Modernizacja układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym – prace przygotowawcze

  FE_logopois

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

  DLA ROZWOJU INFRASTRUKTURY I ŚRODOWISKA

  PRIORYTET: VII. Transport przyjazny środowisku
  DZIAŁANIE: 7.2. Rozwój transportu morskiego

  Spis treści:
  1. Opis Projektu
  2. Umowa o dofinansowanie
  3. Umowy z Wykonawcami
  4. Kontakt

  1. Opis Projektu

  Przedmiotem projektu „Modernizacja układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym – prace przygotowawcze” jest przygotowanie dokumentacji, w oparciu o którą wykonana zostanie robota budowlana polegająca na modernizacji układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

  Zakres Projektu obejmuje:

  • Opracowanie koncepcji dotyczącej projektu „Port Północny – modernizacja toru podejściowego i falochronu wyspowego”;
  • Wykonanie prac projektowych dotyczących falochronów osłonowych w Porcie Północnym w Gdańsku;
  • Wykonie dodatkowych badań i analiz falowania;
  • Opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko;
  • Wykonanie studium wykonalności;
  • Wykonanie badań geotechnicznych;
  • Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej ochronnego narzutu rozpraszającego falę przed istniejącym falochronem wyspowym pionowo ściennym;
  • Prace projektowe związane z remontem/przebudową falochronu północnego o długości ok. 1640 mb w Porcie Północnym w Gdańsku.

  2. Umowa o dofinansowanie

  W dniu 14 października 2013 roku została podpisana Pre-Umowa nr POIS.7.2.304/13-00 dotycząca przygotowania projektu indywidualnego nr POIiŚ 7.2-40 z listy projektów indywidualnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 dla Projektu „Modernizacja układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym – prace przygotowawcze”. Pre-umowa została podpisana pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych, reprezentowanym przez Pana Pawła Szaciłło a Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni, Panem Andrzejem Królikowskim.

  W dniu 25 czerwca 2014 roku podpisana została Umowa o dofinansowanie nr POIS.07.02.00-00-030/14-00 dla Projektu „Modernizacja układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym – prace przygotowawcze” nr POIS.07.02.00-00-030/14 w ramach działania 7.2. Rozwój transportu morskiego, priorytetu VII Transport przyjazny środowisku Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Umowa została podpisana pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych, reprezentowanym przez Pana Pawła Szaciłło a Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni, Panem Andrzejem Królikowskim.

  W dniu 26 listopada 2014 r. podpisany został Aneks nr POIS.07.02.00-00-030/14-01 do Umowy o dofinansowanie dla Projektu „Modernizacja układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym – prace przygotowawcze”. Zgodnie z zawartym Aneksem rozszerzony został zakres rzeczowy Projektu.

  W dniu 2 lipca 2015 r. podpisany został Aneks nr POIS.07.02.00-00-030/14-02 do Umowy o dofinansowanie dla Projektu „Modernizacja układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym – prace przygotowawcze”. Zgodnie z Aneksem do Umowy o dofinansowanie:

  • całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 1 926 907,00 PLN;
  • maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 1 853 107,00 PLN;
  • udział środków UE wynosi 1 575 140,95 PLN;
  • wkład krajowy wynosi 277 966,05 PLN.

  3. Umowy z Wykonawcami

  Dnia 29 czerwca 2009 r. została podpisana z Wykonawcą, Biurem Projektów „Wuprohyd” Sp. z o.o. umowa nr TI.2.BO/17/I/78/09. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. W ramach umowy opracowano koncepcję dotyczącą projektu „Port Północny – modernizacja toru podejściowego i falochronu wyspowego”. Usługa została wykonana i odebrana zgodnie z umową.

  Dnia 15 stycznia 2014 r. została podpisana z Wykonawcą, Biurem Projektów „Wuprohyd” Sp. z o.o. umowa nr TI.1-BO-3800/78/92/1/14. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotem umowy było wykonanie dokumentacji projektowej falochronów osłonowych w Porcie Północnym w Gdańsku. Usługa została wykonana i odebrana zgodnie z umową.

  Dnia 26 czerwca 2014 r. została podpisana z Wykonawcą, Biurem Projektów „Wuprohyd” Sp. z o.o. umowa nr TI.1.AD-381/221-78/113/21/14. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty 30 000 euro. Przedmiotem umowy było wykonanie dodatkowej analizy falowania w ramach zamówienia „Wykonanie prac projektowych dot. falochronów osłonowych w Porcie Północnym w Gdańsku wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”. Usługa została wykonana i odebrana zgodnie z umową.

  Dnia 17 października 2014 r. została podpisana z Wykonawcą, „Ingeo” Sp. z o.o. umowa nr TI.1.BO.381/78/129/36/14. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty 30 000 euro. W ramach umowy wykonano badania geotechniczne w rejonie falochronu wyspowego wschodniego w Porcie Północnym w Gdańsku w związku z koniecznością zaprojektowania narzutu rozpraszacza falowania. Usługa została wykonana i odebrana zgodnie z umową.

  Dnia 21 października 2014 r. została podpisana z Wykonawcą, Biurem Projektów „Wuprohyd” Sp. z o.o. umowa nr TI.1.BO.381/78/130/37/14. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty 30 000 euro. W ramach umowy wykonano dokumentację projektową dotyczącą ochronnego narzutu rozpraszającego falę przed istniejącym falochronem wyspowym. Usługa została wykonana i odebrana zgodnie z umową.

  Dnia 28 listopada 2014 r. została podpisana z Wykonawcą, Pracownią Projektową Budownictwa Hydrotechnicznego „Aquaprojekt” Sp. z o.o. umowa nr TI.1.BO-3800/78/145/43/14. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotem umowy jest sporządzenie dokumentacji projektowej falochronu północnego w Porcie Północnym w Gdańsku, tj. projektu budowlanego wraz z wykonawczym. Usługa została wykonana i odebrana zgodnie z umową.

  Dnia 28 stycznia 2015 r. została podpisana z Wykonawcą, ECG Orbital Sp. z o.o. umowa nr TI.1-IG-381/78/169/2/15. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty 30 000 euro.  Przedmiotem umowy jest opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia „Falochrony osłonowe w Porcie Północnym w Gdańsku”.

  Dnia 22 maja 2015 r. została podpisana z Wykonawcą, DS Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku umowa nr FE-3800-98/2015. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotem umowy jest opracowanie studium wykonalności dla projektu „Modernizacja układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym”. Usługa została wykonana i odebrana zgodnie z umową.

  4. Kontakt

  Urząd Morski w Gdyni
  ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia

  Pełnomocnik do spraw Przygotowania Projektu
  Barbara Olczyk, Z-ca Naczelnika Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego
  e-mail: barbara.olczyk@umgdy.gov.pl
  tel. 58 355 34 66
  fax. 58 620 17 31

  Wydział ds. Finansowania Infrastruktury i Funduszy Europejskich
  e-mail: fundusze@umgdy.gov.pl
  tel. 58 355 35 88
  fax. 58 620 67 43

  Jacek Adamski, Naczelnik Wydziału
  e-mail: jacek.adamski@umgdy.gov.pl
  tel. 58 355 35 80

  Olga Szarmach, Specjalista
  e-mail: olga.szarmach@umgdy.gov.pl
  tel. 58 355 35 83

  Wszelkie zapytania dotyczące niniejszego projektu można kierować na adres e-mail:
  fundusze@umgdy.gov.pl

  Szczegółowe informacje na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013: www.pois.gov.pl

  Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap III – prace przygotowawcze

  FE_logopois

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

  DLA ROZWOJU INFRASTRUKTURY I ŚRODOWISKA

  PRIORYTET: VII. Transport przyjazny środowisku
  DZIAŁANIE: 7.2. Rozwój transportu morskiego

  Spis treści:
  1. Opis Projektu
  2. Umowa o dofinansowanie
  3. Umowy z Wykonawcami
  4. Kontakt

  1. Opis Projektu

  Przedmiotem projektu „Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap III – prace przygotowawcze” jest przygotowanie dokumentacji, w oparciu o którą wykonana zostanie robota budowlana polegająca na modernizacji wejścia do portu wewnętrznego w Gdańsku w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

  Zakres Projektu obejmuje:

  • wykonanie inwentaryzacji nabrzeży Martwej Wisły w Gdańsku wraz z koncepcją i projektem przebudowy nabrzeży i toru wodnego;
  • opracowanie projektów wykonawczych przebudowy nabrzeży i toru wodnego na Martwej Wiśle w Gdańsku;
  • aktualizację dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy Nabrzeża Flisaków i Nabrzeża Retmanów przy Martwej Wiśle w Gdańsku;
  • wykonanie prac projektowych dotyczących Nabrzeża nr XVIII rzeki Motławy;
  • wykonanie prac projektowych dotyczących Nabrzeża Szyprów na odcinku ~382 metrów rzeki Martwej Wisły w Gdańsku;
  • wykonanie dodatkowych prac projektowych dotyczących Nabrzeża Szyprów na odcinku ~382 metrów rzeki Martwej Wisły w Gdańsku;
  • opracowanie studium doboru konstrukcji Nabrzeża Szyprów na odcinku o długości ~382 m;
  • wykonanie studium wykonalności.

  2. Umowa o dofinansowanie

  W dniu 14 października 2013 roku została podpisana Pre-Umowa nr POIS.7.2.303/13-00 dotycząca przygotowania projektu indywidualnego nr POIiŚ 7.2-38 z listy projektów indywidualnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 dla Projektu „Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap III – prace przygotowawcze”, Pre-umowa została podpisana pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych, reprezentowanym przez Pana Pawła Szaciłło a Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni, Panem Andrzejem Królikowskim.

  W dniu 25 czerwca 2014 roku podpisana została Umowa o dofinansowanie nr POIS.07.02.00-00-032/14-00 dla Projektu „Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap III – prace przygotowawcze” nr POIS.07.02.00-00-032/14 w ramach działania 7.2. Rozwój transportu morskiego, priorytetu VII Transport przyjazny środowisku Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Umowa została podpisana pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych, reprezentowanym przez Pana Pawła Szaciłło a Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni, Panem Andrzejem Królikowskim.

  W dniu 4 sierpnia 2015 r. zawarto aneks nr POIS.07.02.00-00-032/14-01, zgodnie z którym:

  • całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 672 406,36 PLN;
  • maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 672 406,36 PLN;
  • udział środków UE wynosi 571 545,40 PLN;
  • wkład krajowy wynosi 100 860,96 PLN.

  3. Umowy z Wykonawcami

  Dnia 23 czerwca 2008 r. została podpisana z Wykonawcą, Biurem Projektów „Wuprohyd” Sp. z o.o. umowa nr TI.2.IG/17/R/74/08. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. W ramach umowy wykonano inwentaryzację nabrzeży Martwej Wisły w Gdańsku wraz z koncepcją i projektem przebudowy nabrzeży (m.in. Nabrzeża Flisaków, Nabrzeża Retmanów i Nabrzeża Szyprów) oraz toru wodnego. Usługa została wykonana i odebrana zgodnie z umową.

  Dnia 17 września 2009 r. została podpisana z Wykonawcą, Biurem Projektów „Wuprohyd” Sp. z o.o. umowa nr TI.2-IG/28/I/74/09. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. W ramach umowy wykonano m.in. projekt wykonawczy przebudowy Nabrzeża Flisaków – odc. I. oraz odc. II.  Usługa została wykonana i odebrana zgodnie z umową.

  Dnia 8 maja 2013 r. została podpisana z Wykonawcą, Biurem Projektów „Wuprohyd” Sp. z o.o. umowa nr TI-1-IG/74/567/13. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty 14 000 euro. Przedmiotem umowy jest wykonanie aktualizacji projektów budowlanych i wykonawczych przebudowy Nabrzeży Flisaków i Nabrzeża Retmanów.

  Dnia 25 października 2013 r. została podpisana z Wykonawcą, Biurem Projektów „Wuprohyd” Sp. z o.o. umowa nr TI1-IG-381-74-571/13. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty 14 000 euro. W ramach umowy wykonano studium doboru konstrukcji Nabrzeża Szyprów na odcinku ~382 m. Usługa została wykonana i odebrana zgodnie z umową.

  Dnia 6 listopada 2013 r. została podpisana z Wykonawcą, Biurem Projektów „Wuprohyd” Sp. z o.o. umowa nr TI1-AS-3800-69-568/13. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotem umowy było wykonanie prac projektowych dotyczących Nabrzeża nr XVIII rzeki Motławy. Usługa została wykonana i odebrana zgodnie z umową.

  Dnia 23 czerwca 2014 r. została podpisana z Wykonawcą, Kappa Projekt – Krzysztof Kowalski Umowa nr TI1-IG-3800-1/9/74/600/14. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotem umowy jest wykonanie prac projektowych dotyczących Nabrzeża Szyprów na odcinku ~382 metrów rzeki Martwej Wisły w Gdańsku. Usługa została wykonana i odebrana zgodnie z umową.

  Dnia 21 listopada 2014 r. została podpisana z Wykonawcą, Krzysztofem Kowalskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Kappa Projekt, umowa nr TI.1-IG-381/74/13/620/14. Umowa została zawarta w trybie zamówienia z wolnej ręki. Przedmiotem umowy jest wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej opracowania dodatkowych rozwiązań projektowych do projektu pod nazwą „Wykonanie prac projektowych dotyczących Nabrzeża Szyprów na odcinku ~382 metrów rzeki Martwej Wisły w Gdańsku. Usługa została wykonana i odebrana zgodnie z umową.

  Dnia 22 maja 2015 r. została podpisana z Wykonawcą, DS Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku umowa nr FE-3800-98/2015. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotem umowy jest opracowanie studium wykonalności dla projektu „Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap III”. Usługa została wykonana i odebrana zgodnie z umową.

  4. Kontakt

  Urząd Morski w Gdyni
  ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia

  Pełnomocnik do spraw Przygotowania Projektu
  Barbara Olczyk, Z-ca Naczelnika Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego
  e-mail: barbara.olczyk@umgdy.gov.pl
  tel. 58 355 34 66
  fax. 58 620 17 31

  Wydział ds. Finansowania Infrastruktury i Funduszy Europejskich
  e-mail: fundusze@umgdy.gov.pl
  tel. 58 355 35 88
  fax. 58 620 67 43

  Karolina Dołhy, Naczelnik Wydziału
  e-mail: karolina.dolhy@umgdy.gov.pl
  tel. 58 355 35 82
  fax. 58 620 67 43

  Olga Szarmach, Specjalista
  e-mail: olga.szarmach@umgdy.gov.pl
  tel. 58 355 35 82
  fax. 58 620 67 43

   

  Wszelkie zapytania dotyczące niniejszego projektu można kierować na adres:
  fundusze@umgdy.gov.pl

  Szczegółowe informacje na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013: www.pois.gov.pl

  Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego – prace przygotowawcze

  FE_logopois

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

  DLA ROZWOJU INFRASTRUKTURY I ŚRODOWISKA

  PRIORYTET: VII. Transport przyjazny środowisku
  DZIAŁANIE: 7.2. Rozwój transportu morskiego

  Spis treści:
  1. Opis Projektu
  2. Umowa o dofinansowanie
  3. Umowy z Wykonawcami
  4. Kontakt

  1. Opis Projektu

  Przedmiotem projektu „Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego – prace przygotowawcze” jest przygotowanie dokumentacji, w oparciu o którą wykonana zostanie robota budowlana polegająca na modernizacji toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

  Zakres Projektu obejmuje:

  • wykonanie projektu toru podejściowego do Portu Północnego wraz z analizami;
  • wykonanie oceny możliwości użycia urobku z robót czerpalnych;
  • wykonanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
  • wykonanie prac projektowych dotyczących oznakowania nawigacyjnego toru podejściowego w Porcie Północnym w Gdańsku;
  • wykonanie studium wykonalności;
  • wykonanie opracowania dotyczącego wykorzystania urobku z prac pogłębiarskich związanych z Modernizacją toru wodnego do Portu Północnego do sztucznego zasilania brzegu.

  2. Umowa o dofinansowanie

  W dniu 14 października 2013 roku została podpisana Pre-Umowa nr POIS.7.2.305/13-00 dotycząca przygotowania projektu indywidualnego nr POIiŚ 7.2-41 z listy projektów indywidualnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 dla Projektu „Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego – prace przygotowawcze”, Pre-umowa została podpisana pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych, reprezentowanym przez Pana Pawła Szaciłło a Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni, Panem Andrzejem Królikowskim.

  W dniu 25 czerwca 2014 roku podpisana została Umowa o dofinansowanie nr POIS.07.02.00-00-031/14-00 dla Projektu „Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego – prace przygotowawcze” nr POIS.07.02.00-00-031/14 w ramach działania 7.2. Rozwój transportu morskiego, priorytetu VII Transport przyjazny środowisku Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Umowa została podpisana pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych, reprezentowanym przez Pana Pawła Szaciłło a Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni, Panem Andrzejem Królikowskim.

  W dniu 18 lipca 2015 r. zawarto aneks nr POIS.07.02.00-00-031/14-01, zgodnie z którym:

  • całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 1 936 692,94 PLN;
  • maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 1 936 692,94 PLN;
  • udział środków UE wynosi 1 646 188,99 PLN;
  • wkład krajowy wynosi 290 503,95,00 PLN.

  3. Umowy z Wykonawcami

  Dnia 25 marca 2010 r. została podpisana z Wykonawcą, Biurem Projektów „Wuprohyd” Sp. z o.o., umowa nr TI.2.BO/11/I/78/2010. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty 14 000 euro. W ramach umowy wykonano projekt toru podejściowego do Portu Północnego wraz z analizami. Usługa została wykonana i odebrana zgodnie z umową.

  Dnia 9 listopada 2011 r. została podpisana z Wykonawcą, Konsorcjum: Instytut Morski w Gdańsku i Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy  Instutut Badawczy, Oddział Geologii  Morza umowa nr TI.2.BO/64/78/11. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. W ramach umowy wykonano ocenę możliwości użycia urobku z robót czerpalnych związanych z modernizacją toru podejściowego do Portu Północnego. Usługa została wykonana i odebrana zgodnie z umową.

  Dnia 31 grudnia 2013 r. została podpisana z Wykonawcą, Transprojekt Gdański Sp. z o.o. umowa nr TI.1.AD-221/78/89/2013.  Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotem umowy było wykonanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Usługa została wykonana i odebrana zgodnie z umową.

  Dnia 10 lipca 2014 r. została podpisana z Wykonawcą, Pracownią Projektową Budownictwa Hydrotechnicznego AQUAPROJEKT Sp. z o.o. umowa nr TI.1-BO-3800/78/110/14/14. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotem umowy było sporządzenie dokumentacji projektowej dotyczącej oznakowania nawigacyjnego toru podejściowego w Porcie Północnym w Gdańsku. Usługa została wykonana i odebrana zgodnie z umową.

  Dnia 25 sierpnia 2014 r. została podpisana z Wykonawcą, firmą DS Consulting Sp. z o.o. umowa FE-381-152/14. została zawarta z Wykonawcą. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty 30 000 euro. Przedmiotem umowy było wykonanie studium wykonalności wraz z jego dwoma aktualizacjami dla Projektu „Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego”. Usługa została wykonana i odebrana zgodnie z umową.

  Dnia 10 kwietnia 2015 r. została podpisana z Wykonawcą, Instytutem Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk umowa nr TI.BO.381/78/189/11/15. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty 30 000 euro. Przedmiotem umowy było sporządzenie opracowania dotyczącego wykorzystania urobku z prac pogłębiarskich związanych z Modernizacją toru wodnego do Portu Północnego do sztucznego zasilania brzegu. Usługa została wykonana i odebrana zgodnie z umową.

  4. Kontakt

  Urząd Morski w Gdyni
  ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia

  Pełnomocnik do spraw Przygotowania Projektu
  Barbara Olczyk, Z-ca Naczelnika Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego
  e-mail: barbara.olczyk@umgdy.gov.pl
  tel. 58 355 34 66
  fax. 58 620 17 31

  Wydział ds. Finansowania Infrastruktury i Funduszy Europejskich
  e-mail: fundusze@umgdy.gov.pl
  tel. 58 355 35 88
  fax. 58 620 67 43

  Karolina Dołhy, Naczelnik Wydziału
  e-mail: karolina.dolhy@umgdy.gov.pl
  tel. 58 355 35 82
  fax. 58 620 67 43

  Olga Szarmach, Specjalista
  e-mail: olga.szarmach@umgdy.gov.pl
  tel. 58 355 35 82
  fax. 58 620 67 43

   

  Wszelkie zapytania dotyczące niniejszego projektu można kierować na adres e-mail:
  fundusze@umgdy.gov.pl

  Szczegółowe informacje na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013: www.pois.gov.pl

  Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap I – przebudowa Falochronu Wschodniego.

  Infrastruktura i Środowisko Narodowa Strategia Spójności - logo ; Unia Europejska Fundusz Spójności - logo

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

  DLA ROZWOJU INFRASTRUKTURY I ŚRODOWISKA

  PRIORYTET: VII. Transport przyjazny środowisku
  DZIAŁANIE: 7.2. Rozwój transportu morskiego
  Celem działania jest zwiększenie konkurencyjności polskich portów morskich w regionie Morza Bałtyckiego.

  1.Opis projektu
  2.Umowa o dofinansowanie
  3.Konferencja otwierająca projekt
  4.Przetargi
  5.Przebieg realizacji robót budowlanych
  a)2011
  b)2012
  6.Konferencja zamykająca projekt
  7.Kontakt

  1.Opis projektu
  Inwestycja jest zlokalizowana w województwie pomorskim, w gminie Miasta Gdańsk, w bezpośrednim rejonie wejścia do wewnętrznej części Portu Gdańsk.
  Port Morski w Gdańsku położony jest w środkowej części południowego brzegu Morza Bałtyckiego, na brzegu Zatoki Gdańskiej, u ujścia Wisły. Jest on istotnym węzłem komunikacyjnym o znaczeniu międzynarodowym i jednym z kluczowych elementów infrastruktury logistyczno-transportowej w skali Polski. Zgodnie ze strategią Unii Europejskiej Port Gdańsk włączony został do Transeuropejskiego Korytarza Transportowego nr VI, który stanowi połączenie krajów skandynawskich z europejskimi państwami znajdującymi się na południu oraz wschodzie kontynentu.
  Port Gdańsk dzieli się na dwa obszary. Tereny leżące nad brzegami Martwej Wisły nazywane są Portem Wewnętrznym. Port Północny jest ulokowany bezpośrednio nad Zatoką Gdańską
  Przedmiot Projektu – falochron wschodni, znajduje się na wejściu do portu wewnętrznego.
  Zakładany rzeczowy zakres prac obejmuje realizację następujących elementów:
  1. Remont istniejącej konstrukcji falochronu, która zostanie wykorzystana jako konstrukcja szkieletowa falochronu,
  2. Wzmocnienie konstrukcji głowicy falochronu wraz z wykonaniem konstrukcji pochłaniającej i rozpraszającej falowanie, długości 754 metrów (liczone w osi falochronu), przy podniesieniu rzędnej wysokości korony narzutu falochronu do +4,2m
  3. Wykonanie konstrukcji rozpraszającej falowanie od strony zachodniej falochronu (od strony toru wodnego) – długość 650m,
  4. Wykonanie nabrzeża serwisowego dla statku hydrograficznego administracji morskiej prowadzącego prace konserwacyjne i kontrolne na falochronie – długość 63 m.
  5. Wykonanie nowej kierownicy falochronu i jej oznakowanie,
  6. Montaż (częściowa wymiana) nowoczesnego systemu oznakowania nawigacyjnego zmieniona konstrukcja pław N1, N2, N7, N8, N9 i N10 na przegubowe),
  7. Wykonanie zasypów z umocnieniem dna,
  8. Wykonanie robót czerpalnych.

  W swoim obecnym kształcie i konstrukcji falochron wschodni (ostatni remont falochronu przeprowadzono w roku 1946):
  a) nie pozwala na docelowe poszerzenie toru wodnego z uwagi na obecny stan techniczny falochronu,
  b) po stronie zachodniej falochronu występują lokalne podmycia konstrukcji falochronu spowodowane pracą śrub manewrujących statków,
  c) z uwagi na niską rzędną korony falochronu oraz podniesienie się w ostatnich latach średniego stanu wody Morza Bałtyckiego istniejąca wysokość falochronu nie zabezpiecza wejściowego toru wodnego przed zafalowaniem,
  d) obecna konstrukcja nie tłumi zafalowania na torze wejściowym przy wiatrach północno – zachodnich,
  e) posiada na dużej długości zdewastowaną kierownicę falochronu.
  Na odcinku toru wodnego wzdłuż falochronu wschodniego występuje największe zagrożenia dla bezpieczeństwa żeglugi ze strony niekorzystnych warunków hydro-meteorologicznych, takich jak:
  a) silne zafalowanie, na które szczególnie wrażliwe są mniejsze jednostki,
  b) dryf jednostek spowodowany naporem wiatru na powierzchnię boczną statku, co dotyczy przede wszystkim dużych statków o wysokiej wolnej,
  c) mgła ograniczająca w znacznym stopniu widoczność.

  W efekcie realizacji prac:
  1. Pogłębiony zostanie tor wodny na odcinku od głowicy falochronu wschodniego do jego nasady o długości 754 metrów (mierzone w osi wymiarowej), przy założonych w planowanej modernizacji parametrach toru:
  – szerokość 150 m na długości 654 metry, zwężający się na długości 100 m do szerokości 95,0 m na obrotnicy basenów Westerplatte i Władysława IV – przy zachowanej na całej długości głębokości toru 12,2 metra,
  2. Przebudowany zostanie falochron wschodni na długości 754 metrów (mierzone w osi wymiarowej) przy podniesionej rzędnej wysokości od strony Zatoki od +1,4 metra; +1,9 metra do + 4,2 metra zapobiegającej przechodzenie fali przez falochron przy wysokich stanach wody,
  3. Wykonany zostanie rozpraszacz falowania od wewnętrznej strony falochronu na długości 650 metrów,
  4. Wykonane zostanie nabrzeże serwisowe o długości 63 metrów dla statku hydrograficznego prowadzącego konserwacje i drobne naprawy oznakowania nawigacyjnego falochronu,
  5. Zmieniony zostanie system oznakowania nawigacyjnego (zmiana konstrukcji pław) na torze podejściowym oraz oznakowania kierownicy falochronu.

  Potencjalnymi odbiorcami, czyli beneficjentami ostatecznymi planowanej do realizacji inwestycji Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap I – przebudowa falochronu wschodniego są:
  – Zarząd Portu Gdańsk
  – armatorzy statków handlowych,
  – firmy działające na terenie Portu Wewnętrznego w Gdańsku,
  – firmy spedycyjne,
  – przedsiębiorstwa wykorzystujące w działalności handlowej i produkcyjnej transport Morski,
  – pasażerowie korzystający z żeglugi promowej.
  Falochron Wschodni - główka Falochron Wschodni - widok przed budową Falochron Wschodni - wejscie do portu

  Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał w dniu 2 lipca 2009 r. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał w dniu 7 kwietnia 2010 r. postanowienie wyjaśniające wątpliwości co do treści decyzji z 2 lipca 2009 r.
  Wojewoda Pomorski w dniu 25 listopada 2009 r. wydał decyzję o pozwoleniu na budowę.

  2.Umowa o dofinansowanie
  Pierwsza umowa „transportowa” Urzędu Morskiego w Gdyni z POIiŚ 2007-2013 podpisana:
  Pani Pani Anna Siejda - Dyrektor Cupt oraz Pan Andrzej Królikowski - Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni podczas podpisywania umowy o dofinansowanie - Falochron Wschodni
  Na zdjęciu powyżej: Pani Anna Siejda – Dyrektor CUPT; Pan Andrzej Królikowski – Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
  W dniu 8 października 2010 roku została podpisana Umowa o dofinansowanie nr POIS.07.02.00-00-012/10-00 pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych a Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni. Podpisanie umowy odbyło się w siedzibie Urzędu Morskiego w Gdyni, które swoją obecnością zaszczyciła Pani Anna Siejda – Dyrektor CUPT.
  W uroczystości podpisania umowy o dofinansowanie wzięła udział Pani Anna Wypych-Namiotko – Podsekretarz Stanu ds. Gospodarki Morskiej w Ministerstwie Infrastruktury, Pan Alan Aleksandrowicz – przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska oraz Zarząd firmy Hydrobudowa S.A., lider konsorcjum, które wygrało przetarg na roboty budowlane.
  Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 91 233 530,26 PLN
  Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 91 218 280,26 PLN
  Wysokość dofinansowania ze środków UE wynosi 77 535 538,22 PLN.
  W skład kosztów projektu wchodzą:
  1) Koszty przygotowania projektu, w tym dokumentacja techniczna i inne dokumenty
  2) Koszty robót budowlanych
  3) Koszty zarządzania projektem
  4) Koszty działań promocyjno-informacyjnych

  3.Konferencja otwierająca projekt
  Projekt Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap I – przebudowa falochronu wschodniego został oficjalnie rozpoczęty.
  Falochron Wschodni - plakat konferencyjny
  W dniu 6 września 2010r. nastąpiło uroczyste rozpoczęcie pierwszego etapu projektu, czyli przebudowy falochronu wschodniego. Konferencja otwierająca projekt odbyła się na promie m/v Stena Baltica.

  Konferencję otwierającą Projektu zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele Rządu RP, Sejmu i Senatu, władz samorządowych oraz instytucji współpracujących z Dyrektorem Andrzejem Królikowskim oraz Urzędem Morskim w Gdyni :
  Pani Anna Wypych-Namiotko – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury
  Pani Dorota Arciszewska-Mielewczyk – Senator RP
  Pan Piotr Ołowski – Poseł na sejm RP
  Pan Jan Kulas – Poseł na Sejm RP
  Pan Roman Zaborowski – Wojewoda Pomorski
  Pan Marcin Piwowarski – reprezentant Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
  Pani Ewa Szczepańska – Dyrektor Departamentu Budżetu Ministerstwa Infrastruktury
  Pani Katarzyna Krzywińska – Z-ca Dyrektora Departamentu Budżetu Ministerstwa Infrastruktury
  Panie Dorota Szymczuk i Anna Mierzejewska – przedstawicielki Departamentu Funduszy Ministerstwa Infrastruktury
  Pani Magdalena Jabłonowska – Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Żeglugi Ministerstwa Infrastruktury
  Pan Marek Chmielewski – Z-ca Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Żeglugi Ministerstwa Infrastruktury
  Pan Jacek Cichocki – Z-ca Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie
  Pan Zenon Kozłowski – Z-ca Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie
  Pan Tomasz Bobin – Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku
  Pan Mirosław Krajewski – Z-ca Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku
  Pan Adam Borodziuk – Z-ca Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku
  Pani Danuta Grodzicka-Kozak – Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  Pan Romuald Cwilewicz – Rektor Akademii Morskiej w Gdyni
  Pan Czesław Dyrcz – Rektor Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
  Pan Ryszard Strzyżewicz – Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A.
  Pan Janusz Jarosiński – Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.
  O. Edward Pracz – Krajowy i Europejski Duszpasterz Ludzi Morza
  Pan Tyberiusz Narkowicz – Burmistrz Jastarni
  Pan Marek Rintz – Burmistrz Pucka
  Pan Kazimierz Szefler- Dyrektor Instytutu Morskiego
  Pani Regina Kramarska – Z-ca Dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego
  Uroczystość zaszczycili swoją obecnością także goście zagraniczni:
  Pan Gary Posser – Sekretarz Generalny Międzynarodowego Stowarzyszenia Służb Oznakowania Nawigacyjnego i Latarni Morskich
  Panowie Valeriy Bodryakov i Alexey Bugakov – przedstawiciele Portu w Kaliningradzie.

  Na uroczystość przybyli także przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego, Marynarki Wojennej, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Policji, Izby Celnej, Urzędu Morskiego w Szczecinie, prezes Krajowej Izby Gospodarki Morskiej, przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, przedstawiciele Zarządu Portu Gdańsk, Zarządu Portu Gdynia, pracownicy Urzędu Morskiego w Gdyni oraz inni zaproszeni.

  Program uroczystości obejmował rejs w miejsce realizacji Projektu, podczas którego Andrzej Królikowski Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni przywitał przybyłych gości. Pani Anna Stelmaszyk-Świerczyńska – Z-ca Dyrektora ds. Technicznych przedstawiła prezentację dot. zagadnień technicznych związane z planowaną przebudową falochronu wschodniego, jak również wyjaśniła źródła finansowania Projektu. Podczas uroczystości nie zabrakło przemówień zaproszonych gości. Wszystko zwieńczył poczęstunek w formie szwedzkiego bufetu.

  4.Przetargi
  Nadzór nad robotami budowlanymi
  Dnia 18 grudnia 2009 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie na wybór wykonawcy usługi na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad robotami budowlanymi. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni. Dnia 23 grudnia 2009 r. ogłoszenie zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej – nr ogłoszenia 2009/S/247-354356..
  Dnia 3 lutego 2010 r. o godzinie 9:00 w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu. Oferty złożyło 5 wykonawców.
  W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 5 marca 2010 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Dnia 20 kwietnia 2010 r. została podpisana umowa z Wykonawcą, Grontmij Polska Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum, na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w Projekcie Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap I – przebudowa falochronu wschodniego.

  Roboty budowlane
  Dnia 30 kwietnia 2010 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie na wybór wykonawcy robót budowlanych Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap I przebudowa falochronu wschodniego. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni.
  Akt podpisania kontraktu na roboty budowlane „Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap I – przebudowa falochronu wschodniego” odbył się w dniu 8 października 2010 roku w Urzędzie Morskim w Gdyni,
  Falochron Wschodni - Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni w obecności Pani Anny Wypych-Namiotko - Podsekretarza Stanu ds. Gospodarki Morskiej w Ministerstwie Infrastruktury, Pani Anny Siejdy - Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Pana Alana Aleksandrowicza - przedstawiciela Prezydenta Miasta Gdańska podpisał umowę na roboty budowlane.
  W dniu 8 października 2010 roku Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, w obecności Pani Anny Wypych-Namiotko – Podsekretarza Stanu ds. Gospodarki Morskiej w Ministerstwie Infrastruktury, Pani Anny Siejdy – Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Pana Alana Aleksandrowicza – przedstawiciela Prezydenta Miasta Gdańska podpisał umowę na roboty budowlane, związane z realizacją „Modernizacji wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap I -przebudowa falochronu wschodniego”, z konsorcjum: Hydrobudowa Gdańsk SA, Energopol Szczecin SA, Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp.zo.o., reprezentowanym przez Wojciecha Czajko. Wartość umowy wynosi: 43 679 000,00 PLN.

  5.Przebieg realizacji robót budowlanych
  W listopadzie 2010 roku Wykonawca rozpoczął realizację robót budowlanych od prac przygotowawczych w tym uzgodnień dotyczących przyłączy elektrycznych i wodociągowych, ustaleń z Kapitanatem Portu Gdańsk w sprawie organizacji/pracy jednostek pływających, organizację ruchu oraz przygotowanie zaplecza budowy .
  W grudniu 2010 roku Wykonawca kontynuował prace przygotowawcze oraz umieścił na terenie placu budowy tablicę informacyjną o rozpoczęciu robót budowlanych.
  Falochron Wschodni - tablica informacyjna
  W związku z ograniczonym dostępem do terenu budowy Beneficjent umieścił przed swoją siedzibą tablicę informacyjną.
  Falochron Wschodni - tablica informacyjna przed Urzędem Morskim w Gdyni

  Rok 2011
  W styczniu oraz lutym 2011 roku Wykonawca wykonywał roboty rozbiórkowe, roboty czerpalne, roboty podczyszczeniowe oraz zasypowe.
  Falochron Wschodni - widok na prace rozbiórkowe Falochron Wschodni - drewniane pale z rozbiórki
  Falochron Wschodni - roboty wykonawcy

  W miesiącach marcu i kwietniu 2011 roku Wykonawca kontynuował roboty rozbiórkowe, roboty czerpalne oraz zasypowe. W marcu rozpoczęto roboty kafarowe, które w kwietniu były kontynuowane. W kwietniu wykonano roboty pogłębiarskie w ilości około 9 000 m3 urobku. Narastająco od początku budowy wydobyto około 31 500 m3 urobku. Ilość wydobytego narzutu kamiennego wyniosła 229 metrów przestrzennych (mp). Narastająco od początku budowy wydobyto 2 845 mp narzutu kamiennego. Ponadto wykonano roboty zasypowe przegłębień w dnie w ilości około 3 000 m3 pospółki. Narastająco od początku budowy wbudowano około 6 000 m3 pospółki.
  Falochron Wschodni - roboty kafarowe Falochron Wschodni - roboty pogłębiarskie
  Falochron Wschodni - narzut kamienny Falochron Wschodni - widok na postęp prac
  Falochron Wschodni - roboty zasypowe Falochron Wschodni - widok z oddali na główkę

  W miesiącach maju i czerwcu były wykonywane następujące prace: roboty rozbiórkowe i kafarowe, roboty związane z konstrukcjami narzutowymi, naprawa korony istniejącego falochronu, roboty pogłębiarskie i zasypowe. Zaawansowanie robót na koniec miesiąca czerwca wyniosło blisko 30%.
  Falochron Wschodni - widok na roboty od strony morza Falochron Wschodni - gwiazdobloki
  Falochron Wschodni - postęp prac budowlanych

  W miesiącach lipcu i sierpniu były wykonywane następujące prace: roboty rozbiórkowe, roboty kafarowe, roboty związane z konstrukcjami narzutowymi, roboty związane z konstrukcją nabrzeża, roboty związane z konstrukcją nadwodną kierownicy, roboty związane z nadbudową oczepów głowicy, naprawa korony istniejącego falochronu i trasa kabla, roboty pogłębiarskie, roboty zasypowe, wykopy z wyrównaniem dna i ułożenie geowłókniny, układanie materacy gabionowych, betonowanie przestrzeni pomiędzy ścianką szczelną a gabionami. Zaawansowanie robót na koniec miesiąca sierpnia wyniosło blisko 56 %.
  Falochron Wschodni - widok z oddali na prace budowlane Falochron Wschodni - gwiazdobloki
  Falochron Wschodni - zabetonowana infrastruktura wodna Falochron Wschodni - widok z lotu ptaka na prace pogłębiarskie

  W miesiącach wrześniu i październiku były wykonywane następujące prace: roboty kafarowe, roboty rozbiórkowe, roboty związane z konstrukcjami narzutowymi, roboty betoniarskie, roboty czerpalne i zasypowe. Zaawansowanie robót na koniec miesiąca października wyniosło blisko 74,30 %.
  Falochron Wschodni - postęp prac budowlanych Falochron Wschodni - widok na postęp prac
  Falochron Wchodni - narzut kamienny Falochron Wschodni - widok na gwiazdobloki i prace budowlane
  Falochron Wschodni - roboty zasypowe Falochron Wschodni - widok na prace na wodzie

  W miesiącach listopadzie i grudniu były wykonywane następujące prace: roboty kafarowe, roboty rozbiórkowe, roboty związane z konstrukcjami narzutowymi, roboty związane z konstrukcjami nadbudowy nabrzeża, roboty związane z konstrukcjami nadwodnymi kierownicy, roboty związane z naprawą korony istniejącego falochronu, roboty podczyszczeniowe i zasypowe oraz roboty związane z umocnieniem dna. Zaawansowanie robót na koniec miesiąca grudnia wyniosło 91,35 %.
  Falochron Wschodni - roboty rozbiórkowe Falochron Wschodni - widok z nabrzeża na roboty
  Falochron Wschodni - fragment szkieletu nabrzeża Falochron Wschodni - widok na szkielet konstrukcji nabrzeża
  Falochron Wschodni - widok na narzut kamienny Falochron Wschodni -gwiazdobloki

  Rok 2012
  W miesiącach styczniu i lutym były wykonywane następujące prace: roboty związane z konstrukcjami narzutowymi, prace związane z betonowaniem konstrukcji, roboty związane z konstrukcjami nadwodnymi kierownicy, roboty związane z naprawą korony istniejącego falochronu i trasy kabla, oraz roboty związane z umocnieniem dna.
  Falochron Wschodni - prace związane z konstrukcjami narzutowymi Falochron Wschodni - prace związane z konstrukcjami narzutowymi
  Falochron Wschodni - postęp prac konstrukcyjnych Falochron Wschodni - roboty konstrukcyjne
  Falochron Wschodni - widok panoramiczny na prace budowlane

  W miesiącach marcu, kwietniu i maju wykonywano następujący zakres prac: roboty związane z częścią ogólną kontraktu (utrzymanie urządzeń zabezpieczających plac budowy, świateł ostrzegawczych, zapór; utrzymanie objazdów/przejazdów i elementów organizacji ruchu; utrzymanie zaplecza inżyniera itp.), roboty związane z konstrukcjami narzutowymi, roboty związane z wyposażeniem nabrzeża, roboty związane z konstrukcją nabrzeża, roboty związane z konstrukcją nadwodną kierownicy, roboty związane z wyposażeniem kierownicy, nadbudowę oczepową głowicy, nadbudowę oczepową grodzy, naprawa korony istniejącego falochronu i trasa kabla, przebudowę falochronu i budowa nabrzeża postojowego – część elektryczna, remont wieży światła wejściowego czerwonego, roboty związane z umocnienie dna, oznakowanie nawigacyjne po przebudowie falochronu.
  Falochron Wschodni - postęp prac na nabrzeżu Falochron Wschodni - roboty konstrukcyjne - widok od strony morza
  Falochron Wschodni - roboty związane z konstrukcją nabrzeża Falochron Wschodni - narzut kamienny
  Falochron Wschodni - roboty konstrukcyjne Falochron Wschodni - roboty zbrojeniowe
  Falochron Wschodni - postęp prac Falochron Wschodni - postęp prac - widok od strony morza
  Falochron Wschodni- widok z lotu ptaka Falochron Wschodni - postęp prac z lotu ptaka

  W miesiącu czerwcu wykonywano następujący zakres prac: roboty narzutowe, konstrukcje betonowe, naprawa korony istniejącego falochronu i trasa kablowa, umocnienie dna, oznakowanie nawigacyjne – zakończono prefabrykację 6 bloków kotwiących.
  W miesiącu lipcu nastąpiło ustawienie 4 pływających znaków nawigacyjnych – pław.
  Falochron Wschodni - roboty narzutowe Falochron Wschodni - widok na gwiazdobloki
  Falochron Wschodni - widok boczny na konstrukcję falochronu Falochron Wschodni - narzut kamienny
  Falochron Wschodni - naprawa korony istniejącego falochronu Falochron Wschodni - postęp prac nad umocnieniem dna
  Falochron Wschodni - roboty umocnieniowe   Falochron Wschodni - roboty umocnieniowe

  W miesiącu sierpniu nastąpiło ustawienie pozostałych 2 pływających znaków nawigacyjnych – pław. Zakończone zostały wszystkie prace podstawowe i dnia 22.08.2012 r. na terenie budowy został spisany protokół odbioru końcowego robót budowlanych.
  Falochron Wschodni - widok na główkę Falochron Wschodni - widok z perspektywy morskiej
  Falochron Wschodni - boczny widok na nabrzeże Falochron Wschodni - widok po zakończeniu prac Falochron Wschodni - odbiór końcowy robót Falochron Wschodni - tablica informacyjna

  6. Konferencja zamykająca projekt

  W dniu 14 września 2012 r. nastąpiło uroczyste zamknięcie pierwszego etapu modernizacji wejścia do portu wewnętrznego w Gdańsku – przebudowa falochronu wschodniego. Program uroczystości obejmował rejs katamaranem ONYX w miejsce realizacji Projektu.
  Falochron Wschodni - uroczyste zamknięcie pierwszego etapu modernizacji wejścia do portu wewnętrznego w Gdańsku - przebudowa falochronu wschodniego - rejs katamaranem - fot. Cezary Spigarski Falochron Wschodni - uroczyste zamknięcie pierwszego etapu modernizacji wejścia do portu wewnętrznego w Gdańsku - przebudowa falochronu wschodniego - fot. Cezary Spigarski
  fot. Cezary Spigarski                                                fot. Cezary Spigarski

  Konferencja odbyła się w sali konferencyjnej w Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku. Podczas uroczystości Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni – Pan Andrzej Królikowski przywitał gości. Pan Andrzej Małkiewicz Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego, który również jest Pełnomocnikiem ds. Realizacji Projektu, przedstawił prezentację dot. zagadnień technicznych związanych z przebudową falochronu wschodniego, jak również wyjaśnił źródła finansowania przedsięwzięcia. Podczas uroczystości nie zabrakło przemówień zaproszonych gości. Wszystko zwieńczył poczęstunek w formie szwedzkiego bufetu.
  Falochron Wschodni - konferencja w Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku - przywitanie gości przez dyrektora Andrzeja Królikowskiego - fot. Cezary Spigarski Falochron Wschodni - konferencja w Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku - prezentacje - fot. Cezary Spigarski
  fot. Cezary Spigarski                    fot. Cezary Spigarski
  Falochron Wschodni - konferencja w Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku - prezentacje - fot. Cezary Spigarski
  fot. Cezary Spigarski

  6. Kontakt

  Urząd Morski w Gdyni
  81-338 Gdynia, ul. Chrzanowskiego 10,
  tel. (58) 355-33-33
  fax. (58) 620-67-43

  Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu
  Andrzej Małkiewicz – Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego
  e-mail: andrzej.malkiewicz@umgdy.gov.pl
  tel. (58) 355-34-60
  fax. (58) 620-17-31

  Wydział ds. Finansowania Infrastruktury i Funduszy Europejskich
  Karolina Dołhy – Naczelnik Wydziału
  e-mail: karolina.dolhy@umgdy.gov.pl
  tel. (58) 355-35-82
  fax. (58) 620-67-43

  Agnieszka Baranow – Specjalista
  e-mail: agnieszka.baranow@umgdy.gov.pl
  tel. (58) 355-35-84
  fax. (58) 620-67-43

  wszelkie zapytania dotyczące niniejszego projektu można kierować na adres:
  fundusze@umgdy.gov.pl
  Szczegółowe informacje na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
  2007 – 2013:  www.pois.gov.pl

  Zabezpieczenie brzegów Morza Bałtyckiego będących w administracji Urzędu Morskiego w Gdyni

  FE_logopois

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

  DLA ROZWOJU INFRASTRUKTURY I ŚRODOWISKA

  SPIS TREŚCI:
  1. Opis Projektu
  2. Umowa o dofinansowanie
  3. Przetargi
  4. Przebieg realizacji robót budowlanych
  4.1 Ostrowo
  4.2 Westerplatte
  4.3 Cypel Helski
  4.4 Rozewie
  4.5 Oksywie
  4.6 Westerplatte zagospodarowanie terenu
  5. Kontakt

  PRIORYTET:  II. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi
  DZIAŁANIE 2.2.: PRZYWRACANIE TERENOM ZDEGRADOWANYM WARTOŚCI
  PRZYRODNICZYCH I OCHRONA BRZEGÓW MORSKICH

  Celem działania jest zwiększenie ilości terenów przywróconych do właściwego stanu przez rekultywację terenów zdegradowanych, zabezpieczenie osuwisk oraz zabezpieczenie brzegów morskich przed zjawiskiem erozji.

  1. Opis Projektu

  Projekt zlokalizowany jest w rejonie wschodniego wybrzeża Polski w województwie pomorskim. Trzy odcinki wybrzeża objęte projektem: Ostrowo i Rozewie (gmina Władysławowo) oraz Cypel Helu (gmina Hel) położone są na terenie powiatu puckiego, odcinek Westerplatte leży na terenie Gminy Gdańsk, odcinek Oksywie leży na terenie Gminy Gdynia.
  Projekt przewiduje zabezpieczenie na 5,98 km bieżących wybrzeża morskiego. W ramach poszczególnych zadań realizowane będą następujące odcinki wybrzeża.
  Cypel Helu o długości 0,47 km (Zadanie zakończone w 2013 r.)
  Ostrowo o długości 1,91 km (Zadanie zakończone w 2011 r.)
  Rozewie o długości 0,99 km (Zadanie zakończone w 2013 r.)
  Westerplatte o długości 1,01 km (Zadanie zakończone w 2012 r.)
  Oksywie o długości 1,60 km (Zadanie zakończone – listopad 2015 r.)
  Westerplatte zagospodarowanie terenu (Zadanie zakończone – wrzesień 2015 r.)

  Planowany całkowity koszt realizacji Projektu brutto wynosi  68 302 293,37 PLN
  Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 68 124 853,58 PLN
  maksymalna wysokość dofinansowania przez Unie Europejską ze środków Funduszu Spójności wynosi 57 904 298,04 PLN
  Okres kwalifikowania wydatków rozpoczął się w dniu 1 stycznia 2007 r.
  Termin zakończenia Projektu to 31 grudnia 2015 r.

  Budowa umocnień brzegowych w rejonie Ostrowa, km 135,50 – 138,10
  obejmuje:
  – wykonanie opaski brzegowej o typowej konstrukcji,
  – wykonanie konstrukcji ochronnej podciętych wysokich wydm,
  – wykonanie wejść na plażę,
  – wykonanie konstrukcji obudowy wylotu rzeki Czarna Woda

  FE_ZBMB_OSTROWO_start.3 FE_ZBMB_OSTROWO_start.2 FE_ZBMB_OSTROWO_start.1

  Odbudowa i remont opaski brzegowej w Rozewiu, km 130,70 – 131,70 obejmuje:
  – dobudowanie do istniejącej opaski masywnego żelbetowego korpusu,
  – wybudowanie odbijacza fal do rzędnej +4,0 m n.p.m.

  FE_ZBMB_ROZEWIE_start.1 FE_ZBMB_ROZEWIE_start.2 FE_ZBMB_ROZEWIE_start.3

  W rejonie Cypla Helskiego, km 36,20 -36,60 konstrukcję umocnienia przedmiotowego odcinka brzegu morskiego ze względu na uwarunkowania terenowe i siły oddziaływań hydrodynamicznych podzielono na 3 odcinki. Wykonanie umocnienia brzegu w rejonie Cypla Helu wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastruktura towarzysząca obejmuje:
  – przebudowę opaski brzegowej na Odcinku I w postaci ścianki szczelnej wzmocnionej palami skrzynkowymi oraz regulację i umocnienie dna,
  – przebudowę opaski brzegowej na Odcinku II w postaci wbijanej ścianki szczelnej z żelbetowym oczepem oraz regulację i umocnienie dna,
  – budowę umocnienia brzegu z kamienia na Odcinku III  z krawędziami z walców gabionowych,
  – wykonanie deptak wzdłuż umocnienia brzegu, kładki z platformą widokową w rejonie wydm oraz modernizację dwóch ścieżek gruntowych

  FE_ZBMB_HEL_start.1 FE_ZBMB_HEL_start.2 FE_ZBMB_HEL_start.3

  Umocnienie brzegu Zatoki Gdańskiej, Westerplatte, km 67,58 – 68,47 obejmuje:
  – wykonanie żelbetowej ławy oporowej na żelbetowych palach prefabrykowanych,
  – wykonanie narzutu kamiennego jako zasadniczego umocnienia brzegu,
  – wykonanie warstwy odcinająco – uszczelniającej z kamienia łamanego,
  – wykonanie żelbetowego murku kątowego z żelbetową, nachyloną płytą osłonową u podstawy,
  – wykonanie materaca przeciwerozyjnego u podstawy ławy oporowej na całej długości umocnienia

  FE_ZBMB_WESTERPLATTE_start.1FE_ZBMB_WESTERPLATTE_start.2 FE_ZBMB_WESTERPLATTE_start.4

  Remontu i odbudowy umocnienia brzegowego w rejonie Oksywia,
  km 89,00-90,70 obejmuje:
  – wykonanie żelbetowego muru oporowego,
  – wykonanie narzutu kamiennego od strony wody,
  – wykonanie zasypu od strony ładu,
  – wykonanie przedłużenia istniejących wylotów kanalizacji deszczowej,
  – wykonanie nawierzchni ciągu komunikacyjnego

  FE_ZBMB_OKSYWIE_start.1FE_ZBMB_OKSYWIE_start.2 FE_ZBMB_OKSYWIE_start.3

  Zagospodarowanie terenu w rejonie Westerplatte obejmuje:
  – rekultywacje zieleni oraz rewitalizacje terenów znajdujących się w obszarze Pola Bitewnego Westerplatte,
  – wykonanie zieleni typu nadmorskiego wraz z systemem ciągów pieszych i stanowiące uzupełnienie wybudowanego umocnienia brzegu morskiego

  DSC_0112 DSC_0240 DSC_0249

  2. Podpisanie Umowy o dofinansowanie

  Dnia 9 września 2009 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego Dyrektor Urzędu Morskiego Pan Andrzej Królikowski podpisał umowę o dofinansowanie „Zabezpieczenia brzegów Morza Bałtyckiego będących w administracji Urzędu Morskiego w Gdyni Nr POIS.02.02.00-00-001/08-00.
  Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (Instytucją Wdrażającą).
  Beneficjentem projektu jest Urząd Morski w Gdyni

  FE_ZBMB_Uod_1   FE_ZBMB_Uod_2
  Podpisanie umowy, na zdjęciach od lewej: Pan Andrzej Królikowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni; Pan Jan Kozłowski, Marszałek Województwa Pomorskiego; Pani Danuta Grodzicka-Kozak, Prezes WFOŚiGW w Gdańsku

  W uroczystym podpisaniu umowy uczestniczyli przedstawiciele WFOŚiGW w Gdańsku, Urzędu Morskiego w Gdyni, Władz Samorządowych Województwa Pomorskiego oraz Miast Gdańsk, Hel i Władysławowo.

  FE_ZBMB_Uod_3na zdjęciu od lewej: Pan Mieczysław Struk Wicemarszałek Województwa Pomorskiego; Pan Andrzej Królikowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni; Pan Jan Kozłowski, Marszałek Województwa Pomorskiego; Pani Danuta Grodzicka-Kozak, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

  FE_ZBMB_Uod_4na zdjęciu od lewej: Pani Anna Stelmaszyk-Świerczyńska Zastępca Dyrektora ds. Technicznych Urzędu Morskiego w Gdyni; Pan Adam Drzeżdżon Burmistrz Władysławowa; Pan Roman Kołodziejski Główny Inspektor Inspektoratu Ochrony Wybrzeża Urzędu Morskiego w Gdyni; Pan Mieczysław Struk Wicemarszałek Województwa Pomorskiego; Pan Andrzej Królikowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni; Pan Jan Kozłowski Marszałek Województwa Pomorskiego; Pani Danuta Grodzicka-Kozak Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku; Pan Wiesław Bielawski Wiceprezydent Miasta Gdańska; Pan Jarosław Pawłowski, Zastępca Burmistrza Helu.

  W dniu 16 stycznia 2012 r. został podpisany Aneks nr POIS.02.02.00-00-001/08-02 do umowy o dofinansowanie z dnia 09.09.2009 r. nr POIS.02.02.00-00-001/08-00. Poszerzono zakres rzeczowy Projektu. W rejonie Cypla Helskiego wykonany zostanie deptak wzdłuż umocnienia brzegu, kładki z platformą widokową w rejonie wydm oraz przeprowadzona zostanie modernizacja dwóch ścieżek gruntowych. Zabezpieczony zostanie brzeg morski oraz obszar chronionych wydm przed nadmierną i niekontrolowaną antropopresją.

   W dniu 30 października 2013 r. został podpisany Aneks nr POIS.02.02.00-00-001/08-04 do umowy o dofinansowanie z dnia 09.09.2009 r. nr POIS.02.02.00-00-001/08-00. Poszerzono zakres rzeczowy Projektu o Zadanie Oksywie. Zabezpieczony zostanie odcinek brzegu Zatoki Puckiej biegnący od Portu Wojennego Gdynia na północ w kierunku Osady Rybackiej, zlokalizowanej na granicy gdyńskich dzielnic Oksywia i Babich Dołów.

   W dniu 22 grudnia2014 r. został podpisany Aneks nr POIS.02.02.00-00-001/08-06 do umowy o dofinansowanie z dnia 09.09.2009 r. nr POIS.02.02.00-00-001/08-00. Poszerzono zakres rzeczowy Projektu o Zadanie Westerplatte – zagospodarowanie terenu. W rejonie Westerplatte zrekultywowany zostanie teren zielony oraz wykonany zostanie system ciągów pieszych (kładek).

  3. Przetargi

  Nadzór nad robotami budowlanymi

  Dnia 14 grudnia 2009 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie na wybór wykonawcy usługi na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad robotami budowlanymi. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni. Dnia 17 grudnia 2009 r. ogłoszenie zostało opublikowane  w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej – nr ogłoszenia 2009/S 243-348044.
  Dnia 26 stycznia 2010 r. o godzinie 9:00 w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu. Oferty złożyło 5 wykonawców.
  W  wyniku  przeprowadzonego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  dniu
  23 lutego 2010 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
  Dnia 26 marca 2010 r. została podpisana umowa z Wykonawcą, Przedsiębiorstwem Usług Inwestycyjnych EKO – INWEST S.A., na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w Projekcie Zabezpieczenie brzegów Morza Bałtyckiego będących w administracji Urzędu Morskiego w Gdyni.

  FE_ZBMB_IK_1  FE_ZBMB_IK_2
  Podpisanie umowy, na zdjęciu od lewej: Pan Andrzej Królikowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni; Pan Zdzisław Malenta, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Inwestycyjnych Eko-Inwest S.A.

  Nadzór nad robotami budowlanymi

  Dnia 12 lutego 2014 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie na wybór wykonawcy usługi na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad robotami budowlanymi Oksywie. W dniu 12 lutego 2014 r. ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej oraz umieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni. Dnia 15 lutego 2014 r. ogłoszenie zostało opublikowane  w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej – nr ogłoszenia 2014/S 033-053975.
  Dnia 28 marca 2014 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu. Oferty złożyło 6 wykonawców.
  W  wyniku  przeprowadzonego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia publicznego  w  dniu 8 maja 2014 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
  Dnia 18 czerwca 2014 r. została podpisana umowa z Wykonawcą, Tractebel Engineering S.A. , na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w Projekcie Zabezpieczenie brzegów Morza Bałtyckiego będących w administracji Urzędu Morskiego w Gdyni – Zadanie Oksywie.

  Roboty budowlane

  Budowa umocnień brzegowych w rejonie Ostrowa – km 135,5 – 138,1
  Dnia 27 stycznia 2010 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie na wybór wykonawcy robót budowlanych na wykonanie umocnień brzegowych w rejonie Ostrowa między km 135,5 a 138,1. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej,  na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 18207 – 2010.
  W dniu 3 lutego 2010 r. wpłynął protest Wykonawcy wobec treści ogłoszenia oraz postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dnia 9 lutego 2010 r. Zamawiający rozstrzygnął protest.
  W  wyniku  przeprowadzonego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  dniu 15 marca 2010 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
  Dnia 1 kwietnia 2010 r. została podpisana umowa z Wykonawcą, WMW Spółka Jawna Marek Pestilenz i Wojciech Pestilenz, na Budowę umocnień brzegowych w rejonie Ostrowa – km 135,5-138,1.

  FE_ZBMB_OSTROWO_umowa1 FE_ZBMB_OSTROWO_umowa2 FE_ZBMB_OSTROWO_umowa3

  Podpisanie umowy, na zdjęciach od lewej: Pan Andrzej Królikowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni; Pan Andrzej Kajut, Główny Księgowy Urzędu Morskiego w Gdyni; Pan Marek Pestilenz, właścicel firmy WMW; Pan Ryszard Dudziak, Dyrektor ds. technicznych firmy WMW.

  FE_ZBMB_OSTROWO_umowa4Podpisanie umowy, na zdjęciach od lewej: Pan Roman Kołodziejski, Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu, Główny Inspektor  Ochrony Wybrzeża; Pani Joanna Małasiewicz, Przedstawiciel Inżyniera Kontraktu; Pani Anna Stelmaszyk-Świerczyńska Zastępca Dyrektora ds. Technicznych Urzędu Morskiego w Gdyni; Pan Marek Pestilenz, właściciel firmy WMW; Pan Andrzej Królikowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni; Pan Andrzej Kajut, Główny Księgowy Urzędu Morskiego w Gdyni; Pan Ryszard Dudziak, Dyrektor ds. technicznych firmy WMW

  Budowa umocnienia brzegu Zatoki Gdańskiej, Westerplatte km 67,580-68,470

  Dnia 18 czerwca 2010 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie na wybór wykonawcy robót budowlanych Budowa umocnienia brzegu Zatoki Gdańskiej, Westerplatte km 67,580-68,470. W dniu 18 czerwca 2010 r. ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej oraz umieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni. Dnia 24 czerwca 2010 r. ogłoszenie zostało opublikowane  w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej – nr ogłoszenia 2010/S 120-181426.
  Dnia 10 sierpnia 2010 r. o godzinie 9:00 w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert. Oferty złożyło 9 wykonawców.
  W  wyniku  przeprowadzonego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  dniu 22 października 2010 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Dnia 3 grudnia 2010 r. została podpisana umowa z Wykonawcą, Warbud S.A. na Budowę umocnienia brzegu Zatoki Gdańskiej, Westerplatte km  67,580 – 68,470.
  FE_ZBMB_WESTERPLATTE_umowa_1 FE_ZBMB_WESTERPLATTE_umowa_2 FE_ZBMB_WESTERPLATTE_umowa_3Podpisanie umowy, na zdjęciach od lewej: Pani Janina Wereda Zastępca Głównego Księgowego Urzędu Morskiego w Gdyni; Pan Andrzej Królikowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni; Pan Janusz Daszke, Dyrektor Regionu Północ firmy Warbud S.A.

  FE_ZBMB_WESTERPLATTE_umowa_4na zdjęciach od lewej: Pan Roman Kołodziejski, Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu, Główny Inspektor  Ochrony Wybrzeża; Pan Andrzej Królikowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni.

  Wykonanie umocnienia brzegu w rejonie Cypla Helu wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą towarzyszącą

  Dnia 4 sierpnia 2011 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie na wybór wykonawcy robót budowlanych Wykonanie umocnienia brzegu w rejonie Cypla Helu wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą towarzyszącą. W dniu 4 sierpnia 2011 r. ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni. Dnia 9 sierpnia 2010 r. ogłoszenie zostało opublikowane  w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej – nr ogłoszenia 2011/S 151-250746.
  Dnia 31 października 2011 r. o godzinie 9: 00 w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert. Oferty złożyło 10 wykonawców.
  W  wyniku  przeprowadzonego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  dniu 21 grudnia 2011 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Dnia 14 marca 2011 r. została podpisana umowa z Wykonawcą, HYDROBUDOWĄ GDAŃSK S.A., na Wykonanie umocnienia brzegu w rejonie Cypla Helu wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą towarzyszącą.

  FE_ZBMB_HEL_umowa_1na zdjęciu od lewej: Pan Andrzej Kajut, Główny Księgowy Urzędu Morskiego w Gdyni;Pan Wojciech M. Czajko Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny Hydrobudowa Gdańsk S.A.; Pan Andrzej Królikowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
  FE_ZBMB_HEL_umowa_2na zdjęciu od lewej: Pan Roman Kołodziejski, Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu, Główny Inspektor Ochrony Wybrzeża; Pan Wojciech M. Czajko Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny Hydrobudowa Gdańsk S.A.; Pan Andrzej Królikowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, Pani Anna Stelmaszyk – Świerczyńska Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

  FE_ZBMB_HEL_umowa_3 FE_ZBMB_HEL_umowa_4
  Uczestnicy podpisania umowy

  Odbudowa i remont opaski brzegowej w Rozewiu

  Dnia 3 kwietnia 2012 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie na wybór wykonawcy robót budowlanych Odbudowa i remont opaski brzegowej w Rozewiu. W dniu 3 kwietnia 2012 r. ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni.
  W dniu 22 czerwca 2012 r. o godzinie 10: 00 w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert. Oferty złożyło 6 wykonawców.
  W  wyniku  przeprowadzonego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  dniu 17 lipca 2012 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Dnia 22 sierpnia 2012 r. została podpisana umowa z Wykonawcą, WMW Spółka Jawna Marek Pestilenz i Wojciech Pestilenz, na Odbudowę i remont opaski brzegowej w Rozewiu.
  FE_ZBMB_ROZEWIEL_umowa_1Podpisanie umowy, na zdjęciu od lewej: Pan Andrzej Królikowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni; Pan Marek Pestilenz, współwłaściciel firmy WMW; Pan Andrzej Kajut, Główny Księgowy Urzędu Morskiego w Gdyni

  FE_ZBMB_ROZEWIEL_umowa_2Podpisanie umowy, na zdjęciu od lewej: Pan Roman Kołodziejski, Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu, Główny Inspektor Ochrony Wybrzeża; Pan Andrzej Królikowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni; Pan Marek Pestilenz, współwłaściciel firmy WMW
  FE_ZBMB_ROZEWIEL_umowa_3na zdjęciu od lewej: Pan Andrzej Królikowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni; Pan Tadeusz Heyda, Inżynier Rezydent; Pani Monika Sondej, Starszy Specjalista w Inspektoracie Ochrony Wybrzeża; Pan Roman Kołodziejski, Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu, Główny Inspektor Ochrony Wybrzeża; Pan Marek Pestilenz, współwłaściciel firmy WMW; Pan Andrzej Kajut, Główny Księgowy Urzędu Morskiego w Gdyni

  Remont i odbudowa umocnienia brzegowego w rejonie Oksywia (km 89,000-90,700)

  Dnia 7 stycznia 2014 r.  Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie na wybór wykonawcy robót budowlanych Remont i odbudowa umocnienia brzegowego w rejonie Oksywia (km 89,000-90,700). W dniu 7 stycznia 2014 r. ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni. W dniu 9 stycznia 2014 r. ogłoszenie zostało opublikowane  w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej – nr ogłoszenia 2014/S 006-005774.

  W dniu 28 lutego 2014 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert. Oferty złożyło 10 wykonawców.
  W  wyniku  przeprowadzonego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia publicznego  w  dniu 9 kwietnia 2014 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

  Dnia 29 maja 2014 r. została podpisana umowa z Wykonawcą, WMW Spółka Jawna Marek Pestilenz i Wojciech Pestilenz, na Remont i odbudowę umocnienia brzegowego w rejonie Oksywia (km 89,000-90,700).
  FE_ZBMB_OKSYWIE_umowa_1Podpisanie umowy, na zdjęciu od lewej: Pan Roman Kołodziejski, Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu, Główny Inspektor Ochrony Wybrzeża; Pan Andrzej Królikowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni; Pan Marek Pestilenz, współwłaściciel firmy WMW; Pan Ryszard Dudziak przedstawiciel firmy WMW
  FE_ZBMB_OKSYWIE_umowa_2Podpisanie umowy, na zdjęciu od lewej: Pan Andrzej Królikowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni; Pan Marek Pestilenz, współwłaściciel firmy WMW
  FE_ZBMB_OKSYWIE_umowa_3Uczestnicy podpisania umowy, na zdjęciu od lewej: Pan Roman Kołodziejski, Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu, Główny Inspektor Ochrony Wybrzeża; Pan Wojciech Pestilenz, współwłaściciel firmy WMW; Pan Andrzej Królikowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni; Pan Marek Pestilenz, współwłaściciel firmy WMW; Pani Anna Stelmaszyk – Świerczyńska Z-ca Dyrektora ds. Technicznych; Pan Ryszard Dudziak przedstawiciel firmy WMW; Pani Monika Sondej, Starszy Specjalista w Inspektoracie Ochrony Wybrzeża

  Zagospodarowanie terenu wzdłuż umocnienia brzegu w rejonie Westerplatte km 67,569 – 68,150

  Dnia 20 kwietnia 2015 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu wzdłuż umocnienia brzegu w rejonie Westerplatte km 67,569 – 68,150. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 88764-2015.
  W dniu 8 maja 2015 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert. Zostało złożonych 7 ofert.
  W  wyniku  przeprowadzonego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia publicznego  w  dniu
  1 czerwca 2015 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. W dniu 11 czerwca 2015 r. dokonano ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty.
  Dnia 29 czerwca 2015 r. została podpisana umowa z Wykonawcą, SAFEROAD KABEX Sp. z o.o. na
  zagospodarowanie terenu wzdłuż umocnienia brzegu w rejonie Westerplatte km 67,569 – 68,150.

  4. Przebieg realizacji robót budowlanych

  OSTROWO


  Rzeczowe rozpoczęcie robót budowlanych nastąpiło w miesiącu czerwcu 2010 r.
  czerwiec 2010 r.
  FE_ZBMB_OKSYWIE_czerwiec2010_1
  FE_ZBMB_OKSYWIE_czerwiec2010_2
  FE_ZBMB_OKSYWIE_czerwiec2010_3 FE_ZBMB_OKSYWIE_czerwiec2010_4

  lipiec 2010 r.
  FE_ZBMB_OKSYWIE_lipiec2010_1 FE_ZBMB_OKSYWIE_lipiec2010_2 FE_ZBMB_OKSYWIE_lipiec2010_3 FE_ZBMB_OKSYWIE_lipiec2010_4 FE_ZBMB_OKSYWIE_lipiec2010_5 FE_ZBMB_OKSYWIE_lipiec2010_6
  sierpień 2010 r.
  FE_ZBMB_OKSYWIE_sierpien2010_1 FE_ZBMB_OKSYWIE_sierpien2010_2 FE_ZBMB_OKSYWIE_sierpien2010_3 FE_ZBMB_OKSYWIE_sierpien2010_4 FE_ZBMB_OKSYWIE_sierpien2010_5 FE_ZBMB_OKSYWIE_sierpien2010_6 FE_ZBMB_OKSYWIE_sierpien2010_7 FE_ZBMB_OKSYWIE_sierpien2010_8 FE_ZBMB_OKSYWIE_sierpien2010_9 FE_ZBMB_OKSYWIE_sierpien2010_10 FE_ZBMB_OKSYWIE_sierpien2010_11 FE_ZBMB_OKSYWIE_sierpien2010_12
  wrzesień 2010 r.
  FE_ZBMB_OKSYWIE_wrzesien2010_1 FE_ZBMB_OKSYWIE_wrzesien2010_2 FE_ZBMB_OKSYWIE_wrzesien2010_3 FE_ZBMB_OKSYWIE_wrzesien2010_4 FE_ZBMB_OKSYWIE_wrzesien2010_5 FE_ZBMB_OKSYWIE_wrzesien2010_6
  październik 2010 r.
  FE_ZBMB_OKSYWIE_pazdziernik2010_4 FE_ZBMB_OKSYWIE_pazdziernik2010_3 FE_ZBMB_OKSYWIE_pazdziernik2010_2
  listopad 2010 r.
  FE_ZBMB_OKSYWIE_listopad_2010_1 FE_ZBMB_OKSYWIE_listopad_2010_2 FE_ZBMB_OKSYWIE_listopad_2010_3
  grudzień 2010 r.
  FE_ZBMB_OKSYWIE_grudzien_2010_1 FE_ZBMB_OKSYWIE_grudzien_2010_2 FE_ZBMB_OKSYWIE_grudzien_2010_3styczeń 2011 r.
  FE_ZBMB_OKSYWIE_styczen_2011_1 FE_ZBMB_OKSYWIE_styczen_2011_2 FE_ZBMB_OKSYWIE_styczen_2011_3
  luty 2011 r.
  FE_ZBMB_OKSYWIE_luty_2011_1 FE_ZBMB_OKSYWIE_luty_2011_2 FE_ZBMB_OKSYWIE_luty_2011_3
  marzec 2011 r.
  FE_ZBMB_OKSYWIE_marzec_2011_1 FE_ZBMB_OKSYWIE_marzec_2011_2 FE_ZBMB_OKSYWIE_marzec_2011_3 FE_ZBMB_OKSYWIE_marzec_2011_4 FE_ZBMB_OKSYWIE_marzec_2011_5
  kwiecień 2011 r. 
  FE_ZBMB_OKSYWIE_kwiecien_2011_1 FE_ZBMB_OKSYWIE_kwiecien_2011_2 FE_ZBMB_OKSYWIE_kwiecien_2011_3 FE_ZBMB_OKSYWIE_kwiecien_2011_4 FE_ZBMB_OKSYWIE_kwiecien_2011_5
  maj 2011 r.
  FE_ZBMB_OKSYWIE_maj_2011_1 FE_ZBMB_OKSYWIE_maj_2011_2 FE_ZBMB_OKSYWIE_maj_2011_3 FE_ZBMB_OKSYWIE_maj_2011_4 FE_ZBMB_OKSYWIE_maj_2011_5
  czerwiec 2011 r. – zakończono realizację robót budowlanych
  FE_ZBMB_OKSYWIE_czerwiec_2011_1 FE_ZBMB_OKSYWIE_czerwiec_2011_2 FE_ZBMB_OKSYWIE_czerwiec_2011_3 FE_ZBMB_OKSYWIE_czerwiec_2011_4 FE_ZBMB_OKSYWIE_czerwiec_2011_5 FE_ZBMB_OKSYWIE_czerwiec_2011_6 FE_ZBMB_OKSYWIE_czerwiec_2011_7 FE_ZBMB_OKSYWIE_czerwiec_2011_8 FE_ZBMB_OKSYWIE_czerwiec_2011_9 FE_ZBMB_OKSYWIE_czerwiec_2011_10
  wrzesień – październik 2011 r.
  FE_ZBMB_OKSYWIE_wrzepaz_2011_1 FE_ZBMB_OKSYWIE_wrzepaz_2011_2 FE_ZBMB_OKSYWIE_wrzepaz_2011_3 FE_ZBMB_OKSYWIE_wrzepaz_2011_4 FE_ZBMB_OKSYWIE_wrzepaz_2011_5 FE_ZBMB_OKSYWIE_wrzepaz_2011_6 FE_ZBMB_OKSYWIE_wrzepaz_2011_7 FE_ZBMB_OKSYWIE_wrzepaz_2011_8

  WESTERPLATTE


  styczeń 2011 r. (przed rzeczywistym rozpoczęciem robót budowlanych)
  FE_ZBMB_WEST_styczen_2011_1 FE_ZBMB_WEST_styczen_2011_2 FE_ZBMB_WEST_styczen_2011_3
  luty 2011 r.
  FE_ZBMB_WEST_luty_2011_1 FE_ZBMB_WEST_luty_2011_2 FE_ZBMB_WEST_luty_2011_3
  marzec 2011 r.
  FE_ZBMB_WEST_marzec_2011_1 FE_ZBMB_WEST_marzec_2011_2 FE_ZBMB_WEST_marzec_2011_3 FE_ZBMB_WEST_marzec_2011_4 FE_ZBMB_WEST_marzec_2011_5 FE_ZBMB_WEST_marzec_2011_6
  kwiecień 2011 r.
  FE_ZBMB_WEST_kwiecien_2011_1 FE_ZBMB_WEST_kwiecien_2011_2 FE_ZBMB_WEST_kwiecien_2011_3
  maj 2011 r.
  FE_ZBMB_WEST_maj_2011_1 FE_ZBMB_WEST_maj_2011_2 FE_ZBMB_WEST_maj_2011_3
  czerwiec 2011 r.
  FE_ZBMB_WEST_czerwiec_2011_1 FE_ZBMB_WEST_czerwiec_2011_2 FE_ZBMB_WEST_czerwiec_2011_3 FE_ZBMB_WEST_czerwiec_2011_4
  lipiec 2011 r.
  FE_ZBMB_WEST_lipiec_2011_1 FE_ZBMB_WEST_lipiec_2011_2 FE_ZBMB_WEST_lipiec_2011_3 FE_ZBMB_WEST_lipiec_2011_4
  sierpień 2011 r.
  FE_ZBMB_WEST_sierpien_2011_1 FE_ZBMB_WEST_sierpien_2011_2 FE_ZBMB_WEST_sierpien_2011_3 FE_ZBMB_WEST_sierpien_2011_4 FE_ZBMB_WEST_sierpien_2011_5 FE_ZBMB_WEST_sierpien_2011_6
  wrzesień 2011 r.
  FE_ZBMB_WEST_wrzesien_2011_1 FE_ZBMB_WEST_wrzesien_2011_2 FE_ZBMB_WEST_wrzesien_2011_3 FE_ZBMB_WEST_wrzesien_2011_4 FE_ZBMB_WEST_wrzesien_2011_5 FE_ZBMB_WEST_wrzesien_2011_6
  październik 2011 r.

  FE_ZBMB_WEST_pazdziernik_2011_1 FE_ZBMB_WEST_pazdziernik_2011_2 FE_ZBMB_WEST_pazdziernik_2011_3 FE_ZBMB_WEST_pazdziernik_2011_4 FE_ZBMB_WEST_pazdziernik_2011_5 FE_ZBMB_WEST_pazdziernik_2011_6 FE_ZBMB_WEST_pazdziernik_2011_7
  listopad 2011 r.
  FE_POIiS_ZBMB_WEST_listopad_2011_2 FE_POIiS_ZBMB_WEST_listopad_2011_3 FE_POIiS_ZBMB_WEST_listopad_2011_4 FE_POIiS_ZBMB_WEST_listopad_2011_5 FE_POIiS_ZBMB_WEST_listopad_2011_6 FE_POIiS_ZBMB_WEST_listopad_2011_7 FE_POIiS_ZBMB_WEST_listopad_2011_8 FE_ZBMB_WEST_listopad_2011_1
  grudzień 2011 r.
  FE_POIiS_ZBMB_WEST_grudzien_2011_1 FE_POIiS_ZBMB_WEST_grudzien_2011_2 FE_POIiS_ZBMB_WEST_grudzien_2011_3 FE_POIiS_ZBMB_WEST_grudzien_2011_4
  styczeń 2012 r.
  FE_POIiS_ZBMB_WEST_styczen_2012_1 FE_POIiS_ZBMB_WEST_styczen_2012_2 FE_POIiS_ZBMB_WEST_styczen_2012_3 FE_POIiS_ZBMB_WEST_styczen_2012_4 FE_POIiS_ZBMB_WEST_styczen_2012_5 FE_POIiS_ZBMB_WEST_styczen_2012_6 FE_POIiS_ZBMB_WEST_styczen_2012_7 FE_POIiS_ZBMB_WEST_styczen_2012_8
  luty 2012 r.
  FE_POIiS_ZBMB_WEST_luty_2012_1 FE_POIiS_ZBMB_WEST_luty_2012_2 FE_POIiS_ZBMB_WEST_luty_2012_3 FE_POIiS_ZBMB_WEST_luty_2012_4 FE_POIiS_ZBMB_WEST_luty_2012_5 FE_POIiS_ZBMB_WEST_luty_2012_6 FE_POIiS_ZBMB_WEST_luty_2012_7 FE_POIiS_ZBMB_WEST_luty_2012_8
  marzec 2012 r.
  FE_POIiS_ZBMB_WEST_marzec_2012_1 FE_POIiS_ZBMB_WEST_marzec_2012_2 FE_POIiS_ZBMB_WEST_marzec_2012_3 FE_POIiS_ZBMB_WEST_marzec_2012_4 FE_POIiS_ZBMB_WEST_marzec_2012_5 FE_POIiS_ZBMB_WEST_marzec_2012_6 FE_POIiS_ZBMB_WEST_marzec_2012_7 FE_POIiS_ZBMB_WEST_marzec_2012_8
  kwiecień 2012 r.
  FE_POIiS_ZBMB_WEST_kwiecien_2012_1 FE_POIiS_ZBMB_WEST_kwiecien_2012_2 FE_POIiS_ZBMB_WEST_kwiecien_2012_3 FE_POIiS_ZBMB_WEST_kwiecien_2012_4 FE_POIiS_ZBMB_WEST_kwiecien_2012_5 FE_POIiS_ZBMB_WEST_kwiecien_2012_6
  maj 2012 r.
  FE_POIiS_ZBMB_WEST_maj_2012_1 FE_POIiS_ZBMB_WEST_maj_2012_2 FE_POIiS_ZBMB_WEST_maj_2012_3 FE_POIiS_ZBMB_WEST_maj_2012_4 FE_POIiS_ZBMB_WEST_maj_2012_5 FE_POIiS_ZBMB_WEST_maj_2012_6 FE_POIiS_ZBMB_WEST_maj_2012_7 FE_POIiS_ZBMB_WEST_maj_2012_8
  czerwiec 2012 r.
  FE_POIiS_ZBMB_WEST_czerwiec2012_1 FE_POIiS_ZBMB_WEST_czerwiec2012_2 FE_POIiS_ZBMB_WEST_czerwiec2012_3 FE_POIiS_ZBMB_WEST_czerwiec2012_4 FE_POIiS_ZBMB_WEST_czerwiec2012_5 FE_POIiS_ZBMB_WEST_czerwiec2012_6 FE_POIiS_ZBMB_WEST_czerwiec2012_7 FE_POIiS_ZBMB_WEST_czerwiec2012_8
  lipiec 2012 r.
  FE_POIiS_ZBMB_WEST_lipiec2012_1 FE_POIiS_ZBMB_WEST_lipiec2012_2 FE_POIiS_ZBMB_WEST_lipiec2012_3 FE_POIiS_ZBMB_WEST_lipiec2012_4 FE_POIiS_ZBMB_WEST_lipiec2012_5 FE_POIiS_ZBMB_WEST_lipiec2012_6 FE_POIiS_ZBMB_WEST_lipiec2012_7 FE_POIiS_ZBMB_WEST_lipiec2012_8 FE_POIiS_ZBMB_WEST_lipiec2012_9 FE_POIiS_ZBMB_WEST_lipiec2012_10 FE_POIiS_ZBMB_WEST_lipiec2012_11 FE_POIiS_ZBMB_WEST_lipiec2012_12 FE_POIiS_ZBMB_WEST_lipiec2012_13 FE_POIiS_ZBMB_WEST_lipiec2012_14 FE_POIiS_ZBMB_WEST_lipiec2012_15 FE_POIiS_ZBMB_WEST_lipiec2012_16
  sierpień 2012 r.
  FE_POIiS_ZBMB_WEST_sierpien2012_1 FE_POIiS_ZBMB_WEST_sierpien2012_2 FE_POIiS_ZBMB_WEST_sierpien2012_3 FE_POIiS_ZBMB_WEST_sierpien2012_4 FE_POIiS_ZBMB_WEST_sierpien2012_5 FE_POIiS_ZBMB_WEST_sierpien2012_6 FE_POIiS_ZBMB_WEST_sierpien2012_7 FE_POIiS_ZBMB_WEST_sierpien2012_8 FE_POIiS_ZBMB_WEST_sierpien2012_9 FE_POIiS_ZBMB_WEST_sierpien2012_10 FE_POIiS_ZBMB_WEST_sierpien2012_11 FE_POIiS_ZBMB_WEST_sierpien2012_12 FE_POIiS_ZBMB_WEST_sierpien2012_13 FE_POIiS_ZBMB_WEST_sierpien2012_14 FE_POIiS_ZBMB_WEST_sierpien2012_15 FE_POIiS_ZBMB_WEST_sierpien2012_16
  wrzesień 2012 r.
  FE_POIiS_ZBMB_WEST_wrzesien2012_1 FE_POIiS_ZBMB_WEST_wrzesien2012_2 FE_POIiS_ZBMB_WEST_wrzesien2012_3 FE_POIiS_ZBMB_WEST_wrzesien2012_4 FE_POIiS_ZBMB_WEST_wrzesien2012_5 FE_POIiS_ZBMB_WEST_wrzesien2012_6 FE_POIiS_ZBMB_WEST_wrzesien2012_7 FE_POIiS_ZBMB_WEST_wrzesien2012_8
  październik 2012 r.
  FE_POIiS_ZBMB_WEST_pazdziernik2012_1 FE_POIiS_ZBMB_WEST_pazdziernik2012_2 FE_POIiS_ZBMB_WEST_pazdziernik2012_3 FE_POIiS_ZBMB_WEST_pazdziernik2012_4 FE_POIiS_ZBMB_WEST_pazdziernik2012_5 FE_POIiS_ZBMB_WEST_pazdziernik2012_6 FE_POIiS_ZBMB_WEST_pazdziernik2012_7 FE_POIiS_ZBMB_WEST_pazdziernik2012_8 FE_POIiS_ZBMB_WEST_pazdziernik2012_9 FE_POIiS_ZBMB_WEST_pazdziernik2012_10 FE_POIiS_ZBMB_WEST_pazdziernik2012_11 FE_POIiS_ZBMB_WEST_pazdziernik2012_12
  listopad 2012 r. – zakończono realizację robót budowlanych
  FE_POIiS_ZBMB_WEST_listopad2012_1
  FE_POIiS_ZBMB_WEST_listopad2012_2FE_POIiS_ZBMB_WEST_listopad2012_3  FE_POIiS_ZBMB_WEST_listopad2012_4FE_POIiS_ZBMB_WEST_listopad2012_5  FE_POIiS_ZBMB_WEST_listopad2012_6FE_POIiS_ZBMB_WEST_listopad2012_7FE_POIiS_ZBMB_WEST_listopad2012_8 
  grudzień 2012 r. – styczeń 2013 r.
  FE_POIiS_ZBMB_WEST_grudzien2012_1 FE_POIiS_ZBMB_WEST_grudzien2012_2 FE_POIiS_ZBMB_WEST_grudzien2012_3 FE_POIiS_ZBMB_WEST_grudzien2012_4 FE_POIiS_ZBMB_WEST_grudzien2012_5 FE_POIiS_ZBMB_WEST_grudzien2012_6 FE_POIiS_ZBMB_WEST_grudzien2012_7 FE_POIiS_ZBMB_WEST_grudzien2012_8 FE_POIiS_ZBMB_WEST_grudzien2012_9 FE_POIiS_ZBMB_WEST_grudzien2012_10 FE_POIiS_ZBMB_WEST_grudzien2012_11 FE_POIiS_ZBMB_WEST_grudzien2012_12
  czerwiec 2013 r.
  FE_POIiS_ZBMB_WEST_styczen2013_1
  FE_POIiS_ZBMB_WEST_styczen2013_4FE_POIiS_ZBMB_WEST_styczen2013_3 FE_POIiS_ZBMB_WEST_styczen2013_2

  CYPEL HELSKI


  Rzeczowe rozpoczęcie robót budowlanych nastąpiło w miesiącu maju 2012 r.
  maj 2012 r.
  FE_POIiS_ZBMB_HEL_maj2012_1
  FE_POIiS_ZBMB_HEL_maj2012_2 (1) FE_POIiS_ZBMB_HEL_maj2012_2 (2) FE_POIiS_ZBMB_HEL_maj2012_2 (3) FE_POIiS_ZBMB_HEL_maj2012_2 (4) FE_POIiS_ZBMB_HEL_maj2012_2 (5)FE_POIiS_ZBMB_HEL_maj2012_2 (6)
  czerwiec 2012 r.
  FE_POIiS_ZBMB_HEL_czerwiec2012_1 FE_POIiS_ZBMB_HEL_czerwiec2012_2 FE_POIiS_ZBMB_HEL_czerwiec2012_3 FE_POIiS_ZBMB_HEL_czerwiec2012_4
  lipiec 2012 r.
  FE_POIiS_ZBMB_HEL_lipiec2012_1 FE_POIiS_ZBMB_HEL_lipiec2012_2 FE_POIiS_ZBMB_HEL_lipiec2012_3 FE_POIiS_ZBMB_HEL_lipiec2012_4
  sierpień 2012 r.
  FE_POIiS_ZBMB_HEL_sierpien2012_1 FE_POIiS_ZBMB_HEL_sierpien2012_2 FE_POIiS_ZBMB_HEL_sierpien2012_3 FE_POIiS_ZBMB_HEL_sierpien2012_4 FE_POIiS_ZBMB_HEL_sierpien2012_5 FE_POIiS_ZBMB_HEL_sierpien2012_6 FE_POIiS_ZBMB_HEL_sierpien2012_7 FE_POIiS_ZBMB_HEL_sierpien2012_8
  wrzesień 2012 r.
  FE_POIiS_ZBMB_HEL_wrzesien2012_1 FE_POIiS_ZBMB_HEL_wrzesien2012_2 FE_POIiS_ZBMB_HEL_wrzesien2012_3 FE_POIiS_ZBMB_HEL_wrzesien2012_4 FE_POIiS_ZBMB_HEL_wrzesien2012_5 FE_POIiS_ZBMB_HEL_wrzesien2012_6 FE_POIiS_ZBMB_HEL_wrzesien2012_7 FE_POIiS_ZBMB_HEL_wrzesien2012_8
  październik 2012 r.
  FE_POIiS_ZBMB_HEL_pazdziernik2012_1 FE_POIiS_ZBMB_HEL_pazdziernik2012_2 FE_POIiS_ZBMB_HEL_pazdziernik2012_3 FE_POIiS_ZBMB_HEL_pazdziernik2012_4 FE_POIiS_ZBMB_HEL_pazdziernik2012_5 FE_POIiS_ZBMB_HEL_pazdziernik2012_6 FE_POIiS_ZBMB_HEL_pazdziernik2012_7 FE_POIiS_ZBMB_HEL_pazdziernik2012_8 FE_POIiS_ZBMB_HEL_pazdziernik2012_9 FE_POIiS_ZBMB_HEL_pazdziernik2012_10 FE_POIiS_ZBMB_HEL_pazdziernik2012_11 FE_POIiS_ZBMB_HEL_pazdziernik2012_12
  listopad 2012 r.
  FE_POIiS_ZBMB_HEL_listopad2012_1 FE_POIiS_ZBMB_HEL_listopad2012_2 FE_POIiS_ZBMB_HEL_listopad2012_3 FE_POIiS_ZBMB_HEL_listopad2012_4 FE_POIiS_ZBMB_HEL_listopad2012_5 FE_POIiS_ZBMB_HEL_listopad2012_6 FE_POIiS_ZBMB_HEL_listopad2012_7 FE_POIiS_ZBMB_HEL_listopad2012_8 FE_POIiS_ZBMB_HEL_listopad2012_9 FE_POIiS_ZBMB_HEL_listopad2012_10 FE_POIiS_ZBMB_HEL_listopad2012_11 FE_POIiS_ZBMB_HEL_listopad2012_12
  grudzień 2012 r.
  FE_POIiS_ZBMB_HEL_grudzien2012_1 FE_POIiS_ZBMB_HEL_grudzien2012_2 FE_POIiS_ZBMB_HEL_grudzien2012_3 FE_POIiS_ZBMB_HEL_grudzien2012_4 FE_POIiS_ZBMB_HEL_grudzien2012_5 FE_POIiS_ZBMB_HEL_grudzien2012_6 FE_POIiS_ZBMB_HEL_grudzien2012_7 FE_POIiS_ZBMB_HEL_grudzien2012_8 FE_POIiS_ZBMB_HEL_grudzien2012_9 FE_POIiS_ZBMB_HEL_grudzien2012_10
  styczeń 2013 r.
  FE_POIiS_ZBMB_HEL_styczen2013_1 FE_POIiS_ZBMB_HEL_styczen2013_2 FE_POIiS_ZBMB_HEL_styczen2013_3 FE_POIiS_ZBMB_HEL_styczen2013_4 FE_POIiS_ZBMB_HEL_styczen2013_5 FE_POIiS_ZBMB_HEL_styczen2013_6 FE_POIiS_ZBMB_HEL_styczen2013_7 FE_POIiS_ZBMB_HEL_styczen2013_8 FE_POIiS_ZBMB_HEL_styczen2013_9 FE_POIiS_ZBMB_HEL_styczen2013_10 FE_POIiS_ZBMB_HEL_styczen2013_11 FE_POIiS_ZBMB_HEL_styczen2013_12 FE_POIiS_ZBMB_HEL_styczen2013_13 FE_POIiS_ZBMB_HEL_styczen2013_14 FE_POIiS_ZBMB_HEL_styczen2013_15 FE_POIiS_ZBMB_HEL_styczen2013_16
  luty 2013 r.
  FE_POIiS_ZBMB_HEL_luty2013_1 FE_POIiS_ZBMB_HEL_luty2013_2 FE_POIiS_ZBMB_HEL_luty2013_3 FE_POIiS_ZBMB_HEL_luty2013_4 FE_POIiS_ZBMB_HEL_luty2013_5 FE_POIiS_ZBMB_HEL_luty2013_6 FE_POIiS_ZBMB_HEL_luty2013_7 FE_POIiS_ZBMB_HEL_luty2013_8 FE_POIiS_ZBMB_HEL_luty2013_9 FE_POIiS_ZBMB_HEL_luty2013_10 FE_POIiS_ZBMB_HEL_luty2013_11 FE_POIiS_ZBMB_HEL_luty2013_12 FE_POIiS_ZBMB_HEL_luty2013_13 FE_POIiS_ZBMB_HEL_luty2013_14 FE_POIiS_ZBMB_HEL_luty2013_15 FE_POIiS_ZBMB_HEL_luty2013_16
  marzec 2013 r.
  FE_POIiS_ZBMB_HEL_marzec_2013_1 FE_POIiS_ZBMB_HEL_marzec_2013_2 FE_POIiS_ZBMB_HEL_marzec_2013_3 FE_POIiS_ZBMB_HEL_marzec_2013_4 FE_POIiS_ZBMB_HEL_marzec_2013_5 FE_POIiS_ZBMB_HEL_marzec_2013_6 FE_POIiS_ZBMB_HEL_marzec_2013_7 FE_POIiS_ZBMB_HEL_marzec_2013_8 FE_POIiS_ZBMB_HEL_marzec_2013_9 FE_POIiS_ZBMB_HEL_marzec_2013_10 FE_POIiS_ZBMB_HEL_marzec_2013_11 FE_POIiS_ZBMB_HEL_marzec_2013_12 FE_POIiS_ZBMB_HEL_marzec_2013_13 FE_POIiS_ZBMB_HEL_marzec_2013_14 FE_POIiS_ZBMB_HEL_marzec_2013_15 FE_POIiS_ZBMB_HEL_marzec_2013_16
  kwiecień 2013 r.
  FE_POIiS_ZBMB_HEL_kwiecien_2013_1 (1) FE_POIiS_ZBMB_HEL_kwiecien_2013_1 (2) FE_POIiS_ZBMB_HEL_kwiecien_2013_1 (3) FE_POIiS_ZBMB_HEL_kwiecien_2013_1 (4) FE_POIiS_ZBMB_HEL_kwiecien_2013_1 (5) FE_POIiS_ZBMB_HEL_kwiecien_2013_1 (6) FE_POIiS_ZBMB_HEL_kwiecien_2013_1 (7) FE_POIiS_ZBMB_HEL_kwiecien_2013_1 (8) FE_POIiS_ZBMB_HEL_kwiecien_2013_1 (9) FE_POIiS_ZBMB_HEL_kwiecien_2013_1 (10) FE_POIiS_ZBMB_HEL_kwiecien_2013_1 (11) FE_POIiS_ZBMB_HEL_kwiecien_2013_1 (12) FE_POIiS_ZBMB_HEL_kwiecien_2013_1 (13) FE_POIiS_ZBMB_HEL_kwiecien_2013_1 (14) FE_POIiS_ZBMB_HEL_kwiecien_2013_1 (15) FE_POIiS_ZBMB_HEL_kwiecien_2013_1 (16)
  maj 2013 r.- zakończono realizację robót budowlanych
  FE_POIiS_ZBMB_HEL_maj_2013_1 FE_POIiS_ZBMB_HEL_maj_2013_2 FE_POIiS_ZBMB_HEL_maj_2013_3 FE_POIiS_ZBMB_HEL_maj_2013_4 FE_POIiS_ZBMB_HEL_maj_2013_5 FE_POIiS_ZBMB_HEL_maj_2013_6 FE_POIiS_ZBMB_HEL_maj_2013_7 FE_POIiS_ZBMB_HEL_maj_2013_8 FE_POIiS_ZBMB_HEL_maj_2013_9 FE_POIiS_ZBMB_HEL_maj_2013_10 FE_POIiS_ZBMB_HEL_maj_2013_11 FE_POIiS_ZBMB_HEL_maj_2013_12 FE_POIiS_ZBMB_HEL_maj_2013_13 FE_POIiS_ZBMB_HEL_maj_2013_14 FE_POIiS_ZBMB_HEL_maj_2013_15 FE_POIiS_ZBMB_HEL_maj_2013_16
  czerwiec – lipiec 2013 r.
  FE_POIiS_ZBMB_HEL_czer-lip_2013_1 FE_POIiS_ZBMB_HEL_czer-lip_2013_2 FE_POIiS_ZBMB_HEL_czer-lip_2013_3 FE_POIiS_ZBMB_HEL_czer-lip_2013_4 FE_POIiS_ZBMB_HEL_czer-lip_2013_5 FE_POIiS_ZBMB_HEL_czer-lip_2013_6 FE_POIiS_ZBMB_HEL_czer-lip_2013_7 FE_POIiS_ZBMB_HEL_czer-lip_2013_8 FE_POIiS_ZBMB_HEL_czer-lip_2013_9 FE_POIiS_ZBMB_HEL_czer-lip_2013_10 FE_POIiS_ZBMB_HEL_czer-lip_2013_11 FE_POIiS_ZBMB_HEL_czer-lip_2013_12

   

   ROZEWIE


  Rzeczowe rozpoczęcie robót budowlanych nastąpiło w miesiącu październiku 2012 r.
  październik 2012 r.
  FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_pazdziernik_2012_1
  FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_pazdziernik_2012_2 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_pazdziernik_2012_3 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_pazdziernik_2012_4 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_pazdziernik_2012_5 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_pazdziernik_2012_6 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_pazdziernik_2012_7 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_pazdziernik_2012_8
  listopad 2012 r.
  FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_listopad_2012_1
  FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_listopad_2012_2 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_listopad_2012_3 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_listopad_2012_4
  grudzień 2012 r.
  FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_grudzien_2012_1 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_grudzien_2012_2 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_grudzien_2012_3 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_grudzien_2012_4 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_grudzien_2012_5 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_grudzien_2012_6 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_grudzien_2012_7 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_grudzien_2012_8
  styczeń 2013 r.
  FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_styczen_2013_1 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_styczen_2013_2 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_styczen_2013_3 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_styczen_2013_4 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_styczen_2013_5 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_styczen_2013_6 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_styczen_2013_7 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_styczen_2013_8
  luty 2013 r.
  FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_luty_2013_1 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_luty_2013_2 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_luty_2013_3 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_luty_2013_4 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_luty_2013_5 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_luty_2013_6 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_luty_2013_7 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_luty_2013_8
  marzec 2013 r.
  FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_marzec_2013_1 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_marzec_2013_2 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_marzec_2013_3 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_marzec_2013_4 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_marzec_2013_5 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_marzec_2013_6 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_marzec_2013_7 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_marzec_2013_8
  kwiecień 2013 r.
  FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_kwiecien_2013_1 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_kwiecien_2013_2 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_kwiecien_2013_3 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_kwiecien_2013_4 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_kwiecien_2013_5 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_kwiecien_2013_6 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_kwiecien_2013_7 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_kwiecien_2013_8 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_kwiecien_2013_9 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_kwiecien_2013_10 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_kwiecien_2013_11 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_kwiecien_2013_12 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_kwiecien_2013_13 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_kwiecien_2013_14 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_kwiecien_2013_15 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_kwiecien_2013_16
  maj 2013 r.
  FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_maj_2013_1 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_maj_2013_2 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_maj_2013_3 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_maj_2013_4 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_maj_2013_5 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_maj_2013_6 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_maj_2013_7 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_maj_2013_8 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_maj_2013_9 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_maj_2013_10 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_maj_2013_11 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_maj_2013_12 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_maj_2013_13 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_maj_2013_14 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_maj_2013_15 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_maj_2013_16
  czerwiec 2013 r.
  FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_czerwiec_2013_1 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_czerwiec_2013_2 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_czerwiec_2013_3 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_czerwiec_2013_4 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_czerwiec_2013_5 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_czerwiec_2013_6 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_czerwiec_2013_7 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_czerwiec_2013_8 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_czerwiec_2013_9 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_czerwiec_2013_10 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_czerwiec_2013_11 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_czerwiec_2013_12 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_czerwiec_2013_13 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_czerwiec_2013_14 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_czerwiec_2013_15 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_czerwiec_2013_16
  lipiec 2013 r.
  FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_lipiec_2013_1 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_lipiec_2013_2 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_lipiec_2013_3 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_lipiec_2013_4 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_lipiec_2013_5 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_lipiec_2013_6 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_lipiec_2013_7 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_lipiec_2013_8 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_lipiec_2013_9 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_lipiec_2013_10 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_lipiec_2013_11 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_lipiec_2013_12 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_lipiec_2013_13 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_lipiec_2013_14 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_lipiec_2013_15 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_lipiec_2013_16
  sierpień 2013 r.
  FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_sierpien_2013_16 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_sierpien_2013_15 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_sierpien_2013_14 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_sierpien_2013_13 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_sierpien_2013_12 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_sierpien_2013_11 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_sierpien_2013_10 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_sierpien_2013_9 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_sierpien_2013_7 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_sierpien_2013_6 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_sierpien_2013_5 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_sierpien_2013_4 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_sierpien_2013_3 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_sierpien_2013_2 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_sierpien_2013_1
  wrzesień 2013 r.
  FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_wrzesien_2013_1 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_wrzesien_2013_3 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_wrzesien_2013_4 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_wrzesien_2013_5 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_wrzesien_2013_6 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_wrzesien_2013_7 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_wrzesien_2013_8 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_wrzesien_2013_9 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_wrzesien_2013_10 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_wrzesien_2013_11 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_wrzesien_2013_12 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_wrzesien_2013_13 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_wrzesien_2013_14 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_wrzesien_2013_15 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_wrzesien_2013_16
  październik 2013 r.
  FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_pazdziernik_2013_1 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_pazdziernik_2013_2 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_pazdziernik_2013_3 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_pazdziernik_2013_4 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_pazdziernik_2013_5 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_pazdziernik_2013_6 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_pazdziernik_2013_7FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_pazdziernik_2013_8FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_pazdziernik_2013_9   FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_pazdziernik_2013_10FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_pazdziernik_2013_11 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_pazdziernik_2013_12
  listopad 2013 r.– zakończono realizację robót budowlanych
  FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_listopad_2013_1 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_listopad_2013_2 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_listopad_2013_3 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_listopad_2013_4 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_listopad_2013_5 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_listopad_2013_6 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_listopad_2013_7 FE_POIiS_ZBMB_ROZEWIE_listopad_2013_8

  OKSYWIE

  kwiecień 2014 r. (przed rozpoczęciem robót budowlanych)
  Oksywie kwiecień 2014 Oksywie kwiecień 2014 Oksywie kwiecień 2014 Oksywie kwiecień 2014 Oksywie kwiecień 2014 Oksywie kwiecień 2014 Oksywie kwiecień 2014 Oksywie kwiecień 2014
  maj 2014 r.
  Oksywie maj 2014 Oksywie maj 2014 Oksywie maj 2014
  czerwiec 2014 r.
  Oksywie czerwiec 2014 Oksywie czerwiec 2014 Oksywie czerwiec 2014
  Rzeczowe rozpoczęcie robót budowlanych nastąpiło w miesiącu lipcu 2014  r.
  lipiec 2014 r.
  Oksywie lipiec 2014 Oksywie lipiec 2014 Oksywie lipiec 2014 Oksywie lipiec 2014 Oksywie lipiec 2014 Oksywie lipiec 2014 Oksywie lipiec 2014 Oksywie lipiec 2014 Oksywie lipiec 2014 Oksywie lipiec 2014 Oksywie lipiec 2014 Oksywie lipiec 2014 Oksywie lipiec 2014
  sierpień 2014 r.
  Oksywie sierpień 2014 Oksywie sierpień 2014 Oksywie sierpień 2014 Oksywie sierpień 2014 Oksywie sierpień 2014 Oksywie sierpień 2014 Oksywie sierpień 2014 Oksywie sierpień 2014 Oksywie sierpień 2014 Oksywie sierpień 2014 Oksywie sierpień 2014 Oksywie sierpień 2014 Oksywie sierpień 2014 Oksywie sierpień 2014 Oksywie sierpień 2014 Oksywie sierpień 2014
  wrzesień 2014 r.
  Oksywie wrzesień 2014 Oksywie wrzesień 2014 Oksywie wrzesień 2014 Oksywie wrzesień 2014 Oksywie wrzesień 2014 Oksywie wrzesień 2014 Oksywie wrzesień 2014 Oksywie wrzesień 2014 Oksywie wrzesień 2014 Oksywie wrzesień 2014 Oksywie wrzesień 2014 Oksywie wrzesień 2014 Oksywie wrzesień 2014 Oksywie wrzesień 2014 Oksywie wrzesień 2014 Oksywie wrzesień 2014 Oksywie wrzesień 2014 Oksywie wrzesień 2014 Oksywie wrzesień 2014 Oksywie wrzesień 2014 Oksywie wrzesień 2014 Oksywie wrzesień 2014 Oksywie wrzesień 2014 Oksywie wrzesień 2014
  październik 2014 r.
  Oksywie październik 2014 Oksywie październik 2014 Oksywie październik 2014 Oksywie październik 2014 Oksywie październik 2014 Oksywie październik 2014 Oksywie październik 2014 Oksywie październik 2014 Oksywie październik 2014 Oksywie październik 2014 Oksywie październik 2014 Oksywie październik 2014 Oksywie październik 2014 Oksywie październik 2014 Oksywie październik 2014 Oksywie październik 2014 Oksywie październik 2014 Oksywie październik 2014 Oksywie październik 2014 Oksywie październik 2014 Oksywie październik 2014 Oksywie październik 2014 Oksywie październik 2014 Oksywie październik 2014 Oksywie październik 2014 Oksywie październik 2014 Oksywie październik 2014 Oksywie październik 2014 Oksywie październik 2014 Oksywie październik 2014 Oksywie październik 2014 Oksywie październik 2014 Oksywie październik 2014 Oksywie październik 2014 Oksywie październik 2014 Oksywie październik 2014 Oksywie październik 2014 Oksywie październik 2014 Oksywie październik 2014 Oksywie październik 2014
  listopad 2014 r.
  Oksywie listopad 2014 Oksywie listopad 2014 Oksywie listopad 2014 Oksywie listopad 2014 Oksywie listopad 2014 Oksywie listopad 2014 Oksywie listopad 2014 Oksywie listopad 2014 Oksywie listopad 2014 Oksywie listopad 2014 Oksywie listopad 2014 Oksywie listopad 2014 Oksywie listopad 2014 Oksywie listopad 2014 Oksywie listopad 2014 Oksywie listopad 2014 Oksywie listopad 2014 Oksywie listopad 2014 Oksywie listopad 2014 Oksywie listopad 2014 Oksywie listopad 2014 Oksywie listopad 2014 Oksywie listopad 2014 Oksywie listopad 2014
  grudzień 2014 r.
  Oksywie grudzień 2014 Oksywie grudzień 2014 Oksywie grudzień 2014 Oksywie grudzień 2014 Oksywie grudzień 2014 Oksywie grudzień 2014 Oksywie grudzień 2014 Oksywie grudzień 2014 Oksywie grudzień 2014 Oksywie grudzień 2014 Oksywie grudzień 2014 Oksywie grudzień 2014 Oksywie grudzień 2014 Oksywie grudzień 2014 Oksywie grudzień 2014 Oksywie grudzień 2014
  styczeń 2015 r.
  Oksywie styczeń 2015 Oksywie styczeń 2015 Oksywie styczeń 2015 Oksywie styczeń 2015 Oksywie styczeń 2015 Oksywie styczeń 2015 Oksywie styczeń 2015 Oksywie styczeń 2015 Oksywie styczeń 2015 Oksywie styczeń 2015 Oksywie styczeń 2015 Oksywie styczeń 2015 Oksywie styczeń 2015 Oksywie styczeń 2015 Oksywie styczeń 2015 Oksywie styczeń 2015 Oksywie styczeń 2015 Oksywie styczeń 2015 Oksywie styczeń 2015 Oksywie styczeń 2015
  luty 2015 r.
  Oksywie luty 2015 Oksywie luty 2015 Oksywie luty 2015 Oksywie luty 2015 Oksywie luty 2015 Oksywie luty 2015 Oksywie luty 2015 Oksywie luty 2015 Oksywie luty 2015 Oksywie luty 2015 Oksywie luty 2015 Oksywie luty 2015 Oksywie luty 2015 Oksywie luty 2015 Oksywie luty 2015 Oksywie luty 2015 Oksywie luty 2015 Oksywie luty 2015 Oksywie luty 2015 Oksywie luty 2015 Oksywie luty 2015 Oksywie luty 2015 Oksywie luty 2015 Oksywie luty 2015 Oksywie luty 2015 Oksywie luty 2015 Oksywie luty 2015 Oksywie luty 2015
  marzec 2015 r.
  Oksywie marzec 2015 Oksywie marzec 2015 Oksywie marzec 2015 Oksywie marzec 2015 Oksywie marzec 2015 Oksywie marzec 2015 Oksywie marzec 2015 Oksywie marzec 2015 Oksywie marzec 2015 Oksywie marzec 2015 Oksywie marzec 2015 Oksywie marzec 2015 Oksywie marzec 2015 Oksywie marzec 2015 Oksywie marzec 2015 Oksywie marzec 2015 Oksywie marzec 2015 Oksywie marzec 2015 Oksywie marzec 2015 Oksywie marzec 2015
  kwiecień 2015 r.
  Oksywie kwiecień 2015 Oksywie kwiecień 2015 Oksywie kwiecień 2015 Oksywie kwiecień 2015 Oksywie kwiecień 2015 Oksywie kwiecień 2015 Oksywie kwiecień 2015 Oksywie kwiecień 2015 Oksywie kwiecień 2015 Oksywie kwiecień 2015 Oksywie kwiecień 2015 Oksywie kwiecień 2015 Oksywie kwiecień 2015 Oksywie kwiecień 2015 Oksywie kwiecień 2015 Oksywie kwiecień 2015 Oksywie kwiecień 2015 Oksywie kwiecień 2015 Oksywie kwiecień 2015 Oksywie kwiecień 2015
  maj 2015 r.
   Oksywie maj 2015 Oksywie maj 2015 Oksywie maj 2015 Oksywie maj 2015 Oksywie maj 2015 Oksywie maj 2015 Oksywie maj 2015 Oksywie maj 2015 Oksywie maj 2015 Oksywie maj 2015 Oksywie maj 2015 Oksywie maj 2015 Oksywie maj 2015 Oksywie maj 2015 Oksywie maj 2015 Oksywie maj 2015 Oksywie maj 2015 Oksywie maj 2015 Oksywie maj 2015 Oksywie maj 2015 Oksywie maj 2015 Oksywie maj 2015 Oksywie maj 2015 Oksywie maj 2015 Oksywie maj 2015 Oksywie maj 2015 Oksywie maj 2015 Oksywie maj 2015 Oksywie maj 2015 Oksywie maj 2015 Oksywie maj 2015 Oksywie maj 2015
  czerwiec 2015 r.
  Oksywie czerwiec 2015 Oksywie czerwiec 2015 Oksywie czerwiec 2015 Oksywie czerwiec 2015 Oksywie czerwiec 2015 Oksywie czerwiec 2015 Oksywie czerwiec 2015 Oksywie czerwiec 2015 Oksywie czerwiec 2015 Oksywie czerwiec 2015 Oksywie czerwiec 2015 Oksywie czerwiec 2015 Oksywie czerwiec 2015 Oksywie czerwiec 2015 Oksywie czerwiec 2015 Oksywie czerwiec 2015 Oksywie czerwiec 2015 Oksywie czerwiec 2015 Oksywie czerwiec 2015 Oksywie czerwiec 2015
  lipiec 2015 r.
  Oksywie lipiec 2015 Oksywie lipiec 2015 Oksywie lipiec 2015 Oksywie lipiec 2015 Oksywie lipiec 2015 Oksywie lipiec 2015 Oksywie lipiec 2015 Oksywie lipiec 2015 Oksywie lipiec 2015 Oksywie lipiec 2015 Oksywie lipiec 2015 Oksywie lipiec 2015 Oksywie lipiec 2015 Oksywie lipiec 2015 Oksywie lipiec 2015 Oksywie lipiec 2015 Oksywie lipiec 2015 Oksywie lipiec 2015 Oksywie lipiec 2015 Oksywie lipiec 2015 Oksywie lipiec 2015 Oksywie lipiec 2015 Oksywie lipiec 2015 Oksywie lipiec 2015
  sierpień 2015 r.
  Oksywie sierpień 2015
  Oksywie sierpień 2015 Oksywie sierpień 2015 Oksywie sierpień 2015 Oksywie sierpień 2015 Oksywie sierpień 2015 Oksywie sierpień 2015 Oksywie sierpień 2015 Oksywie sierpień 2015 Oksywie sierpień 2015 Oksywie sierpień 2015 Oksywie sierpień 2015 Oksywie sierpień 2015 Oksywie sierpień 2015 Oksywie sierpień 2015 Oksywie sierpień 2015 Oksywie sierpień 2015 Oksywie sierpień 2015 Oksywie sierpień 2015 Oksywie sierpień 2015 Oksywie sierpień 2015 Oksywie sierpień 2015 Oksywie sierpień 2015 Oksywie sierpień 2015 Oksywie sierpień 2015 Oksywie sierpień 2015 Oksywie sierpień 2015 Oksywie sierpień 2015
  wrzesień
  2015 r.
  Oksywie wrzesień 2015 Oksywie wrzesień 2015 Oksywie wrzesień 2015 Oksywie wrzesień 2015 Oksywie wrzesień 2015 Oksywie wrzesień 2015 Oksywie wrzesień 2015 Oksywie wrzesień 2015 Oksywie wrzesień 2015 Oksywie wrzesień 2015 Oksywie wrzesień 2015 Oksywie wrzesień 2015 Oksywie wrzesień 2015 Oksywie wrzesień 2015 Oksywie wrzesień 2015 Oksywie wrzesień 2015 Oksywie wrzesień 2015 Oksywie wrzesień 2015 Oksywie wrzesień 2015 Oksywie wrzesień 2015 Oksywie wrzesień 2015 Oksywie wrzesień 2015 Oksywie wrzesień 2015 Oksywie wrzesień 2015 Oksywie wrzesień 2015 Oksywie wrzesień 2015 Oksywie wrzesień 2015 Oksywie wrzesień 2015
  październik 2015 r.

  Oksywie październik 2015 Oksywie październik 2015 Oksywie październik 2015 Oksywie październik 2015 Oksywie październik 2015 Oksywie październik 2015 Oksywie październik 2015 Oksywie październik 2015 Oksywie październik 2015 Oksywie październik 2015 Oksywie październik 2015 Oksywie październik 2015 Oksywie październik 2015 Oksywie październik 2015 Oksywie październik 2015 Oksywie październik 2015 Oksywie październik 2015 Oksywie październik 2015 Oksywie październik 2015 Oksywie październik 2015 Oksywie październik 2015 Oksywie październik 2015 Oksywie październik 2015 Oksywie październik 2015 Oksywie październik 2015 Oksywie październik 2015 Oksywie październik 2015 Oksywie październik 2015 Oksywie październik 2015 Oksywie październik 2015 Oksywie październik 2015 Oksywie październik 2015 Oksywie październik 2015 Oksywie październik 2015 Oksywie październik 2015 Oksywie październik 2015listopad 2015 r. – zakończono realizację robót budowlanych
  Oksywie listopad 2015 Oksywie listopad 2015 Oksywie listopad 2015 Oksywie listopad 2015 Oksywie listopad 2015 Oksywie listopad 2015 Oksywie listopad 2015 Oksywie listopad 2015 Oksywie listopad 2015 Oksywie listopad 2015 Oksywie listopad 2015 Oksywie listopad 2015 Oksywie listopad 2015 Oksywie listopad 2015 Oksywie listopad 2015 Oksywie listopad 2015 Oksywie listopad 2015 Oksywie listopad 2015 Oksywie listopad 2015 Oksywie listopad 2015 Oksywie listopad 2015 Oksywie listopad 2015 Oksywie listopad 2015 Oksywie listopad 2015 Oksywie listopad 2015 Oksywie listopad 2015 Oksywie listopad 2015 Oksywie listopad 2015

  WESTERPLATTE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

  czerwiec 2015 r. (przed rzeczywistym rozpoczęciem robót budowlanych)
  FE_POIiS_ZBMB_WEST.zag_czerwiec2015_1 FE_POIiS_ZBMB_WEST.zag_czerwiec2015_2 FE_POIiS_ZBMB_WEST.zag_czerwiec2015_3 FE_POIiS_ZBMB_WEST.zag_czerwiec2015_4
  Rzeczowe rozpoczęcie robót budowlanych nastąpiło w miesiącu lipcu 2015  r.
  lipiec 2015 r.
  Westerplatte zagospodarowanie terenu lipiec 2015 Westerplatte zagospodarowanie terenu lipiec 2015 Westerplatte zagospodarowanie terenu lipiec 2015 Westerplatte zagospodarowanie terenu lipiec 2015 Westerplatte zagospodarowanie terenu lipiec 2015 Westerplatte zagospodarowanie terenu lipiec 2015 Westerplatte zagospodarowanie terenu lipiec 2015 Westerplatte zagospodarowanie terenu lipiec 2015 Westerplatte zagospodarowanie terenu lipiec 2015 Westerplatte zagospodarowanie terenu lipiec 2015 Westerplatte zagospodarowanie terenu lipiec 2015 Westerplatte zagospodarowanie terenu lipiec 2015
  sierpień 2015 r.
  Westerplatte zagospodarowanie terenu sierpień 2015 Westerplatte zagospodarowanie terenu sierpień 2015 Westerplatte zagospodarowanie terenu sierpień 2015 Westerplatte zagospodarowanie terenu sierpień 2015 Westerplatte zagospodarowanie terenu sierpień 2015 Westerplatte zagospodarowanie terenu sierpień 2015 Westerplatte zagospodarowanie terenu sierpień 2015 Westerplatte zagospodarowanie terenu sierpień 2015
  wrzesień 2015 r. – zakończono realizację robót budowlanych
  Westerplatte zagospodarowanie terenu wrzesień 2015 Westerplatte zagospodarowanie terenu wrzesień 2015 Westerplatte zagospodarowanie terenu wrzesień 2015 Westerplatte zagospodarowanie terenu wrzesień 2015 Westerplatte zagospodarowanie terenu wrzesień 2015 Westerplatte zagospodarowanie terenu wrzesień 2015 Westerplatte zagospodarowanie terenu wrzesień 2015 Westerplatte zagospodarowanie terenu wrzesień 2015 Westerplatte zagospodarowanie terenu wrzesień 2015 Westerplatte zagospodarowanie terenu wrzesień 2015 Westerplatte zagospodarowanie terenu wrzesień 2015 FE_POIiS_ZBMB_WEST.zag_wrzesien2015_011 Westerplatte zagospodarowanie terenu wrzesień 2015 Westerplatte zagospodarowanie terenu wrzesień 2015 Westerplatte zagospodarowanie terenu wrzesień 2015 Westerplatte zagospodarowanie terenu wrzesień 2015 Westerplatte zagospodarowanie terenu wrzesień 2015

  październik 2015 r.
  Westerplatte zagospodarowanie terenu październik 2015 Westerplatte zagospodarowanie terenu październik 2015 Westerplatte zagospodarowanie terenu październik 2015 Westerplatte zagospodarowanie terenu październik 2015 Westerplatte zagospodarowanie terenu październik 2015 Westerplatte zagospodarowanie terenu październik 2015 Westerplatte zagospodarowanie terenu październik 2015 Westerplatte zagospodarowanie terenu październik 2015

  5. Kontakt
  Urząd Morski w Gdyni

  81-338 Gdynia, ul. Chrzanowskiego 10
  tel. (58) 355-33-33 fax. 58 620-67-43

  Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu – MAO (ang. – Measure Authorising Officer)
  Roman Kołodziejski  – Główny Inspektor Ochrony Wybrzeża
  e-mail: roman.kolodziejski@umgdy.gov.pl
  tel. (58) 355-34-10 pok. 101

  Zastępca Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu
  Anna Stelmaszyk – Świerczyńska  – Zastępca Dyrektora ds. Technicznych
  e-mail: dyrtech@umgdy.gov.pl
  tel. (58) 355-33-01|

  Wydział ds. Finansowania Infrastruktury i Funduszy Europejskich
  Jacek Adamski – Naczelnik
  e-mail: jacek.adamski@umgdy.gov.pl
  tel. (58) 355-35-88  pok. 4

  Wszelkie zapytania dotyczące niniejszego projektu można kierować na adres:
  fundusze@umgdy.gov.pl

  Szczegółowe informacje na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
  2007 – 2013: www.pois.gov.pl

  Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II – przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie

  pasek z logotypami UE

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

  DLA ROZWOJU INFRASTRUKTURY I ŚRODOWISKA

  SPIS TREŚCI:
  1. Opis projektu
  2. Umowa o dofinansowanie
  3. Przetargi
  4. Przebieg realizacji robót budowlanych
  4.1 Budowa toru wodnego na Martwej Wiśle
  4.2 Przebudowa nabrzeży rzeki Motławy w Gdańsku odcinki nr I, II, III, IV, V, VI
  4.3 Przebudowa i remont nabrzeży rzeki Motławy w Gdańsku odcinki nr O-I, O-II, O-III, O-IV, XII, XIII
  4.4 Przebudowa Nabrzeża Szyprów na Martwej Wiśle w Gdańsku
  4.5 Obudowa brzegów Kanału Płonie przy Martwej Wiśle w Gdańsku
  4.6 Przebudowa nabrzeża nr XIV rzeki Motławy w Gdańsku
  4.7 Przebudowa nabrzeża nr VII rzeki Motławy w Gdańsku oraz nabrzeża rzeki Motławy (część odcinka XII) na wyspie Ołowianka
  5. Kontakt

  PRIORYTET: VII. Transport przyjazny środowisku
  DZIAŁANIE: 7.2. Rozwój transportu morskiego

  1. Opis Projektu

  Celem działania jest zwiększenie konkurencyjności polskich portów morskich w regionie Morza Bałtyckiego.
  Inwestycja zlokalizowana jest w województwie pomorskim, w gminie Miasta Gdańsk, w Porcie Wewnętrznym.
  Port Morski w Gdańsku położony jest w środkowej części południowego brzegu Morza Bałtyckiego, na brzegu Zatoki Gdańskiej, u ujścia Wisły. Jest on istotnym węzłem komunikacyjnym o znaczeniu międzynarodowym i jednym z kluczowych elementów infrastruktury logistyczno-transportowej w skali Polski.
  Zgodnie ze strategią Unii Europejskiej Port Gdańsk włączony został do Transeuropejskiego Korytarza Transportowego nr VI, który stanowi połączenie krajów skandynawskich z europejskimi państwami znajdującymi się na południu oraz wschodzie kontynentu.
  Port Morski w Gdańsk dzieli się na dwa obszary: tereny leżące nad brzegami Martwej Wisły nazywane są Portem Wewnętrznym oraz obszar ulokowany bezpośrednio nad Zatoką Gdańską, czyli Port Północny.
  W zakres Projektu wchodzi rzeka Martwa Wisła wraz z Kanałem Płonie, Nabrzeże Szyprów oraz Nabrzeża rzeki Motława: Nabrzeża I-VI wraz z Nabrzeżami Wyspy Ołowianka.

  Cele inwestycji:
  – zwiększenie konkurencyjności polskich portów morskich w regionie Morza Bałtyckiego,
  – wzrost sprawności i bezpieczeństwa żeglugi na Martwej Wiśle i ujściowym odcinku Motławy,
  – umożliwienie rozwoju Portu i zainwestowania całej dzielnicy portowo-przemysłowej Gdańska,
  – przeciwdziałanie dekapitalizacji nabrzeży i eliminacja zagrożenia katastrofami budowlanymi.

  W ramach Projektu wykonane zostaną następujące prace:
  1) budowa toru wodnego na Martwej Wiśle,
  2) przebudowa i obudowa brzegów Kanału Płonie,
  3) przebudowa Nabrzeża Szyprów,
  4) przebudowa Nabrzeży Motławy (odcinki I-VI),
  5) przebudowa i remont Nabrzeży Wyspy Ołowianka,
  6) przebudowa nabrzeża Motławy odcinek nr VII.

  Budowa toru wodnego – obejmuje obszar Martwej Wisły od Mostu Kolejowego do Kanału Płonie, który łączy Wisłę Śmiałą i Martwą Wisłę. Projekt przewiduje budowę toru wodnego o długości 6 592 m, jego pogłębienie do rzędnej – 7,0 m i poszerzenie do 60 m. W ramach toru wodnego wykonany zostanie system oznakowania nawigacyjnego składający się z nowoczesnych pław świetlnych. Budowa toru zapewni bezpieczeństwo jego bieżącym i przyszłym użytkownikom. Obecny stan techniczny wpływa negatywnie na bezpieczeństwo i sprawność żeglugi. Brak działań w powyższym zakresie w dalszej perspektywie czasowej w wyniku zamulania, zarastania roślinnością szuwarową, zanieczyszczenia dna wrakami statków itp. może doprowadzić do jego zamknięcia.

  Wartość robót (powykonawczo) – 49 974 855,11 zł

  Tor wodny na Martwej Wiśle - widok na most Tor wodny na Martwej Wiśle - widok z lotu ptaka

  Przebudowa i obudowa brzegów Kanału Płonie. Kanał Płonie znajduje się tuż za rozwidleniem rzek Martwej Wisły i Wisły Śmiałej. Jest najwęższym odcinkiem Martwej Wisły na całej jej długości. Dla zapewnienia bezpieczeństwa przejścia przez Kanał jednostek pływających niezbędne jest jego poszerzenie i pogłębienie. Obecna szerokość Kanału wynosi 30 m. Projekt przewiduje poszerzenie Kanału do 51 m i pogłębienie do rzędnej -7,0 m.

  Wartość robót (powykonawczo) – 48 505 088,70 zł

  Kanał Płonie przed realizacją z lotu ptaku Kanał Płonie przed realizacją

  Przebudowa Nabrzeża Szyprów – znajduje się na prawym brzegu Martwej Wisły w Gdańsku na obszarze administracyjnym Portu Gdańsk, pomiędzy Mostem Siennickim a Mostami Kolejowym i Wantowym. Projektowana przebudowa rozpoczyna się przy Moście Siennickim i składa się z dwóch odcinków konstrukcyjnych: pierwszego nabrzeża skarpowego o dł. 159 m i drugiego nabrzeża portowego o dł. 266 m (w sumie 425 m). Obecny zły stan techniczny konstrukcji nabrzeża i umocnień brzegowych stanowi realne zagrożenie utraty zdrowia i życia osób przebywających na zniszczonych konstrukcjach (mieszkańcy, turyści, wędkarze).

  Wartość robót (powykonawczo) – 12 628 680,11 zł

  Przebudowa Nabrzeży Motławy (odcinki I-VI). Nabrzeża położone są na lewym brzegu rzeki Motławy. Po przebudowie Nabrzeży pełnić będzie funkcje nabrzeża postojowego oraz bulwaru i szlaku spacerowego dla mieszkańców.

  Wartość robót (powykonawczo) – 13 041 747,72 zł

  Nabrzeże Motławy odcinki I-VI przed realizacją Nabrzeże Motławy odcinki I-VI przed realizacją

  Przebudowa i remont Nabrzeży Wyspy Ołowianka. Przewidziane do przebudowy i remontu nabrzeża położone są na prawym brzegu rzeki Motława oraz lewym brzegu Wyspy Ołowianka. W zakres Projektu wchodzi przebudowa i remont wybranych odcinków Ołowianki. Po przebudowie pełnić będą funkcję bulwaru Ołowianki.

  Wartość robót (powykonawczo) – 8 020 281,53 zł (odcinki nr O-I, O-II, O-III, O-IV, XII, XIII)

  Wartość robót wg umowy – 6 115 378,34 zł (odcinek nr XIV)

  Nabrzeże Ołowianki przed realizacją Nabrzeże Ołowianki przed realizacją

  Przebudowa Nabrzeża Motławy odcinek nr VII. Przewidziane do przebudowy nabrzeże położone jest na lewym brzegu Motławy w Gdańsku wzdłuż ulicy Wiosny Ludów. Długość nabrzeża wynosi ok. 210 m.

  Wartość robót wg umowy – 6 088 823,85 zł

  Nabrzeże Motławy odcienke VII przed realizacją Nabrzeże Motławy odcienke VII przed realizacją

  Potencjalnymi odbiorcami, czyli beneficjentami ostatecznymi planowanej do realizacji inwestycji będą:
  – mieszkańcy Gdańska zainteresowani eliminacją zagrożeń wynikających z pogarszającego się stanu Nabrzeża Szyprów i Nabrzeża Motławy, jak również poprawą wizerunku Miasta w jego najbardziej atrakcyjnych turystycznie częściach,
  – turyści zainteresowani poprawą sprawności i bezpieczeństwa żeglugi na Martwej Wiśle i Motławie,
  – przedsiębiorstwa przemysłu stoczniowego zlokalizowane w obrębie Portu Gdańsk zainteresowane rozszerzeniem możliwości żeglugi większych statków, Grupa Lotos zainteresowana budową terminala przeładunkowego na Martwej Wiśle, dzięki któremu poprawie ulegną warunki transportu surowców i produktów z i do zakładu Rafinerii Gdańskiej oraz inne firmy usytuowane na brzegach Martwej Wisły (możliwość transportowania towarów wodą).

  Postępowanie w sprawie oddziaływania na środowisko:

  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku w dniu 10 maja 2011 r. wydał Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nr RDOŚ-Gd-WOO-4211.11.5.2011.AT.

  Pozwolenia na budowę:

  1.Wojewoda Pomorski w dniu 17 marca 2010 r. wydał Decyzję nr WI.II/MW/7111/547-09/82/10 na rozbiórkę budynków na prawym (północnym) brzegu Kanału Płonie przy Martwej Wiśle w Gdańsku.
  2.Wojewoda Pomorski w dniu 12 grudnia 2011 r. wydał Decyzję nr WI-II.7840.554-539.2011.GB na budowę toru wodnego na Martwej Wiśle w Gdańsku na odcinku od mostu kolejowego do Wisły Śmiałej, odcinek 1 – tor w Kanale Płonie, odcinek 2 – tor na odcinku Kanał Płonie – most kolejowy.
  3.Wojewoda Pomorski w dniu 6 lutego 2012 r. wydał Decyzję nr WI.II.7840.589.37.2011.GB na budowę polegającą na przebudowie Nabrzeży Motławy nr I, II, III, IV, V, VI w Gdańsku. Decyzja nie jest prawomocna.
  Decyzja nr WI.II.7840.589.37.2011.GB z dniem 2 marca 2012 r. stała się prawomocna.
  4.Wojewoda Pomorski w dniu 24 lutego 2012 r. wydał Decyzję nr WI-II.7840.13.59.2012.GB na budowę polegającą na remoncie Nabrzeży Motławy (Nabrzeża nr 0-I, 0-II, 0-IV, XIII) oraz przebudowie Nabrzeży Motławy (Nabrzeże nr 0-III, XII).
  Decyzja nr WI-II.7840.13.59.2012.GB z dniem 15 marca 2012 r. stała się prawomocna.
  5.Wojewoda Pomorski w dniu 20 kwietnia 2012 r. wydał Decyzję nr WI-II.7840.1.67.135.2012.GB na budowę polegającą na przebudowie Nabrzeża Szyprów na Martwej Wiśle w Gdańsku na dz.: Obręb 091- Dz. nr 31; Obręb 092 – Dz. nr 190, 191, 192, 201, 203, 226/3, 240/20, 289, 290/2, 290/3, 291, 293/1, 293/2, 293/3, 302, 315; Obręb 101 – Dz. nr 2.
  Decyzja nr WI-II.7840.1.67.135.2012.GB z dniem 7 maja 2012 r. stała się prawomocna.
  6.Wojewoda Pomorski w dniu 16 kwietnia 2012 r. wydał Decyzję nr WI.II.7840.32.130.2012.GB zezwalającą na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowej dla zadania pn. Obudowa brzegów Kanału Płonie przy Martwej Wiśle w Gdańsku (odc. 363,2 m i 761,8 m). Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
  7.Wojewoda Pomorski w dniu 10 stycznia 2013 r. wydał Decyzję nr WI-II.7840.1.589.12.2012.GB na budowę polegającą na przebudowie Nabrzeża Motławy nr XIV w Gdańsku na dz. nr – 6/31, 9/2, 10, 11/1, 15 – Obręb 099.
  Decyzja nr WI.II.7840.1.589.12.2012.GB z dniem 30 stycznia 2013 r. stała się prawomocna.          8.Wojewoda Pomorski w dniu 26 stycznia 2015 r. wydał Decyzję nr WI-II.7840.1.595.26.2014.GB na budowę polegającą na przebudowie nabrzeża nr VII rzeki Motławy w Gdańsku na dz. nr 336/6, 345, 344/5 – obręb 090, dz. nr 228/2 – obręb 081, dz. nr 11/1 – obręb 099, dz. nr 17 – obręb 091. Decyzja nr WI-II.7840.1.595.26.2014.GB z dniem 23 lutego 2015 r. stała się prawomocna

  2. Umowa o dofinansowanie

  W dniu 30 września 2008 r. została podpisana Umowa (Pre-Umowa) nr POIS.7.2.139/08-00 dotycząca przygotowania projektu indywidualnego, nr POIiŚ 7.2-8 z listy projektów indywidualnych pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych a Urzędem Morskim w Gdyni.
  Przedmiotem umowy było określenie zasad postępowania Stron w celu przygotowania Projektu do realizacji.
  W związku ze złożonym przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni do Ministra Infrastruktury wnioskiem o podział Projektu, w dniu 12 sierpnia 2011 r. w ogłoszonej liście projektów indywidualnych przedmiotowy Projekt został podzielony na dwa nowe Projekty i umieszczony pod nr POIS 7.2.8-1.
  W związku z powyższym dniu 22 września 2011 r. zawarte zostało Porozumienie rozwiązujące Umowę (Pre-Umowę) z dnia 30 września 2008 r.

  W dniu 22 września 2011 r. zawarta została Umowa (Pre-Umowa) nr POIS.7.2.226/11-00 dotycząca przygotowania projektu indywidualnego pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych reprezentowanym przez Annę Siejdę, Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych a Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni reprezentowanym przez Annę Stelmaszyk-Świerczyńską, Z-cę Dyrektora ds. Technicznych.
  Zgodnie z zawartą Umową (Pre-Umową):
  całkowita wartość Projektu wynosi: 163 533 198,12 PLN
  maksymalne wydatki kwalifikowane wynoszą: 163 533 198,12 PLN
  udział środków UE wynosi: 139 003 218,40 PLN
  wkład krajowy wynosi: 24 529 979,72 PLN

  W dniu 8 listopada 2013 r. zawarta została Umowa o dofinansowanie nr POIS.07.02.00-00-021/11-00 pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych reprezentowanym przez Pawła Szaciłło Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych a Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni Andrzejem Królikowskim.

  W dniu 20 października 2014 r. zawarty został Aneks nr POIS.07.02.00-00-021/11-01 do Umowy o dofinansowanie nr POIS.07.02.00-00-021/11-00 z dnia 8 listopada 2013 r.
  Zgodnie z zawartym Aneksem:
  rozszerzony został zakres rzeczowy o zadanie polegające na przebudowie Nabrzeża Motławy odcinek nr VII,
  wydłużony został okres realizacji Projektu do dnia 31 grudnia 2015 r.,
  całkowita wartość Projektu wynosi: 165 547 625,69 PLN
  maksymalne wydatki kwalifikowane wynoszą: 165 290 398,12 PLN
  wydatki niekwalifikowane wynoszą 257 227,57 PLN
  udział środków UE wynosi: 140 496 838,40 PLN

  3. Przetargi

  1) W dniu 4 lipca 2011 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu nad robotami budowlanymi. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej. W dniu 5 września 2011 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert. Oferty złożyło 4 Wykonawców.
  W dniu 21 grudnia 2011 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni podpisał Umowę na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu z firmą Grontmij Polska Sp. z o.o. reprezentowaną przez Pana Jarosława Bobrowskiego – Dyrektora Oddziału Gdańsk.
  Wartość Umowy brutto wynosi: 2 725 896,48 zł.

  Podpisanie umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu Podpisanie umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu

  2) W dniu 8 września 2011 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy robót pogłębiarskich na torze wodnym na Martwej Wiśle. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej.
  W dniu 15 listopada 2011 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert. Została złożona 1 oferta.
  W dniu 20 grudnia 2011 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni podpisał Kontrakt na roboty czerpalne z konsorcjum: Przedsiębiorstwem Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum), Detlef Hegemann GmbH (Członek Konsorcjum) oraz Rohde Nielsen A/S (Członek Konsorcjum), reprezentowanym przez Pana Zbigniewa Barańskiego – Prezesa Zarządu.
  Wartość Kontraktu brutto wynosi: 49 123 888,83 zł.

  Podpisanie umowy na roboty budowlane Podpisanie umowy na roboty budowlane

  3) W dniu 23 marca 2012 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy robót budowlanych związanych z przebudową nabrzeży rzeki Motławy w Gdańsku odcinki nr I, II, III, IV, V, VI. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej.
  W dniu 17 maja 2012 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert. Zostało złożonych 8 ofert.
  W dniu 5 września 2012 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni podpisał Kontrakt na roboty budowlane z firmą Energopol-Szczecin Spółka Akcyjna reprezentowaną przez Pana Marcina Konarzewskiego – Dyrektora Spółki oraz Pana Piotra Bartoszewskiego – Z-cę Dyrektora Spółki.
  Wartość Kontraktu brutto wynosi: 12 717 892,23 zł.

  Podpisanie umowy na roboty budowlane Nabrzeże Motławy odcinki I-VI Podpisanie umowy na roboty budowlane Nabrzeże Motławy odcinki I-VI

  4) W dniu 23 maja 2012 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy robót budowlanych związanych z przebudową i remontem nabrzeży rzeki Motławy w Gdańsku odcinki nr O-I, O-II, 0-III, O-IV, XII, XIII. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej.
  W dniu 17 lipca 2012 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert. Zostało złożonych 9 ofert.
  W dniu 20 listopada 2012 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni zawarł Kontrakt na roboty budowlane z firmą Energopol-Szczecin Spółka Akcyjna reprezentowaną przez Pana Jacka Kolasińskiego – Dyrektora Handlowego.
  Wartość Kontraktu brutto wynosi: 7 844 386,19 zł.

  Podpisanie umowy na roboty budowlane Nabrzeże Ołowianki Podpisanie umowy na roboty budowlane Nabrzeże Ołowianki

  5) W dniu 29 maja 2012 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy robót budowlanych związanych z przebudową nabrzeża Szyprów na Martwej Wiśle w Gdańsku. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej.
  W dniu 20 lipca 2012 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert. Zostało złożonych 10 ofert.
  W dniu 17 października 2012 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni zawarł Kontrakt na roboty budowlane z firmą Hydrobudowa Gdańsk S.A. reprezentowaną przez Panią Małgorzatę Jaros-Kaczmarek – Członka Zarządu, Dyrektora Finansowego.
  Wartość Kontraktu brutto wynosi: 10 932 251,05 zł.

  Podpisanie umowy na roboty budowlane Nabrzeże Szyprów Podpisanie umowy na roboty budowlane Nabrzeże Szyprów

  6) W dniu 1 czerwca 2012 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy robót budowlanych związanych z obudową brzegów Kanału Płonie przy Martwej Wiśle w Gdańsku. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej.
  W dniu 21 sierpnia 2012 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert. Zostało złożonych 8 ofert.
  W dniu 18 grudnia 2012 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni podpisał Kontrakt na roboty budowlane z konsorcjum: Budimex S.A. (Lider Konsorcjum) i Ferrovial Agroman S.A. (Członek Konsorcjum), reprezentowanym przez Pana Kamila Czyżewskiego – Dyrektora Rejonu.
  Wartość Kontraktu brutto wynosi: 46 882 018,94 zł.

  Podpisanie umowy na roboty budowlane Nabrzeże XIV Podpisanie umowy na roboty budowlane Nabrzeże XIV

  7) W dniu 28 maja 2013 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy robót budowlanych związanych z przebudową nabrzeża rzeki Motławy w Gdańsku odcinek nr XIV. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej.
  W dniu 16 lipca 2013 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert. Zostało złożonych 7 ofert.
  W dniu 5 listopada 2013 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni podpisał Kontrakt na roboty budowlane z firmą Navimor-Invest S.A. reprezentowaną przez Pana Krzysztofa Kosiorek-Sobolewskiego – Prezesa Zarządu oraz Pana Tomasza Marcinkowskiego – Wiceprezesa Zarządu.
  Wartość Kontraktu brutto wynosi: 6 115 378,34 zł.

  Podpisanie umowy na roboty budowlane Nabrzeże Motławy odcinek XIV Podpisanie umowy na roboty budowlane Nabrzeże Motławy odcinek XIV

  8) W dniu 14 stycznia 2015 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy robót budowlanych związanych z przebudową nabrzeża nr VII rzeki Motławy w Gdańsku oraz nabrzeża rzeki Motławy (część odcinka XII) na wyspie Ołowianka. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej.
  W dniu 19 marca 2015 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni podpisał Kontrakt na roboty budowlane z firmą Navimor-Invest S.A. reprezentowaną przez Pana Tomasza Marcinkowskiego – Wiceprezesa Zarządu oraz Panią Joannę Pochyluk – Prokurenta.
  Wartość Kontraktu brutto wynosi: 6 088 823,85 zł.

  Podpisanie umowy na roboty budowlane Nabrzeże Motławy odcinek VII Podpisanie umowy na roboty budowlane Nabrzeże Motławy odcinek VII

  4. Przebieg realizacji robót budowlanych

  1) Budowa toru wodnego na Martwej Wiśle:

  STYCZEŃ 2012 r.

  W styczniu 2012 r. Wykonawca rozpoczął realizację robót pogłębiarskich. Wydobyto przeszkody podwodne. Pogłębiarki Homar i Małż II rozpoczęły prace polegające na zdejmowaniu i przekładaniu bentosu oraz na czerpaniu zasadniczym. Pogłębiarki czerpały ok. 30-40 cm warstwę bentosu, delikatnie ładując na szalandy, które w czasie do 4 godzin odkładały bentos w miejscu tymczasowego odkładu. Podczas prac przestrzegano max czasu przebywania bentosu na szalandzie jak i minimalnej temperatury – 3 C, poniżej której bentos nie może być odkładany. W związku ze spadkiem temperatury poniżej -3 C przerwano prace polegające na czerpaniu warstwy bentosu. Kontynuowano prace czerpalne.

  Budowa toru wodnego na Martwej Wiśle - roboty pogłębiarskie Budowa toru wodnego na Martwej Wiśle - roboty pogłębiarskie

  LUTY 2012 r.

  W miesiącu lutym Wykonawca kontynuował prace czerpalne. Prace pogłębiarskie były wykonywane pogłębiarką Homar oraz Małż II do głębokości -7,3 m. Nie wykonywano prac związanych z bentosem z uwagi na temperatury poniżej -3 C. W lutym użyto holownika Stefan do kruszenia lodu. Pod koniec lutego prace rozpoczęła pogłębiarka ssąco-refulująca nasiębierna, która wykonywała prace czerpalne do głębokości -7,0 m.

  Budowa toru wodnego na Martwej Wiśle - roboty pogłębiarskie Budowa toru wodnego na Martwej Wiśle - roboty pogłębiarskie

  MARZEC 2012 r.

  Prace pogłębiarskie zostaną wznowione w październiku 2012 r.

  PAŹDZIERNIK 2012 r.

  Z dniem 1 października 2012 r. Wykonawca wznowił prace pogłębiarskie. Prace pogłębiarskie wykonywane były na odcinku toru: pogłębiarka „Małż II” – na skarpie między profilami 14-19, pogłębiarka „Świdrak” – między profilami 22-26, na części odcinka między profilami 23-32 zbierano bentos i klapowano go między przekrojami 18-23 z zachowaniem max 4 godzin przebywania bentosu w ładowni szalandy, pogłębiarka ssąco-nasiębierna „Hegemann III” – prace na odcinku bezbentosowym, pogłębiarka ssąco-nasiębierna „Modi R”, „Zeezand Express”, „Trud R” – prace na odcinku bezbentosowym.

  Budowa toru wodnego na Martwej Wiśle - roboty pogłębiarskie Budowa toru wodnego na Martwej Wiśle - roboty pogłębiarskie

  LISTOPAD 2012 r.

  W miesiącu listopadzie kontynuowano prace prowadzone przez pogłębiarkę „Świdrak”. Pogłębiarka pracowała między profilami 14-18 oraz między profilami 23-33. Pogłębiarka „Małż II” kontynuowała pracę na skarpie. Wykonywano prace związane z czerpaniem bentosu. Ok. 30 cm warstwa bentosu była zbierana między profilami 26-38 i w ciągu 4 godzin była klapowana między profilami 14-19 i 23-25. Pogłębiarki ssąco-nasiębierne pracowały na odcinku bezbentosowym między profilami 54-117. Łącznie na odcinku 54-117 pracowało 5 pogłebiarek ssących, z czego 4 pracowały na w/w odcinku przez cały miesiąc, a „Trud R” pracowała dorywczo.

  Budowa toru wodnego na Martwej Wiśle - roboty pogłębiarskie Budowa toru wodnego na Martwej Wiśle - roboty pogłębiarskie

  GRUDZIEŃ 2012 r.

  W miesiącu grudniu Wykonawca kontynuował prace czerpalne na Martwej Wiśle. Pogłębiarki ssąco-nasiębierne pracowały na odcinku bezbentosowym między profilami 54-117. Pogłębiarki „Małż II” oraz „Świdrak” pracowały na odcinku między profilami 26-41 na czerpaniu bentosu i między profilami 26-41 na czerpaniu głównym. Z uwagi na wystąpienie ujemnych temperatur w miesiącu grudniu Wykonawca był zmuszony do użycia lodołamacza w celu kruszenia lodu na akwenie prowadzonych prac czerpanych. Kontynuowano prace prowadzone przez pogłębiarkę „Świdrak”. Pogłębiarka pracowała między profilami 14-18 oraz między profilami 23-33. Pogłębiarka „Małż II” kontynuowała prace na skarpie. Łącznie na odcinku 54-117 pracowało 5 pogłębiarek ssących, z czego 4 pracowały na w/w odcinku przez cały miesiąc a „Trud R” pracowała dorywczo.

  Budowa toru wodnego na Martwej Wiśle - roboty pogłębiarskie Budowa toru wodnego na Martwej Wiśle - roboty pogłębiarskie

  STYCZEŃ 2013 r.

  Wykonawca kontynuował wykonywanie prac czerpanych prowadzonych przez pogłębiarki „Małż II” i „Świdrak”. Pogłębiarka „Świdrak” pracowała przy zbieraniu bentosu. Bentos był zbierany między profilami 42-46 oraz 47-51. Ponadto, pogłębiarka „Świdrak” pracowała na czerpaniu głównym między profilami 38-41 oraz 42-46. Pogłębiarka „Małż II” pracowała na czerpaniu głównym na odcinku 38-41 oraz 47-54. Na odcinku bezbentosowym, przez kilka dni, pracowała pogłębiarka „Trud R”. Wykonawca wprowadził na plac budowy kolejną pogłębiarkę podsiębierną „Roland 10”, która rozpoczęła prace w rejonie projektowanej obrotnicy. Z uwagi na wystąpienie ujemnych temperatur w drugiej połowie miesiąca Wykonawca zmuszony był do użycia lodołamacza w celu kruszenia lodu na akwenie prowadzonych prac czerpalnych.

  Budowa toru wodnego na Martwej Wiśle - roboty pogłębiarskie Budowa toru wodnego na Martwej Wiśle - roboty pogłębiarskie

  LUTY 2013 r.

  Wykonawca kontynuował wykonywanie robót czerpalnych prowadzonych przez pogłębiarki „Małż II” i „Świdrak” na odcinkach bentosowych. Pogłębiarka „Małż II” pracowała między profilami 47-54 oraz między profilami 41-42 na zdejmowaniu bentosu, następnie w dniu 8.02.2013 r. została przeholowana w rejon mostu wantowego i rozpoczęła pracę między profilami 123-125. W dniach 14-15.02. oraz 19-21.02.2013 r. zdejmowała bentos między profilami 117-123 oraz na „tymczasowych polach odkładu”. Po zdjęciu bentosu między profilami 117-123 pogłębiarka „Małż II” przystąpiła do czerpania głównego. Pogłębiarka „Świdrak” kontynuowała prace między profilami 42-46. W dniach 3-4.02.2013 r. pracowała na zbieraniu bentosu między profilami 46-47 oraz 41-42 po usunięciu bentosu z pól przystąpiono do prac na „czerpaniu głównym”. W dniu 14.02.2013 r. przeholowano pogłębiarkę „Świdrak” w rejon mostu wantowego gdzie pracowała między profilami 123-125. Pogłębiarka „Roland 10” pracowała na projektowanej obrotnicy (odcinek bezbentosowy). Pogłębiarka „Modi R” rozpoczęła prace na Martwej Wiśle w dniu 6.02.2013 r. i pracowała na projektowanej obrotnicy a następnie pracowała między profilami 95-110 do dnia 28.02.2013 r.

  Budowa toru wodnego na Martwej Wiśle - roboty pogłębiarskie Budowa toru wodnego na Martwej Wiśle - roboty pogłębiarskie

  MARZEC 2013 r.

  Prace pogłębiarskie zostaną wznowione w październiku 2013 r.

  PAŹDZIERNIK 2013 r.

  Z dniem 1 października 2013 r. Wykonawca wznowił prace pogłębiarskie. Pogłębiarka ssąco „Trojan” rozpoczęła prace czerpalne pomiędzy profilami 126-129 od dnia 01.10.2013 r. do dnia 11.10.2013 r. oraz ponownie pracowała od 18.10.2013 r. do dnia 20.10.2013 r. Pogłębiarka ssąco-nasiębierna „Modi R” rozpoczęła pracę na odcinku bezbentosowym na akwenie między profilami 54-117 w dniu 3.10.2013 r. i pracowała do dnia 8.10.2013 r., następnie kontynuowała prace na tym odcinku przez okres od dnia 19.10.2013 r. do dnia 31.10.2013 r.

  LISTOPAD 2013 r.

  Kontynuowano prace polegające na pracach poprawkowych i przygotowaniach do końcowego zdania akwenu robót. Pogłębiarka ssąco-nasiębierna „Modi R” pracowała na odcinku bezbentosowym na akwenie między profilami 54-117 do dnia 14.11.2013 r. W dniu 12.11.2013 r. prace czerpalne rozpoczęła pogłębiarka podsiębierna „Roland 10”, która pracowała pomiędzy profilami 54-117, w narożnikach i przy skarpach akwenu czerpania pomiędzy profilami 54-117 oraz na odcinku 14a-54 przy usuwaniu spłyceń na skarpach i przy krawędziach toru.

  GRUDZIEŃ 2013 r.

  Wykonawca kontynuował prace poprawkowe i przygotowawcze do końcowego zdania akwenu robót. Pogłębiarka ssąco-nasiębierna „Modi R” pracowała na odcinku bezbentosowym na akwenie między profilami 54-117 do dnia 22.12.2013 r. Pogłębiarka „Hegemann II” trałowała również na odcinku bezbentosowym na akwenie między profilami 54-117 do dnia 22.12.2013 r. Do dnia 22.12.2013 r. prace czerpalne kontynuowała również pogłębiarka podsiębierna „Roland 10”, która pracowała pomiędzy profilami 54-117 oraz na odcinku 14a-54 przy usuwaniu spłyceń na skarpach przy krawędziach toru.

  STYCZEŃ 2014 r.

  Wykonawca kontynuował prace polegające na pracach poprawkowych i przygotowaniach do końcowego zdania akwenu robót. Pogłębiarki „Roland 10” i „Hegemann II” pracowały na odcinku bezbentosowym na akwenie między profilami 54-117.

  LUTY 2014 r.

  Wykonawca wykonał:
  – roboty przygotowawcze: praca lodołamacza – 20 godzin.
  – roboty pogłębiarskie: czerpanie do rzędnej projektowej na tzw. „polach doświadczalnych” z transportem urobku na klapowisko – korekta obmiarowa wynikająca z wykonanego sondażu końcowego – 283,2 m3, przygotowanie odcinków toru długości 200m – czerpanie do rzędnej -7,30m z transportem urobku na klapowisko morskie – korekta obmiarowa wynikająca z wykonanego sondażu koń-cowego -97 m3, czerpanie główne do projektowanej rzędnej z transportem na klapowisko morskie – 19 889,00 m3.

  MARZEC 2014 r.

  Wykonawca wykonał:
  – roboty pogłębiarskie: czerpanie główne do projektowanej rzędnej z transportem na klapowisko morskie – 5 617,00 m3, sondaż powykonawczy – 478,00 tys.m2.

  KWIECIEŃ 2014 r.

  Roboty zostały zakończone.

  Widok na tor wodny po zakończeniu robót


  2) Przebudowa nabrzeży rzeki Motławy w Gdańsku odcinki nr I, II, III, IV, V, VI:

  PAŹDZIERNIK 2012 r.

  W miesiącu październiku Wykonawca organizował zaplecze budowy oraz przygotował tablice informacyjne. Roboty budowlane nie zostały rozpoczęte.

  LISTOPAD 2012 r.

  Wykonawca rozpoczął roboty rozbiórkowe oraz wytyczył osie pogrążenia ścianek szczelnych na odcinkach nr I-VI. Wykonawca zorganizował zaplecze budowy oraz zamówił ściankę szczelną.

  Przebudowa nabrzeży rzeki Motławy w Gdańsku odcinki nr I, II, III, IV, V, VI - w trakcie robót budowlanych Przebudowa nabrzeży rzeki Motławy w Gdańsku odcinki nr I, II, III, IV, V, VI - w trakcie robót budowlanych

  GRUDZIEŃ 2012 r.

  Wykonawca kontynuował rozpoczęte w listopadzie br. roboty rozbiórkowe. Na teren budowy dostarczono ściankę szczelną.

  Przebudowa nabrzeży rzeki Motławy w Gdańsku odcinki nr I, II, III, IV, V, VI - w trakcie robót budowlanych Przebudowa nabrzeży rzeki Motławy w Gdańsku odcinki nr I, II, III, IV, V, VI - w trakcie robót budowlanych

  STYCZEŃ 2013 r.

  W miesiącu styczniu br. na wszystkich odcinkach wykonywane były roboty związane z podczyszczeniem dna. Na odcinkach III, IV, VI wykonywano prace związane z wbijaniem ścianki szczelnej.

  LUTY 2013 r.

  Wykonawca wykonał:
  – roboty rozbiórkowe: na odcinku III – rozebrano podłoże z betonu żwirowego, schodów żelbetowych oraz płyt betonowych, na odcinku VI – rozebrano odbojnic drewnianych, oczep ścianki szczelnej oraz bruku.
  – roboty hydrotechniczne: odcinek I, II, III, VI – wbijano ściankę szczelną.

  Przebudowa nabrzeży rzeki Motławy w Gdańsku odcinki nr I, II, III, IV, V, VI - w trakcie robót budowlanych Przebudowa nabrzeży rzeki Motławy w Gdańsku odcinki nr I, II, III, IV, V, VI - w trakcie robót budowlanych

  MARZEC 2013 r.

  Wykonawca wykonał:
  – roboty rozbiórkowe: na odcinkach I, II, III, IV, V, VI wykonano roboty podczyszczeniowe, na odcinku II i IV wykonano wykopy, na odcinku III wykonano rozbiórkę konstrukcji żelbetowej, wyciągnięcie ścianki drewnianej, na odcinku IV wykonano rozbiórkę oczepu, na odcinku VI wykonano rozbiórkę bruku.
  – roboty hydrotechniczne: na odcinkach I, IV, V, VI rozpoczęto wbijanie ścianki szczelnej.

  Przebudowa nabrzeży rzeki Motławy w Gdańsku odcinki nr I, II, III, IV, V, VI - w trakcie robót budowlanych Przebudowa nabrzeży rzeki Motławy w Gdańsku odcinki nr I, II, III, IV, V, VI - w trakcie robót budowlanych

  KWIECIEŃ 2013 r.

  Wykonawca wykonał:
  – roboty rozbiórkowe: odcinek I, III, IV, V, VI wykonano rozbiórkę konstrukcji żelbetowej, na odcinkach I, III wycięto w ściance drewnianej otwory, na odcinkach II, VI wykonano wykopy, na odcinku I wykonano rozbiórkę skarp z bruku, na odcinku IV rozebrano nawierzchnię z kostki kamiennej, na odcinku VI wykonano cięcie ścianki pod wodą.
  – roboty hydrotechniczne: na odcinku V wbijano ściankę szczelną.

  Przebudowa nabrzeży rzeki Motławy w Gdańsku odcinki nr I, II, III, IV, V, VI - w trakcie robót budowlanych Przebudowa nabrzeży rzeki Motławy w Gdańsku odcinki nr I, II, III, IV, V, VI - w trakcie robót budowlanych

  MAJ 2013 r.

  Wykonawca wykonał:
  – roboty rozbiórkowe: na odcinku II wykonano rozbiórkę fundamentów żelbetowych, na odcinku IV wycięto pod wodą otwory w ściance drewnianej, na odcinku V wykonano rozbiórkę gabionów, bruku ze skarp, oczepu betonowego, wycięcia pod wodą otworów w ściance drewnianej oraz wykonano rozbiórkę schodów.
  – roboty hydrotechniczne: na odcinku V wbijano ściankę szczelną.

  Przebudowa nabrzeży rzeki Motławy w Gdańsku odcinki nr I, II, III, IV, V, VI - w trakcie robót budowlanych Przebudowa nabrzeży rzeki Motławy w Gdańsku odcinki nr I, II, III, IV, V, VI - w trakcie robót budowlanych

  CZERWIEC 2013 r.

  Wykonawca wykonał:
  – roboty hydrotechniczne – wykonywanie pali na odcinku nr I – II.

  Przebudowa nabrzeży rzeki Motławy w Gdańsku odcinki nr I, II, III, IV, V, VI - w trakcie robót budowlanych

  LIPIEC 2013 r.

  Wykonawca wykonał :
  – roboty hydrotechniczne: na odcinku I, II wykonano mikropale,montaż kleszcza i wykonano obciążenia próbne, na odcinku III-V wykonano mikropale i wykonano obciążenia próbne.

  Przebudowa nabrzeży rzeki Motławy w Gdańsku odcinki nr I, II, III, IV, V, VI - w trakcie robót budowlanych Przebudowa nabrzeży rzeki Motławy w Gdańsku odcinki nr I, II, III, IV, V, VI - w trakcie robót budowlanych

  SIERPIEŃ 2013 r.

  Wykonawca wykonał:
  – roboty hydrotechniczne: na odcinku III-IV wykonano montaż kleszcza, na odcinku V-VI wykonano mikropale oraz obciążenia próbne.

  Przebudowa nabrzeży rzeki Motławy w Gdańsku odcinki nr I, II, III, IV, V, VI - w trakcie robót budowlanych Przebudowa nabrzeży rzeki Motławy w Gdańsku odcinki nr I, II, III, IV, V, VI - w trakcie robót budowlanych

  WRZESIEŃ 2013 r.

  Wykonawca wykonał:
  – roboty hydrotechniczne: na odcinku I wykonano zbrojenie i szalowanie oczepu, na odcinku II wykonano warstwę chudego betonu, zbrojenie i szalowanie oczepu, na odcinku III wykonano zasypkę i chudy beton, na odcinku V wykonano mikropale oraz montaż kleszcza, na odcinku VI wykonano montaż kleszcza.

  Przebudowa nabrzeży rzeki Motławy w Gdańsku odcinki nr I, II, III, IV, V, VI - w trakcie robót budowlanych

  PAŹDZIERNIK 2013 r.

  Wykonawca wykonał:
  – roboty rozbiórkowe: odcinek II wykonanie wykopów, odcinek VI usuwanie starych ściągów pod mikropale.
  – roboty hydrotechniczne: odcinek I-II wykonanie chudego betonu, deskowania, zbrojenia, betonowania oczepu i muru oporowego, dylatacji z płyt styropianowych, montaż pachołów żeliwnych, odcinek V-VI wykonywanie mikropali.

  Przebudowa nabrzeży rzeki Motławy w Gdańsku odcinki nr I, II, III, IV, V, VI - w trakcie robót budowlanych Przebudowa nabrzeży rzeki Motławy w Gdańsku odcinki nr I, II, III, IV, V, VI - w trakcie robót budowlanych

  LISTOPAD 2013 r.

  Wykonawca wykonał:
  – roboty hydrotechniczne: odcinek II – deskowanie, zbrojenie i betonowanie muru oporowego, odcinek III – deskowanie, zbrojenie i betonowanie oczepów, montaż pachołów żeliwnych, odcinek IV – wykonanie chudego betonu, deskowanie, zbrojenie i betonowanie oczepu, montaż pachołów żeliwnych, odcinek V – przedłużenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

  Przebudowa nabrzeży rzeki Motławy w Gdańsku odcinki nr I, II, III, IV, V, VI - w trakcie robót budowlanych Przebudowa nabrzeży rzeki Motławy w Gdańsku odcinki nr I, II, III, IV, V, VI - w trakcie robót budowlanych

  GRUDZIEŃ 2013 r.

  Wykonawca wykonał:
  – roboty hydrotechniczne: odcinek I, II – częściowe zasypywanie wykopu, odcinek III – częściowe zasypywanie wykopu, dylatacje, odcinek IV – deskowanie, zbrojenie i betonowanie oczepu, montaż pachołów żeliwnych, częściowe zasypywanie wykopu, odcinek V – wykonanie chudego betonu, częściowe zasypywanie wykopu.

  Przebudowa nabrzeży rzeki Motławy w Gdańsku odcinki nr I, II, III, IV, V, VI - w trakcie robót budowlanych Przebudowa nabrzeży rzeki Motławy w Gdańsku odcinki nr I, II, III, IV, V, VI - w trakcie robót budowlanych

  STYCZEŃ 2014 r.

  Wykonawca wykonał:
  – roboty hydrotechniczne: na odcinku IV – deskowanie, zbrojenie, betonowanie oczepu, montaż pachołów żeliwnych, odcinek V – wykonanie chudego betonu, deskowanie, zbrojenie i betonowanie oczepu, montaż pachołów żeliwnych, częściowe zasypywanie wykopu.

  Przebudowa nabrzeży rzeki Motławy w Gdańsku odcinki nr I, II, III, IV, V, VI - w trakcie robót budowlanych Przebudowa nabrzeży rzeki Motławy w Gdańsku odcinki nr I, II, III, IV, V, VI - w trakcie robót budowlanych

  LUTY 2014 r.

  Wykonawca wykonał:
  – roboty rozbiórkowe: odcinek IV – ręczne rozbieranie nawierzchni z kostki kamiennej 10,600 m2, wykonanie wykopu 480,290 m3, odcinek V – rozebranie balustrad z kształtowników stalowych 9,700 m, rozbiórka konstrukcji żelbetowej sposobem mechanicznym 0,740 m2, odcinek VI – demontaż pachołów żeliwnych 5,000 szt., rozbiórka konstrukcji żelbetowych sposobem mechanicznym 79,860 m2
  – roboty hydrotechniczne: odcinek I – wykonanie chudego betonu 0,150 m3, odcinek II – wykonanie chudego betonu 0,600 m3, odcinek III – wykonanie chudego betonu 0,600 m3, odcinek IV – wykonanie chudego betonu 0,300 m3, odcinek V – wykonanie chudego betonu 9,394 m3, wykonanie deskowania oczepu 279,968 m2, zbrojenie oczepu 9,607 t,betonowanie oczepu 100,980 m3, montaż pachołów żeliwnych 10 szt., izolacja elementów żelbetowych 95,874 m2, dylatacje z płyt styropianowych 11,120 m2, odcinek VI – wykonanie chudego betonu 13,116 m3, wykonanie deskowania oczepu 54,866 m2, zbrojenie oczepu 1,176 t, betonowanie oczepu 19,698 m3, montaż pachołów żeliwnych 2 szt., zakup brusów ścianki szczelnej 13,608 t, wbijanie ścianek szczelnych stalowych 6,300m, przedłużenie kanalizacji deszczowej i sanitarnej 2,000 kpl.

  Przebudowa nabrzeży rzeki Motławy w Gdańsku odcinki nr I, II, III, IV, V, VI - w trakcie robót budowlanych

  MARZEC 2014 r.

  Wykonawca wykonał:
  – roboty hydrotechniczne: odcinek I – zasyp w murze oporowym 5,255 m3, izolacja elementów żelbetowych 77,773 m2, wypełnienie szczelin dylatacyjnych 17,080 m, montaż prefabrykowanych studzienek wodociągowych 1,000 szt., montaż prefabrykowanych studzienek elektrycznych 1,000 szt., ułożenie rury drenażowej 8,980 m, ułożenie rury ochronnej 6,100m, odcinek II – zasyp w murze oporowym 28,880 m3, izolacja elementów żelbetowych 462,785 m2, wypełnienie szczelin dylatacyjnych 29,540m, montaż prefabrykowanych studzienek wodociągowych 4,000 szt., montaż prefabrykowanych studzienek elektrycznych 2,000szt., ułożenie rury drenażowej 49,120m, ułożenie rury ochronnej 98,160m, odcinek III – izolacja elementów żelbetowych 197,640 m2, wypełnienie szczelin dylatacyjnych 24,000m, montaż prefabrykowanych studzienek wodociągowych 4,000szt., odcinek IV – izolacja elementów żelbetowych 139,600m2, wypełnienie szczelin dylatacyjnych 15,000m, montaż prefabrykowanych studzienek wodociągowych 2,000szt., odcinek V – deskowanie oczepu 116,010m2, zbrojenie elementów żelbetowych 9,117t, betonowanie oczepu 42,250m3, montaż pachołów żeliwnych 4,000szt., izolacja elementów żelbetowych 172,642 m2, wypełnienie szczelin dylatacyjnych 15,000m, montaż prefabrykowanych studzienek wodociągowych 5,000szt., żelbetowa konstrukcja oporowa 53,038m3, odcinek VI – deskowanie oczepu 139,410m2, zbrojenie oczepu 3,025t, betonowanie oczepu 48,867m3, montaż pachołów żeliwnych 5,000szt., izolacja elementów żelbetowych 68,740m2.

  Przebudowa nabrzeży rzeki Motławy w Gdańsku odcinki nr I, II, III, IV, V, VI - tablica pamiątkowa

  KWIECIEŃ 2014 r.

  Wykonawca wykonał:
  – roboty hydrotechniczne: odcinek III – ułożenie rur ochronnych wodociągowych 69,800m, odcinek IV – ułożenie rur ochronnych wodociągowych 98,830m, odcinek V – zasyp w murze oporowym 81,928 m3, zbrojenie murów oporowych 8,282t, wykonanie chudego betonu 20,350m3, żelbetowa konstrukcja oporowa 91,200m3, izolacja elementów żelbetowych 630,230m2, wypełnienie szczelin dylatacyjnych 44,040m, dylatacje z płyt styropianowych 6,000m2, montaż prefabrykowanych studzienek wodociągowych 3 szt., ułożenie rur drenażowych 140,000m, ułożenie rur ochronnych wodociągowych 128,500m, odcinek VI – deskowanie oczepu 256,488 m2, zbrojenie oczepu i murów 14,750 t, betonowanie oczepu 91,314 m3, montaż pachołów żeliwnych 9 szt., izolacja elementów żelbetowych 78,400 m2, wykonanie chudego betonu 20,670 m3, żelbetowa konstrukcja oporowa 68,778 m3, wypełnienie szczelin dylatacyjnych 21,600 m, dylatacje z płyt styropianowych 12,600m2, montaż prefabrykowanych studzienek wodociągowych 4 szt., ułożenie rur ochronnych wodociągowych 114,020 m.

  Przebudowa nabrzeży rzeki Motławy w Gdańsku odcinki nr I, II, III, IV, V, VI - w trakcie robót budowlanych Przebudowa nabrzeży rzeki Motławy w Gdańsku odcinki nr I, II, III, IV, V, VI - w trakcie robót budowlanych

  MAJ 2014 r.

  Wykonawca wykonał:
  – roboty rozbiórkowe: odcinek II – zasypanie wykopów 563,450m3, wykop 273,820m3, odcinek IV – zasypanie wykopów 318,290m3, odcinek VI – wykop pod mury 535,890m3.
  – roboty hydrotechniczne: odcinek I – deskowanie oczepu 8,880m2, zbrojenie oczepu 0,422t, betonowanie oczepu 6,960m3, wypełnienie szczelin dylatacyjnych 1,400m, ułożenie rur ochronnych elektrycznych 6,100m, odcinek II – wykonanie chudego betonu pod schody i skrzynki elektryczne 0,274m3, żelbetowe schody terenowe 1,141m3, wypełnienie szczelin dylatacyjnych 14,200m, montaż studzienek elektrycznych 2,000szt., ułożenie krawężników ochronnych na murze oporowym 49,600m, ułożenie rur ochronnych elektrycznych 100,000m, odcinek III – wykonanie chudego betonu pod skrzynki elektryczne 0,200m3, wypełnienie szczelin dylatacyjnych 16,000m2, montaż studzienek elektrycznych 4,000szt., ułożenie rur ochronnych elektrycznych 99,000m, odcinek IV – zasypanie wykopów 318,290m3, odcinek V – zbrojenie murów i schodów 0,781t, wykonanie chudego betonu 1,024m3, izolacja elementów żelbetowych 85,022m2, wypełnienie szczelin dylatacyjnych 13,200m, montaż studzienek elektrycznych 8,000szt., ułożenie krawężników ochronnych na murze oporowym 135,800m, ułożenie rur ochronnych elektrycznych 128,500m, odcinek VI – zbrojenie murów i schodów 7,254t, izolacja elementów żelbetowych 607,324m2, wykonanie chudego betonu 1,828, żelbetowa konstrukcja oporowa 45,093m3, wypełnienie szczelin dylatacyjnych 31,020m, montaż studzienek elektrycznych 4,000szt., ułożenie rur ochronnych elektrycznych 114,100m, ułożenie rur drenażowych 109,110m, ułożenie krawężników ochronnych na murze oporowym 110,400m, zasyp w murze oporowym 63,850m3.

  Przebudowa nabrzeży rzeki Motławy w Gdańsku odcinki nr I, II, III, IV, V, VI - w trakcie robót budowlanych Przebudowa nabrzeży rzeki Motławy w Gdańsku odcinki nr I, II, III, IV, V, VI - w trakcie robót budowlanych

  WRZESIEŃ 2014 r.

  W dniu 3 września 2014 r. roboty zostały komisyjnie odebrane.

  Przebudowa nabrzeży rzeki Motławy w Gdańsku odcinki nr I, II, III, IV, V, VI - odbiór robót budowlanych Przebudowa nabrzeży rzeki Motławy w Gdańsku odcinki nr I, II, III, IV, V, VI - odbiór robót budowlanych
  Przebudowa nabrzeży rzeki Motławy w Gdańsku odcinki nr I, II, III, IV, V, VI - odbiór robót budowlanych Przebudowa nabrzeży rzeki Motławy w Gdańsku odcinki nr I, II, III, IV, V, VI - odbiór robót budowlanych

  3) Przebudowa i remont nabrzeży rzeki Motławy w Gdańsku


  GRUDZIEŃ 2012 r.

  Roboty budowlane nie zostały rozpoczęte.

  STYCZEŃ 2013 r.

  Na plac budowy została dostarczona ścianka szczelna dla odcinków nr O-III oraz XII.

  LUTY 2013 r.

  Wykonawca wykonał: roboty rozbiórkowe: na odcinku O-I – rozebrano belki drewniane, na odcinku O-II – rozebrano krawężniki drewniane, rozebrano belki odbojowe drewniane, rozebrano pale drewniane śr. 40 cm, na odcinku XII – wykonano rozbiórkę konstrukcji żelbetowych sposobem mechanicznym.

  Przebudowa i remont nabrzeży rzeki Motławy w Gdańsku - Ołowianka - w trakcie realizacji robót budowlanych Przebudowa i remont nabrzeży rzeki Motławy w Gdańsku - Ołowianka - w trakcie realizacji robót budowlanych

  MARZEC 2013 r.

  Wykonawca wykonał na odcinku XIII rozbiórkę oczepu żelbetowego i schodów oraz roboty naprawcze slipu. Na pozostałych odcinkach wykonawca prowadził drobne porządkowe roboty rozbiórkowe. Na odcinkach O-IV wykonano podłogę pod szalunki oraz wypełniono wnękę o wymiarach 4 m x 0,2 m, na odcinku XIII wykonano podłogę pod szalunki.

  Przebudowa i remont nabrzeży rzeki Motławy w Gdańsku - Ołowianka - w trakcie realizacji robót budowlanych Przebudowa i remont nabrzeży rzeki Motławy w Gdańsku - Ołowianka - w trakcie realizacji robót budowlanych

  KWIECIEŃ 2013 r.

  Wykonawca wykonał: na odcinku O-II rozbiórkę opierzenia urządzeń odbojowych, na odcinku O-IV rozbiórkę pozostałości brusów drewnianych, demontaż odbojnic oraz demontaż drabinki stalowej. Na odcinku XIII Wykonawca wykonał oczyszczanie dna, rozbiórkę konstrukcji żelbetowej oraz belek odbojowych, demontaż pachołów i drabinki stalowej.

  Przebudowa i remont nabrzeży rzeki Motławy w Gdańsku - Ołowianka - w trakcie realizacji robót budowlanych Przebudowa i remont nabrzeży rzeki Motławy w Gdańsku - Ołowianka - w trakcie realizacji robót budowlanych

  MAJ 2013 r.

  Wykonawca wykonał: na odcinku XII rozbiórkę wypełnienia ścian nabrzeża z cegły, rozbiórkę konstrukcji żelbetowych sposobem mechanicznym, wykopy oraz przekopy na odkład w gruncie, wyrywanie drewnianych ścianek szczelnych, rozbiórkę kleszczy i krzyżulców drewnianych pojedynczych. Na odcinku XII zespawano elementy ścianki szczelnej w pal,wbijanie ścianek szczelnych z jednostek pływających łącznie z wbiciem 17 szt. pali skrzynkowych z elementów ścianki szczelnej.

  Przebudowa i remont nabrzeży rzeki Motławy w Gdańsku - Ołowianka - w trakcie realizacji robót budowlanych Przebudowa i remont nabrzeży rzeki Motławy w Gdańsku - Ołowianka - w trakcie realizacji robót budowlanych

  CZERWIEC 2013 r.

  Wykonawca wykonał betonowanie oczepu oraz roboty naprawcze betonu na odcinku nr XII.

  LIPIEC 2013 r.

  Wykonawca wykonał: roboty hydrotechniczne: na odcinku O-IV i XIII wykonano czyszczenie strumieniowo-ścierne powłok betonowych, ręcznie skuto beton, zabezpieczono zbrojenia przed korozją i wykonano ręczną reprofilację, na odcinku XII wbijano ściankę szczelną.

  Przebudowa i remont nabrzeży rzeki Motławy w Gdańsku - Ołowianka - w trakcie realizacji robót budowlanych Przebudowa i remont nabrzeży rzeki Motławy w Gdańsku - Ołowianka - w trakcie realizacji robót budowlanych

  SIERPIEŃ 2013 r.

  Wykonawca wykonał: roboty rozbiórkowe: na odcinku XII-XIII wykonano rozbiórkę konstrukcji żelbetowej, roboty hydrotechniczne: na odcinku XII-XIII wykonano wykopy, pogrążenie ścianki szczelnej, wypalono otwory pod mikropale, zbrojenie, szalowanie i betonowanie oczepu oraz naprawę betonu.

  Przebudowa i remont nabrzeży rzeki Motławy w Gdańsku - Ołowianka - w trakcie realizacji robót budowlanych Przebudowa i remont nabrzeży rzeki Motławy w Gdańsku - Ołowianka - w trakcie realizacji robót budowlanych

  WRZESIEŃ 2013 r.

  Wykonawca wykonał roboty rozbiórkowe: na odcinku XII wykonano rozbiórkę konstrukcji żelbetowej, roboty hydrotechniczne: na odcinku O-IV naprawiono powierzchnię betonu, na odcinku XII wykonano mikropale.

  Przebudowa i remont nabrzeży rzeki Motławy w Gdańsku - Ołowianka - w trakcie realizacji robót budowlanych Przebudowa i remont nabrzeży rzeki Motławy w Gdańsku - Ołowianka - w trakcie realizacji robót budowlanych

  PAŹDZIERNIK 2013 r.

  Wykonawca wykonał:
  – roboty rozbiórkowe: odcinek O-I odbicie tynków zewnętrznych, wykucia spoin, odcinek O-II rozbiórka drabinek stalowych, odcinek O-III rozbiórka kształtowników stalowych, wyrywanie pali, odcinek XII rozebranie wypełnienia ścian z cegły, konstrukcji żelbetowej, kleszczy drewnianych oraz kształtowników stalowych, wyrywanie ścianki szczelnej, wykonanie wykopów.
  – roboty hydrotechniczne: odcinek O-I naprawa podłoża, wykonanie tynków zewnętrznych, odcinek O-II czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych, ręczna reprofilacja, spawanie pod wodą blach uszczelniających, odcinek XII wbijanie ścianek szczelnych, próbne obciążenie mikropali, odcinek XIII czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych, montaż polerów.

  Przebudowa i remont nabrzeży rzeki Motławy w Gdańsku - Ołowianka - w trakcie realizacji robót budowlanych Przebudowa i remont nabrzeży rzeki Motławy w Gdańsku - Ołowianka - w trakcie realizacji robót budowlanych

  LISTOPAD 2013 r.

  Wykonawca wykonał:
  – roboty rozbiórkowe: odcinek O-III – wykopy na odkład, rozebranie wypełnienia ścian z cegły, oczyszczenie dna wzdłuż nabrzeża, wycięcie pod wodą w ściance otworów, odcinek XII – oczyszczanie dna wzdłuż nabrzeży, wykop oraz przekopy na odkład,
  – roboty hydrotechniczne: odcinek O-II – czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych, ręczna reprofilacja, ręczne skucie betonu w miejscach napraw, odcinek O-III – wykonanie mikropali, próbne obciążenie mikropala, wbijanie ścianek szczelnych, zakładanie stalowych kleszczy, deskowanie, betonowanie, odcinek O-IV – czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych, ręczna reprofilacja, ręczne skucie betonu w miejscach napraw, odcinek XII – wykonanie chudego betonu, deskowanie oczepów, zbrojenie, betonowanie, montaż pachołów żeliwnych.

  Przebudowa i remont nabrzeży rzeki Motławy w Gdańsku - Ołowianka - w trakcie realizacji robót budowlanych Przebudowa i remont nabrzeży rzeki Motławy w Gdańsku - Ołowianka - w trakcie realizacji robót budowlanych

  GRUDZIEŃ 2013 r.

  Wykonawca wykonał:
  – roboty rozbiórkowe: odcinek O-III – wykopy na odkład, rozebranie wypełnienia ścian z cegły, oczyszczenie dna wzdłuż nabrzeża, wycięcie pod wodą w ściance otworów, odcinek XII – oczyszczanie dna wzdłuż nabrzeży, wykop oraz przekopy na odkład.
  – roboty hydrotechniczne: odcinek O-II czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych, ręczna reprofilacja, ręczne skucie betonu w miejscach napraw, odcinek O-III – wykonanie mikropali, próbne obciążenie mikropala, wbijanie ścianek szczelnych, zakładanie kleszczy stalowych, deskowanie, betonowanie, odcinek O-IV czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych, ręczna reprofilacja, ręczne skucie betonu w miejscach napraw, XII – wykonanie chudego betonu, deskowanie oczepów, zbrojenie, betonowanie, montaż pachołów żeliwnych.

  Przebudowa i remont nabrzeży rzeki Motławy w Gdańsku - Ołowianka - w trakcie realizacji robót budowlanych Przebudowa i remont nabrzeży rzeki Motławy w Gdańsku - Ołowianka - w trakcie realizacji robót budowlanych

  STYCZEŃ 2014 r.

  Wykonawca wykonał:
  – roboty rozbiórkowe: odcinek O-III – wykopy na odkład, rozebranie wypełnienia ścian z cegły, oczyszczenie dna wzdłuż nabrzeża, wycięcie pod wodą w ściance otworów, odcinek XII – oczyszczanie dna wzdłuż nabrzeży, wykop oraz przekopy na odkład
  – roboty hydrotechniczne: odcinek XII – deskowanie, zbrojenie i betonowanie oczepu, montaż pachołów żeliwnych.

  LUTY 2014 r.

  Wykonawca wykonał:
  – roboty hydrotechniczne: odcinek XII – deskowanie oczepów 64,292 m2, zbrojenie 1,521 t, betonowanie 22,867 m3, montaż pachołów żeliwnych 2 szt.,

  KWIECIEŃ 2014 r.

  Wykonawca wykonał:
  – roboty hydrotechniczne: odcinek XII – deskowanie oczepu 86,004m2, zbrojenie oczepu 2,013t, betonowanie oczepu 29,266m3, montaż pachołów żeliwnych 2 szt.

  Przebudowa i remont nabrzeży rzeki Motławy w Gdańsku - Ołowianka - w trakcie realizacji robót budowlanych Przebudowa i remont nabrzeży rzeki Motławy w Gdańsku - Ołowianka - w trakcie realizacji robót budowlanych

  MAJ 2014 r.

  Wykonawca wykonał:
  – roboty hydrotechniczne: odcinek 0-III – wbijanie ścianki szczelnej 28,930m, odcinek XII – wykonanie mikropali iniekcyjnych 339,000m, wbijanie ścianki szczelnej 45,960m.

  Przebudowa i remont nabrzeży rzeki Motławy w Gdańsku - Ołowianka - w trakcie realizacji robót budowlanych Przebudowa i remont nabrzeży rzeki Motławy w Gdańsku - Ołowianka - w trakcie realizacji robót budowlanych

  CZERWIEC 2014 r.

  Wykonawca wykonał:
  – roboty hydrotechniczne: odcinek 0-III – wykonanie chudego betonu 1,616 m3, betonowanie oczepu 29,300 m3, deskowanie oczepu 72,663 m2, zbrojenie oczepu 2,984 t, montaż pachołów żeliwnych 2,000 szt., izolacja oczepów 174,980 m2, odcinek XII – wykonanie chudego betonu 5,588 m3, betonowanie oczepu 21,170 m3, deskowanie oczepu 59,130 m2, zbrojenie oczepu 1,521 t, montaż pachołów żeliwnych 2,000 szt., montaż studzienek prefabrykowanych wodociągowych 6,000 szt., montaż studzienek prefabrykowanych elektrycznych 5,000 szt., obłożenie oczepu cegłą klinkierową 87,040 m2,

  Przebudowa i remont nabrzeży rzeki Motławy w Gdańsku - Ołowianka - w trakcie realizacji robót budowlanych Przebudowa i remont nabrzeży rzeki Motławy w Gdańsku - Ołowianka - w trakcie realizacji robót budowlanych

  LIPIEC 2014 r.

  Wykonawca wykonał:
  – roboty hydrotechniczne: odcinek XII – betonowanie oczepu 52,716m3, deskowanie oczepu 118,306m2, zbrojenie oczepu 7,898t, montaż pachołów żeliwnych 4,000 szt.

  Przebudowa i remont nabrzeży rzeki Motławy w Gdańsku - Ołowianka - tablica unijna

  SIERPIEŃ 2014 r.

  Wykonawca wykonał:
  – roboty hydrotechniczne: odcinek 0-III – wykonanie chudego betonu 16,730 m3, montaż kleszcza 0,845t, montaż ściągów 0,298t, odcinek XII – chudy beton 1,925m3, montaż kleszcza stalowego 3,276t, betonowanie oczepu 46,543m3, deskowanie oczepu 69,274m2, zbrojenie oczepu 5,075t, dylatacje z płyt styropianowych 26,455m2,obłożenie oczepu cegłą klinkierową 158,750 m2.

  WRZESIEŃ 2014 r.

  Wykonawca wykonał:
  – roboty hydrotechniczne: odcinek 0-III – zbrojenie oczepu 12,166 t, deskowanie oczepu 119,000 m2, betonowanie oczepu 103,075 m3, montaż pachołów żeliwnych 4,000 szt., izolacja oczepów 146,418 m2, dylatacje 8,058 m2, obłożenie oczepu cegłą klinkierową 26,830 m2, odcinek 0-IV – montaż belek odbojowych 65,530 m, odcinek XII – montaż ściągów 0,190t, obłożenie oczepu cegłą klinkierową 46,610 m2, montaż belek odbojowych 257,780m, odcinek XIII – montaż belek odbojowych 11,693 m3, montaż krawężnika HDPE 10,010 m.

  Przebudowa i remont nabrzeży rzeki Motławy w Gdańsku - Ołowianka - w trakcie realizacji robót budowlanych Przebudowa i remont nabrzeży rzeki Motławy w Gdańsku - Ołowianka - w trakcie realizacji robót budowlanych

  PAŹDZIERNIK 2014 r.

  Wykonawca wykonał:
  – roboty rozbiórkowe – odcinek 0-IV – rozebranie balustrady stalowej 6,600m,
  – roboty hydrotechniczne – odcinek 0-II – montaż belek odbojowych 20x20cm 16,692 m3, montaż pali okrągłych 6,192 m3, odcinek XIII – montaż drabinki wyjściowej 1,000 szt., odcinek 0-III – montaż balustrady stalowej 0,840 t, wykonanie zasypu 369,190 m3, izolacja oczepów 156,274 m2, obłożenie oczepu cegłą klinkierową 38,060 m2, odcinek XII – montaż drabinek wyjściowych 565,900 kg, montaż krawężników HDPE 137,620 m.

  LISTOPAD 2014 r.

  Wykonawca wykonał:
  – roboty rozbiórkowe – odcinek 0-IV – rozebranie balustrady stalowej 6,600m,
  – roboty hydrotechniczne – odcinek 0-II – montaż belek odbojowych 20x20cm i 16x12cm 4,619 m3, montaż pali okrą-głych 5,676 m3, montaż opierzenia 47,973 m2, montaż krawężnika dębowe-go 175,110 mb, montaż drabinek wyjściowych 461,16 kg, odcinek 0-IV – montaż drabinki wyjściowej 116,400 kg, odcinek XIII – brak w okresie sprawozdawczym, odcinek 0-III – montaż balustrady stalowej 0,454 t, montaż odbojnic drewnianych 56,820mb, ułożenie kostki granitowej 158,015 m2.

  Przebudowa i remont nabrzeży rzeki Motławy w Gdańsku - Ołowianka - w trakcie realizacji robót budowlanych

  GRUDZIEŃ 2014 r.

  Wykonawca wykonał:
  – roboty rozbiórkowe: odcinek 0-II – rozbiórka nawierzchni drewnianej 355,000 m2, usunięcie podsypki pod na-wierzchnią drewnianą 158,000 m3
  – roboty hydrotechniczne: odcinek 0-II – montaż podestu drewnianego 250,000 m2, montaż belek kompozytowych pod nawierzchnię drewnianą 180,000 mb, izolacja przeciwwilgociowa z papy 276,000 m2, podsypka z zagęszczeniem 126,000 m3, odcinek 0-III – układanie kostki granitowej 50,000 m2, zbrojenie pachoła 0,260 t, szalowanie pachoła 4,320 m2 i betonowanie pachoła cumowniczego 1,728 m3, montaż balustrad stalowych 20,000 mb, odcinek XII – montaż studni 1,000 szt.

  Przebudowa i remont nabrzeży rzeki Motławy w Gdańsku - Ołowianka - w trakcie realizacji robót budowlanych Przebudowa i remont nabrzeży rzeki Motławy w Gdańsku - Ołowianka - w trakcie realizacji robót budowlanych

  STYCZEŃ 2015 r.

  Wykonawca wykonał:
  – roboty hydrotechniczne: odcinek 0-II – montaż podestu drewnianego 150,000 m2, montaż belek kompozytowych pod nawierzchnię drewnianą 260,000 mb, betonowanie pachoła cumowniczego nr 3 – 1,500m3, odcinek XII – zasypy z zagęszczeniem, układanie kostki granitowej 330,000 m2, montaż balustrad stalowych 60,000 m, przedłużenie kanalizacji sanitarno deszczowej 1,000 kpl.

  Przebudowa i remont nabrzeży rzeki Motławy w Gdańsku - Ołowianka - w trakcie realizacji robót budowlanych Przebudowa i remont nabrzeży rzeki Motławy w Gdańsku - Ołowianka - w trakcie realizacji robót budowlanych

  LUTY 2015 r.

  Wykonawca wykonał:
  – roboty hydrotechniczne: odcinek 0-II –obłożenie muru opierzeniem drewnianym, szalowanie i betonowanie dodatkowego bloku pachołowego nr 1 i 2, odcinek XII – zasypy z zagęszczeniem, układanie kostki granitowej wraz z obrzeżem, montaż balustrad stalowych.

  Przebudowa i remont nabrzeży rzeki Motławy w Gdańsku - Ołowianka - w trakcie realizacji robót budowlanych Przebudowa i remont nabrzeży rzeki Motławy w Gdańsku - Ołowianka - w trakcie realizacji robót budowlanych

  MARZEC 2015 r.
  Wykonawca zakończył zasadnicze roboty budowlane.
  Przebudowa i remont nabrzeży rzeki Motławy w Gdańsku - Ołowianka - odbiór robót Przebudowa i remont nabrzeży rzeki Motławy w Gdańsku - Ołowianka - odbiór robót Przebudowa i remont nabrzeży rzeki Motławy w Gdańsku - Ołowianka - odbiór robót Przebudowa i remont nabrzeży rzeki Motławy w Gdańsku - Ołowianka - odbiór robót Przebudowa i remont nabrzeży rzeki Motławy w Gdańsku - Ołowianka - odbiór robót Przebudowa i remont nabrzeży rzeki Motławy w Gdańsku - Ołowianka - odbiór robót  Przebudowa i remont nabrzeży rzeki Motławy w Gdańsku - Ołowianka - odbiór robót
  4) Przebudowa Nabrzeża Szyprów na Martwej Wiśle w Gdańsku:

  LISTOPAD 2012 r.

  Wykonawca wykonał prace przygotowawcze do produkcji prefabrykatów (pale żelbetowe oraz płyty prefabrykowane). Została zamówiona ścianka szczelna.

  Przebudowa Nabrzeża Szyprów na Martwej Wiśle w Gdańsku - przed realizacją robót Przebudowa Nabrzeża Szyprów na Martwej Wiśle w Gdańsku - przed realizacją robót

  GRUDZIEŃ 2012 r.

  Roboty budowlane nie rozpoczęły się.

  STYCZEŃ 2013 r.

  Wykonawca organizował zaplecze budowy. Roboty budowlane nie rozpoczęły się.

  LUTY 2013 r.

  Wykonawca wykonywał prace przygotowawcze. Roboty budowlane nie rozpoczęły się.

  MARZEC 2013 r.

  Wykonawca wykonał:
  – roboty rozbiórkowe: wykonano rozbiórkę dalb drewnianych, stalowych i z pali skrzynkowych, wyrwano pale – przekazano do utylizacji, wykonano rozbiórkę drewnianego kleszcza z wywozem do utylizacji, wykonano obięcie pali drewnianych o średnicy 30 cm pod powierzchnią wody z wywozem, utylizacją, wykonano obcięcie ścianek drewnianych pod powierzchnią wody z wywozem, utylizacją. Prowadzono roboty ziemne z transportem urobku do miejsca utylizacji.
  – roboty kafarowe i kotwienie konstrukcji: wbijano pale żelbetowe, wykonano oczyszczenie dna wzdłuż nabrzeży w linii bicia pali z drobnego gruzu, śmieci itp., dokonano montażu prefabrykowanych płyt oporowych, przygotowano do wbijania elementy ścianki szczelnej i łączniki od strony odwodnej.

  Przebudowa Nabrzeża Szyprów na Martwej Wiśle w Gdańsku - w trakcie realizacji robót Przebudowa Nabrzeża Szyprów na Martwej Wiśle w Gdańsku - w trakcie realizacji robót

  KWIECIEŃ 2013 r.

  Wykonał wykonał:
  – roboty rozbiórkowe: wykonywano rozbiórkę dalb drewnianych, stalowych z pali skrzynkowych – rozbiórkę głowic, wyrywanie pali, wywóz i utylizacja – 1 szt.. Wykonano rozbiórkę drewnianego kleszcza z wywozem do utylizacji – 111,64 m, wykonywano obcinanie pali drewnianych o średnicy 30 cm pod powierzchnią wody z wywozem i utylizacją – 29 szt., obcinanie ścianek drewnianych pod powierzchnią wody z wywozem i utylizacją – 114,64 m.
  – roboty kafarowe i kotwienie konstrukcji: wbijanie pali żelbetowych 25×20 cm wraz z dostawą pali z oczyszczaniem dna wzdłuż nabrzeży w linii bicia pali w pasie o szerokości 1 m z drobnego gruzu i śmieci – 28 szt. Dostawa i montaż prefabrykowanych płyt oporowych – 95 szt.

  Przebudowa Nabrzeża Szyprów na Martwej Wiśle w Gdańsku - w trakcie realizacji robót Przebudowa Nabrzeża Szyprów na Martwej Wiśle w Gdańsku - w trakcie realizacji robót

  MAJ 2013 r.

  Wykonawca wykonał:
  – produkcję prefabrykatów w Zakładzie Prefabrykacji Hydrobudowy Gdańsk S.A. (produkcja prefabrykatów oczepu typu B – 18 szt., produkcję prefabrykatów płyt pełnych umocnienia skarp, produkcja prefabrykatów płyt pełnych umocnienia skarp),
  – kontynuowano prace rozbiórkowe w zakresie: rozbiórki dalb drewnianych, stalowych i pali skrzynkowych, obcinania pali drewnianych, obcinania ścianek drewnianych i demontażu kleszcza, rozbiórki wykładzin skarp istniejącej obudowy nabrzeża),
  – kontynuowano roboty kafarowe i kotwienie konstrukcji w zakresie wycięcia otworów filtracyjnych i pogrążenia ścianki szczelnej,
  – rozpoczęto roboty związane z nadbudową nabrzeża w zakresie: układania filtra tłuczeniowego na skarpie nabrzeża z geowłokniną, podłoża i warstwy wyrównawcze z betonu o grubości do 15 cm, deskowanie oczepów o dolnej krawędzi, zbrojenie elementów nabrzeża, betonowanie konstrukcji nadwodnych.

  Przebudowa Nabrzeża Szyprów na Martwej Wiśle w Gdańsku - w trakcie realizacji robót Przebudowa Nabrzeża Szyprów na Martwej Wiśle w Gdańsku - w trakcie realizacji robót

  CZERWIEC 2013 r.

  Wykonawca wykonał:
  – produkcję prefabrykatów płyt dennych umocnienia skarpy – 4 szt. w Zakładzie Prefabrykacji Hydrobudowy Gdańsk S.A.,
  – rozpoczęto produkcję schodów prefabrykowanych,
  – przygotowywano szalunki i zbrojenia oczepów części oczepowej,
  – kontynuowano prace w zakresie: obcinania pali drewnianych (17 szt.), obcinania ścianek drewnianych i demontażu kleszcza (68,46 m),
  – kontynuowano roboty kafarowe i kotwienia konstrukcji w zakresie: dostawy i montażu prefabrykowanych płyt oporowych, wycięcie otworów filtracyjnych (8,87 m) oraz pogrążania ścianki szczelnej Larssen 430 (52,69 mb), wykonania kotew mikropalowych,
  – zakończono pogrążanie ścianki szczelnej Larssen 430,
  – kontynuowano roboty związane z nadbudową nabrzeża.

  Przebudowa Nabrzeża Szyprów na Martwej Wiśle w Gdańsku - w trakcie realizacji robót Przebudowa Nabrzeża Szyprów na Martwej Wiśle w Gdańsku - w trakcie realizacji robót

  LIPIEC 2013 r.

  Wykonawca wykonał:
  – zakończono produkcję schodów prefabrykowanych,
  – przygotowywano szalunki i zbrojenia oczepów części oczepowej,
  – kontynuowano prace rozbiórkowe w zakresie: obcinania pali drewnianych (20 szt.), obcinania ścianek drewnianych i demontażu kleszcza (73,86 m),
  – kontynuowano roboty kafarowe i kotwienie konstrukcji w zakresie: dostawy i montażu prefabrykowanych płyt oporowych, wykonania kotew mikropalowych,
  – kontynuowano roboty związane z nadbudową nabrzeża w zakresie: dostawy i montażu prefabrykatów – oczepy, układania filtra tłuczniowego na skarpie nabrzeża z geowłokniną, podłoża i warstwy wyrównawczej z betonu, deskowania oczepów, zbrojenia elementów nabrzeża, betonowania konstrukcji nadwodnych mieszanką betonową, rury płaszczowe w nadbudowie żelbetowej,
  – rozpoczęto roboty związane z wyposażeniem: pachoły żeliwne (6 szt.), włazy kanałowe żeliwne okrągłe typu ciężkiego (2 szt.).

  Przebudowa Nabrzeża Szyprów na Martwej Wiśle w Gdańsku - w trakcie realizacji robót Przebudowa Nabrzeża Szyprów na Martwej Wiśle w Gdańsku - w trakcie realizacji robót

  SIERPIEŃ 2013 r.

  Wykonawca wykonał:
  – kontynuowano prace rozbiórkowe w zakresie: obcinania pali drewnianych (10 szt.), obcinania ścianek drewnianych i demontażu kleszcza (30,27 m), zakończono demontaż wyposażenia nabrzeży (167 m), robót ziemnych (392,77 m3), zakończono demontaż nieczynnych słupów oświetleniowych (8 szt.),
  – kontynuowano roboty kafarowe i kotwienie konstrukcji w zakresie: wbijania pali żelbetowych (26 szt. – zakończono, pozostałe pale będą zastąpione palami skrzynkowymi), zakończono próbne obciążenia pali żelbetowych (3 szt.), wykonanie kotew mikropalowych, zakończono próbne obciążenia mikropali (2 szt.),
  – kontynuowano roboty związane z nadbudową nabrzeża: dostawa i montaż prefabrykatów – oczepy (6 szt.), układanie filtra tłuczniowego na skarpie nabrzeża z geowłókniną (40,19 m3), podłoża i warstwy wyrównawcze z betonu (10,40 m3), deskowanie oczepów o dolnej krawędzi (256,09 m2), zbrojenie elementów nabrzeża (4,58 t), betonowanie konstrukcji nadwodnych mieszanką betonową (50,54 m3), rury płaszczowe w nadbudowie żelbetowej – odcinki proste (12 m), zasypywanie wykopów (zasyp piaskiem grubym) z zagęszczeniem nasypów (145,48 m3),
  – kontynuowano roboty związane z wyposażeniem: pachoły żeliwne (2 szt.), włazy kanałowe żeliwne okrągłe typu ciężkiego (1 szt.).

  Przebudowa Nabrzeża Szyprów na Martwej Wiśle w Gdańsku - w trakcie realizacji robót Przebudowa Nabrzeża Szyprów na Martwej Wiśle w Gdańsku - w trakcie realizacji robót

  WRZESIEŃ 2013 r.

  Wykonawca kontynuował :
  – prace rozbiórkowe w zakresie obcinania pali drewnianych (8 szt.), obcinania ścianek drewnianych i demontażu kleszcza (22,54 m), robót ziemnych (248,87 m3),
  – roboty kafarowe i kotwienia konstrukcji w zakresie dostawy i montażu prefabrykowanych płyt oporowych (50 szt.), próbnych obciążeń mikropali nabrzeża skarpowego (1 szt.),
  – roboty związane z nadbudową nabrzeża: układanie filtra tłuczniowego na skarpie nabrzeża z geowłókniną (26,6 m3), podłoża i warstwy wyrównawcze betonu (5,20 m3), deskowanie oczepów (640,23 m2), zbrojenie elementów nabrzeża (11,45t), betonowanie konstrukcji nadwodnych mieszanką betonową (95,8 m), zasypywanie wykopów (125,91 m3),
  – roboty związane z wyposażeniem: pachoły żeliwne (6 szt.), włazy kanałowe żeliwne okrągłe typu ciężkiego (2 szt.).

  Przebudowa Nabrzeża Szyprów na Martwej Wiśle w Gdańsku - w trakcie realizacji robót Przebudowa Nabrzeża Szyprów na Martwej Wiśle w Gdańsku - w trakcie realizacji robót

  PAŹDZIERNIK 2013 r.

  Wykonawca kontynuował:
  – prace rozbiórkowe w zakresie obcinania pali drewnianych (55 szt.), obcinania ścianek drewnianych i demontażu kleszcza (149,24 m), robót ziemnych (649,6 m3), rozbiórki konstrukcji żelbetowych (23,7 m3 – zakończono),
  – roboty kafarowe i kotwienia konstrukcji w zakresie naciągania kotew mikropalowych (417 m),
  – roboty związane z nadbudową nabrzeża w zakresie dostawy i montażu prefabrykatów (12 szt.), deskowania oczepów (512,18 m2), zbrojenia elementów nabrzeża (9,16 t), betonowania konstrukcji nadwodnych (180,15 m3), rur płaszczowych w nadbudowie żelbetowej (75 m), układania geowłókniny (na skarpie) – nabrzeże oczepowe (49,95 m2), zasypywania wykopów (zasyp żwirowy) (13,58 m3), zasypywania wykopów (zasyp piaskiem grubym) z zagęszczeniem nasypów (370,74 m3).

  Przebudowa Nabrzeża Szyprów na Martwej Wiśle w Gdańsku - w trakcie realizacji robót

  LISTOPAD 2013 r.

  Wykonawca wykonał następujące prace:
  – prace rozbiórkowe w zakresie obcinania pali drewnianych (33 szt.), obcinanie ścianek drewnianych i demontażu kleszcza (126,07 m), rozbiórki wykładzin skarp istniejącej obudowy nabrzeża skarpowego (30,20 m2), rozbiórki ogrodzeń (110 m – zakończono),
  – kontynuowano roboty kafarowe i kotwienie konstrukcji w zakresie dostawy i montaż prefabrykowanych płyt oporowych (110 szt.),
  – kontynuowano roboty związane z nadbudową nabrzeża w zakresie dostawy i montażu prefabrykatów – oczepy typu B (4 szt.), układania filtra tłuczeniowego na skarpie nabrzeża z geowłókniną (55,95 m3), podłoża i warstwy wyrównawczej z betonu o grubości do 15 cm (10,39 m3), deskowania oczepów (512,18 m2), zbrojenia elementów nabrzeża (9,16 t), betonowania konstrukcji nadwodnych mieszanką betonową (188,10 m3), rur płaszczowych w nadbudowie żelbetowej (9,8 m), dylatacji konstrukcji budowli z płyt styropianowych z wypełnieniem szczelin masą dylatacyjną (2 szt.),
  – rozpoczęto roboty związane z kanalizacją deszczową w zakresie wykopów pod rurociągi i studnie (113,4 m3), wykonaniu podsypki piaskiem z pospółki (4,73 m3), ułożeniu rur kanalizacyjnych w wykopie (4,36 m), dostawie i montażu studni rewizyjnych z kręgów betonowych (3 szt. – zakończono), zasypywaniu wykopów liniowych o ścianach pionowych wraz z zagęszczeniem (93,75 m3),
  – rozpoczęto roboty związane z drenażem w zakresie wykopów pod rurociągi i studnie (338,20 m3), wykonaniu obsypki rur żwirem (7,41 m3), ułożeniu rur drenarskich z otworami szczelinowymi (98,09 m), studni drenażowej z PCV z osadnikiem i włazem żeliwnym (2 szt.), zasypywaniu wykopów (321,86 m3), wywozu ziemi samochodami (6,84 m3), rur wylotowych (29,56 m).

  Przebudowa Nabrzeża Szyprów na Martwej Wiśle w Gdańsku - w trakcie realizacji robót Przebudowa Nabrzeża Szyprów na Martwej Wiśle w Gdańsku - w trakcie realizacji robót

  GRUDZIEŃ 2013 r.

  Wykonawca wykonał następujące prace:
  – kontynuowano roboty kafarowe i kotwienie konstrukcji w zakresie wykonania i naciągnięcia kotew mikropalowych (5 szt.),
  – kontynuowano roboty związane z nadbudową nabrzeża w zakresie deskowania oczepów (256,1023 m2), zbrojenia elementów nabrzeża (4,599 t), betonowania konstrukcji nadwodnych (95,77 m3), rur płaszczowych w nadbudowie żelbetowej ( 104,6 m),
  – kontynuowano roboty wyposażeniowe w zakresie pachołów żeliwnych (8 szt.), belek i ram odbojowych (173,57 m), włazów kanałowych żeliwnych okrągłych typu ciężkiego (1 szt.), wykonaniu i montażu balustrad stalowych z rur (3530,73 kg).

  Przebudowa Nabrzeża Szyprów na Martwej Wiśle w Gdańsku - w trakcie realizacji robót Przebudowa Nabrzeża Szyprów na Martwej Wiśle w Gdańsku - tablica unijna

  STYCZEŃ 2014 r.

  Wykonawca wykonywał następujące prace:
  – zakończono roboty kafarowe i kotwienie konstrukcji w zakresie dostawy i montażu prefabrykowanych płyt oporowych, wykonania i naciągnięcia kotew mikropalowych (320 m),
  – kontynuowano roboty związane z nadbudową nabrzeża w zakresie montażu oczepów na nabrzeżu skarpowym (13 szt.), dylatacji konstrukcji budowli z płyt styropianowych, zasypywaniu wykopów na nabrzeżu oczepowym,
  – kontynuowano roboty wyposażeniowe w zakresie belek i ram odbojowych (173,57 m), wykonaniu drabinek i stojaków oraz znaków zakazu kotwiczenia,
  – zakończono wykonywanie drenażu na nabrzeżu skarpowym.

  Przebudowa Nabrzeża Szyprów na Martwej Wiśle w Gdańsku - w trakcie realizacji robót Przebudowa Nabrzeża Szyprów na Martwej Wiśle w Gdańsku - w trakcie realizacji robót

  LUTY 2014 r.

  Wykonawca wykonał:
  – roboty kafarowe i kotwienie konstrukcji: próbne obciążenie mikropali śr. 30/16 mm – 2 szt., śr. 75/53 mm – 2 szt. i śr. 73/56 – 5 szt. (z wykonaniem projektu próbnego obciążenia, próbnym obciążeniem, opracowaniem wyników-orzeczeń) – 1kpl
  – nadbudowa nabrzeża: dylatacje konstrukcji budowli z płyt styropianowych z wypełnieniem szczelin masą dylatacyjną- 4szt.
  – wyposażenie: belki i ramy odbojowe o przekroju do 20×20 cm z elastomeru poliuretanowego (dostawa i montaż na kotwy wklejane) – 347,12m

  Przebudowa Nabrzeża Szyprów na Martwej Wiśle w Gdańsku - w trakcie realizacji robót Przebudowa Nabrzeża Szyprów na Martwej Wiśle w Gdańsku - w trakcie realizacji robót

  MARZEC 2014 r.

  Wykonawca wykonał:
  – roboty pogłębiarskie: sondaż przedwykonawczy (z kosztem holowań zestawu sondażowego) – 8,53 tys. m2, czerpanie gruntu z załadowaniem na szalandę i transportem na klapowisko morskie lub z transportem pod stanowisko refulera, wyrefulowanie urobku na brzeg ( z kosztem holowań ze-stawu pogłębiarskiego) – 11 958,7 m3, sondaż powykonawczy (z kosztem holowań zestawu sondażowego) – 8,53 tys. m2.

  Przebudowa Nabrzeża Szyprów na Martwej Wiśle w Gdańsku - w trakcie realizacji robót Przebudowa Nabrzeża Szyprów na Martwej Wiśle w Gdańsku - w trakcie realizacji robót

  KWIECIEŃ 2014 r.

  Wykonawca wykonał:
  – roboty rozbiórkowe: roboty ziemne z transportem urobku do miejsca utylizacji i z opłatą za utylizację – 1344,02m3
  – nadbudowa nabrzeża: układanie geowłókniny (na skarpie) – nabrzeże oczepowe – 1026,16m2, zasypywanie wykopów (zasyp żwirowy) z zagęszczeniem nasypów (wskaźnik zagęszczenia Js = 0,99) – 481,42m3, zasypywane wykopów (zasyp piaskiem grubym) z zagęszczeniem nasypów (wskaźnik zagęszczenia Js = 0,99) – 800m3, wykonanie okładzin skarpy z żelbetowych płyt ażurowych i pełnych – grubość 15 cm (dostawa i montaż) z hydroobsiewem otworów płyt ażurowych – 294,06m2, żelbetowa konstrukcja schodów na skarpie – 6,55m3, nawierzchnie z kostki betonowej grubości 60 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm i podbudowie z kruszywa naturalnego grubości 11 cm. z wypełnieniem spoin zaprawą cementową – 542,56m2, krawężniki betonowe wystające o wym. 15×30 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 255,15m
  – wyposażenie: wykonanie i montaż prefabrykowanych schodów żelbetowych.

  Przebudowa Nabrzeża Szyprów na Martwej Wiśle w Gdańsku - w trakcie realizacji robót Przebudowa Nabrzeża Szyprów na Martwej Wiśle w Gdańsku - w trakcie realizacji robót

  MAJ 2014 r.

  Wykonawca wykonał:
  – roboty rozbiórkowe: rozbiórka pomostu pływającego przystani żeglarskiej, wywóz, utylizacja i opłata za utylizację – 1kpl.
  – nadbudowa nabrzeża: wykonanie okładzin skarpy z żelbetowych płyt ażurowych i pełnych – grubość 15 cm (dostawa i montaż) z hydroobsiewem otworów płyt ażurowych – 331,61m2, żelbetowa konstrukcja schodów na skarpie – 7,378m3, nawierzchnie z kostki betonowej grubości 60 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubo-ści 3 cm i podbudowie z kruszywa naturalnego grubości 11 cm. z wypełnieniem spoin zaprawą cementową – 318,64m2, krawężniki betonowe wystające o wym. 15×30 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 149,85m
  – kanalizacja deszczowa: wykopy pod rurociągi i studnie (wykopy szalowane)- 37,8m3, wykonanie podsypki o gr. 20 cm piaskiem z pospółki – 1,57m3, ułożenie rur kanalizacyjnych VIPRO o śr. 300 mm w wykopie – 4,4m, dostawa i montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1200 mm o głębok. 2.0 m (kręgi o wys. 500 cm), z włazem żeliwnym 600 typ ciężki, kl. obciążenia C250 z zamkiem zatrzaskowym – 1stud., klapa zwrotna z tworzywa sztucznego o śr. 200 mm, skośna, montowana na przewodach w studni – 1kpl,klapa zwrotna z tworzywa sztucznego o śr. 250 mm, skośna, montowana na przewodach w studni – 1kpl, klapa zwrotna z tworzywa sztucznego o śr. 300 mm. skośna, montowana na przewodach w studni – 1 kpl, klapa zwrotna z tworzywa sztucznego o śr. 500 mm, skośna, montowana na przewodach w studni – 1 kpl, zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych wraz z zagęszczeniem do Js=0,99 – 31,25m3, wywóz ziemi co utylizacji wraz z utylizacją i opłatą za utylizację – 26,2m3.

  CZERWIEC 2014 r.

  Wykonawca wykonał:
  – roboty przygotowawcze: wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej wykonanej zgodnie z wymaganiami UE i Zamawiającego – 1 szt.
  – wyposażenie: wykonanie i montaż balustrad stalowych z rur o śr. do 60 mm z zabezpieczeniem antykorozyjnym – 2 758,94kg,dostarczenie i montaż bram typu Nylofor 3D 400cmx100cm – 2szt.,cokoły betonowe 0.2×0.3 m z fundamentami 0,2×0,8 m (beton C30/37) pod ogrodzenie – 110m, ogrodzenie z siatki o wysokości 2 m w ramach z z kątownika 50×50 na słupkach z teownika 100x100x11 mm o rozstawie 3 m (osadzonych w gniazdach cokołów) – 110m.

  LIPIEC 2014 r.

  Roboty zostały zakończone komisyjnie odebrane.

  Przebudowa Nabrzeża Szyprów na Martwej Wiśle w Gdańsku - po realizacji robót Przebudowa Nabrzeża Szyprów na Martwej Wiśle w Gdańsku - po realizacji robót

  5) Obudowa brzegów Kanału Płonie przy Martwej Wiśle w Gdańsku:

  STYCZEŃ 2013 r.

  Wykonawca organizował zaplecze budowy. Roboty budowlane nie zostały rozpoczęte.

  LUTY 2013 r.

  Wykonawca przygotował zaplecze budowy – wzmocniono podłoże placu budowy oraz ustawiono kontenery biura budowy, wykonano podłączenie mediów. W lutym br. rozpoczęto wycinkę drzew i krzewów. Przystąpiono do robót rozbiórkowych na prawym brzegu. Wykarczowano krzewy i drzewa, rozpoczęto rozbiórkę umocnienia brzegu od strony zachodniej (cypla). Rozebrano mur betonowy, całość okładziny skarpy z betonowych płyt wzdłuż basenu Stoczni Wisła, rozpoczęto rozbiórkę kamienia okładziny wzdłuż Kanału Płonie, rozpoczęto rozbiórkę palisady drewnianej i drewnianej ścianki szczelnej cypla. Rozpoczęto prace na lewym brzegu. Wykarczowano krzewy i drzewa, rozpoczęto rozbiórkę umocnienia brzegu od strony zachodniej. Rozpoczęto rozbiórkę ścianki szczelnej od strony zachodniej. Rozpoczęto rozbiórkę drewnianej ścianki szczelnej od strony zachodniej. Wykonany został sondaż przedwykonawczy. Wykonano prace czerpalne na odcinku 100 m, które rozpoczęto między przekrojami 1-3. Wydobyto 3 przeszkody: blok betonowy (martwa kotwica), fragment muru ceglanego, pal drewniany.

  Obudowa brzegów Kanału Płonie przy Martwej Wiśle w Gdańsku w trakcie realizacji robót Obudowa brzegów Kanału Płonie przy Martwej Wiśle w Gdańsku w trakcie realizacji robót

  MARZEC 2013 r.

  Wykonawca prowadził roboty rozbiórkowe na obu brzegach. Na prawym brzegu rozebrano pomost drewniany. Kontynuowano rozbiórkę okładzin skarp umocnienia brzegu z bruku kamiennego i płyt betonowych. Rozpoczęto wyrywanie drewnianej palisady wzdłuż brzegu Martwej Wisły. Na lewym brzegu rozebrano pomost drewniany i pozostałości dwóch pomostów w postaci pali drewnianych. Rozpoczęto rozbiórkę okładzin skarp umocnienia brzegu z bruku kamiennego, płyt betonowych i z płyt granitowych.

  Obudowa brzegów Kanału Płonie przy Martwej Wiśle w Gdańsku w trakcie realizacji robót Obudowa brzegów Kanału Płonie przy Martwej Wiśle w Gdańsku w trakcie realizacji robót

  KWIECIEŃ 2013 r.

  Wykonawca na obu brzegach prowadził roboty rozbiórkowe. Brzeg lewy – zakończono rozbiórkę konstrukcji umocnienia brzegu w części nadwodnej i usunięto drewnianą palisadę i ściankę szczelną. Rozebrano betonową barierę drogową na wschodnim odcinku ul. Zagroble oraz betonowy przyczółek po drewnianym pomoście z przyległymi betonowymi schodami. Brzeg prawy – rozebrano konstrukcję okładzin lądowej skarpy umocnienia brzegu i usunięto drewnianą palisadę i ściankę szczelną na odcinku brzegu wokół cypla i wzdłuż prawego brzegu aż do konstrukcji pozostałości Śluzy Pleniewo, wykonano umocnienie nawierzchni drogi ul. Przełom płytami drogowymi.

  Obudowa brzegów Kanału Płonie przy Martwej Wiśle w Gdańsku w trakcie realizacji robót Obudowa brzegów Kanału Płonie przy Martwej Wiśle w Gdańsku w trakcie realizacji robót

  MAJ 2013 r.

  Brzeg prawy – dostarczono i przygotowano do wbijania elementy ścianki szczelnej z zabezpieczeniem antykorozyjnym ścianki i łączników od strony odwodnej. Wycięto otwory filtracyjne w brusach ścianki szczelnej. Wykonano czerpanie główne na torze wodnym pogłębiarkami ssąco-refulującymi z transportem pod stanowisko refulera i wyrefulowanie urobku na brzeg.

  CZERWIEC 2013 r.

  Wykonawca wykonał:
  – roboty rozbiórkowe – brzeg prawy – wykonano rozbiórkę konstrukcji żelbetowych z wody sposobem mechanicznym (52 m3),
  – roboty hydrotechniczne – brzeg prawy – dostarczenie i przygotowanie do wbijania elementów ścianki szczelnej (259,05 m),
  – roboty teletechniczne – demontaż kabli nadziemnych na podbudowie słupowej (198 m), demontaż kabla doziemnego z wykopaniem i zasypaniem rowu kablowego (203 m), demontaż skrzynek kablowych słupowych (2 szt.), demontaż skrzynek kablowych (1 szt.), demontaż ręczny słupa drewnianego (1 szt.), mechaniczna rozbiórka studni kablowych (1 szt.), odstawienie kabli z demontażu oraz pokrywy i ramy ze studni do dyspozycji TP S.A (1 kpl.), układanie kabla w rowie kablowym wykonanym ręcznie (230 m), dostawa i montaż słupa pojedynczego drewnianego (1 szt.), dostawa i montaż skrzynek kablowych słupowych (3 szt.), zawieszenie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej (48 m).

  Obudowa brzegów Kanału Płonie przy Martwej Wiśle w Gdańsku w trakcie realizacji robót Obudowa brzegów Kanału Płonie przy Martwej Wiśle w Gdańsku w trakcie realizacji robót

  LIPIEC 2013 r.

  Wykonawca wykonał:
  – roboty rozbiórkowe – brzeg prawy – wyrywanie pali drewnianych kafarem pływającym (22 szt.), rozbiórkę konstrukcji żelbetowych z wody sposobem mechanicznym (44,5 m3), demontaż wyposażenia nabrzeży – ogrodzenie wraz z fundamentami (17,9 m), rozbiórkę wykładzin skarp z bruku (27,06 m2), rozbiórkę kleszczy i krzyżulców drewnianych (11,8 m), wyrywanie drewnianych ścianek szczelnych z lądu (11,8 m), wycięcie z usunięciem drzew (1 szt.), brzeg lewy – wydobywanie dźwigiem z osprzętem chwytakowym kamieni (227 m3),
  – roboty hydrotechniczne – brzeg prawy – dostarczanie i przygotowanie do wbijania elementów ścianki szczelnej (68,41 m), wbijanie stalowych ścianek szczelnych z lądu (105 szt.), brzeg lewy – dostarczanie i przygotowanie do wbijania elementów ścianki szczelnej (327,45 m), wycięcie otworów filtracyjnych w brusach ścianki szczelnej (1388 szt.), wbijanie stalowych ścianek szczelnych z lądu (222 szt.),
  – roboty instalacyjne – brzeg prawy – demontaż rurociągu ocynkowanego kolidującego z nową obudową brzegu kanału z wywozem i złomowaniem (55,2 m), demontaż rurociągów żeliwnych kanalizacyjnych z wstawieniem korków z żeliwa ocynkowego (45,5 m),
  – roboty pogłębiarskie – wydobywanie z konstrukcji podwodnych bloków betonowych (2 szt.).

  Obudowa brzegów Kanału Płonie przy Martwej Wiśle w Gdańsku w trakcie realizacji robót Obudowa brzegów Kanału Płonie przy Martwej Wiśle w Gdańsku w trakcie realizacji robót

  SIERPIEŃ 2013 r.

  Wykonawca wykonał:
  – roboty rozbiórkowe: brzeg prawy – wyrywanie pali drewnianych kafarem pływającym (4 szt.), rozbiórka konstrukcji żelbetowych z wody sposobem mechanicznym (3 m3), roboty ziemne z transportem urobku do miejsca utylizacji (510,81 m).
  – roboty hydrotechniczne: brzeg prawy – dostarczenie i przygotowanie do wbijania elementów ścianki szczelnej (2,10 m), wbijanie stalowych ścianek szczelnych z lądu (132,38 m), brzeg lewy: dostarczenie i przygotowanie do wbijania elementów ścianki szczelnej (377,82 m), wycięcie otworów filtracyjnych w brusach ścianki szczelnej (1328 szt.), wbijanie stalowych ścianek szczelnych z lądu (238,32 m), wykonanie i naciąganie kotew mikropalowych do kotwienia ścianek (2574 m),
  – roboty elektryczne: brzeg prawy – układanie kabli w rowach kablowych wykonywanych ręcznie (87 m), ułożenie rur osłonowych (27,34 m), układanie kabli w rurach (27,34 m), montaż muf kablowych przelotowych na napięcie (1 szt.), badanie linii kablowej – kabel 4-żyłowy (1 odc.), pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej (1 kpl.), kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny (34,8 m3), demontaż kabli ułożonych w rowach kablowych (0,097 km), zasypywanie rowów dla kabli (ręcznie) (34,8 m3), demontaż złącza kablowego (1 kpl.).

  Obudowa brzegów Kanału Płonie przy Martwej Wiśle w Gdańsku w trakcie realizacji robót Obudowa brzegów Kanału Płonie przy Martwej Wiśle w Gdańsku w trakcie realizacji robót

  WRZESIEŃ 2013 r.

  Wykonawca wykonał:
  – roboty rozbiórkowe – brzeg prawy: roboty ziemne z transportem urobku (506,99 m), brzeg lewy: roboty ziemne z transportem urobku (32,20 m),
  – roboty hydrotechniczne – brzeg prawy: wbijanie stalowych ścianek szczelnych z lądu (58,85 m), wykonanie i naciąganie kotew mikropalowych do kotwienia ścianek (728 m), układanie filtra żwirowo-tłuczniowego na geowłókninie (85,26 m3), podłoże i warstwy wyrównawcze z betonu (4 m3), brzeg lewy: dostarczenie i przygotowanie do wbijania elementów ścianki szczelnej (56,43 m), wbijanie stalowych ścianek szczelnych z lądu (192,81 m), wykonanie i naciąganie kotew mikropalowych do kotwienia ścianek (2202,2 m), układanie filtra żwirowo-tłuczniowego na geowłokninie (32,20 m3).

  Obudowa brzegów Kanału Płonie przy Martwej Wiśle w Gdańsku w trakcie realizacji robót

  PAŹDZIERNIK 2013 r.

  Wykonawca wykonał:
  – roboty rozbiórkowe – brzeg prawy: rozbiórka konstrukcji żelbetowych z wody sposobem mechanicznym z wywiezieniem gruzu z terenu rozbiórki (127,86 m3), roboty ziemne z transportem urobku do miejsca utylizacji (240,792 m), brzeg lewy: wydobywanie dźwigiem z osprzętem chwytakowym kamieni (571,27 m3), roboty ziemne z transportem urobku do miejsca utylizacji (1118,80 m3)
  – roboty hydrotechniczne – brzeg prawy: wykonanie i naciąganie kotew mikropalowych do kotwienia ścianek (2002,00 m), układanie filtra żwirowo-tłuczniowego na geowłókninie (205,56 m3), podłoża i warstwy wyrównawcze z betonu (42,24 m3), deskowanie oczepów (322,358 m2), zbrojenie elementów nabrzeża (14,219 t), betonowanie konstrukcji nadwodnych (261,936 m3), rury płaszczowe w nadbudowie żelbetowej z PCV (282,50 m), dylatacje konstrukcji budowli (9,96 m2), dostawa i montaż dybli stalowych w dylatacjach (414,70 kg), brzeg lewy: wbijanie stalowych ścianek z lądu z dostawą materiałów i wszystkich elementów dodatkowych (łączników) oraz sprzętu do miejsca wbijania, odprowadzaniem sprzętu, z wszystkimi czynnościami pomocniczymi (60,66 m), wykonanie i naciągnięcie kotew mikropalowych do kotwienia ścianek(2020,20 m), układanie filtra żwirowo-tłuczniowego na geowłókninie (494,62 m3), deskowanie oczepów (94,48 m2), zbrojenie elementów nabrzeża (10,415 t), betonowanie konstrukcji nadwodnych (169,76 m3), rury płaszczowe w nadbudowie żelbetowej z PCV (292,50 m), dylatacje konstrukcji budowli (8,00 m2), dostawa i montaż dybli stalowych w dylatacjach (414,70 kg),
  – roboty instalacyjne – brzeg lewy: przedłużenie istniejącego kanału rurą z przejściem przez oczep żelbetowy nabrzeża i szczelnym połączeniem z rurociągiem istniejącym i z klapą zwrotną (1,886 kpl).

  Obudowa brzegów Kanału Płonie przy Martwej Wiśle w Gdańsku w trakcie realizacji robót Obudowa brzegów Kanału Płonie przy Martwej Wiśle w Gdańsku w trakcie realizacji robót

  LISTOPAD 2013 r.

  Wykonawca wykonał:
  – roboty rozbiórkowe: brzeg prawy – roboty ziemne z transportem urobku do miejsca utylizacji (174,74 m3), brzeg lewy – roboty ziemne z transportem urobku do miejsca utylizacji (684,478 m3),
  – roboty hydrotechniczne: brzeg prawy – wbijanie pali drewnianych uszczelniających (1 szt.), układanie filtra żwirowo-tłuczniowego na geowłókninie (72,24 m3), podłoża i warstwy wyrównawcze z betonu (11,201 m3), deskowanie oczepów (778,457 m2), zbrojenie elementów nabrzeża (16,20 t), betonowanie konstrukcji nadwodnych (361,060 m3), rury płaszczowe w nadbudowie żelbetowej z PCV (77,50 m), dylatacje konstrukcji budowli – dwie warstwy papy na lepiku (19,76 m2), dostawa i montaż dybli stalowych w dylatacjach (290,29 kg), malowanie lakierem asfaltowym powierzchni pionowych i skośnych konstrukcji betonowej nabrzeża stykającej się z zasypem gruntowym (380,276 m2), brzeg lewy: wykonanie i naciąganie kotew mikropalowych do kotwienia ścianek (1092 m), układanie filtra żwirowo-tłuczniowego na geowłókninie (409,108 m3), podłoża i warstwy wyrównawcze z betonu (71,46 m3), deskowanie oczepów (140,640 m2), zbrojenie elementów nabrzeża (15,588 t), betonowanie konstrukcji nadwodnych (254,080 m3), rury płaszczowe w nadbudowie żelbetowej z PCV (440 m), dylatacje konstrukcji budowli – dwie warstwy papy na lepiku (9,6 m2), dostawa i montaż dybli stalowych w dylatacjach (497,64 kg).

  Obudowa brzegów Kanału Płonie przy Martwej Wiśle w Gdańsku w trakcie realizacji robót Obudowa brzegów Kanału Płonie przy Martwej Wiśle w Gdańsku w trakcie realizacji robót

  GRUDZIEŃ 2013 r.

  Wykonawca wykonał:
  – roboty hydrotechniczne: brzeg prawy – próbne obciążenie mikropali (8 szt.), zasypywanie wykopów (658,12 m3), brzeg lewy – próbne obciążenie mikropali (2 szt.), podłoża i warstwy wyrównawcze z betonu (30,308 m3), deskowanie oczepów (181,308 m2), betonowanie konstrukcji nadwodnych (144,56 m3), rury płaszczowe w nadbudowie żelbetowej z PCV (157,50 m), dylatacje konstrukcji budowli – dwie warstwy papy na lepiku (4,80 m2), dostawa i montaż dybli stalowych w dylatacjach (248,82 kg), malowanie lakierem asfaltowym powierzchni pionowych i skośnych konstrukcji betonowej nabrzeża stykającej się z zasypem gruntowym (68,58 m2).

  Obudowa brzegów Kanału Płonie przy Martwej Wiśle w Gdańsku w trakcie realizacji robót Obudowa brzegów Kanału Płonie przy Martwej Wiśle w Gdańsku w trakcie realizacji robót

  STYCZEŃ 2014 r.

  Wykonawca wykonał:
  – roboty hydrotechniczne: brzeg lewy – betonowanie konstrukcji nadwodnych (57,684 m), deskowanie oczepów (138,913 m2), zbrojenie elementów nabrzeża (2,453 t), betonowanie konstrukcji nadwodnych (57,684 m).

  Obudowa brzegów Kanału Płonie przy Martwej Wiśle w Gdańsku w trakcie realizacji robót Obudowa brzegów Kanału Płonie przy Martwej Wiśle w Gdańsku w trakcie realizacji robót

  LUTY 2014 r.

  Wykonawca wykonał:
  – roboty hydrotechniczne: brzeg lewy – deskowanie oczepów o dolnej krawędzi na rzędnej – 0,30 m npm – 682,407 m2,zbrojenie elementów nabrzeża – 12,263 t, betonowanie konstrukcji nadwodnych mieszanką betonową C30/37; XF4 (wraz z deskowa-niem oczepów dolnej krawędzi na rzędnej -0,30 m npm – 288,420 m3, rury płaszczowe w nadbudowie żelbetowej z PCV o średnicy Ø 90/4,3 mm – 26,000 m, dylatacje konstrukcji budowli- dwie warstwy papy na lepiku – 13,800 m2, dostawa i montaż dybli stalowych w dylatacjach – 207,350 kg
  – roboty instalacyjne: podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm – pod przewody PE i PVC D = 315 mm – 17,470 m3, wykopy oraz przekopy ze skarpami na odkład /wykopy pod kanały d = 315 mm PVC i d = 200 mm PVC/-/90%/ – 359,307 m3, ręczne wykopy ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład /10%/ – 39,923 m3, wykopy jamiste na odkł