiany informacji i bezpieczeństwa morskiego (w tym relacji statek – ląd).

  28 lipca 2016 r. pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych a Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni została zawarta umowa dotycząca przygotowania projektu pozakonkursowego (pre-umowa) nr 3.2-13/16-00_P

  12 maja 2017 r. została zawarta umowa o dofinansowanie nr POIS.03.02.00-00-0006/16-00 pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych a Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni.
  Zgodnie podpisaną umową całkowita wartość Projektu wynosi: 40 000 000,00 PLN, w tym
  wysokość dofinansowania przez Unię Europejską wynosi: 34 000 000,00 PLN.
  W dniu 22 listopada 2018 r. został zawarty Aneks do umowy o dofinansowanie na wartość projektu 41 000 0000,00 PLN.
  2.Przetargi i umowy z wykonawcami

  W dniu 16 listopada 2016 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy na Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Modernizacja infrastruktury technicznej do obsługi elementów oznakowania nawigacyjnego w Bazie Oznakowania Nawigacyjnego w Gdańsku, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej.
  Dnia 29 listopada 2016 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert  – dwóch wykonawców złożyło ofertę.
  W dniu 21 grudnia 2016 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
  W dniu 10 stycznia 2017 r. zawarto umowę z wykonawcą Biurem Projektów Inżynierskich, ul. Umińskiego 25/6, 61-518 Poznań. Wartość umowy wynosi 365 310,00 złotych brutto.
  Dnia 7 sierpnia 2017 roku została odebrana dokumentacja projektowa. Dnia 1 lutego 2018 roku zostało odebrane pozwolenie na budowę.

  W dniu 1 marca 2017 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie do 30 000 Euro na wybór wykonawcy na Rozbudowę i modernizację sieci światłowodowej. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Gdyni oraz zapytanie ofertowe zostało wysłane do trzech wykonawców.
  W dniu 4 kwietnia 2017 r. zawarto umowę z wykonawcą ŁĄCZPOL Sp.z o.o., ul. Astronomów 9, 80-299 Gdańsk. Wartość umowy wynosi 119 942,74 złotych brutto.
  Robota budowlana została wykonana i odebrana zgodnie z umową.

  W dniu 24 marca 2017 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie do 30 000 Euro na wybór wykonawcy na Zaprojektowanie, budowę i instalację systemu monitoringu wizyjnego obszarów Portu Gdynia dla potrzeb Kapitanatu Portu Gdynia. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Gdyni oraz zapytanie ofertowe zostało wysłane do trzech wykonawców.
  W dniu 28 kwietnia 2017 roku zawarto umowę z wykonawcą TINTECH Marcin Gorzkiewicz, ul. Jabłońskiego 13/26, 80-766 Gdańsk, na kwotę 121 155,00 złotych brutto.
  Usługa została wykonana i odebrana zgodnie z umową.

  W dniu 11 maja 2017 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na Wymianę i modernizację systemów oznakowania nawigacyjnego w ramach projektu „Zintegrowany system oznakowania nawigacyjnego z elementami e-Navigation”. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej.
  W dniu 14 grudnia 2017 roku została zawarta umowa z wykonawcą ELEKOM Sp. z o.o., ul.Hutnicza 20B, 81-061 Gdynia, na część I postępowania przetargowego pod nazwą Wymiana i modernizacja systemów oznakowania nawigacyjnego – Dostawa pław i urządzeń oznakowania nawigacyjnego na kwotę 2 099 180,00z złotych brutto.
  Części II i III postępowania zostały unieważniane powodu braku ofert nie podlegających odrzuceniu.
  W dniu 30 stycznia 2018 roku Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego w dwóch częściach na Wymianę i modernizację systemów oznakowania nawigacyjnego – remont, modernizacja znaków nawigacyjnych oraz Wymianę i modernizację systemów oznakowania nawigacyjnego – modernizacja oznakowania nawigacyjnego.
  W dniu 6 czerwca 2018 roku została zawarta umowa na Wymianę i modernizację systemów oznakowania nawigacyjnego – modernizacja oznakowania nawigacyjnego z wykonawcą Przedsiębiorstwo Usługowe „JABO” Jan Wierzchowski, ul.Przełom 1, 8-643, Gdańsk. Wartość umowy wynosi 2 498 523,34 złotych brutto.
  W dniu 27 czerwca 2018 roku została zawarta umowa na Wymianę i modernizację systemów oznakowania nawigacyjnego – remont, modernizacja znaków nawigacyjnych z wykonawcą Przedsiębiorstwo Usługowe „JABO” Jan Wierzchowski, ul.Przełom 1, 8-643, Gdańsk. Wartość umowy wynosi 1 638 753,60 złotych brutto.

  W dniu 19 czerwca 2017 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na Rozbudowę sieci światłowodowej i radiowej dla potrzeb VTS Zatoka Gdańska w rejonie Zalewu Wiślanego. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Biuletynie zamówień publicznych. Z uwagi na to iż złożone oferty przekraczały budżet jaki Zamawiający przewidział na zadanie, 21 sierpnia 2017 r. postępowanie zostało unieważnione. Dnia 14 września 2017 roku Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ponownie ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Biuletynie zamówień publicznych.
  W dniu 25 stycznia 2018 roku została podpisana umowa z wykonawcą ŁĄCZPOL Sp.z o.o., ul. Astronomów 9, 80-299 Gdańsk. Wartość umowy wynosi 1 687 995,37 złotych brutto.

  W dniu 28  sierpnia 2017 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na Rozbudowę krajowej sieci AIS-PL w rejonie Zalewu Wiślanego. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Biuletynie zamówień publicznych. Dnia 20 października 2017 roku została podpisana umowa z wykonawcą „ELSE” Technical and Research Service Co. Ltd. Sp. z o.o., ul. Chodowieckiego 7, 80-208 Gdańsk. Dostawa została wykonana i odebrana zgodnie z umową.

  Dnia 29 września 2017 roku Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na Wyrównanie wersji środowisk wirtualnych oraz modernizacja infrastruktury IT Centrali Urzędu Morskiego w Gdyni. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Biuletynie zamówień publicznych.
  W dniu 24 listopada 2017 roku została zawarta umowa z wykonawcą SPRINT S.A, ul. Kazimierza Jagiellończyka 26, 10-062 Olsztyn, na część II postępowania przetargowego pod nazwą Wyrównanie wersji środowisk wirtualnych oraz modernizacja infrastruktury IT Centrali Urzędu Morskiego w Gdyni – Modernizacja infrastruktury IT na kwotę 229 058,84 złotych brutto. Dostawa została wykonana i odebrana zgodnie z umową.
  W dniu 7 grudnia 2017 roku została zawarta umowa z wykonawcą SANSEC Poland S.A., ul.Bolesława Prusa 2, 00-493 Warszawa,, na część I postępowania przetargowego pod nazwą Wyrównanie wersji środowisk wirtualnych oraz modernizacja infrastruktury IT Centrali Urzędu Morskiego w Gdyni – Dostawa licencji na oprogramowanie wirtualizacyjne na kwotę 159 338,14 złotych brutto. Dostawa została wykonana i odebrana zgodnie z umową.

  W dniu 22 października 2018 roku została podpisana umowa z wykonawcą Xcomp ul.Białowieska 6b, 71-010, Szczecin, na „Modernizacja infrastruktury IT systemu AIS oraz modernizacja infrastruktury systemu MarSSIES” na kwotę 782 950,35 zł. Dostawa została wykonana i odebrana zgodnie z umową.

  W dniu 3 kwietnia 2018 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy na zadanie Modernizacja infrastruktury technicznej do obsługi elementów oznakowania nawigacyjnego Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Gdańsku. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Biuletynie zamówień publicznych.

  W dniu 7 stycznia 2019 roku, w siedzibie Urzędu Morskiego w Gdyni została podpisana umowa z wykonawcą, konsorcjum firm: ALSTAL Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Jacewie (kod pocztowy: 88 – 110) przy ul. Kwiatowej 23 – Lider Konsorcjum, oraz ALSTAL PROPERTY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jacewie (kod pocztowy: 88-110) przy ul. Kwiatowej 23 – Członek Konsorcjum na kwotę 27 641 041,10 zł brutto.

  Na zdjęciu od lewej: Robert Witkowski – Naczelnik Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Gdańsku, Wiesław Piotrzkowski - Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, Janina Wereda – Zastępca Głównego Księgowego, Piotr Kwiatkowski –Alstal Grupa Budowlana Dyrektor Oddziału Gdańsk, Michał Kozakiewicz –Alstal Grupa Budowlana Kierownik Działu Wycen.Na zdjęciu od lewej: Robert Witkowski – Naczelnik Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Gdańsku, Wiesław Piotrzkowski – Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, Janina Wereda – Zastępca Głównego Księgowego, Piotr Kwiatkowski –Alstal Grupa Budowlana Dyrektor Oddziału Gdańsk, Michał Kozakiewicz –Alstal Grupa Budowlana Kierownik Działu Wycen.

  W dniu 9 sierpnia 2018 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy na zadanie: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Biuletynie zamówień publicznych.

  W dniu 14 stycznia 2019 r., w siedzibie Urzędu Morskiego w Gdyni została podpisana umowa z wykonawcą Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ALFA Przemysław Marszałkowski z siedzibą w Baninie (kod pocztowy:80-297) przy ul. Głogowej 9 na kwotę 369 000,00 zł brutto.

  3.Kontakt

  Urząd Morski w Gdyni
  81-338 Gdynia, ul. Chrzanowskiego 10,
  tel. (58) 355-33-33
  fax. (58) 620-67-43

  Jan Młotkowski – Z-ca Dyrektora ds.Oznakowania Nawigacyjnego
  Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu
  e-mail: jan.mlotkowski@umgdy.gov.pl
  tel. 58 355 37 01
  fax. 58 620 19 36

  Wydział ds. Finansowania Infrastruktury i Funduszy Europejskich
  Karolina Dołhy – Naczelnik Wydziału
  e-mail: karolina.dolhy@umgdy.gov.pl
  tel. (58) 355-35-82
  fax. (58) 620-67-43

  Agnieszka Baranow – Starszy Specjalista
  e-mail: agnieszka.baranow@umgdy.gov.pl
  tel. (58) 355-35-84
  fax. (58) 620-67-43

  Monika Mokrzycka – Specjalista
  e-mail: monika.mokrzycka@umgdy.gov.pl
  tel. (58) 355-35-83
  fax. (58) 620-67-43

  Wszelkie zapytania dotyczące niniejszego projektu można kierować na adres:
  fundusze@umgdy.gov.pl

  Szczegółowe informacje na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020: www.pois.gov.pl

  Link do Formularza zgłaszania informacji o podejrzeniach wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć finansowych w ramach całego PO IiŚ 2014-2020 :
  www.nieprawidlowosci.mrr.gov.pl

  Wymiana taboru pływającego Urzędu Morskiego w Gdyni

  Pasek z logotypami Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

  Wymiana taboru pływającego Urzędu Morskiego w Gdyni

  Spis treści:
  1. Opis Projektu
  2. Przetargi
  3. Realizacja
  4. Kontakt

  1. Opis Projektu

  Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach:
  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020
  Priorytet: III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego
  Działanie: 3.2. Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych

  Zakres przedsięwzięcia obejmuje wymianę taboru pływającego Urzędu Morskiego w Gdyni. Przedmiot projektu obejmuje zakupy następujących jednostek taboru pływającego:

  • specjalistyczna jednostka hydrograficzna wraz z wyposażeniem w postaci nowego systemu gromadzenia i obróbki danych hydrograficznych;
  • jednostka dla obsługi Kapitanatu Portu Gdynia;
  • jednostka do obsługi oznakowania nawigacyjnego na wodach Zalewu Wiślanego;
  • szybkie jednostki kontrolno-inspekcyjne (2 szt.).

  Generalną przesłanką dla realizacji projektu jest potrzeba dostosowania wyposażenia Urzędu Morskiego w Gdyni do aktualnych wymogów dotyczących ochrony środowiska, technologii, ergonomii pracy i zakresu zadań do jakich mają być przeznaczone. Efektem podjętych działań będzie zwiększenie efektywności realizacji zadań związanych z utrzymaniem infrastruktury dostępu do portów od strony morza (w tym należących do sieci TEN-T), utrzymania porządku prawnego i ochrony środowiska oraz poprawa jakości wyposażenia portów morskich wschodniego wybrzeża RP, a przez to poprawa ich konkurencyjności.

  28 lipca 2016 r. pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych a Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni została zawarta umowa dotycząca przygotowania projektu pozakonkursowego (pre-umowa) nr 3.2-18/16-00_P.

  23 grudnia 2016 r. została zawarta umowa o dofinansowanie nr POIS.03.02.00-00-0002/16-00 pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych a Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni.
  Zgodnie  podpisaną umową całkowita wartość Projektu wynosi: 83 515 500,66 PLN, w tym
  wysokość dofinansowania przez Unię Europejską wynosi: 70 988 175,56 PLN.
  www.pois.gov.pl/Strony/wiadomosci/Podpisano-pierwsza-umowe-dla-projektu-morskiego-w-ramach-Programu-Infrastruktura-i-Srodowisko-2014-2020

  21 maja 2019 r. został zawarty Aneks nr POIS.03.02.00-00-0002/16-01 do umowy o dofinansowanie. Zgodnie  podpisanym Aneksem całkowita wartość Projektu wynosi: 80 978 066,00 PLN, w tym wysokość dofinansowania przez Unię Europejską wynosi: 68 793 875,35 PLN.

  PLAKAT

  2. Przetargi

  W dniu 16 listopada 2016 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Zaprojektowanie, budowa i dostawa specjalistycznej jednostki hydrograficznej wraz z wyposażeniem w postaci nowego systemu gromadzenia i obróbki danych hydrograficznych dla Urzędu Morskiego w Gdyni. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej.
  W dniu 3 stycznia 2017 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert. Wpłynęła jedna oferta.
  W dniu 24 lutego 2017 r. unieważniono postępowanie – w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

  W dniu 18 listopada 2016 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Pełnienie funkcji inżyniera budowy specjalistycznej jednostki hydrograficznej dla Urzędu Morskiego w Gdyni. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej.
  W dniu 5 stycznia 2017 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert. Wpłynęła jedna oferta.
  W dniu 5 kwietnia 2017 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
  W dniu 3 lipca 2017 r. zawarto umowę z wykonawcą – konsorcjum firm: Celnet Sp. z o.o. S.K., ul. Stawki 2, lok. 18.04, 00-193 Warszawa i Polski Rejestr Statków S.A., ul. Gen. Hallera 126, 80-416 Gdańsk. Wartość podpisanej umowy wynosi 389 900,00 złotych brutto.

  W dniu 1 lutego 2017 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Dostawa jednostki inspekcyjnej do obsługi Kapitanatu Portu Gdynia. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej.
  W dniu 28 marca 2017 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert. Wpłynęły trzy oferty.
  W dniu 25 maja 2017 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
  W dniu 9 sierpnia 2017 r. unieważniono wybór najkorzystniejszej oferty.
  W dniu 11 sierpnia 2017 r. ponownie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
  W dniu 24 sierpnia 2017 r. zawarto umowę z wykonawcą – Uudenkaupungin Tyovene Oy, Telakkatie 8, 23500 Uusikaupunki, Finlandia.  Wartość podpisanej umowy wynosi 14 547 456,00
  złotych brutto.

  W dniu 28 marca 2017 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ponownie ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Zaprojektowanie, budowa i dostawa specjalistycznej jednostki hydrograficznej wraz z wyposażeniem w postaci nowego systemu gromadzenia i obróbki danych hydrograficznych dla Urzędu Morskiego w Gdyni. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej.
  W dniu 4 maja 2017 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert. Wpłynęły dwie oferty.
  W dniu 24 maja 2017 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
  W dniu 10 sierpnia 2017 r. unieważniono wybór najkorzystniejszej oferty.
  W dniu 11 sierpnia 2017 r. ponownie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
  W dniu 24 sierpnia 2017 r. zawarto umowę z wykonawcą – Uudenkaupungin Tyovene Oy, Telakkatie 8, 23500 Uusikaupunki, Finlandia.  Wartość podpisanej umowy wynosi 32 443 710,00
  złotych brutto.

  W dniu 10 lipca 2017 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Dostawa jednostki do obsługi oznakowania nawigacyjnego na wodach Zalewu Wiślanego. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej.
  W dniu 24 sierpnia 2017 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert. Wpłynęły trzy oferty.
  W dniu 12 grudnia 2017 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
  W dniu 27 kwietnia 2018 r. zawarto umowę z wykonawcą – Uudenkaupungin Tyovene Oy, Telakkatie 8, 23500 Uusikaupunki, Finlandia.  Wartość podpisanej umowy wynosi 18 327 000,00
  złotych brutto.

  Od lewej: Pan Juha Granqvist, Kierownik sprzedaży stoczni Uudenkaupungin Työvene Oy; kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni

  Od lewej: Pan Juha Granqvist, Kierownik sprzedaży stoczni Uudenkaupungin Työvene Oy; kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni

  W dniu 21 lutego 2018 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie do 30 000 Euro na wybór wykonawcy usługi polegającej na Wykonaniu tablicy informacyjnej w ramach projektu „Wymiana taboru pływającego Urzędu Morskiego w Gdyni”. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Gdyni oraz zapytanie ofertowe zostało wysłane do pięciu wykonawców. Wpłynęły cztery ważne oferty.
  W dniu 1 marca 2018 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę.
  W dniu 2 marca 2018 r. zawarto umowę z wykonawcą –KMK Group Monika Jurczyńska, ul. Kuków 123, 42-160 Krzepice. Wartość podpisanej umowy wynosi 232,47 złotych brutto.

  W dniu 5 kwietnia 2018 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Zaprojektowanie, budowa i dostawa 2 (dwóch) szybkich jednostek kontrolno – inspekcyjnych dla kapitanatów portów. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej.
  W dniu 18 maja 2018 r. unieważniono postępowanie – w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

  W dniu 7 czerwca 2018 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ponownie ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Dostawa 2 (dwóch) szybkich jednostek kontrolno-inspekcyjnych dla kapitanatów portów. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej.
  W dniu 18 lipca 2018 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert. Wpłynęły trzy oferty.
  W dniu 28 sierpnia 2018 r. unieważniono postępowanie – ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  W dniu 10 października 2018 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni po raz kolejny ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Dostawa dwóch szybkich jednostek kontrolno-inspekcyjnych dla kapitanatów portów. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej.
  W dniu 19 listopada 2018 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert. Wpłynęły dwie oferty.
  W dniu 18 stycznia 2019 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
  W dniu 7 marca 2019 r. zawarto umowę z wykonawcą Techno Marine Sp. z o.o., u. Daleka 103, 82-200 Malbork. Wartość podpisanej umowy wynosi 14 700 000,00 złotych brutto.

  3. Realizacja

  Specjalistyczna jednostka hydrograficzna:

  Wizualizacja jednostki hydrograficznej

  Wizualizacja jednostki hydrograficznej

  Grudzień 2017 r. – Złożona przez wykonawcę dokumentacja projektowa jednostki została zatwierdzona przez Polski Rejestr Statków.

  Spawanie nadbudówki i kadłubów:

  Styczeń 2018 r.

  Spawanie nadbudówki i kadłubów j. hydrograficznej Spawanie nadbudówki i kadłubów j. hydrograficznej

  Spawanie nadbudówki i kadłubów j. hydrograficznej

  Marzec 2018 r.

  Spawanie nadbudówki i kadłubów j. hydrograficznej Spawanie nadbudówki i kadłubów j. hydrograficznej

  Kwiecień 2018 r.

  Spawanie nadbudówki i kadłubów j. hydrograficznej Spawanie nadbudówki i kadłubów j. hydrograficznej

  Spawanie nadbudówki i kadłubów j. hydrograficznej Spawanie nadbudówki i kadłubów j. hydrograficznej

  Operacja odwracania kadłuba:

  Maj 2018 r.

  Operacja odwracania kadłuba j. hydrograficznej Operacja odwracania kadłuba j. hydrograficznej

  Operacja odwracania kadłuba j. hydrograficznej Operacja odwracania kadłuba j. hydrograficznej

  Operacja odwracania kadłuba j. hydrograficznej

  Prace montażowe:

  Czerwiec 2018 r.

  montaż j.hydrograficznej     montaż j.hydrograficznej

  montaż j.hydrograficznej

  Listopad 2018 r. – malowanie jednostki
  malowanie jednostki hydrograficznej malowanie jednostki hydrograficznej

  malowanie jednostki hydrograficznej malowanie jednostki hydrograficznej

  Prace wykończeniowe:

  prace wykończeniowe - jednostka hydrograficzna prace wykończeniowe - jednostka hydrograficzna

  Styczeń 2019 r. – jednostka po zwodowaniu:

  j.hydrograficzna po zwodowaniu  j.hydrograficzna po zwodowaniu

  j.hydrograficzna po zwodowaniu  j.hydrograficzna po zwodowaniu

  Luty 2019 r.

  jednostka hydrograficzna po dopłynięciu do Gdyni jednostka hydrograficzna po dopłynięciu do Gdyni

  jednostka hydrograficzna po dopłynięciu do Gdyni  jednostka hydrograficzna po dopłynięciu do Gdyni

  tablica pamiątkowa na jednostce hydrograficznej logo Urzedu Morskiego w Gdyni

  W dniu 23.02.2019 r. specjalistyczna jednostka hydrograficzna Urzędu Morskiego w Gdyni – „Konstelacja” – zacumowała przy Nabrzeżu Prezydenta w pobliżu Skweru Kościuszki w Gdyni. Jednostka przejdzie teraz proces odbioru technicznego.

  Jednostka inspekcyjna:

  Wizualizacja jednostki inspekcyjnej

  Wizualizacja jednostki inspekcyjnej

  Grudzień 2017 r. – Złożona przez wykonawcę dokumentacja projektowa jednostki została zatwierdzona przez Polski Rejestr Statków.

  Spawanie nadbudówki i kadłubów:

  Styczeń 2018 r.

  Spawanie nadbudówki i kadłubów j.inspekcyjnej Spawanie nadbudówki i kadłubów j.inspekcyjnej

  Marzec 2018 r.

  Spawanie nadbudówki i kadłubów j.inspekcyjnej Spawanie nadbudówki i kadłubów j.inspekcyjnej

  Kwiecień 2018 r.

  Spawanie nadbudówki i kadłubów j.inspekcyjnej Spawanie nadbudówki i kadłubów j.inspekcyjnej

  Badania radiometryczne spawów:

  badanie radiometryczne spawów badanie radiometryczne spawów

  Operacja odwracania kadłuba:

  Operacja odwracania kadłuba j.inspekcyjnej Operacja odwracania kadłuba j.inspekcyjnej

  Operacja odwracania kadłuba j.inspekcyjnej Operacja odwracania kadłuba j.inspekcyjnej

  Montaż nadbudówki

  Maj 2018 r.

  Montaż nadbudówki jednostka inspekcyjnej

  Prace montażowe:

  Czerwiec 2018 r.

  Prace montażowe j.inspekcyjnej Prace montażowe j.inspekcyjnej

  Prace montażowe j.inspekcyjnej Prace montażowe j.inspekcyjnej

  Lipiec 2018 r. – malowanie jednostki

  malowanie j.inspekcyjnej malowanie j.inspekcyjnej

  malowanie j.inspekcyjnej malowanie j.inspekcyjnej

  Listopad 2018 r. – jednostka po zwodowaniu

  jednostka inspekcyjna po zwodowaniu  jednostka inspekcyjna po zwodowaniu

  jednostka inspekcyjna po zwodowaniu  jednostka inspekcyjna po zwodowaniu

  Zakończenie budowy
  jednostka inspekcyjna po zakończenie budowy      jednostka inspekcyjna po zakończenie budowy      tablica pamiątkowa na jednostce inspekcyjnej

  Grudzień 2018 r.

  Kontroler 22 - jednostka inspekcyjna po dopłynięciu do GdyniW dniu 5.12.2018 r., o godzinie 23:20, jednostka inspekcyjna Urzędu Morskiego w Gdyni – „Kontroler 22” – zacumowała przy Kapitanacie Portu Gdynia. Jednostka przejdzie teraz proces odbioru technicznego.

  Marzec 2019 r.

  j.inspekcyjna j.inspekcyjna 

  j.inspekcyjna

  Jednostka do obsługi oznakowania nawigacyjnego:

  wizualizacja jednostki oznakowania nawigacyjnego

  Wizualizacja jednostki oznakowania nawigacyjnego

  Wrzesień 2018 r. – Złożona przez wykonawcę dokumentacja projektowa jednostki została zatwierdzona przez Polski Rejestr Statków.

  Spawanie nadbudówki i kadłubów:

  Styczeń 2019 r.

  Spawanie nadbudówki i kadłubów j.oznakowania nawigacyjnego  Spawanie nadbudówki i kadłubów j.oznakowania nawigacyjnego

  Spawanie nadbudówki i kadłubów j.oznakowania nawigacyjnego

  Marzec 2019 r.

  j.oznakowania j.oznakowania

  j.oznakowania

  Czerwiec 2019 r. – malowanie jednostki

  j. oznakowania nawigacyjnego  

   

  Prace wykończeniowe:

  jed. oznakowania nawigacyjnego  jed. oznakowania nawigacyjnego

  jed. oznakowania nawigacyjnego  jed. oznakowania nawigacyjnego

  Sierpień 2019 r.

  jednostka oznakowania nawigacyjnego  

   

   jednostka oznakowania nawigacyjnego

  W dniu 28.08.2019 r., o godzinie 22:45, jednostka oznakowania nawigacyjnego Urzędu Morskiego w Gdyni – „Hydrograf 17” – zacumowała przy Nabrzeżu Prezydenta w pobliżu Skweru Kościuszki w Gdyni. Jednostka przejdzie teraz proces odbioru technicznego.

  Tablica informacyjna

  tablica pamiątkowa

  4. Kontakt

  Urząd Morski w Gdyni
  ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia

  Jan Młotkowski – Z-ca Dyrektora ds. Oznakowania Nawigacyjnego
  e-mail: jan.mlotkowski@umgdy.gov.pl
  tel. 58 355 37 01
  fax. 58 620 19 36

  Wydział ds. Finansowania Infrastruktury i Funduszy Europejskich
  Karolina Dołhy – Naczelnik Wydziału
  e-mail: karolina.dolhy@umgdy.gov.pl
  tel. 58 355 35 82
  fax. 58 620 67 43

  Dagmara Kołodziej, Specjalista
  e-mail: dagmara.kolodziej@umgdy.gov.pl
  tel. 58 355 35 86
  fax. 58 620 67 43

  Wszelkie zapytania dotyczące niniejszego projektu można kierować na adres:
  fundusze@umgdy.gov.pl

  Szczegółowe informacje na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020: www.pois.gov.pl

  Link do Formularza zgłaszania informacji o podejrzeniach wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć finansowych w ramach całego PO IiŚ 2014-2020 :
  www.nieprawidlowosci.mrr.gov.pl

   

   

   

  Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku

  Pasek z logotypami Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

  Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego
  w Gdańsku

  Spis treści:
  1. Opis Projektu
  2. Przetargi
  3. Realizacja
  4. Kontakt

  1. Opis Projektu

  Przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach:
  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020
  Priorytet: III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego
  Działanie: 3.2. Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych

  Istotą projektu jest przebudowanie toru wodnego wraz z dostosowaniem oznakowania nawigacyjnego zlokalizowanego na Zatoce Gdańskiej w rejonie Portu Północnego, który jest częścią Portu Morskiego w Gdańsku.

  Realizacja projektu spowoduje osiągnięcie następujących celów jakościowych (niemierzalnych):

  • umożliwienie dwukierunkowej żeglugi jednostek,
  • zwiększenie bezpieczeństwa wpływających i wypływających statków z Portu Gdańsk,
  • rozwój transportu wodnego i wzmocnienie konkurencyjności Portu Gdańskiego aby utrzymać obecnych i przyciągnąć potencjalnych armatorów, firmy logistyczne, spedycyjne, dla których polepszona infrastruktura jest istotnym argumentem za kontynuacją lub rozszerzeniem współpracy.

  Ponadto realizacja projektu spowoduje osiągnięcie następujących celów ilościowych (mierzalnych):

  • powiększenie szerokości toru w dnie do docelowej – 600 m oraz głębokości technicznej do docelowej – 18 m,
  • umożliwienie wpłynięcia do Portu Północnego statków o maksymalnych gabarytach: zbiornikowce – 355 x 60 x 15 m oraz kontenerowce – 350 x 45 x 15 m.

  Realizacja projektu przyczyni się do wzmocnienia konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez zapewnienie warunków do zrównoważonego rozwoju handlu opartego na transporcie wodnym i tym samym zwiększenie przeładunków ekspediowanych droga morską.

  28 lipca 2016 r. pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych a Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni została zawarta umowa dotycząca przygotowania projektu pozakonkursowego (pre-umowa) nr 3.2-5/16-00_P.

  14 listopada 2018 r. została zawarta umowa o dofinansowanie nr POIS.03.02.00-00-0004/16-00 pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych a Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni.
  Zgodnie  podpisaną umową całkowita wartość Projektu wynosi: 161 000 000,00 PLN, w tym wysokość dofinansowania przez Unię Europejską wynosi: 136 827 453,79 PLN.Od prawej stoją: Jerzy Kwieciński, Minister Inwestycji i Rozwoju oraz Grzegorz Witkowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Umowę podpisują: od prawej- kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni oraz Przemysław Gorgol, p.o. Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowychna zdjęciu od prawej stoją: Jerzy Kwieciński, Minister Inwestycji i Rozwoju oraz Grzegorz Witkowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
  Umowę podpisują: od prawej- kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni oraz Przemysław Gorgol, p.o. Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych

  https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/1308-prawie-137-mln-zlotych-ze-srodkow-ue-na-modernizacje-toru-wodnego-do-portu-polnocnego-w-gdansku
  http://www.pois.gov.pl/Strony/wiadomosci/Prawie-137-mln-zlotych-ze-srodkow-UE-na-modernizacje-toru-wodnego-do-Portu-Polnocnego-w-Gdansku

  PLAKAT

  Raport o oddziaływaniu na środowisko
  ROŚ
  Rysunek II.3.1
  Str. tyt. ROŚ
  WIOS_Gdańsk

  mapa lokalizacji wraków w rejonie rezerwuarów planowanych w ramach rozbudowy Portu Północnego w Gdańsku

  NMM_Gdańsk_17.11.2014
  NMM_Gdańsk_22.01.2015
  UG Kosakowo
  UG Puck
  UG Stegna
  UG Sztutowo
  UG Władysławowo
  UM Gdańsk
  UM Gdynia
  UM Jastarnia
  UM Krynica
  UM Sopot
  Baza_ląd_cz_1
  Baza_ląd_cz_2
  Baza_ląd_cz_3
  Baza_morze
  SOO
  ROŚ_Streszczenie
  ROŚ_Streszczenie_str_tyt

  Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach
  DoŚU – Tor podejściowy
  1.Uzupełnienie_ROŚ_18.09.15
  2.Uzupełnienie_ROŚ_26.10.15
  3.Uzupełnienie_ROŚ_16.12.15
  4.Uzupełnienie_ROŚ_13.04.16
  5.Uzupełnienie_ROŚ_25.04.16

  Raport ferromagnetyczny

  2. Przetargi

  W dniu 28 października 2016 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy na Wykonanie badań ferromagnetycznych wraz z raportem dla potrzeb przeprowadzenia robót czerpalnych. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej.
  W dniu 6 grudnia 2016 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert.
  I część zamówienia – Wykonanie badań ferromagnetycznych wraz z raportem dla potrzeb
  przeprowadzenia robót czerpalnych w ramach projektu „Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku” – sześciu wykonawców złożyło ofertę.
  W dniu 15 lutego 2017 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
  W dniu 15 marca 2017 r. zawarto umowę z wykonawcą HEINRICH HIRDES EOD SERVICES GmbH, Am Festungsgraben 10, 21079 Hamburg, Niemcy. Wartość umowy wynosi 1 514 130,00 złotych brutto.

  podpisanie umowy na Wykonanie badań ferromagnetycznych wraz z raportem dla potrzeb przeprowadzenia robót czerpalnych w ramach projektu „Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku”na zdjęciu od lewej: Pan Wiesław Piotrzkowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, Pan Jan Paulsen, Dyrektor Heinrich Hirdes EOD Services GmbH, Pan Andrzej Kajut, Główny Księgowy Urzędu Morskiego w Gdyni

  W dniu 31 października 2016 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy na Dostawę, montaż i uruchomienie hydrograficznej echosondy wielowiązkowej (MBES) wysokiej rozdzielczości. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej.
  W dniu 7 grudnia 2016 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert.
  I część zamówienia – Dostawa montaż i uruchomienie hydrograficznej echosondy wielowiązkowej – dwóch wykonawców złożyło ofertę.
  II część zamówienia – Dostawa, montaż i uruchomienie odbiornika pozycyjnego – dwóch wykonawców złożyło ofertę.
  W dniu 3 stycznia 2017 r. dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert dla I i II części zamówienia.
  W dniu 23 stycznia 2017 r. zawarte zostały umowy z wykonawcą dla I i II części zamówienia z firmą Enamor Sp. z o.o., ul. Morska 85, 81-225 Gdynia.
  I część zamówienia – Dostawa montaż i uruchomienie hydrograficznej echosondy wielowiązkowej – wartość umowy wynosi  1 228 833,37 złotych brutto.
  II część zamówienia – Dostawa, montaż i uruchomienie odbiornika pozycyjnego – wartość umowy wynosi  64 511,64 złotych brutto.

  W dniu 9 stycznia 2017 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy na Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na Projekcie: „Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku”. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej.
  W dniu 17 lutego 2017 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert – sześciu wykonawców złożyło ofertę.
  W dniu 12 maja 2017 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
  W dniu 8 czerwca 2017 r. unieważniono czynność wyboru najkorzystniejszej oferty.
  W dniu 26 czerwca 2017 r. ponownie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
  W dniu 11 sierpnia 2017 r. zawarto umowę z wykonawcą z firmą SWECO Consulting Sp. z o. o., ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań. Wartość podpisanej umowy wynosi 338 237,70 złotych brutto.

  W dniu 31 marca 2017 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy na Sprawowanie nadzoru środowiskowego nad realizacją robót budowlanych. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej.
  W dniu 15 maja 2017 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert.
  II część zamówienia – Sprawowanie nadzoru środowiskowego nad realizacją robót budowlanych w ramach projektu „Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku” – jeden wykonawca złożył ofertę.
  W dniu 31 sierpnia 2017 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
  W dniu 7 grudnia 2017 r. zawarto umowę z wykonawcą – ECG ORBITAL Sp. z o.o., ul. Wierzbowa 36, 81-558 Gdynia. Wartość podpisanej umowy wynosi 98 400,00 złotych brutto.

  W dniu 3 kwietnia 2017 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy na Wykonanie robót budowlanych na Projekcie „Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku”. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej.
  W dniu 5 lipca 2017 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert.
  I część zamówienia – Wykonanie robót budowlanych na Projekcie „Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku” – trzech wykonawców złożyło ofertę.
  II część zamówienia – „Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku” –  oznakowanie nawigacyjne – jeden wykonawca złożył ofertę.
  W dniu 17 lipca 2017 r. unieważniono postępowanie w I części zamówienia – ceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu przewyższają kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
  W dniu 18 sierpnia 2017 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty dla części II zamówienia.
  W dniu 2 października 2017 r. zawarta została umowa z wykonawcą II części zamówienia z Przedsiębiorstwem Produkcyjno Usługowo Handlowym „RUROSERW” Inż. Ryszard Szmit, ul. Marynarki Polskiej 59, 80-557 Gdańsk. Wartość podpisanej umowy wynosi 5 426 050,29 złotych brutto.

  W dniu 10 października 2017 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy na Oczyszczenie dna z materiałów ferromagnetycznych w tym wybuchowych. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej.
  W dniu 27 listopada 2017 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert.
  I część zamówienia – Oczyszczenie dna z materiałów ferromagnetycznych w tym wybuchowych w ramach Projektu „Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku” – trzech wykonawców złożyło ofertę.
  W dniu 23 lutego 2018 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty dla I części zamówienia.
  W dniu 30 kwietnia 2018 r. zawarto umowę z wykonawcą I części zamówienia z Przedsiębiorstwem Robót Czerpanych i Podwodnych Sp. z o.o., ul. Przetoczna 66, 80-702 Gdańsk. Wartość podpisanej umowy wynosi 6 761 002,50 złotych brutto.

  W dniu 25 kwietnia 2018 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy na Wykonanie robót budowlanych na
  projekcie: „Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku”
  . Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej.
  W dniu 2 lipca 2018 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert.
  I część zamówienia – Wykonanie modernizacji toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku na długości ok. 4200 m – czterech wykonawców złożyło ofertę.
  II część zamówienia – Wykonanie modernizacji toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku na długości ok. 2220 m – pięciu wykonawców złożyło ofertę.
  W dniu 17 września 2018 r. dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert dla I i II części zamówienia.
  W dniu 15 stycznia 2019 r.  zostały zawarte umowy na I i II część zamówienia z wykonawcą z firmą Jan De Nul N.V. Tragel 60, 9308 Hofstade – Aalst, Belgia
  I część zamówienia – Wykonanie modernizacji toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku na długości ok. 4200 m – wartość umowy wynosi 90 179 866,95 zł brutto.
  II część zamówienia – Wykonanie modernizacji toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku na długości ok. 2220 m – wartość umowy wynosi 51 368 844,24 zł brutto.

  podpisanie umów na roboty budowlanena zdjęciu od lewej: Pan Wiesław Piotrzkowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, Pan Kurt Levrau, reprezentujący firmę Jan De Nul N.V.

  3. Realizacja

  Refulacja plaży w Jelitkowie

    Refulacja plaży w Jelitkowie Refulacja plaży w Jelitkowie

  Refulacja plaży w Jelitkowie  Refulacja plaży w Jelitkowie

  Refulacja plaży w Jelitkowie  Refulacja plaży w Jelitkowie

  Dokumentacja z przebiegu prac refulacyjnych Gdańsk-Jelitkowo wykonana w dniu 14 czerwca 2019 r. https://youtu.be/e9YWE7Hd6jw

  Refulacja plaży na Cyplu Helskim

   Refulacja plaży na Cyplu Helskim  Refulacja plazy na Cyplu Helskim

  Refulacja plazy na Cyplu Helskim  Refulacja plazy na Cyplu Helskim

  Refulacja plaży w Ostrowie i Jastrzębiej Górze

  Refulacja plaż w Ostrowie i Jastrzębiej Górze  Refulacja plaż w Ostrowie i Jastrzębiej Górze

  Refulacja plaż w Ostrowie i Jastrzębiej Górze  Refulacja plaży w Ostrowie i Jastrzębiej Górze

  Refulacja plaż w Ostrowie i Jastrzębiej Górze   Refulacja plaż w Ostrowie i Jastrzębiej Górze  Refulacja plaż w Ostrowie i Jastrzębiej Górze

  Tablica informacyjna

  tablica informacyjna

  4. Kontakt

  Urząd Morski w Gdyni
  ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia

  Anna Stelmaszyk-Świerczyńska – Z-ca Dyrektora ds. Technicznych
  e-mail: dyrtech@umgdy.gov.pl
  tel. 58 355 33 01
  fax. 58 661 66 56

  Wydział ds. Finansowania Infrastruktury i Funduszy Europejskich
  Karolina Dołhy, Naczelnik Wydziału
  e-mail: karolina.dolhy@umgdy.gov.pl
  tel. 58 355 35 82
  fax. 58 620 67 43

  Dagmara Kołodziej, Specjalista
  e-mail: dagmara.kolodziej@umgdy.gov.pl
  tel. 58 355 35 86
  fax. 58 620 67 43

  Wszelkie zapytania dotyczące niniejszego projektu można kierować na adres:
  fundusze@umgdy.gov.pl

  Szczegółowe informacje na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020: www.pois.gov.pl

  Link do Formularza zgłaszania informacji o podejrzeniach wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć finansowych w ramach całego PO IiŚ 2014-2020 :
  www.nieprawidlowosci.mrr.gov.pl

   

   

  Modernizacja układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym w Gdańsku

  Pasek z logotypami Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

  Spis treści:

  1. Opis Projektu
  2. Dokumenty
  3. Przetargi i umowy z wykonawcami
  4. Kontakt

  1.Opis Projektu

  Przedsięwzięcie pt. „Modernizacja układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym w Gdańsku” realizowane będzie w ramach:
  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020
  Priorytet: III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego
  Działanie: 3.2. Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych

  Inwestycja, polegająca na modernizacji układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym, zlokalizowana jest na Zatoce Gdańskiej w rejonie Portu Gdańsk i dotyczy obszaru wodnego należącego do Skarbu Państwa. W ramach projektu planowana jest rozbudowa układu falochronów odpowiadających za osłonięcie wschodniej strony Portu Północnego. Przedsięwzięcie przebiegać będzie na terenie około 232 ha (w tym powierzchnia prac czerpalnych wyniesie około 145 ha) i dotyczyć będzie:
  – remontu istniejącego falochronu wyspowego (o długości 653,0 m),
  – budowy nowego falochronu osłonowego na przedłużeniu istniejącego falochronu wyspowego (całkowita długość nowej konstrukcji wyniesie 853,0 m),
  – remontu falochronu wyspowego północnego (o długości 1625,0 m)
  – budowy platformy dla ptaków, która zlokalizowana będzie pomiędzy istniejącym falochronem wyspowym, a jego projektowanym przedłużeniem,
  – budowy nowego „Południowo – Wschodniego” falochronu (o długości 826,0 m),
  – wykonania robót czerpalnych na projektowanych torach wodnych i obrotnicach wraz z odpowiednim rozmieszczeniem oznakowania nawigacyjnego.

  28 lipca 2016 r. pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych a Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni została zawarta umowa dotycząca przygotowania projektu
  pozakonkursowego (pre-umowa)
  nr 3.2-4/16-00_P.

  W dniu 29 sierpnia 2018 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu nr POIS.03.02.00-00-0010/17-00. Wartość całkowita projektu 719 mln w tym dofinansowanie z UE ok. 611 mln.

  Ewa Karasińska, Dyrektor Departamentu Wdrażania Projektów , Centrum Unijnych Projektów Transportowych; Wiesław Piotrzkowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni

  Ewa Karasińska, Dyrektor Departamentu Wdrażania Projektów , Centrum Unijnych Projektów Transportowych; Wiesław Piotrzkowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni

  2.Dokumenty

  Raport o oddziaływaniu na środowisko
  Raport-Falochrony_Port_Gdańsk–streszczenie
  Raport-Falochrony_Port_Gdańsk-rev_3
  4BH-00 Plan orientacyjny projektowanej zabudowy
  4BH-01 Plan orientacyjny
  4BH-02 Plan sytuacyjny
  B-1B-02
  B-1B-07.4
  2BH-02
  2BH-06.1
  2BH-06.2
  Postanowienie RDOŚ
  B-1C-02
  B-1C-06.2
  IOW_POIS_Plan_Zarz_ZP_ZPiPH
  IOW_POIS_Program_Zarz_UW_OUW
  IOW_POIS_Program_Zarz_Zalew_Wislany
  IOW_POIS_ROZPORZADZENIE_PLB_UW
  IOW_POIS_Rozporzadzenie_PLB_Zalew_Wislany
  IOW_POIS_ROZPORZADZENIE_PLB_ZP
  IOW_POIS_ROZPORZADZENIE_PLH_OUW
  IOW_POIS_ROZPORZADZENIE_PLH_ZPiPH
  IOW_POIS_Rozporzadzenie_PLH_ZWiMW
  IOW_POIS_Zalaczniki_do_rozp_PLB_ZW
  IOW_POIS_ZALACZNIKI_do_rozp_PLH_ZWiMW
  Kaszubskie Klify_PLH220072
  Klify i Rafy Kamienne Orłowa_PLH220105
  Ostoja_w_Ujsciu_Wisly_PLH220044
  Widowo_PLH220054
  Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana _PLH280007
  Zatoka_Pucka_i_Polwysep_Helski_PLH220032

  Decyzje o Środowiskowych Uwarunkowaniach
  DoŚU – falochrony osłonowe
  DoŚU – Falochron wyspowy
  1. Uzupełnienie RoŚU

  Pozwolenia na budowę
  Pozwolenie na budowę – Falochron Północny Wyspowy w Porcie Północnym w Gdańsku
  Pozwolenie na budowę – Układ Falochronów Port Północny w Gdańsku

  Projekty budowlane
  Projekt budowlany Falochron Północny

  Projekt budowlany falochrony osłonowe
  Raport z badań ferromagnetycznych
  Dokumentacja techniczna

  Nadzór środowiskowy
  Raport końcowy z monitoringu ornitologicznego listopad 2015-październik 2016
  Baza danych – monitoring ornitologiczny listopad 2015-październik 2016

  3. Przetargi i umowy z wykonawcami

  W dniu 28 października 2016 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy na Wykonanie badań ferromagnetycznych wraz z raportem dla potrzeb przeprowadzenia robót czerpalnych. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej.
  Dnia 6 grudnia 2016 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert.
  II część zamówienia – Wykonanie badań ferromagnetycznych wraz z raportem dla potrzeb
  przeprowadzenia robót czerpalnych w ramach projektu „Modernizacja układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym w Gdańsku” – sześciu wykonawców złożyło ofertę.
  W dniu 15 lutego 2017 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
  W dniu 15 marca 2017 r. zawarto umowę z wykonawcą HEINRICH HIRDES EOD SERVICES GmbH, Am Festungsgraben 10, 21079 Hamburg, Niemcy. Wartość umowy wynosi 626 070,00 złotych brutto.

  podpisanie umowy na Wykonanie badań ferromagnetycznych wraz z raportem dla potrzeb przeprowadzenia robót czerpalnych w ramach projektu „Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku”na zdjęciu od lewej: Pan Wiesław Piotrzkowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, Pan Jan Paulsen, Dyrektor Heinrich Hirdes EOD Services GmbH, Pan Andrzej Kajut, Główny Księgowy Urzędu Morskiego w Gdyni
  Usługa została wykonana i odebrana zgodnie w umową.

  W dniu 31 stycznia 2017 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy na Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na Projekcie: „Modernizacja układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym w Gdańsku”. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej.
  Dnia 23 marca 2017 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert – sześciu wykonawców złożyło ofertę. W dniu 3 sierpnia 2017 r. zawarto umowę z wykonawcą EKO-INWEST S.A., 71-281 Szczecin, ul. Lucjana Szenwalda 20. Wartość umowy wynosi 1 578 000,00 złotych brutto.

  W dniu 31 marca 2017 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy na Sprawowanie nadzoru środowiskowego nad realizacją robót budowlanych. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej. Dnia 15 maja 2017 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert – jeden wykonawca złożył ofertę.
  W dniu 28 listopada 2017 roku zawarto umowę z wykonawcą ECG ORBITAL, ul. Wierzbowa 36, 81-558 Gdynia, na kwotę 522 750,00 złotych brutto.

  W dniu 10 października 2017 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy na Oczyszczenie dna z materiałów ferromagnetycznych w tym wybuchowych. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej. W dniu 19 września 2018 r. zawarta została umowa z wykonawcą, konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o. o. ul. Przetoczna 66, 80-702 Gdańsk, oraz Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych „PIROMOR” s.c. ul. Towarowa 40, 83-400, Kościerzyna na kwotę 3 150 743,40 zł.

  W dniu 29 września 2017 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy na Wykonanie robót budowlanych na Projekcie „Modernizacja układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym w Gdańsku”. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej.
  Od lewej Andrzej Kajut – Główny Księgowy Urzędu Morskiego w Gdyni, Wiesław Piotrzkowski Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, Piotr Kledzik – Prezes Zarządu Portu Gdańsk, Krzysztof Rzeźnikiewicz – Dyrektor Działu Hydrotechniki Morskiej
  W dniu 14 grudnia 2018 roku w siedzibie Urzędu Morskiego w Gdyni zostały podpisane dwie umowy na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Modernizacja układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym w Gdańsku”:
  – na roboty budowlane w zakresie remontu oraz wydłużenia istniejącego falochronu wyspowego na kwotę 367 692 176,55 zł brutto
  – na roboty budowlane w zakresie budowy nowego falochronu osłonowego na kwotę 239 729 758,68 zł brutto.
  Wykonawcą obu umów jest Konsorcjum firm:
  PORR S.A. ul. Hołubcowa 123, 02-854 Warszawa (LIDER)
  CYES MARITIME WORKS S.L. c/Botanico Cavanilles 28, 46010 Walencja, Hiszpania
  ROVERPOL Sp. z o.o. ul. Rzymowskiego 30/221, 02-697 Warszawa.

  Przebieg robót budowlanych

  Remont oraz wydłużenie istniejącego falochronu wyspowego

  Budowa nowego falochronu osłonowego

  4.Kontakt

  Urząd Morski w Gdyni
  81-338 Gdynia, ul. Chrzanowskiego 10,
  tel. (58) 355-33-33
  fax. (58) 620-67-43

  Anna Stelmaszyk-Świerczyńska – Z-ca Dyrektora ds. Technicznych
  Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu
  e-mail: dyrtech@umgdy.gov.pl
  tel. 58 355 33 01
  fax. 58 661 66 56

  Wydział ds. Finansowania Infrastruktury i Funduszy Europejskich
  Karolina Dołhy – Naczelnik Wydziału
  e-mail: karolina.dolhy@umgdy.gov.pl
  tel. (58) 355-35-82
  fax. (58) 620-67-43

  Agnieszka Baranow – Starszy Specjalista
  e-mail: agnieszka.baranow@umgdy.gov.pl
  tel. (58) 355-35-84
  fax. (58) 620-67-43

  Wszelkie zapytania dotyczące niniejszego projektu można kierować na adres:
  fundusze@umgdy.gov.pl

  Szczegółowe informacje na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020: www.pois.gov.pl

  Link do Formularza zgłaszania informacji o podejrzeniach wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć finansowych w ramach całego PO IiŚ 2014-2020 :
  www.nieprawidlowosci.mrr.gov.pl

  Pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia. Etap II – Pogłębienie toru podejściowego

  logotypy POIS, flga Rzeczypoospolitej Polskiej i Unii Europejskiej

  Pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia. Etap II – Pogłębienie toru podejściowego

  Spis treści:
  1. Opis Projektu
  2. Przetargi
  3. Kontakt

  1. Opis Projektu

  Przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach:
  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020
  Priorytet: III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego
  Działanie: 3.2. Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych

  Projekt „Pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia. Etap II – Pogłębienie toru podejściowego” jest częścią przedsięwzięcia „Pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia Etapy I-III”. Całe przedsięwzięcie obejmuje następujące zadania:

  • Etap I: Rozbudowa Obrotnicy nr 2 z przebudową Nb. Gościnnego
  • Etap II – Pogłębienie toru podejściowego do Portu Gdynia
  • Etap III – Pogłębienie akwenów wewnętrznych Portu Gdynia

  Zgodnie z Porozumieniem w sprawie określenia zasad współpracy Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. i Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni przy realizacji projektu „Pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia Etapy I-III” z dnia 8 sierpnia 2014 r. projekt będzie realizowany na zasadach współpracy przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. i Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni.

  Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni będzie beneficjentem tylko jednego z etapów projektu, tj. „Pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia. Etap II – Pogłębienie toru podejściowego”.

  Pozostałe etapy projektu zrealizuje Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

  Zakres projektu „Pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia. Etap II – Pogłębienie toru podejściowego” obejmuje:

  • pogłębianie toru podejściowego do Portu Gdynia do rzędnej – 17,00 m (do główek falochronu);
  • poszerzenie toru podejściowego do 280 m (na długości 3714 m);
  • zabezpieczenie trasy światłowodu na projektowanej szerokości toru podejściowego;
  • zabezpieczenie/przebudowa wejścia do portu z pozostawieniem szerokości wejścia głównego 140 m.

  Realizacja projektu przyczyni się do wzmocnienia konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez zapewnienie warunków do zrównoważonego rozwoju handlu opartego na transporcie wodnym i tym samym zwiększenie przeładunków ekspediowanych śródlądową droga morską.

  28 lipca 2016 r. pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych a Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni została zawarta umowa dotycząca przygotowania projektu pozakonkursowego (pre-umowa) nr 3.2-9/16-00_P.

  Planowana wartość Projektu wynosi: 70 000 000,00 PLN, w tym planowana wysokość dofinansowania przez Unię Europejską wynosi: 59 500 000,00 PLN.

  2. Przetargi

  W dniu 9 kwietnia 2018 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy na Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia. Etap II – Pogłębienie toru podejściowego” oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej.
  W dniu 26 kwietnia 2018 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert – dwóch wykonawców złożyło ofertę.
  W dniu 15 czerwca 2018 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
  W dniu 23 lipca 2018 r. zawarto umowę z wykonawcą – Wuprohyd Sp. z o.o., ul. Kopernika 78, 81-456 Gdynia. Wartość podpisanej umowy wynosi 239 850,00 złotych brutto.

  W dniu 25 kwietnia 2019 r. zostało wysłane zapytanie ofertowe na Wykonanie studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie dla projektu „Pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia. Etap II – Pogłębienie toru podejściowego”  do pięciu wykonawców. Wpłynęły dwie oferty.
  W dniu 13 maja 2019 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
  W dniu 20 maja 2019 r. zawarto umowę z  konsorcjum firm: Doradztwo Gospodarcze Mariusz Krawczak ul. Sucharskiego 15D/3, 81-157 Gdynia oraz P.U. „FOCUS P” Julita Pawłowska
  ul. Tatrzańska 5, 81-814 Sopot. Wartość podpisanej umowy wynosi 33 195,24 złotych brutto.

  3. Kontakt

  Urząd Morski w Gdyni
  ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia

  Anna Stelmaszyk-Świerczyńska – Z-ca Dyrektora ds. Technicznych
  e-mail: dyrtech@umgdy.gov.pl
  tel. 58 355 33 01
  fax. 58 661 66 56

  Wydział ds. Finansowania Infrastruktury i Funduszy Europejskich
  Karolina Dołhy, Naczelnik Wydziału
  e-mail: karolina.dolhy@umgdy.gov.pl
  tel. 58 355 35 82
  fax. 58 620 67 43

  Dagmara Kołodziej, Specjalista
  e-mail: dagmara.kolodziej@umgdy.gov.pl
  tel. 58 355 35 86
  fax. 58 620 67 43

  Wszelkie zapytania dotyczące niniejszego projektu można kierować na adres:
  fundusze@umgdy.gov.pl

  Szczegółowe informacje na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020: www.pois.gov.pl

  Link do Formularza zgłaszania informacji o podejrzeniach wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć finansowych w ramach całego PO IiŚ 2014-2020 :
  www.nieprawidlowosci.mrr.gov.pl

  Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap IIIA

  Pasek z logotypami Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

  Spis treści:
  1.Opis Projektu
  2.Dokumenty
  3.Przetargi i umowy z wykonawcami
  4.Kontakt

  Przedsięwzięcie pt. „Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap III A” realizowane będzie w ramach:
  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020
  Priorytet: III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego
  Działanie: 3.2. Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych

  1.Opis Projektu
  Inwestycja jest zlokalizowana w województwie pomorskim, w gminie Miasta Gdańsk, w rejonie Portu Gdańsk.
  Port Morski w Gdańsku położony jest w środkowej części południowego brzegu Morza Bałtyckiego, na brzegu Zatoki Gdańskiej, u ujścia Wisły. W ramach Projektu wybudowany zostanie tor wodny na Martwej Wiśle wraz z wymienionym i zaktualizowanym oznakowaniem nawigacyjnym, oraz przebudowane i wyremontowane nabrzeża Martwej Wisły. Projektowany odcinek toru wodnego charakteryzuje się długością 2 153 m i jest przedłużeniem toru wodnego zbudowanego w etapie II „Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego w Gdańsku. Etap II – przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie”, o długości 6 592 m. Jednostkami modelowymi, dla których projektowany jest tor wodny są:
  – statek BITFJORD charakteryzujący się takimi parametrami jak: długość 85,2 m, szerokość 12,2 m oraz zanurzenie 4,1 m,
  – statek BITLAND charakteryzujący się takimi parametrami jak: długość 105 m, szerokość 15,82 m oraz zanurzenie 4,1 m,
  – jednostka „tramwaju wodnego” charakteryzująca się takimi parametrami jak: długość 15-20 m, szerokość 4-5 m oraz zanurzenie 1,1 m.
  W wyniku realizacji zakresu rzeczowego projektu nastąpi poprawa parametrów technicznych toru wodnego (na długości 2 153 m) na Martwej Wiśle umożliwiające wpłynięcie statków o standardowych parametrach: L=105m, B=15,82m, T=5,75m oraz zabezpieczenie toru wodnego i akwenów portowych poprzez przebudowanie bądź wyremontowanie nabrzeży o łącznej długości 4 267,0 m.
  W zakresie rzeczowym Projektu występują następujące nabrzeża:
  Nabrzeże Szyprów (383,0 mb) – zlokalizowane na prawym brzegu Martwej Wisły pomiędzy mostem Siennickim a mostem kolejowym. Przedsięwzięcie dotyczy przebudowy odcinka od narożnika pionowo ściennego nabrzeża płytowego w kierunku wschodnim na odcinku 382 m. Modernizacja nabrzeża Szyprów jest kolejnym etapem prac nad przebudową nabrzeża. Wcześniej wykonano prace na odcinku ok. 430 m od przyczółka mostu Siennickiego w stronę mostu kolejowego. Nabrzeże Szyprów charakteryzuje się złym stanem technicznym. Umocnienia skarpy na przeważającej długości nabrzeża są poluzowane oraz częściowo zapadnięte, pale osłaniająco – cumownicze w linii drewnianej ścianki szczelnej są w bardzo złym stanie technicznym (większość pali jest w stanie szczątkowym), a ponadto brakuje 12% pali, a stan techniczny dalb zlokalizowanych przed nabrzeżem nie umożliwia pełnienie przez nich założonej roli.
  Nabrzeże Flisaków (307,0 mb) – zlokalizowane jest na odcinku od cypla Polskiego Haka przy ujściu Motławy, do Mostu Siennickiego. Długość nabrzeża wynosi około 1000 metrów, ale jego znaczna część (należąca do Przedsiębiorstwa Poszukiwania i Eksploracji Ropy i Gazu „PETROBALTIC” S.A. oraz tereny prywatne) została wyłączona z przedsięwzięcia. Projekt dotyczy dwóch odcinków należących do Urzędu Morskiego w Gdyni:
  Odcinek nabrzeża przy Polskim Haku na lewym brzegu Martwej Wisły o długości 164,0 m – początek odcinka wytycza granica działki nr 3/1 położona w odległości około 177 m od cypla Polskiego Haka, natomiast koniec odcinka wytycza granica działki nr 16/5 należąca do „PETROBALTIC” S.A.
  Odcinek przy moście siennickim o długości 143,0 m – początek odcinka wytycza działka nr 12 należąca do „PETROBALTIC” S.A., natomiast koniec odcinka wyznacza działka nr 48/3 zlokalizowana w pobliżu mostu Siennickiego.
  Nabrzeże Flisaków charakteryzuje się złym stanem nieobudowanych odcinków. Pozostawienie stanu istniejącego nabrzeża bez zabezpieczenia brzegu za sprawą ochronnych budowli doprowadzi do dalszej jego degradacji oraz zniszczenia. Wobec powyższego należy wykonać przebudowę nabrzeża, która pozwoli na zabezpieczenie istniejącego brzegu oraz na nadanie mu nowych funkcji.
  Nabrzeże Retmanów (938,0 mb) – usytuowane jest na lewym brzegu Martwej Wisły pomiędzy mostem Siennickim a mostem kolejowym. Przedsięwzięcie zakłada przebudowę około 900 metrowego odcinka linii brzegowej nabrzeża, którego łączna długość wynosi około 1000 metrów. Nabrzeże charakteryzuje się bardzo złym stanem technicznym. Jego umocnienia na znacznej długości są całkowicie zniszczone i nabrzeże należy całkowicie przebudować.
  Nabrzeże Polski Hak (355,0 mb) – usytuowane jest na lewym brzegu Martwej Wisły. Przedsięwzięcie zakłada przebudowę około 280 metrowego odcinka linii brzegowej nabrzeża. Nabrzeże charakteryzuje się bardzo złym stanem technicznym. Jego umocnienia na znacznej długości są całkowicie zniszczone i nabrzeże należy całkowicie przebudować.
  Nabrzeże Motławy nr XVIII (531,0 mb) – jest zlokalizowane na prawym brzegu rzeki Motławy wzdłuż ulicy Sienna Grobla. Przedsięwzięcie zakłada modernizację całego nabrzeża. Nabrzeże na znacznej długości posiada uszkodzenia konstrukcji oczepu, umocnienia skarp oraz wyposażenia. Także konstrukcja nabrzeża oraz teren jego zaplecza są zaniedbane (bez śladów bieżącej konserwacji). Zły stan techniczny kwalifikuje nabrzeże do całkowitej przebudowy, która pozwoli zwiększyć parametry techniczne nabrzeża oraz jego funkcjonalność.
  Ze względu na swój zły stan techniczny nabrzeża obecnie są użytkowane do cumowania ze znacznymi ograniczeniami ze względu na bezpieczeństwo pasażerów. Po przebudowie, remoncie będą one w pełni spełniały funkcję nabrzeży do cumowania pasażerskiego.

  28 lipca 2016 r. pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych a Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni została zawarta umowa dotycząca przygotowania projektu pozakonkursowego (pre-umowa) nr 3.2-2/16-00_P

  18 czerwca 2018 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Gdański podpisano umowę o dofinansowanie projektu nr POIS.03.02.00-00-0014/17-00. Wartość całkowita projektu to 156 000 000,00 zł, w tym 132 600 000,00 zł to dofinansowanie z UE.
  Podpisanie umowy o dofinansowanie. Od lewej: kpt.ż.w. Wiesław Piotrzkowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, Przemysław Gorgol, p.o. dyrektora CUPT. Z tyłu od lewej – posłowie na Sejm RP Janusz Śniadek i Kazimierz Smoliński oraz Wojewoda Dariusz Drelich
  Od lewej: kpt.ż.w. Wiesław Piotrzkowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, Przemysław Gorgol, p.o. dyrektora CUPT. Z tyłu od lewej – posłowie na Sejm RP Janusz Śniadek i Kazimierz Smoliński oraz Wojewoda Dariusz Drelich

  2.Dokumenty

  Raport Oddziaływania na Środowisko dla zakresu rzeczowego projektu Raport_Martwa Wisła

  3.Przetargi i umowy z wykonawcami

  W dniu 3 listopada 2016 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy na Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na Projekcie: „Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap III A”. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej.
  Dnia 19 grudnia 2016 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert – siedmiu wykonawców złożyło ofertę.
  W dniu 22 lutego 2017 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
  W dniu 15 marca 2017 r. zawarto umowę z wykonawcą SWECO Consulting Sp. z o.o., 60-164 Poznań, ul. Ziębicka 35. Wartość umowy wynosi 1 469 973,00 złotych brutto.

  W dniu 20 stycznia 2017 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy na Sprawowanie nadzoru środowiskowego nad realizacją robót budowlanych w ramach projektu „Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap IIIA”. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej.
  Dnia 21 lutego 2017 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert – wpłynęła jedna oferta.
  W dniu 10 marca 2017 r. unieważniono postępowanie – złożona oferta przewyższała kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

  W dniu 4 maja 2017 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ponownie ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy na Sprawowanie nadzoru środowiskowego nad realizacją robót budowlanych. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej. Dnia 9 czerwca 2017 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert – wpłynęły dwie oferty. Z powodu braku ofert spełniających kryteria oceny postępowania Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni unieważnił postępowanie.
  W dniu 29 listopada 2017 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ponownie ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego. Wpłynęła jedna oferta, która nie spełniała kryteriów oceny postępowania i w związku z tym 22 grudnia 2017 roku Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni unieważnił postępowanie. W dniu 26 stycznia 2018 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ponownie ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego.            W dniu 19 marca 2018 zawarto umowę z wykonawcą Ocean Sense Maciej Fojcik, ul.Chopina 43/8, 80-268, Gdańsk. Wartość umowy wynosi 416 478,00 złotych brutto.

  W dniu 8 listopada 2017 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy na Usunięcie obiektów podwodnych znajdujących się na dnie Martwej Wisły w Gdańsku. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej.
  W dniu 17 maja 2018 r. zawarto umowę z wykonawcą Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o., 80-702, Gdańsk, ul.Przetoczna 66 (Lider Konsorcjum) oraz Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych „PIROMOR” s.c Henryk Moroz, Daria Bilik-Spaleniak, 83-400, Kościerzyna, ul. Towarowa 40 (Partner Konsorcjum). Wartość umowy wynosi 1 599 000,00 złotych brutto.

  W dniu 3 stycznia 2018 r. zawarto umowę na Nadzór Autorski dla zadania „Przebudowa Nabrzeża nr XVIII rzeki Motławy” z wykonawcą Pracownia Projektowa Budownictwa Hydrotechnicznego  Aquaprojekt” sp. z o.o., 80-392, Gdańsk, ul.Słupska 72. Wartość umowy wynosi 46 125,00 złotych brutto.

  W dniu 27 września 2018 r. zawarto umowę na organizację konferencji otwierającej w ramach promocji projektu Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap IIIA z wykonawcą STEREO S.C Michał Mosek, Andrzej Kosmol, 80-260 Gdańsk, ul. Leśny Stok 4/32. Wartość umowy wynosi 29 984,40 złotych brutto.
  10 października 2018 r. miało miejsce uroczyste otwarcie projektu. Konferencja odbyła się w w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku.

  Uczestnicy Konferencji w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku

  Uczestnicy Konferencji w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku

  W dniu 13 marca 2017 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy na Wykonanie robót budowlanych na Projekcie „Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap IIIA”. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej. Dnia 6 czerwca 2017 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert – wpłynęło dwadzieścia osiem ofert.
  W dniu 12 lutego 2018 roku zostały zawarte 3 kontrakty na roboty budowlane z wykonawcą Budimex S.A., 01-040 Warszawa, ul. Stawki 40. Wartość kontraktu dla zadania „Wykonanie robót budowlanych na Projekcie „Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap IIIA, Część I: Przebudowa i modernizacja Nabrzeża Flisaków” wynosi 11 646 499,13 złotych brutto. Wartość kontraktu dla zadania „Wykonanie robót budowlanych na Projekcie „Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap IIIA, Część II: Przebudowa i modernizacja Nabrzeża XVIII” wynosi 12 506 745,60 złotych brutto. Wartość kontraktu dla zadania Wykonanie robót budowlanych na Projekcie „Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap IIIA, Część III: Przebudowa i modernizacja Nabrzeża Retmanów” wynosi 28 964 926,29 złotych brutto.
  Podpisanie umowy na roboty budowlane. Od lewej: Anna Stelmaszyk- Świerczyńska - z-ca Dyrektora ds. Technicznych (UM w Gdyni), Andrzej Kajut - Główny Księgowy (UM w Gdyni), Jakub Długoszek - Dyrektor Rejonu (Budimex S.A.), Grzegorz Małasiewicz (Budimex S.A.).od lewej: Anna Stelmaszyk- Świerczyńska – z-ca Dyrektora ds. Technicznych (UM w Gdyni), Andrzej Kajut – Główny Księgowy (UM w Gdyni), Jakub Długoszek – Dyrektor Rejonu (Budimex S.A.), Grzegorz Małasiewicz (Budimex S.A.).

  Przebieg robót budowlanych

  Przebudowa i modernizacja Nabrzeża Flisaków
  Marzec 2018
  Na Nabrzeżu Flisaków 1a i 1b wykonywane były roboty przygotowawcze, transport sprzętu oraz roboty pogłębiarskie (sondaż przedwykonawczy).

  Nabrzeże Flisaków - roboty budowlane

  Kwiecień 2018
  Na Nabrzeżu Flisaków 1a wykonywane były roboty przygotowawcze.
  Na Nabrzeżu Flisaków 1b wykonywane były roboty przygotowawcze oraz roboty pogłębiarskie.

  Nabrzeże Flisaków - roboty przygotowawcze

  Nabrzeże Flisaków - roboty przygotowawcze

  Wyrwane pale drewniane

  Maj 2018
  Na Nabrzeżu Flisaków 1a prace zostały wstrzymane.
  Na Nabrzeżu Flisaków 1b roboty nie były prowadzone.

  Wydobycie konstrukcji starej pochylni w linii nowego nabrzeża

  Nabrzeże Flisaków - fragment wydobytej konstrukcji starej pochylni

  Czerwiec 2018
  Na Nabrzeżu Flisaków 1a prace nie były prowadzone.
  Na Nabrzeżu Flisaków 1b były prowadzone były roboty przygotowawcze.
  nabrzeże flisaków
  nabrzeże flisaków
  Lipiec 2018
  Na Nabrzeżu Flisaków 1a prace nie były prowadzone.
  Na Nabrzeżu Flisaków 1b były prowadzone były roboty przygotowawcze oraz prace związane z konstrukcja nadbudowy.
  nabrzeże flisaków
  nabrzeże flisaków
  Sierpień 2018
  Na Nabrzeżu Flisaków 1a wykonywane było dostarczenie i przygotowanie do pogrążania elementów ścianki szczelnej.
  Na Nabrzeżu Flisaków 1b były prowadzone były roboty przygotowawcze, kafarowe oraz prace związane z konstrukcja nadbudowy.
  nabrzeże flisakównabrzeże flisakównabrzeże flisaków
  Wrzesień 2018
  Na Nabrzeżu Flisaków 1a wykonywane były roboty kafarowe i kotwienie konstrukcji.
  Na Nabrzeżu Flisaków 1b były prowadzone były roboty przygotowawcze, kafarowe oraz prace związane z konstrukcja nadbudowy.
  Nabrzeże Flisaków
  nabrzeże flisaków
  nabrzeże flisaków
  Październik 2018
  Na Nabrzeżu Flisaków 1a wykonywane były roboty kafarowe i kotwienie konstrukcji.
  Na Nabrzeżu Flisaków 1b były prowadzone były roboty przygotowawcze oraz kafarowe i kotwienie konstrukcji.
  nabrzeże flisaków
  nabrzeże flisaków

  Listopad 2018
  Na Nabrzeżu Flisaków 1b były prowadzone były roboty przygotowawcze, kafarowe i kotwienie konstrukcji oraz prace związane z konstrukcja nadbudowy.
  nabrzeze flisakównabrzeze flisakównabrzeze flisaków
  Grudzień 2018
  Na Nabrzeżu Flisaków 1b były prowadzone były roboty przygotowawcze oraz prace związane z konstrukcja nadbudowy.
  nabrzeże flisaków
  nabrzeże flisaków
  nabrzeże flisaków
  Styczeń 2019
  Na Nabrzeżu Flisaków 1b były prowadzone były roboty przygotowawcze oraz prace związane z konstrukcja nadbudowy.
  nabrzeże flisaków
  nabrzeże flisaków
  Luty 2019
  Na Nabrzeżu Flisaków 1b były prowadzone były roboty przygotowawcze oraz prace związane z konstrukcja nadbudowy.
  Nabrzeże Flisaków odcinek 1b
  Nabrzeże Flisaków odcinek 1b
  Marzec 2019
  Na Nabrzeżu Flisaków 1a były prowadzone były roboty kafarowe oraz prace związane z kotwieniem konstrukcji.
  Nabrzeże Flisaków odcinek 1a
  Na Nabrzeżu Flisaków 1b były prowadzone były roboty przygotowawcze oraz prace związane z konstrukcja nadbudowy.

  Nabrzeże Flisaków odcinek 1b

  Przebudowa i modernizacja Nabrzeża XVIII
  Marzec 2018
  Wykonywane były roboty przygotowawcze i rozbiórkowe.
  Kwiecień 2018
  Wykonywane były roboty przygotowawcze i rozbiórkowe.
  Maj 2018
  Wykonywane były roboty przygotowawcze i rozbiórkowe.
  Czerwiec 2018
  Wykonywane były roboty przygotowawcze i rozbiórkowe.
  nabrzeże XVIII
  nabrzeże XVIII
  nabrzeże XVIII
  Lipiec 2018
  Wykonywane były roboty przygotowawcze.
  Sierpień 2018
  Wykonywane były roboty przygotowawcze.
  nabrzeże XVIII
  nabrzeże XVIII
  Wrzesień 2018
  Wykonywane były roboty przygotowawcze.
  Październik 2018
  Wykonywane były roboty przygotowawcze i kafarowe.
  Listopad 2018
  Wykonywane były roboty przygotowawcze i kafarowe.
  nabrzeże XVIII
  nabrzeże XVIII
  Grudzień 2018
  Wykonywane były roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i kafarowe.
  nabrzeże XVIII
  nabrzeże XVIII
  Styczeń 2019
  Wykonywane były roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i kafarowe.
  nabrzeże XVIII
  nabrzeże XVIII
  Luty 2019
  Wykonywane były roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i kafarowe.
  Nabrzeże osiemnaste rzeki Motławy
  Nabrzeże osiemnaste rzeki Motławy

  Marzec 2019
  Wykonywane były roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i kafarowe.
  Nabrzeże osiemnaste rzeki Motławy
  Nabrzeże osiemnaste rzeki Motławy

  Przebudowa i modernizacja Nabrzeża Retmanów
  Marzec 2018
  Wykonywane były roboty przygotowawcze, roboty związane z transportem sprzętu oraz roboty pogłębiarskie.
  Kwiecień 2018
  Wykonywane były roboty przygotowawcze oraz pogłębiarskie.
  Maj 2018
  Wykonywane były roboty przygotowawcze.
  Czerwiec 2018
  Wykonywane były roboty przygotowawcze oraz roboty dotyczące konstrukcji nadbudowy.
  nabrzeże retmanów
  nabrzeże retmanów
  nabrzeże retmanów
  Lipiec 2018
  Wykonywane były roboty przygotowawcze oraz roboty dotyczące konstrukcji nadbudowy.
  nabrzeże retmanów
  nabrzeże retmanów
  Sierpień 2018
  Wykonywane były roboty przygotowawcze, roboty kafarowe oraz roboty dotyczące konstrukcji nadbudowy.
  nabrzeże retmanów
  nabrzeże retmanów
  nabrzeże retmanów
  Wrzesień 2018
  Wykonywane były roboty przygotowawcze.
  nabrzeże retmanów
  nabrzeże retmanów
  nabrzeże retmanów
  Październik 2018
  Wykonywane były roboty przygotowawcze oraz kafarowe i kotwienie konstrukcji.
  nabrzeże retmanów
  nabrzeże retmanów
  nabrzeże retmanów
  Listopad 2018
  Wykonywane były roboty przygotowawcze oraz kafarowe i kotwienie konstrukcji.
  nabrzeże retmanów
  Grudzień 2018
  Wykonywane były roboty przygotowawcze, roboty kafarowe oraz roboty dotyczące konstrukcji nadbudowy.
  nabrzeże Retmanów
  Styczeń 2019
  Wykonywane były roboty przygotowawcze, roboty kafarowe oraz roboty dotyczące konstrukcji nadbudowy.
  nabrzeże Retmanów
  nabrzeże Retmanów
  Luty 2019
  Wykonywane były roboty przygotowawcze, roboty kafarowe oraz roboty dotyczące konstrukcji nadbudowy.
  Nabrzeże Retmanów
  Nabrzeże Retmanów
  Marzec 2019
  Wykonywane były roboty przygotowawcze oraz roboty dotyczące konstrukcji nadbudowy.
  Nabrzeże Retmanów
  Nabrzeże Retmanów
  Nabrzeże Retmanów

  W dniu 16 października 2018 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy na Przebudowę nabrzeża Polski Hak w Gdańsku. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej. Dnia 8 stycznia 2019 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert – wpłynęło sześć ofert. Obecnie trwa badanie i ocena ofert.

  4. Kontakt

  Urząd Morski w Gdyni
  81-338 Gdynia, ul. Chrzanowskiego 10,
  tel. (58) 355-33-33
  fax. (58) 620-67-43

  Anna Stelmaszyk-Świerczyńska – Z-ca Dyrektora ds. Technicznych
  Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu
  e-mail: dyrtech@umgdy.gov.pl
  tel. 58 355 33 01
  fax. 58 661 66 56

  Wydział ds. Finansowania Infrastruktury i Funduszy Europejskich
  Karolina Dołhy – Naczelnik Wydziału
  e-mail: karolina.dolhy@umgdy.gov.pl
  tel. (58) 355-35-82
  fax. (58) 620-67-43

  Agnieszka Baranow – Starszy Specjalista
  e-mail: agnieszka.baranow@umgdy.gov.pl
  tel. (58) 355-35-84
  fax. (58) 620-67-43

  Wszelkie zapytania dotyczące niniejszego projektu można kierować na adres:
  fundusze@umgdy.gov.pl

  Szczegółowe informacje na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020: www.pois.gov.pl

  Link do Formularza zgłaszania informacji o podejrzeniach wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć finansowych w ramach całego PO IiŚ 2014-2020 :
  www.nieprawidlowosci.mrr.gov.pl