Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku

  Pasek z logotypami Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

  Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku

  Spis treści:
  1. Opis Projektu
  2. Przetargi
  3. Realizacja
  4. Kontakt

  1. Opis Projektu

  Przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach:
  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020
  Priorytet: III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego
  Działanie: 3.2. Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych

  Istotą projektu jest przebudowa toru wodnego na długości 6420 m wraz z dostosowaniem oznakowania nawigacyjnego zlokalizowanego na Zatoce Gdańskiej w rejonie Portu Północnego, który jest częścią Portu Morskiego w Gdańsku.

  Realizacja projektu spowoduje osiągnięcie następujących celów jakościowych (niemierzalnych):

  • umożliwienie dwukierunkowej żeglugi jednostek,
  • zwiększenie bezpieczeństwa wpływających i wypływających statków z Portu Gdańsk,
  • rozwój transportu wodnego i wzmocnienie konkurencyjności Portu Gdańskiego aby utrzymać obecnych i przyciągnąć potencjalnych armatorów, firmy logistyczne, spedycyjne, dla których polepszona infrastruktura jest istotnym argumentem za kontynuacją lub rozszerzeniem współpracy.

  Ponadto realizacja projektu spowoduje osiągnięcie następujących celów ilościowych (mierzalnych):

  • powiększenie szerokości toru w dnie do docelowej – 600 m oraz głębokości technicznej do docelowej – 18 m,
  • umożliwienie wpłynięcia do Portu Północnego statków o maksymalnych gabarytach: zbiornikowce – 355 x 60 x 15 m oraz kontenerowce – 350 x 45 x 15 m.

  Realizacja projektu przyczyni się do wzmocnienia konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez zapewnienie warunków do zrównoważonego rozwoju handlu opartego na transporcie wodnym i tym samym zwiększenie przeładunków ekspediowanych droga morską.

  28 lipca 2016 r. pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych a Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni została zawarta umowa dotycząca przygotowania projektu pozakonkursowego (pre-umowa) nr 3.2-5/16-00_P.

  podpisanie umowy o dofinasowaniu projektu

  na zdjęciu od prawej stoją: Jerzy Kwieciński, Minister Inwestycji i Rozwoju oraz Grzegorz Witkowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Umowę podpisują: od prawej- kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni oraz Przemysław Gorgol, p.o. Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych

  14 listopada 2018 r. została zawarta umowa o dofinansowanie nr POIS.03.02.00-00-0004/16-00 pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych a Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni.
  Zgodnie  podpisaną umową całkowita wartość Projektu wynosi: 161 000 000,00 PLN, w tym wysokość dofinansowania przez Unię Europejską wynosi: 136 827 453,79 PLN.na zdjęciu od prawej stoją: Jerzy Kwieciński, Minister Inwestycji i Rozwoju oraz Grzegorz Witkowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
  Umowę podpisują: od prawej- kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni oraz Przemysław Gorgol, p.o. Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych

  Informacja o podpisaniu umowy o dofinansowanie na stronie CUPT
  Informacja o podpisaniu umowy o dofinansowanie na stronie POIiS

  29 czerwca 2020 r. został zawarty Aneks nr POIS.03.02.00-00-0004/16-01 do umowy o dofinansowanie, zgodnie z którym całkowita wartość Projektu wynosi: 153 911 808,00 PLN, w tym wysokość dofinansowania przez Unię Europejską wynosi: 130 792 453,79 PLN.

  PLAKAT w PDF

  2. Przetargi

  W dniu 28 października 2016 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy na Wykonanie badań ferromagnetycznych wraz z raportem dla potrzeb przeprowadzenia robót czerpalnych. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej.
  W dniu 6 grudnia 2016 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert.
  I część zamówienia – Wykonanie badań ferromagnetycznych wraz z raportem dla potrzeb
  przeprowadzenia robót czerpalnych w ramach projektu „Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku” – sześciu wykonawców złożyło ofertę.
  W dniu 15 lutego 2017 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
  W dniu 15 marca 2017 r. zawarto umowę z wykonawcą HEINRICH HIRDES EOD SERVICES GmbH, Am Festungsgraben 10, 21079 Hamburg, Niemcy. Wartość umowy wynosi 1 514 130,00 złotych brutto.

  podpisanie umowy na Wykonanie badań ferromagnetycznych wraz z raportem

  na zdjęciu od lewej: Pan Wiesław Piotrzkowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, Pan Jan Paulsen, Dyrektor Heinrich Hirdes EOD Services GmbH, Pan Andrzej Kajut, Główny Księgowy Urzędu Morskiego w Gdyni

  W dniu 31 października 2016 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy na Dostawę, montaż i uruchomienie hydrograficznej echosondy wielowiązkowej (MBES) wysokiej rozdzielczości. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej.
  W dniu 7 grudnia 2016 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert.
  I część zamówienia – Dostawa montaż i uruchomienie hydrograficznej echosondy wielowiązkowej – dwóch wykonawców złożyło ofertę.
  II część zamówienia – Dostawa, montaż i uruchomienie odbiornika pozycyjnego – dwóch wykonawców złożyło ofertę.
  W dniu 3 stycznia 2017 r. dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert dla I i II części zamówienia.
  W dniu 23 stycznia 2017 r. zawarte zostały umowy z wykonawcą dla I i II części zamówienia z firmą Enamor Sp. z o.o., ul. Morska 85, 81-225 Gdynia.
  I część zamówienia – Dostawa montaż i uruchomienie hydrograficznej echosondy wielowiązkowej – wartość umowy wynosi  1 228 833,37 złotych brutto.
  II część zamówienia – Dostawa, montaż i uruchomienie odbiornika pozycyjnego – wartość umowy wynosi  64 511,64 złotych brutto.

  W dniu 9 stycznia 2017 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy na Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na Projekcie: „Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku”. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej.
  W dniu 17 lutego 2017 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert – sześciu wykonawców złożyło ofertę.
  W dniu 12 maja 2017 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
  W dniu 8 czerwca 2017 r. unieważniono czynność wyboru najkorzystniejszej oferty.
  W dniu 26 czerwca 2017 r. ponownie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
  W dniu 11 sierpnia 2017 r. zawarto umowę z wykonawcą z firmą SWECO Consulting Sp. z o. o., ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań. Wartość podpisanej umowy wynosi 338 237,70 złotych brutto.

  W dniu 31 marca 2017 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy na Sprawowanie nadzoru środowiskowego nad realizacją robót budowlanych. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej.
  W dniu 15 maja 2017 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert.
  II część zamówienia – Sprawowanie nadzoru środowiskowego nad realizacją robót budowlanych w ramach projektu „Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku” – jeden wykonawca złożył ofertę.
  W dniu 31 sierpnia 2017 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
  W dniu 7 grudnia 2017 r. zawarto umowę z wykonawcą – ECG ORBITAL Sp. z o.o., ul. Wierzbowa 36, 81-558 Gdynia. Wartość podpisanej umowy wynosi 98 400,00 złotych brutto.

  W dniu 3 kwietnia 2017 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy na Wykonanie robót budowlanych na Projekcie „Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku”. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej.
  W dniu 5 lipca 2017 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert.
  I część zamówienia – Wykonanie robót budowlanych na Projekcie „Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku” – trzech wykonawców złożyło ofertę.
  II część zamówienia – „Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku” –  oznakowanie nawigacyjne – jeden wykonawca złożył ofertę.
  W dniu 17 lipca 2017 r. unieważniono postępowanie w I części zamówienia – ceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu przewyższają kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
  W dniu 18 sierpnia 2017 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty dla części II zamówienia.
  W dniu 2 października 2017 r. zawarta została umowa z wykonawcą II części zamówienia z Przedsiębiorstwem Produkcyjno Usługowo Handlowym „RUROSERW” Inż. Ryszard Szmit, ul. Marynarki Polskiej 59, 80-557 Gdańsk. Wartość podpisanej umowy wynosi 5 426 050,29 złotych brutto.

  W dniu 10 października 2017 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy na Oczyszczenie dna z materiałów ferromagnetycznych w tym wybuchowych. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej.
  W dniu 27 listopada 2017 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert.
  I część zamówienia – Oczyszczenie dna z materiałów ferromagnetycznych w tym wybuchowych w ramach Projektu „Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku” – trzech wykonawców złożyło ofertę.
  W dniu 23 lutego 2018 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty dla I części zamówienia.
  W dniu 30 kwietnia 2018 r. zawarto umowę z wykonawcą I części zamówienia z Przedsiębiorstwem Robót Czerpanych i Podwodnych Sp. z o.o., ul. Przetoczna 66, 80-702 Gdańsk. Wartość podpisanej umowy wynosi 6 761 002,50 złotych brutto.

  W dniu 25 kwietnia 2018 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy na Wykonanie robót budowlanych na
  projekcie: „Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku”
  . Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej.
  W dniu 2 lipca 2018 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert.
  I część zamówienia – Wykonanie modernizacji toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku na długości ok. 4200 m – czterech wykonawców złożyło ofertę.
  II część zamówienia – Wykonanie modernizacji toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku na długości ok. 2220 m – pięciu wykonawców złożyło ofertę.
  W dniu 17 września 2018 r. dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert dla I i II części zamówienia.
  W dniu 15 stycznia 2019 r.  zostały zawarte umowy na I i II część zamówienia z wykonawcą z firmą Jan De Nul N.V. Tragel 60, 9308 Hofstade – Aalst, Belgia
  I część zamówienia – Wykonanie modernizacji toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku na długości ok. 4200 m – wartość umowy wynosi 90 179 866,95 zł brutto.
  II część zamówienia – Wykonanie modernizacji toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku na długości ok. 2220 m – wartość umowy wynosi 51 368 844,24 zł brutto.

  podpisanie umów na roboty budowlane

  na zdjęciu od lewej: Pan Wiesław Piotrzkowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, Pan Kurt Levrau, reprezentujący firmę Jan De Nul N.V.

  W dniu 14 października 2019 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie do 30 000 Euro na wybór wykonawcy usługi polegającej na „Organizacji konferencji zamykającej oraz wykonaniu materiałów drukowanych w ramach promocji projektu „Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku””. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Gdyni. Wpłynęło pięć ważnych ofert.
  W dniu 24 października 2019 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę.
  W dniu 28 października 2019 r. zawarto umowę z firmą Sun & More Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 25, 71-073 Szczecin. Wartość podpisanej umowy wynosi 32 000,000 zł brutto.

  3. Realizacja

  Refulacja

  Gdańsk-Jelitkowo

  widok na etap wyrzutu materiału refulacyjnego   praca spychaczy w trakcie wyrzutu na plaży w Jelitkowiepraca spychacza przy formowaniu plaży w Jelitkowie  refulacja plaży - zatrzymanie matriału przez spychaczeformowanie plaży  widok na plażę tuż po refulacji

  Dokumentacja z przebiegu prac refulacyjnych Gdańsk-Jelitkowo wykonana w dniu 14 czerwca 2019 r. https://youtu.be/e9YWE7Hd6jw

  Cypel Helski

  widok na wyrefulowaną plażę na Cyplu Helskim  Refulacja plaży na Cyplu Helskim widok na rurociąg na wodzie i na lądzie  widok od strony lądu na plażę na Cyplu Helskim

   Ostrowo i Jastrzębia Góra

  praca spychaczy w trakcie refulacji  zblizenie na pracę spychaczyrurociąg na plaży w Jastrzębiej Górze  Refulacja plaż w Ostrowie i Jastrzębiej Górzedemontaż rurociągu na plaży w Jastrzębiej Górze   demontaż rurociągu w Jastrzębiej Górze  plaża w Ostrowie po refulacji

  Kuźnica

  wyrefulowana plaża w Kuźnicy  wbijanie ostróg przy plaży w Kuźnicy

  Sztutowo i Stegna

  formowanie plaż w Sztutowie  wyrefulowany odcinek plaży w Stegnie

  Gdańsk-Westerplatte

  demontaż rurociągu  wyrefulowany odcinek plaży na Westerplatte

  Konferencja

  W dniu 3 grudnia 2019 r. w Gdańsku odbyła się konferencja zamykająca realizację projektu pn. „Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego”.

  Konferencję rozpoczęto od wspólnego przejścia plażą w Jelitkowie. Spacer miał na celu zobrazowanie lądowych efektów projektu, a mianowicie poszerzenia plaży, będącego skutkiem zasilenia jej urobkiem z prac pogłębiarskich na torze wodnym.

  W zasadniczej części spotkania Uczestnicy zostali powitani  przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni,  kpt.ż.w. Wiesława Piotrzkowskiego, który w nagraniu skierowanym do zebranych powiedział m.in: „Modernizacja przebiegała w sposób sprawny, była zorganizowana zarówno przez służby Urzędu, jak i przez Wykonawcę na najwyższym z możliwych poziomów logistycznych (…) Z jednej strony będziemy mieli teraz możliwość zintensyfikowania ruchu na torze podejściowym, z drugiej uzyskaliśmy szerokie plaże, a w zasadzie w niektórych miejscach je odtworzyliśmy”.

  Następnie głos zabrała Anna Stelmaszyk-Świerczyńska, Z-ca Dyrektora ds. Technicznych, która w swojej prezentacji przedstawiła zadania Urzędu oraz aktualnie realizowane projekty. Drugim prelegentem był Andrzej Małkiewicz, Pełnomocnik Dyrektora Urzędu ds. Realizacji Projektu. Prezentacja ta dotyczyła założeń projektu oraz przebiegu jego realizacji. Jako trzeci wystąpił  Michał Gawroński z Firmy Jan De Nul NV, Wykonawcy prac. W swoim materiale zaprezentował mnóstwo ciekawych danych dotyczących projektu, zilustrowanych zdjęciami wykonanymi przed i w trakcie robót. Na zakończenie o założeniach przyjętych dla sztucznego zasilania oraz monitoringu linii brzegowej na odcinkach objętych projektem mówił Piotr Szmytkiewicz, Z-ca Dyrektora Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk.

  Przedstawienie efektów realizacji projektu na plaży w Jelitkowie Prezentacja Pani Anny Stelmaszyk-Świerczyńskiej, Z-cy Dyrektora ds. Technicznych

  Informacja o zakończeniu realizacji projektu

  Tablica informacyjna

  tablica informacyjna

  4. Kontakt

  Urząd Morski w Gdyni
  ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia

  Barbara Olczyk – Z-ca Dyrektora ds. Inwestycyjnych
  e-mail: dyrinwest@umgdy.gov.pl
  tel. 58 355 34 01
  fax. 58 620 17 31

  Wydział ds. Finansowania Infrastruktury i Funduszy Europejskich
  Karolina Dołhy, Naczelnik Wydziału
  e-mail: karolina.dolhy@umgdy.gov.pl
  tel. 58 355 35 82
  fax. 58 620 67 43

  Milena Czoska, Starszy Specjalista
  e-mail: milena.czoska@umgdy.gov.pl
  tel. 58 355 35 85
  fax. 58 620 67 43

  Wszelkie zapytania dotyczące niniejszego projektu można kierować na adres:
  fundusze@umgdy.gov.pl

  Szczegółowe informacje na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020: www.pois.gov.pl

  Link do Formularza zgłaszania informacji o podejrzeniach wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć finansowych w ramach całego PO IiŚ 2014-2020 :
  www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

   

   

  Opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich – wody wewnętrzne portów w obszarze kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku – Opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych w obszarze kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni dla woj. Pomorskiego – od 01.04.2020 r.

  Logotypy

  Opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich – wody wewnętrzne portów w obszarze kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku

  Projekt pn. „Opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich – wody wewnętrzne portów w obszarze kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku”  jest w części realizowany przez Urząd Morski w Gdyni zgodnie z właściwością terytorialną, tj. w zakresie etapu „Opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych w obszarze kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni dla woj. Pomorskiego – od 01.04.2020 r.”

  numer POWR.02.19.00-00-PM03/17

  Osi priorytetowej: OŚ II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

  Działanie 2.19 – Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego

  W dniu 30 stycznia 2018 r. zawarte zostało porozumienie o dofinansowaniu przez Urząd Morski w Słupsku z Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (IZ PO WER).

  W dniu 02.09.2020r. zawarty został Aneks nr POWR.02.19.00-00-PM03/17-01 dotyczący podziału projektu zgodnie z właściwością terytorialną pomiędzy Dyrektorów Urzędów Morskich w Gdyni oraz w Szczecinie. 

  Celem projektu jest opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego  wraz z prognozami dla wód wewnętrznych portów:  w Ustce, w Łebie oraz w Rowach.

  Plany przyczynią się do wprowadzenia ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju na tych obszarach.

  W wyniku realizacji całości projektu (zakres realizowany przez Dyrektorów Urzędów Morskich w Gdyni i w Szczecinie) zostaną osiągnięte wskaźniki:

  – rezultatu odsetek powierzchni polskich obszarów morskich objętych planami zagospodarowania przestrzennego dzięki wsparciu EFS – 0,08 %;

  – produktu liczba opracowanych planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich, w tym planów szczegółowych – 6 szt.

  Planowany okres realizacji projektu: od 1 stycznia 2018 r. do: 31 maja 2021 r.

  Planowane wydatki kwalifikowane całości projektu   732 003,75 zł

  Planowane dofinansowanie dla całego projektu 732 003,75 zł

  Planowany wkład UE      616 932,76 zł

  Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni przejął realizację oraz zobowiązania wynikające z kontynuacji umów zawartych na realizację przedmiotowego projektu w zgodnie z właściwością terytorialną. W ramach przejętego zakresu projektu pozostała do wydatkowania  kwota kosztów kwalifikowanych/ dofinansowania w wysokości 168 894,37 zł z czego 84,28% stanowi wkład UE

  • Obszar objęty Projektem planu – Port Morski Ustka

  Obszar objęty projektem planu - Port Morski Ustka

  • Obszar objęty Projektem planu – Port Morski Łeba

  Obszar objęty Projektem planu - Port Morski Łeba

  • Obszar objęty Projektem planu – Port morski Rowy
   Obszar objęty Projektem planu - Port Morski Rowy

   

  Krynica Morska – rozbudowa pirsu pasażerskiego w morskim porcie rybackim

  loga: Funduszy Europejskich, Rzeczypospolitej Polskiej, Urzędu Marszałkowskiego Woj. Pomorskiego, UE

  Krynica Morska – rozbudowa pirsu pasażerskiego w morskim porcie rybackim

  Spis treści:
  1. Opis Projektu
  2. Przetargi
  3. Realizacja
  4. Kontakt

  1. Opis Projektu

  Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach:
  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020
  Priorytet: VIII. Konwersja
  Działanie: 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego

  Zakres planowanej inwestycji obejmuje:
  a) Przedłużenie Pirsu Pasażerskiego o ok. 65,5 mb;
  b) Pogłębienie dna na odcinku przylegającym do przedłużonego odcinka Pirsu Pasażerskiego;
  c) Umocnienie wschodniego brzegu oraz północnego brzegu basenu portowego;
  d) Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego Pirsu Pasażerskiego wraz z odwodnieniem i wykonaniem oświetlenia;
  e) Wykonanie utwardzonego placu postojowego dla samochodów wraz z jego odwodnieniem i oświetleniem.

  Cele projektu:
  – poprawa bezpieczeństwa postoju jednostek cumujących w Porcie Krynica Morska oraz poprawy bezpieczeństwa osób poruszających się od strony lądu,
  – zwiększenie ilości miejsc cumowania dla jednostek białej floty,
  – wzrost niezawodności usług Portu Krynica Morska na rzecz turystyki morskiej i zmniejszenie wpływu jego działalności na środowisko,
  – wzrost atrakcyjności oraz zapewnienie większego dostępu do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego regionu,
  – rozwój handlu w pobliżu infrastruktury, w tym na rzecz promocji regionalnych zasobów naturalnych,
  – zwiększenie dostępności miejsc postojowych, w tym dla osób niepełnosprawnych,
  – wzrost poziomu edukacji społecznej w kontekście walorów naturalnych regionu, turystyki morskiej i zdrowia,
  – wzrost jakości życia mieszkańców i jakości spędzania przez mieszkańców czasu wolnego,
  – uporządkowanie i optymalizacja wykorzystania zasobów naturalnych,
  – poprawa krajobrazu oraz wzrostu ładu przestrzennego,
  – zwiększenie odporności na bieżące i przyszłe zmiany klimatyczne.

  W dniu 9 września 2020 r. pomiędzy Województwem Pomorskim a Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni została zawarta umowa o dofinansowanie
  nr RPPM.08.04.00-22-0006/20-00.
  Zgodnie z podpisaną umową całkowita wartość Projektu wynosi: 13 221 474,26 PLN, w tym wysokość dofinansowania przez Unię Europejską wynosi: 11 238 253,12 PLN.

  W dniu 2 listopada 2021 r. został zawarty Aneks nr RPPM.08.04.00-22-0006/20-01 do  umowy o dofinansowanie.
  Zgodnie z podpisanym Aneksem całkowita wartość Projektu wynosi: 9 309 425,00 PLN, w tym wysokość dofinansowania przez Unię Europejską wynosi: 7 899 001,55 PLN.

  podpisanie umowy o dofinansowniu projektu

  umowę podpisują: od prawej – Barbara Olczyk, Zastępca Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni do spraw Inwestycyjnych oraz Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego

  Informacja o podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu
  plakat informacyjny PDF

  2. Przetargi

  W dniu 13 października 2020 r. zostało opublikowane na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Gdyni zapytanie ofertowe na Pełnienie Nadzoru Autorskiego nad inwestycją „Przedłużenie Pirsu Pasażerskiego w Krynicy Morskiej”. Wpłynęła jedna oferta.
  W dniu 13 listopada 2020 r. zawarto umowę z Pracownią Projektową Budownictwa Hydrotechnicznego Aquaprojekt Sp. z o.o., ul. Słupska 72, 80-392 Gdańsk. Wartość podpisanej umowy wynosi 47 970,00 złotych brutto.

  W dniu 30 grudnia 2020 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy na  Pełnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacją i kontrolą rozliczenia robót budowlanych wykonywanych w ramach projektu pn. „Krynica Morska – rozbudowa pirsu pasażerskiego w morskim porcie rybackim”. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych.
  W dniu 4 lutego 2021 r. odbyło się otwarcie ofert – wpłynęła jedna oferta.
  W dniu 26 lutego 2021 r. postępowanie zostało unieważnione – cena oferty przekraczała kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.

  W dniu 30 grudnia 2020 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy na Roboty budowlane w ramach projektu pn. „Krynica Morska – rozbudowa pirsu pasażerskiego w morskim porcie rybackim”. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych.
  W dniu 10 lutego 2021 r. odbyło się otwarcie ofert – czterech wykonawców złożyło ofertę.
  W dniu 30 kwietnia 2021 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
  W dniu 16 czerwca 2021 r. dokonano ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty.
  W dniu 14 lipca 2021 r. zawarto umowę z firmą NDI S.A., ul. Powstańców Warszawy 19, 81-718 Sopot. Wartość podpisanej umowy wynosi 7 896 221,74 złotych brutto.

  W dniu 15 kwietnia 2021 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy na  Pełnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacją i kontrolą rozliczenia robót budowlanych wykonywanych w ramach projektu pn. „Krynica Morska – rozbudowa pirsu pasażerskiego w morskim porcie rybackim”. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych.
  W dniu 29 kwietnia 2021 r. odbyło się otwarcie ofert – wpłynęła jedna oferta.
  W dniu 24 maja 2021 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
  W dniu 28 maja 2021 r. zawarto umowę z firmą Nadzory i Usługi Budowlane Joanna Małasiewicz, ul. Czyżewskiego 11 m 3, 81-706 Sopot. Wartość podpisanej umowy wynosi 151 200,00 złotych brutto.

  3. Realizacja

  4. Kontakt

  Urząd Morski w Gdyni
  ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia

  Barbara Olczyk – Z-ca Dyrektora ds. Inwestycyjnych
  e-mail: dyrinwest@umgdy.gov.pl
  tel. 58 355 34 01
  fax. 58 620 17 31

  Wydział ds. Finansowania Infrastruktury i Funduszy Europejskich
  Karolina Dołhy, Naczelnik Wydziału
  e-mail: karolina.dolhy@umgdy.gov.pl
  tel. 58 355 35 82
  fax. 58 620 67 43

  Monika Mokrzycka, Starszy Specjalista
  e-mail: monika.mokrzycka@umgdy.gov.pl
  tel. 58 355 35 83
  fax. 58 620 67 43

  Wszelkie zapytania dotyczące niniejszego projektu można kierować na adres:
  fundusze@umgdy.gov.pl

  Szczegółowe informacje na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020: www.rpo.pomorskie.eu

  Szczegółowe informacje dot. zapobiegania nadużyciom finansowym oraz ich wykrywania i zgłaszania właściwym organom w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020: https://www.rpo.pomorskie.eu/zwalczanie-naduzyc

  Budowa morskiego systemu łączności w niebezpieczeństwie, GMDSS-PL

  Logotyp do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

  Spis treści:
  1. Opis Projektu
  2. Przetargi
  3. Realizacja
  4. Kontakt

  Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach:
  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020
  Priorytet: III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego
  Działanie: 3.2. Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych

  1. Opis Projektu

  Przedmiotem projektu jest budowa morskiego systemu łączności w niebezpieczeństwie zgodnego z wytycznymi Międzynarodowej Konwencji o Bezpieczeństwie Życia na Morzu – zwanym w dalszej części dokumentacji systemem GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System). System GMDSS jest systemem radiokomunikacyjnym obejmującym całokształt środków technicznych i organizacyjnych (w tym proceduralnych) mających zapewnić bezpieczeństwo życia na morzu w zakresie łączności radiowej.
  Celem budowy morskiego systemu łączności w niebezpieczeństwie GMDSS-PL jest zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi oraz ochrona życia na morzu. Projekt posiada strategiczne znaczenie
  z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.

  Projekt „Budowa morskiego systemu łączności w niebezpieczeństwie, GMDSS-PL”, realizowany jest w trybie „Zaprojektuj i wybuduj” na terenie dwóch województw tj. województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego.
  W celu realizacji przedmiotowego projektu (zapewnienia pełnej funkcjonalności systemu) oraz osiągnięcia zakładanych celów niezbędne jest wykonanie następujących zadań:
  a) zaprojektowanie i budowa konstrukcji wsporczych dla systemów antenowych lub instalacja
  i adaptacja istniejących obiektów do pełnienia funkcji stacji brzegowych systemu,
  b) adaptacja pomieszczeń do pełnienia funkcji Radiokomunikacyjnych Ośrodków Nadawczo-Odbiorczych (ośrodek w Gdyni i w Świnoujściu) z zainstalowaną infrastrukturą komunikacyjną,
  c) budowa systemu radiokomunikacyjnego do łączności w niebezpieczeństwem zgodnego ze standardami międzynarodowymi GMDSS,
  d) budowa systemu informatycznego mającego na celu zapewnienie poprawnej obsługi odbieranych zgłoszeń alarmowych, ich weryfikacji oraz obsługi.

  W dniu 6 marca 2018 r. pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie
  a Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni została zawarta umowa dotycząca przygotowania projektu pozakonkursowego (pre-umowa).

  W dniu 26 listopada 2019 r. pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie a Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni zawarta została umowa o dofinansowanie nr POIS.03.02.00-00-0078/19-00 zgodnie z którą:

  • całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 19 000 000,00 PLN
  • maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 18 973 893,00 PLN
  • udział środków UE wynosi 16 127 809,05 PLN
  • wkład krajowy wynosi 2 846 083,95 PLN

  W dniu 31 marca 2021 r. pomiędzy pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie a Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni zawarty został aneks do umowy o dofinansowanie nr POIS.03.02.00-00-0078/19-01 zgodnie z którym:

  • całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 20 018 551,00 PLN
  • maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 18 973 893,00 PLN
  • udział środków UE wynosi 16 127 809,05 PLN
  • wkład krajowy wynosi 2 846 083,95 PLN
  • wydatki niekwalifikowane wynoszą 1 04 658,00 PLN

  2. Przetargi

  W dniu 29 maja 2018 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w trybie przetargu nieograniczonego ogłosił postępowanie przetargowe pn. „Zaprojektowanie i budowa morskiego systemu łączności w niebezpieczeństwie GMDSS-PL”.
  W dniu 8 listopada 2018 r. podpisano umowę z wykonawcą firmą WASKO S.A., ul. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice na kwotę 16 715 700 zł brutto.

  W dniu 5 czerwca 2018 r. Dyrektor Urzędu Morskiego opublikował postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. euro, którego przedmiotem było wykonanie studium wykonalności wraz z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie.
  W dniu 2 lipca 018 r. podpisano umowę z wykonawcą firmą Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner, ul. Zamkowa 3a/1, 43-400 Cieszyn na kwotę 12 054 zł brutto.

  W dniu 7 grudnia 2018 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni opublikował postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. euro, którego przedmiotem była dostawa przenośnego analizatora widma wraz z modułem analizy sieci wektorowej.
  W dniu 14 grudnia 2018 r. podpisano umowę z wykonawcą firmą P.H.U. Rate ART Dariusz Matyjewicz, ul. Lenartowicza 24, 93-143 Łódź na kwotę 158 670 zł brutto.

  W dniu 4 kwietnia 2019 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni opublikował postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 tys. euro, którego przedmiotem zamówienia było pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla budowy pięciu konstrukcji wsporczych pod systemy antenowe.
  W dniu 29 maja 2019 r. podpisano umowę z wykonawcą firmą Projektowanie i Nadzory Jan Kłosowski, ul. Myśliwska 73c lok. 7, 80-283 Gdańsk na kwotę 61 500 zł brutto.

  W dniu 15 kwietnia 2019 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni opublikował postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 tys. euro, którego przedmiotem była dostawa platform pomiarowych dla sieci transmisyjnej wraz z modułami pomiarowymi.
  W dniu 13 maja 2019 r. zawarto umowę z wykonawcą firmą AM Technologies Sp.z o.o. i Sp. k, Al. Jerozolimskie146c, 02-305 Warszawa na kwotę 35 965,20 zł brutto.

  W dniu 8 października 2019 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni opublikował postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 tys. euro, którego przedmiotem była usługa szkoleniowa z zakresu przygotowania pracowników do pełnienia funkcji operatora urządzeń radiowych w stacjach nadbrzeżnych i morskich centrach koordynacyjnych.
  W dniu 21 października 2019 r. zawarto umowę z wykonawcą Szkołą Morską w Gdyni Sp. z o.o. na kwotę 75.000 zł brutto.

  W dniu 14 października 2019 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni opublikował postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 tys. euro, którego przedmiotem jest dostawa przenośnego zestawu do certyfikacji okablowania sieciowego.
  W dniu 5 listopada 2019 r. zawarto umowę z wykonawcą firmą AM Technologies Sp.z o.o. i Sp. k, Al. Jerozolimskie146c, 02-305 Warszawa na kwotę 27 935,76 zł brutto.

  W dniu 26 marca 2020 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni opublikował postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 tys. euro, którego przedmiotem jest dostawa statkowych radiotelefonów VHF i MF/HF.
  W dniu 27 kwietnia 2020 r. zawarto umowę z firmą ALPHATRON Marine Poland Sp.z o.o. z siedzibą w Szczecinie na kwotę 82 410,00 zł brutto

  W dniu 14 kwietnia 2020 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni opublikował postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 tys. euro, którego przedmiotem jest montaż wraz z dostawą klimatyzatorów do pomieszczeń technicznych istniejących ekspozytur podlegających adaptacji.
  W dniu 4 czerwca 2020 r. zawarto umowę z firmą FHU WESTIMUS Zbigniew Westwalewicz, Sopot, ul. Rzemieślnicza 38 na kwotę 46 740,00 zł brutto.

  W dniu 27 maja 2020 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni opublikował postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 tys. euro, którego przedmiotem jest wykonanie materiałów drukowanych.
  W dniu 12 czerwca 2020 r. zawarto umowę z firmą Scharmach Consulting Paweł Scharmach, ul. Armii Krajowej 20, 83-200 Starogard Gdański na kwotę 793,13 zł brutto.

  W dniu 24 czerwca 2021 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni opublikował postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 130 000 złotych, którego przedmiotem jest instalacja wraz dostawą agregatów prądotwórczych do istniejących obiektów podlegających adaptacji – Latarnia Morska Stilo oraz Latarnia Morska Czołpino. W dniu 22 lipca 2021 r. postępowanie zostało unieważnione – oferty, które wpłynęły przekraczają wartość 130 000 złotych.

  W dniu 24 czerwca 2021 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni opublikował postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 130 000 złotych, którego przedmiotem jest instalacja wraz z dostawą jednostek zasilania bezprzerwowego do obiektów podlegających adaptacji. W wyniku błędu technicznego postępowanie zostało unieważnione.

  3. Realizacja

  4. Kontakt

  Urząd Morski w Gdyni
  ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia
  tel. (58) 355-33-33 fax. 58 620-67-43

  Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu
  Jan Młotkowski– Zastępca Dyrektora ds. Oznakowania Nawigacyjnego
  e-mail: jan.mlotkowski@umgdy.gov.pl
  tel. (58) 355-37-01

  Zastępca Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu
  Michał Hołubowski – Kierownik Oddziału
  e-mail: michal.holubowski@umgdy.gov.pl
  tel. (58) 355-37-71

  Wydział ds. Finansowania Infrastruktury i Funduszy Europejskich
  Karolina Dołhy – Naczelnik Wydziału
  e-mail: karolina.dolhy@umgdy.gov.pl
  tel. (58) 355-35-82

  Wszelkie zapytania dotyczące niniejszego projektu można kierować na adres:
  fundusze@umgdy.gov.pl 

  Szczegółowe informacje na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020: www.pois.gov.pl

  Link do Formularza zgłaszania informacji o podejrzeniach wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć finansowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020:
  https://nieprawidlowosci.miir.gov.pl/bazy/konsultacje-spoleczne/eaplikacja-konsultacje.nsf/document.xsp?unid=9B0502CE55377495C1257C0D0026120B&titleMenu=Dokument&uniddoc=78D0863AE117E52DC1257DF5004669FC

  R-MODE BALTIC

  Logo programu Interreg - Region Morza Bałtyckiego

  Wstęp
  Temat ten powstał w wyniku poszukiwania w IALA alternatywnych systemów nawigacyjnych mogących zastąpić systemy satelitarne w przypadku ich awarii lub ich okresowego zakłócenia.
  W projekcie „R-mode” zaproponowano wykorzystanie istniejącej infrastruktury naziemnej morskich systemów DGPS i/lub AIS celem wyznaczania pozycji statku w odniesieniu do pozycji lądowej stacji bazowych. Nastąpi to z pominięciem sygnałów satelitarnych. W ramach pracy R-mode Feasibility Study zaproponowano rozwiązania techniczne i przeprowadzono wstępne badanie efektywności oraz dokładności takiego rozwiązania pozycyjnego w odbiorniku na statku dla Morza Północnego. Ponieważ stacje naziemne DGPS mają bardzo dokładnie określone współrzędne pozycji, zasada wyznaczenia pozycji statku względem nich polega w dużej mierze na rozwiązaniach geometrii dwuwymiarowej (kierunek, odległość) podobnie jak w metodzie radionamierzania (RDF).
  Morze Bałtyckie oraz inne akweny EU posiadają bardzo dobrą geometrię rozkładu stacji brzegowych DGPS/AIS, więc mogą zapewnić korzystne układy geometryczne punktów odniesienia w badaniu praktycznym tej metody.

  Spotkania Partnerów. Odbyły się spotkania koordynacyjne: w St. Germain – siedzibie IALA, oraz dwa w Berlinie, na których wyłoniono wstępnie kompetentnych partnerów z państw Bałtyckich oraz lidera projektu – German Aerospace Center, Niemcy. Polskę reprezentowały: Urząd Morski w Gdyni oraz Państwowy Instytut Telekomunikacji oraz NavSim Polska.
  Decyzje Komisji Europejskiej. Na podstawie złożonych dokumentów Projekt w grupie unijnej BSR (Baltic Sea Region) uzyskał akceptację komisji UE i przydział budżetu 4,2 mln euro na realizację (w tym dofinansowanie UE 3,15 mln). W ramach zaproponowanego podziału zadań i kwot na 3 lata (2017-2019), UMG może dysponować budżetem 100 tys. euro, z czego 85 % polega refundacji, 15% to wkład własny. Może on polegać na korzystaniu w czasie projektu ze statków UMG lub udostępnianiu posiadanej infrastruktury (stacji brzegowych DGPS/AIS).
  Zadania merytoryczne – wstępnie zgłoszone do realizacji przez UMG

  • Przygotowanie procesu standaryzacji R-mode przez udział w pracach komitetu IALA e-Navigation, rozpropagowanie idei przez konferencje i warsztaty,
  • Sformułowanie wymagań dla prób morskich na Bałtyku oraz wybór ich lokalizacji,
  • Udostępnienie wybranych obiektów lądowych UMG do przeprowadzenia prób laboratoryjnych i terenowych,
  • Instalacja wytworzonego w projekcie nowego wyposażenia stacji lądowych DGPS/AIS, opieka techniczna,
  • Udział w próbach morskich (statycznych, dynamicznych), ewentualne udostępnienie statku UMG,
  • Udział w konferencjach finalnej demonstracji nowej techniki.

  Odnośnik do strony projektu: https://projects.interreg-baltic.eu/projects/r-mode-baltic-90.html

  System Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej (SIPAM)

  logotypy Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020

  Oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd
  Działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego
  Poddziałanie 2.3.1 Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki

  Opis projektu

  Głównym celem projektu jest cyfryzacja i udostępnienie danych gromadzonych przez administrację morską do ponownego wykorzystania, poprzez digitalizację zasobów analogowych, integrację i harmonizację danych oraz zbudowanie cyfrowego repozytorium, a także upowszechnienie informacji na temat zgromadzonych w systemie zasobów poprzez promocję wśród odbiorców.

  Cele szczegółowymi projektu, to:

  1. zwiększenie dostępności zbiorów danych będących w dyspozycji administracji morskiej,
  2. poprawa jakości, harmonizacja i zapewnienie interoperacyjności danych administracji morskiej,
  3. zwiększenie możliwości ponownego wykorzystania danych administracji morskiej.

  Szczegółowe cele projektu wynikają z potrzeb interesariuszy, w szczególności: jednostek administracji publicznej współpracujących z administracją morską, przedsiębiorców i obywateli oraz realizacji zadań ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej wynikających z dyrektywy INSPIRE, która została zaimplementowana do polskiego prawa poprzez ustawę o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej.
  W wyniku realizacji projektu, dzięki zwiększonej dostępności do danych (w szczególności danych przestrzennych), zostanie usprawnione funkcjonowanie administracji publicznej, przedsiębiorstw oraz poprawiona jakość życia obywateli.
  Osiągnięcie celów projektu będzie możliwe poprzez cyfryzację zasobów administracji morskiej, doprowadzenie do ich spójności, opracowanie i wdrożenie jednolitej infrastruktury informatyczno-technicznej, z wykorzystaniem której będą gromadzone, przetwarzane i udostępniane dane wykorzystywane i aktualizowane przez administrację morską oraz utworzenie interfejsów udostępniających dane. Cele projektu są spójne z celami zdefiniowanymi w POPC 2014-2020. Zwiększenie dostępności danych publicznych administracji morskiej poprzez udostępnienie danych zewnętrznym użytkownikom powinno stymulować istotny z punktu widzenia PO PC czynnik jakim jest wzrost kompetencji administracji publicznej, przedsiębiorców oraz społeczeństwa. POPC dla poddziałania 2.3.1 wskazuje jeden cel szczegółowy: „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, który jest tożsamy ze zdefiniowanymi celami niniejszego projektu.
  Projekt przełamie bariery organizacyjne, techniczne i kompetencyjne, które utrudniają dostępność informacji sektora publicznego (ISP) i ich wykorzystanie. Projekt stworzy warunki dla udostępnienia kolejnych zbiorów danych w przyszłości, w szczególności danych przestrzennych, poprzez budowę systemu informacji przestrzennej administracji morskiej, z wykorzystaniem niezbędnej infrastruktury informatyczno-technicznej.
  Projekt zakłada profesjonalne przygotowanie danych administracji morskiej do ponownego wykorzystania dzięki ich digitalizacji, harmonizacji, opracowaniu metadanych, udostępnieniu w otwartych formatach danych, udostępnieniu za pomocą usług pobierania oraz utworzeniu interfejsów API (ang. Application Programming Interface) udostępniania danych.

  Cele szczegółowe projektu przekładają się na następujące zdefiniowane cele techniczne:

  1. zapewnienie wydajnej infrastruktury technicznej na potrzeby udostępniania danych,
  2. utworzenie jednolitego środowiska analitycznego i narzędziowego umożliwiającego gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie zbiorów danych,
  3. opracowanie jednolitych modeli zbiorów danych,
  4. utworzenie zharmonizowanych i interoperacyjnych zbiorów danych i ich meta danych,
  5. uruchomienie usług udostępniających dane przestrzenne w oparciu o utworzone zbiory danych przestrzennych,
  6. utworzenie i udostępnienie udokumentowanych interfejsów API,
  7. uruchomienie platformy informacyjno-edukacyjnej zapewniającej dostęp do aktualnych informacji w zakresie danych i usług danych przestrzennych oraz możliwości ich ponownego wykorzystania przez obywateli, przedsiębiorców i administrację publiczną,
  8. zasilenie cyfrowego repozytorium danymi przetworzonymi i surowymi administracji morskiej.

  Beneficjentem projektu jest Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Do osiągnięcia celów projektu niezbędny jest udział partnerów projektu z administracji morskiej, ponieważ tylko wówczas możliwe jest stworzenie jednolitej infrastruktury informatyczno-technicznej, z wykorzystaniem której będą gromadzone, przetwarzane i udostępniane dane przestrzenne wykorzystywane w administracji morskiej.
  W celu wspólnej realizacji projektu w dniu 3 lutego 2017 r. zawarta została Umowa partnerska, która określiła partnerów (Urząd Morski w Gdyni, Urząd Morski w Słupsku oraz Urząd Morski w Szczecinie) i ich zakres działania w partnerstwie.

  Do zadań Urzędu Morskiego w Gdyni należy udział w realizacji zadań:

  • uruchomienie projektu,
  • rozbudowa infrastruktury technicznej,
  • oprogramowanie licencyjne GIS,
  • digitalizacja dokumentów i włączenie ich do SIPAM,
  • przetworzenie, harmonizacja i udostępnianie istniejących zbiorów danych przestrzennych AM,
  • udostępnienie zbiorów ISP objętych projektem na poziomie 4 gwiazdek w skali „5 Star Open Data”,
  • budowa i dostawa dedykowanego oprogramowania,
  • wdrożenie SIPAM, testy i szkolenia,
  • opracowanie dokumentacji powdrożeniowej systemu.

  Przewidywany okres realizacji projektu: 31.10.2017 r. – 30.07.2020 r.
  Przewidywana całkowita wartość projektu: 5 971 782,00 zł, w tym 5 053 919,10 stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

  W dniu 2 listopada 2017 r. między Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zawarte zostało Porozumienie o dofinansowanie nr POPC.02.03.01-0-0001/17-00.

  Kontakt:

  Urząd Morski w Gdyni
  ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia
  tel. 58 355 33 33
  fax 58 620 67 43

  Jakub Szostak – Naczelnik Wydziału Zabezpieczenia Geodezyjnego
  Kierownik Zespołu ds. obsługi technicznej
  e-mail: jakub.szostak@umgdy.gov.pl
  tel. 58 355 35 60

  Wydział ds. Finansowania Infrastruktury i Funduszy Europejskich
  Karolina Dołhy – Naczelnik Wydziału
  e-mail: karolina.dolhy@umgdy.gov.pl
  tel. 58 355 35 82

  Wszelkie zapytania dotyczące projektu prosimy kierować na adres: fundusze@umgdy.gov.pl

  Szczegółowe informacje na temat Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020: www.polskacyfrowa.gov.pl 

  Projekty planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów portowych, Zalewu Wiślanego oraz projekty planów szczegółowych dla wybranych akwenów

  Logotypy programu

  Projekty planów zagospodarowania przestrzennego
  dla obszarów portowych, Zalewu Wiślanego oraz
  projekty planów szczegółowych dla wybranych akwenów

   Projekt współfinansowany przez Unię Europejska ze środków
  Europejskiego Funduszu Społecznego
  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

  Projekt pn. Projekty planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów portowych, Zalewu Wiślanego oraz projekty planów szczegółowych dla wybranych akwenów,

  numer POWR.02.19.00-00-PM01/17

  Osi priorytetowej: OŚ II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

  Działanie 2.19 – Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego

  W dniu 30 maja 2017 r. zawarte zostało porozumienie o dofinansowaniu z Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (IZ PO WER).

  Celem projektu jest opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego  wraz z prognozami dla wód portowych Gdańska, Gdyni, Władysławowa, Helu, Elbląga i wód Zalewu Wiślanego oraz projektów planów szczegółowych z prognozami dla Zatoki Gdańskiej oraz dla wód przyległych do brzegu morskiego na odcinku od Łeby do Władysławowa.

  Plany przyczynią się do wprowadzenia ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju na tych obszarach.

  W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte wskaźniki:

  – rezultatu odsetek powierzchni polskich obszarów morskich objętych planami zagospodarowania przestrzennego dzięki wsparciu EFS – 1,1 %;

  – produktu liczba opracowanych planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich, w tym planów szczegółowych – 8 szt.

  W dniu 11.08.2020r. został zawarty aneks do Porozumienia o dofinansowaniu.

  Planowany okres realizacji projektu: od 1 czerwca 2017 r. do: 31 grudnia 2022 r.

  Planowane wydatki kwalifikowane    3 423 149,81 zł

  Planowane dofinansowanie    3 423 149,81 zł

  Planowany wkład UE      2 885 030,66 zł

  Realizację projektu planuje się w 8 głównych etapach:

  • Etap I Opracowanie projektu planu wraz z prognozą dla wód portowych Gdańska
  • Etap II Opracowanie projektu planu wraz z prognozą dla wód portowych Gdyni
  • Etap III Opracowanie projektu planu wraz z prognozą dla wód portowych Władysławowa
  • Etap IV Opracowanie projektu planu wraz z prognozą dla wód portowych Helu
  • Etap V Opracowani projektu planu wraz z prognozą dla wód portowych Elbląga
  • Etap VII Opracowanie projektu planu wraz z prognozą dla Zatoki Gdańskiej
  • Etap VIII Opracowanie projektu planu wraz z prognozą dla wód przyległych do brzegu morskiego na odcinku od Władysławowa do Łeby
  •  Etap IX Opracowanie projektu planu wraz z prognozą dla Zalewu Wiślanego

  Plakat informacyjno-promocyjny

  Obszar objęty planem zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w Gdańsku

  Plan zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych Portu Gdańsk

  Obszar objęty planem zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w Gdyni

  Plan zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych Portu Gdynia

  Obszar objęty planem zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w HeluPlan zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych Portu Hel

  Obszar objęty planem zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego we Władysławowie

  Plan zagospodarowania przestrzennego wód - Port Władysławowo

  Obszar objęty planem zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych części Zatoki Gdańskiej

  Plan zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych Zatoki Gdańskiej

  Obszar objęty planami zagospodarowania przestrzennego dla wód portowych Elbląga
  oraz Zalewu Wiślanego

  Plan zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych Portu Elbląg

  Plan zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych Zalewu Wiślanego

  Obszar objęty planem zagospodarowania przestrzennego dla wód przyległych do brzegu morskiego od Władysławowa do Łeby

  PRZETARGI

  W dniu 27 marca 2018 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy opracowań projektów planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko dla wód portowych Elbląga oraz Zalewu Wiślanego. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej.
  Na podstawie art. art. 92 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w dniu 11 maja 2018 r. unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

  W dniu 1 czerwca 2018 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ponownie ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy opracowań projektów planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko dla wód portowych Elbląga oraz Zalewu Wiślanego. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej.
  W dniu 16 lipca 2018 r. na podstawie art. art. 92 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), unieważniono postępowanie w trybie art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie dysponuje środkami pozwalającymi na zwiększenie tej kwoty.

  W dniu 4 października 2018 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy opracowań projektów planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko dla wód portowych Gdańska, Gdyni, Władysławowa i Helu. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej.
  W dniu 16 listopada 2018 r. Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie w trybie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

  W dniu 10 kwietnia 2019 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy opracowań projektów planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko dla wód portowych Gdańska, Gdyni, Władysławowa i Helu. Ogłoszenie zostało opublikowane na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni, na stronie internetowej Platforma e-Usług Smart PZP oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej.
  W dniu 25 maja 2019 r. Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie w trybie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

  W dniu 11 października 2019 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy na „Opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko dla wód portowych Gdańska, Gdyni i Helu oraz Opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla Zatoki Gdańskiej”. Ogłoszenie zostało opublikowane na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni, na stronie internetowej Platforma e-Usług Smart PZP oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej. W dniu 23 października 2019 r. zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. W dniu 20.12.2019r. podpisano umowę dotyczącą realizacji zadania z Biuro Urbanistyczne PPP Sp. z o.o., ul. Grottgera 26/3,80-311 Gdańsk  na kwotę 1 146 360,00 zł.

  W dniu 30 października 2019 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy na „Opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla wód portowych Władysławowa”. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni. W dniu 28 listopada 2019 r. zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. W dniu 20.12.2019r. podpisano umowę dotyczącą realizacji zadania z Biuro Urbanistyczne PPP Sp. z o.o., ul. Grottgera 26/3,80-311 Gdańsk  na kwotę 91 143,00 zł.

  W dniu 03.01.2020 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni zgodnie z zasadą konkurencyjności ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia do 30 tys. Euro, na wybór wykonawcy usługi polegającej na przygotowaniu do druku i zamieszczeniu ogłoszeń, dotyczących projektu: „Projekty planów wraz z prognozami dla wód portowych Gdańska, Gdyni, Władysławowa, Helu, Elbląga oraz wód Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego”. Ogłoszenie zostało opublikowane na urzędowej stronie internetowej oraz w bazie konkurencyjności. Termin składania ofert upłynął 15 stycznia 2020 r. Wpłynęły 3 oferty. Po dokonaniu weryfikacji i oceny ofert w dniu 16 stycznia 2020r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, złożonej przez firmę Agora S.A., ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, na kwotę 20 778,84 zł.

  W dniu 12.03.2020 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy na Opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko dla morskich wód wewnętrznych Zalewu Wiślanego oraz akwenów portu morskiego w Elblągu. Ogłoszenie zostało opublikowane na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni, na stronie internetowej Platforma e-Usług Smart PZP oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej. W dniu 30.04.2020r. dokonano otwarcia złożonych ofert. W dniu 18.06.2020 r. zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. W dniu 26.06.2020r. podpisano umowę dotyczącą realizacji zadania z Uniwersytetem Morskim w Gdyni, ul. Morska 81/87, 81-225 Gdynia na kwotę 900 958,90 zł.

  W dniu 26.05.2020 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni zgodnie z zasadą konkurencyjności ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia do 30 tys. Euro, na wybór wykonawcy usługi polegającej na przygotowaniu do druku i publikacji ogłoszeń, dotyczących projektu: „Projekty planów wraz z prognozami dla wód portowych Gdańska, Gdyni, Władysławowa, Helu, Elbląga oraz wód Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego”. Ogłoszenie zostało opublikowane na urzędowej stronie internetowej oraz w bazie konkurencyjności. Termin składania ofert upłynął 10.06.2020 r. Wpłynęły 3 oferty. Po dokonaniu weryfikacji i oceny ofert w dniu 18.06.2020r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, złożonej przez firmę Agora S.A., ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, na kwotę 6 926,28 zł.

  W dniu 14.10.2020 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy na Opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla wód przyległych do brzegu morskiego na odcinku od Władysławowa do Łeby. Ogłoszenie zostało opublikowane na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni, na stronie internetowej Platforma e-Usług Smart PZP oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej. W dniu 20.11.2020r. dokonano otwarcia złożonych ofert. W dniu 11.12.2020 r. zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. W dniu 28.12.2020r. podpisano umowę dotyczącą realizacji zadania z Biurem Urbanistycznym PPP Sp. z o.o., ul. Grottgera 26/3, 80-311 Gdańsk na kwotę 680 928,00 zł.

  KONTAKT

  Urząd Morski w Gdyni
  ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia
  e-mail:umgdy@umgdy.gov.pl
  tel. +48 (58) 355 33 33
  fax: +48 (58) 620 67 43, 621 72 31

  Kierownik Projektu
  Anna Stelmaszyk-Świerczyńska – Z-ca Dyrektora ds. Technicznych
  e-mail: dyrtech@umgdy.gov.pl
  tel. (58) 355 33 01
  fax. (58) 661 66 56

  Małgorzata Gwara – Specjalista
  e-mail: malgorzata.gwara@umgdy.gov.pl
  tel. (58) 355-34-36

  Wszelkie zapytania dotyczące niniejszego projektu można kierować na adres:
  fundusze@umgdy.gov.pl

  Szczegółowe informacje na temat Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020: http://www.power.gov.pl/

   

  Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Krynicy Morskiej

  Logotyp do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

  Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Krynicy Morskiej

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

  Spis treści:
  1. Opis Projektu
  2. Przetargi
  3. Realizacja
  4. Kontakt

  Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
  Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska
  Typ 2.1.6 Zabezpieczenie brzegów morskich zagrożonych erozją

  1.Opis Projektu

  Przewidywany okres realizacji projektu: od 1.09.2016 r. do 31.07.2021 r.
  Planowany całkowity koszt projektu 35 000 000 PLN, w tym wysokość dofinansowania przez Unię Europejską 29 750 000 PLN
  Celem nadrzędnym projektu jest poprawa sprawności reagowania w sytuacji wystąpienia powodzi sztormowych – zabezpieczenie miasta Krynica Morska przed powodziami od strony Zalewu Wiślanego, poprawa ochrony brzegu Morza Bałtyckiego oraz minimalizowanie strat wynikających z erozji lądu i cofania się brzegu. Dzięki uniknięciu powodzi, zachowane zostaną istniejące walory przyrodnicze.
  Projekt zlokalizowany jest na terenie województwa pomorskiego, w mieście Krynica Morska, położonym na Mierzei Wiślanej nad Zalewem Wiślanym.

  Zakres rzeczowy projektu obejmuje:
  1. budowę nowych wałów przeciwpowodziowych;
  2. przebudowę istniejących wałów przeciwpowodziowych poprzez podwyższenie korony wału;
  3. montaż mobilnych zapór przeciwpowodziowych;
  4. budowę rowu wału wzdłuż skarpy w celu odprowadzenia wód opadowych;
  5. budowę drogi serwisowej na koronie wału.
  6. zakup wyposażenia wału: quad wraz z przyczepą oraz zestaw do montażu przegród mobilnych.
  Wskaźniki produktu: liczba wybudowanych urządzeń dla celów Ochrony przeciwpowodziowej – szt. 1
  Długość linii brzegowej, na której prowadzone są działania z zakresu ochrony brzegów morskich – 4,0 km.

  Brzeg morski w Krynicy Morskiej Brzeg morski w Krynicy Morskiej latem Krynica Morska przed realizacją

  W dniu 24 lutego 2017 r. pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni została zawarta umowa dotycząca przygotowania projektu pozakonkursowego (pre-umowa).

  29 grudnia 2017 r. zawarta została z Instytucją Wdrażającą umowa o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-00-0027/17-00.

  2.Przetargi
  W dniu 27 września 2017 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy na Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na Projekcie „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Krynicy Morskiej”. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
  Dnia 20 listopada 2017 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert. Oferty złożyło pięciu wykonawców.
  W dniu 12 marca 2018 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
  W dniu 9 kwietnia 2018 r. zawarta została umowa z firmą Sweco Consulting Sp. z o.o. na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na Projekcie: „Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Krynicy Morskiej”. Wartość umowy wynosi 928 650,00 złotych brutto.

  W dniu 30 stycznia 2018 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy Zabezpieczenia przeciwpowodziowego w Krynicy Morskiej. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
  Dnia 9 kwietnia 2018 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert.
  Oferty złożyło sześciu wykonawców.
  W dniu 8 czerwca 2018 r.  dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:
  Konsorcjum firm:
  Lider konsorcjum:  WMW Marek Pestlienz i Wojciech Pestilenz Sp. J.
  Partner konsorcjum:  Przedsiębiorstwo Budownictwa Melioracyjnego i Urządzeń Wodnych  „INWESTMEL”
  Partner konsorcjum:  DABI SM Budny  Sp. z o.o., Sp. komandytowa

  W dniu 25 lipca 2018 r. zawarta została umowa na roboty budowlane z liderem konsorcjum WMW Marek Pestlienz i Wojciech Pestilenz Sp. J. Parszczyce dz. Nr 9/21, 84-110 Krokowa.
  Okres realizacji 30 miesięcy. Wartość kontraktu  30 111 704,97 zł brutto.

  Podpisanie umowy na roboty budowlane między firmą WMW Sp.j. a Urzędem Morskim w Gdyniod lewej: Marek Marek Pestlienz (WMW Sp.j.), Wiesław Piotrzkowski – Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, Andrzej Kajut – Główny Księgowy (UM w Gdyni)

  podpisanie umowy na roboty budowlane ciąg dalszyod lewej: Anna Stelmaszyk- Świerczyńska – Z-ca Dyrektora ds. Technicznych (UM w Gdyni), Roman Kołodziejski- Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu– Główny Inspektor Ochrony Wybrzeża  (UM w Gdyni), Marek Marek Pestlienz (WMW Sp.j.), Wiesław Piotrzkowski – Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, Andrzej Kajut – Główny Księgowy (UM w Gdyni).

  plakat_KrynicaMorska (pdf)

  3.Realizacja

  Teren objęty projektem – przed rozpoczęciem robót budowlanych – lipiec 2018 r.

  plac budowy Krynica Morska Teren objęty projektem – przed rozpoczęciem robót budowlanych 1 Teren objęty projektem – przed rozpoczęciem robót budowlanych 2 Teren objęty projektem – przed rozpoczęciem robót budowlanych 3 Teren objęty projektem – przed rozpoczęciem robót budowlanych 4 plac budowy Krynica Morska

  4.Kontakt

  Urząd Morski w Gdyni
  ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia
  tel. (58) 355-33-33
  fax. 58 620-67-43

  Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu
  Robert Mokrzycki – Główny Inspektor Ochrony Wybrzeża
  e-mail: robert.mokrzycki@umgdy.gov.pl
  tel. (58) 355 34 20

  Wydział ds. Finansowania Infrastruktury i Funduszy Europejskich
  Karolina Dołhy – Naczelnik Wydziału
  e-mail: karolina.dolhy@umgdy.gov.pl
  tel. (58) 355 35 82

  Wszelkie zapytania dotyczące niniejszego projektu można kierować na adres:
  fundusze@umgdy.gov.pl

  Szczegółowe informacje na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020: www.pois.gov.p

  Link do Formularza zgłaszania informacji o podejrzeniach wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć finansowych w ramach całego PO IiŚ 2014-2020 :
  www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

  Ochrona brzegów morskich w rejonie Półwyspu Helskiego

  Logo POIiŚ

  Ochrona brzegów morskich w rejonie Półwyspu Helskiego

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

  Spis treści:
  1. Opis Projektu
  2. Przetargi
  3. Kontakt

  Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
  Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska

  Typ 2.1.6 Zabezpieczenie brzegów morskich zagrożonych erozją

  1.Opis Projektu

  Przewidywany okres realizacji projektu: od 1.04.2017 r. do 30.04.2022 r.
  Planowany całkowity koszt projektu 75 000 000 PLN, w tym wysokość dofinansowania przez Unię Europejską 63 750 000 PLN
  Zakres projektu: głównym elementem przedsięwzięcia jest odbudowa ostróg na odcinku od 0,3 km we Władysławowie do 12,3 km w Kuźnicy. Istniejące ostrogi (ok. 110 szt.) zostaną zlikwidowane. Pozostawione zostaną 4 ostrogi, które zostały wykonane w 2012 roku oraz 5 ostróg przy falochronie Portu Władysławowo. Planowane jest odtworzenie 135 ostróg. Przewidziany do odbudowy system ostróg zostanie wykonany z pali drewnianych. Sumarycznie odnowiony system będzie się składał z około 144 ostróg.
  Ostrogi mają za zadanie częściowe rozproszenie energii falowania oraz przechwytywania ruchomego rumowiska morskiego, zakumulowanie i utrzymywanie możliwie szerokiej i wysokiej plaży. Przyczynią się do stabilizacji brzegu, zachowania plaż oraz zabezpieczenia wału wydmowego – przywrócenie bezpiecznych parametrów brzegu.

  Cele szczegółowe projektu:
  – powstrzymanie erozji plaż w atrakcyjnej turystycznie strefie i na terenie zurbanizowanym Półwyspu Helskiego,
  – wzmocnienie odporności na wybrzeżu Bałtyku na zagrożenia związane ze zmianami klimatu oraz
  zwiększenie możliwości zapobiegania zagrożeniom naturalnym,
  – zwiększenie stabilizacji brzegu morskiego i skuteczne zapobieganie jego erozji,
  – ochrona terenów zamieszkałych u nasady Półwyspu Helskiego przed zagrożeniem powodziowym.
  Długość odcinka na którym realizowane będzie zadanie w stosunku do długości odcinka przeznaczonego do ochrony zgodnie z Programem ochrony brzegów morskich wynosi 59%.
  Wskaźniki produktu: liczba wybudowanych urządzeń dla celów Ochrony przeciwpowodziowej – szt. 1
  Wskaźniki rezultatu: długość linii brzegowej, na której prowadzone są działania z zakresu ochrony brzegów morskich – 12 km.

  obszar objęty projektem przed realizacją - brzeg morski 1 obszar objęty projektem przed realizacją - brzeg morski 2 obszar objęty projektem przed realizacją - brzeg morski 3

  W dniu 24 lutego 2017 r. pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni została zawarta umowa dotycząca przygotowania projektu pozakonkursowego (pre-umowa).

  29 grudnia 2017 r. zawarta została z Instytucją Wdrażającą umowa o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-00-0026/17-00.

  2.Przetargi

  W dniu 14 września 2017 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy na Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: „Ochrona brzegów morskich w rejonie Półwyspu Helskiego”. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
  Dnia 25 października 2017 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert. Oferty złożyło czterech wykonawców.
  W dniu 31 stycznia 2018 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
  W dniu 21 lutego 2018 r. zawarta została umowa z firmą Sweco Consulting Sp. z o.o. na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: „Ochrona brzegów morskich w rejonie Półwyspu Helskiego”. Wartość umowy wynosi 1 045 500,00 złotych brutto.

  W dniu 23 marca 2018 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy robót budowlanych „Ochrona brzegów morskich w rejonie Półwyspu Helskiego”. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
  Dnia 16 maja 2018 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert.
  Oferty złożyło czterech wykonawców.
  W dniu 31 sierpnia 2018 r.  dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę PORR S.A. ul. Hołubcowa 123, 02-854 Warszawa.

  plakat_HEL

  3.Kontakt

  Urząd Morski w Gdyni
  ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia
  tel. (58) 355-33-33
  fax. 58 620-67-43

  Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu
  Robert Mokrzycki – Główny Inspektor Ochrony Wybrzeża
  e-mail: robert.mokrzycki@umgdy.gov.pl
  tel. (58) 355 34 10

  Zastępca Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu
  Anna Stelmaszyk-Świerczyńska – Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

  e-mail: anna.stelmaszyk-swierczynska@umgdy.gov.pl
  tel. (58) 355-33-10

  Wydział ds. Finansowania Infrastruktury i Funduszy Europejskich
  Karolina Dołhy – Naczelnik Wydziału
  e-mail: karolina.dolhy@umgdy.gov.pl
  tel. (58) 355 35 82

  Wszelkie zapytania dotyczące niniejszego projektu można kierować na adres:
  fundusze@umgdy.gov.pl

  Szczegółowe informacje na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020: www.pois.gov.pl

  Link do Formularza zgłaszania informacji o podejrzeniach wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć finansowych w ramach całego PO IiŚ 2014-2020 :
  www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

  Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego od strony morza w tym morskich wód wewnętrznych we właściwości Urzędu Morskiego w Gdyni

  Pasek z logotypami Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

  Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego
  i map ryzyka powodziowego od strony morza
  w tym morskich wód wewnętrznych
  we właściwości Urzędu Morskiego w Gdyni

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

  Spis treści:
  1. Opis Projektu
  2. Przetargi
  3. Wyniki przeglądu i aktualizacji MZP i MRP
  4. Przekazanie MZP i MRP do PGW Wody Polskie
  5. Kontakt

  Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
  Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz zabezpieczeniem i zwiększeniem
  odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz
  monitoring środowiska

  Typ 2.1.1.a Opracowanie i aktualizacja dokumentów strategicznych/ planistycznych

  1.Opis Projektu

  Przewidywany okres realizacji projektu III kwartał 2017 r. – III kwartał 2019 r.
  Planowany całkowity koszt  projektu 665 660 PLN, w tym wysokość dofinansowania przez Unię Europejską 565 811 PLN

  Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego wynika z art. 88f ust. 11 ustawy – Prawo wodne Prawo wodne i jest niezbędna dla wykonania postanowień art. 14 Dyrektywy Powodziowej.

  Według art. 88f ust. 2 Mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych, przygotowują dyrektorzy urzędów morskich i przekazują Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, nie później niż na 6 miesięcy przed terminem przygotowania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego. Mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych, stanowią integralny element map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego.

  Zgodnie z powyższym mapy podlegają przeglądowi i aktualizacji do dnia 21 sierpnia 2020 r. Następnie zgodnie z art. 15 Dyrektywy Powodziowej należy udostępnić KE przegląd i aktualizację map ryzyka powodziowego i map zagrożenia powodziowego, a także złożyć raport do Komisji Europejskiej z wykonania przeglądu i aktualizacji map w terminie do 22 września 2020 r.

  W ramach projektu przewiduje się weryfikację i aktualizację metodyki opracowania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego, przegląd i aktualizację map od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych.

  Ilość regionów wodnych i obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, dla których zostaną sporządzone mapy, będzie wynikać z aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego od strony morza i morskich wód wewnętrznych.

  Prace będą obejmować aktualizację map już opracowanych w przypadkach zidentyfikowanych w ramach przeglądu, jak również opracowanie nowych map dla obszarów wskazanych w wyniku przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego.

  Aktualizacja map będzie obejmować przygotowanie właściwych danych wejściowych, przeprowadzenie modelowania hydraulicznego oraz wygenerowanie nowych map zagrożenia powodziowego, a następnie map ryzyka powodziowego w postaci bazy danych przestrzennych oraz wizualizacji kartograficznych.

  Mapy zagrożenia powodziowego wykonuje się dla obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, wskazanych we wstępnej ocenie ryzyka powodziowego. Na mapach przedstawia się obszary wskazane w art. 88d ust. 2 ustawy – Prawo wodne:

  1. obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie
   i wynosi raz na 500 lat (Q 0,2%);
  2. obszary szczególnego zagrożenia powodzią:
  • obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat (Q 1%),
  • obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat (Q 10%),
  • obszary, między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, a także wyspy i przymuliska, o których mowa w art. 18, stanowiące działki ewidencyjne,
  • pas techniczny w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 21 marca 1991 r.
   o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej;

  Zgodnie z art. 88d ust. 4: jeżeli od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych, jest zapewniona odpowiednia ochrona przed powodzią, na mapach zagrożenia powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych, mogą być przedstawione wyłącznie obszary, o których mowa w ust. 2 pkt 1 – woda 500-letnia (0,2%).

  1. obszary obejmujące tereny narażone na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego/wału przeciwsztormowego.

  Ponadto na mapach zagrożenia powodziowego przedstawia się następujące elementy:

  1. zasięg powodzi;
  2. głębokość wody;
  3. w uzasadnionych przypadkach – prędkość wody i kierunki przepływu wody.

  Jeżeli od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych, jest zapewniona ochrona przed powodzią, na mapach zagrożenia powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych, mogą być przedstawione wyłącznie obszary na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat (Q 0,2%)

  Dla obszarów, dla których wykonane zostały mapy zagrożenia powodziowego, zgodnie z art. 88e ustawy Prawo wodne, sporządza się mapy ryzyka powodziowego.

  Mapy ryzyka powodziowego określają wartości potencjalnych strat powodziowych oraz przedstawiają obiekty narażone na zalanie w przypadku wystąpienia powodzi o określonym prawdopodobieństwie wystąpienia. Są to obiekty, które pozwolą na ocenę ryzyka powodziowego dla zdrowia i życia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego i działalności gospodarczej, czyli grupy, dla których należy ograniczyć negatywne skutki powodzi zgodnie z celami Dyrektywy Powodziowej.

  W tym celu na mapach ryzyka powodziowego przedstawia się:

  1. szacunkową liczbę mieszkańców, którzy mogą być dotknięci powodzią;
  2. rodzaje działalności gospodarczej wykonywanej na obszarach zagrożenia powodziowego;
  3. instalacje mogące, w razie wystąpienia powodzi, spowodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości;
  4. występowanie:
  5. ujęć wody, stref ochronnych ujęć wody lub obszarów chronionych zbiorników wód śródlądowych,
  6. kąpielisk,
  7. obszarów Natura 2000, parków narodowych oraz rezerwatów przyrody;
  8. w uzasadnionych przypadkach:
  9. obszary, na których mogą wystąpić powodzie, którym towarzyszy transport dużej ilości osadów i rumowiska,
  10. potencjalne ogniska zanieczyszczeń wody.

  Szczegółowy zakres i wymagania dotyczące opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego określa Rozporządzenie Ministra Środowiska, Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie opracowania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego (Dz. U z 2013 r. poz. 104).

  Przygotowanie map będzie obejmować następujące etapy:

  1. przeprowadzenie modelowania hydraulicznego,
  2. szczegółowy opis każdego modelu hydraulicznego,
  3. wyznaczenie/generowanie obszarów zagrożenia powodziowego wskazanych w art. 88d ust. 2 ustawy Prawo wodne – przeprowadzenie analiz przestrzennych i generalizacji obszarów;
  4. przygotowanie map zagrożenia powodziowego w postaci bazy danych przestrzennych, usług oraz wizualizacji kartograficznych;
  5. przeprowadzenie analiz przestrzennych i obliczenie liczby osób zagrożonych powodzią oraz wartości potencjalnych strat powodziowych;
  6. przygotowanie map ryzyka powodziowego w postaci bazy danych przestrzennych, usług i wizualizacji kartograficznych;
  7. kontrola zewnętrzna opracowania;

  W ramach projektu zostanie opracowanych 9 rodzajów map. (Ilość rodzajów map uzależniona jest od wyników aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych).

  Dla każdego z obszarów wskazanych w art. 88d ust. 2 ustawy Prawo wodne należy opracować mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego. Z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 88d ust. 4 Prawa Wodnego.

  Zgodnie z Rozporządzeniem mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego przygotowuje się odrębnie dla każdego z obszarów (tzw. scenariuszy powodziowych) z art. 88d ust. 2, w dwóch zestawach tematycznych.

  Mapy zagrożenia powodziowego:

  • Mapa zagrożenia powodziowego wraz z głębokością wody (MZP I zestaw)
  • Mapa zagrożenia powodziowego wraz z prędkościami przepływu wody
   i kierunkami przepływu wody (MZP II zestaw) – o ile zostaną wykonane w uzasadnionych przypadkach.

  Mapy ryzyka powodziowego:

  • Mapa ryzyka powodziowego – Negatywne konsekwencje dla ludności oraz wartości potencjalnych strat powodziowych (MRP I zestaw)
  • Mapa ryzyka powodziowego – Negatywne konsekwencje dla środowiska, dziedzictwa kulturowego i działalności gospodarczej (MRP II zestaw)

  27 lutego 2017 r. pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni została zawarta umowa dotycząca przygotowania projektu pozakonkursowego (pre-umowa).

  15 listopad 2017 r. zawarta została z Instytucją Wdrażającą umowa o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-00-0023/17-00 zgodnie z którą:

  • całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 800 000,00 PLN;
  • maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 800 000,00 PLN;
  • udział środków UE wynosi 680 000,00 PLN;
  • wkład krajowy wynosi 120 000,00 PLN

  W dniu 27 marca 2018 r. zawarto aneks nr POIS.02.01.00-00-023/17-01, zgodnie z którym:

  • całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 665 660,00 PLN;
  • maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 665 660,00 PLN;
  • udział środków UE wynosi 565 811,00 PLN;
  • wkład krajowy wynosi 99 849,00 PLN.

  W dniu 4 czerwca 2019 r. zawarto aneks nr POIS.02.01.00-00-023/17-02, zgodnie z którym wydłużono okres realizacji Umowy do dnia 29 lutego 2020 r.

  plakat informacyjny.pdf

  2.Przetargi

  W dniu 24 maja 2017 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy usługi polegającej na weryfikacji i aktualizacji metodyki opracowania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego od strony morza.
  Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni, w Biuletynie Zamówień Publicznych (514872-N-2017). Termin składania ofert upłynął 8 czerwca 2017 r.
  Wpłynęła 1 oferta. W dniu 19 czerwca 2017 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
  W dniu 22 czerwca 2017 r. zawarta została umowa z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytutem Badawczym na weryfikację i aktualizację metodyki opracowania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego od strony morza. Wartość umowy wynosi 150 060 złotych brutto.

  W dniu 26 września  2017 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy usługi polegającej na  wykonanie przeglądu i aktualizacji map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych we właściwości Urzędu Morskiego w Gdyni.
  Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni, w Biuletynie Zamówień Publicznych (592831-N-2017). Termin składania ofert upłynął 12 października  2017 r.
  Wpłynęły 3 oferty. W dniu 9 listopada 2017 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
  W dniu 17 listopada 2017 r. zawarta została umowa z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytutem Badawczym na wykonanie przeglądu i aktualizacji map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych we właściwości Urzędu Morskiego w Gdyni. Wartość umowy wynosi 398 000,00 złotych brutto.

  W dniu 20 grudnia 2017 r. wszczęte zostało  postępowanie o udzielenie zamówienia zgodnie z procedurą rozeznania rynku na usługę doradztwa merytorycznego przy realizacji projektu pt. Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego od strony morza w tym morskich wód wewnętrznych we właściwości Urzędu Morskiego w Gdyni. Ogłoszenie zostało opublikowane na urzędowej stronie internetowe. Wpłynęły 2 oferty. W dniu 8 stycznia 2018 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
  W dniu 8 stycznia 2018 r. zawarta została umowa z firmy E&W Consulting Beata Grzonka na wykonanie usługi doradztwa merytorycznego przy realizacji projektu pt. Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego od strony morza w tym morskich wód wewnętrznych we właściwości Urzędu Morskiego w Gdyni. Wartość umowy wynosi 28 500,00 złotych brutto.

  3.Wyniki przeglądu i aktualizacji MZP i MRP

  Arkusze map

  W grudniu 2019 roku zakończono wykonywanie przeglądu i aktualizacji map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych. W ramach prac wykonano modelowanie hydrodynamiczne dla 169,1 km odcinków wybrzeża, 102 km wybrzeża Zalewu Wiślanego oraz dla 190 km odcinków rzek. W wyniku modelowania oszacowano, że w przypadku powodzi H 1% rzędna zwierciadła wody wzdłuż wybrzeża waha się od 1.79 m do 2.30m, natomiast wzdłuż brzegów Zalewu Wiślanego waha się od 1.54 m do 1.94 m.

  W wyniku realizacji projektu zostały sporządzone projekty map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego dla całego wybrzeża będącego we właściwości Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni. W skład tych projektów wchodzą bazy danych przestrzennych oraz wersje kartograficzne projektów MZP i MRP. Wersje kartograficzne MZP i MRP opracowano w podziale odpowiadającym arkuszom map topograficznych w skali 1 : 10 000. W sumie w ramach projektu opracowano 1173 arkuszy map, w tym 391 arkuszy map zagrożenia powodziowego oraz 782 arkusze map ryzyka powodziowego.

  Projekty MZP i MRP zostały udostępnione na stronie
  https://mapy.umgdy.gov.pl/portal/apps/aktualizacja-mzp-mrp/

  4.Przekazanie MZP i MRP do PGW Wody Polskie

  Zgodnie z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo Wodne projekty MZP i MRP od strony morza przekazywane są Wodom Polskim na 6 miesięcy przed terminem przygotowania map zagrożenia powodziowego od strony rzek przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Zgodnie z harmonogramem mapy opracowane przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni zostały przekazane do PGW Wody Polskie w dniu 20 grudnia 2019 roku. Komplet map zagrożenia powodziowego (od strony morza oraz od strony rzek) zostanie przekazany przez Wody Polskie do uzgodnienia z właściwymi wojewodami, a następnie mapy zostaną podane do publicznej wiadomości.  Planowana publikacja map nastąpi w terminie do 22 października 2020 r.
  Harmonogram prac

  Po opublikowaniu projekty MZP i MRP od strony morza opracowane w II cyklu planistycznym będą stanowić integralny element map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego. Do tego czasu projekty MZP i MRP stanowią jedynie materiał informacyjny niestanowiący źródła obowiązującego prawa. Aktualnie obowiązujące MZP i MRP (opracowane w I cyklu planistycznym) dostępne są na stronie BIP Ministra ds. Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz na Hydroportalu ISOK.

  5.Kontakt

  Urząd Morski w Gdyni
  ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia
  tel. (58) 355-33-33 fax. 58 620-67-43

  Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu
  Jakub Szostak – Naczelnik Wydziału Zabezpieczenia Geodezyjnego
  e-mail: jakub.szostak@umgdy.gov.pl
  tel. (58) 355-35-60

  Zastępca Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu
  Marcin Skrzypek – Starszy Specjalista
  e-mail: marcin.skrzypek@umgdy.gov.pl
  tel. (58) 355-34-17 pok. 103

  Wydział ds. Finansowania Infrastruktury i Funduszy Europejskich
  Karolina Dołhy – Naczelnik Wydziału
  e-mail: karolina.dolhy@umgdy.gov.pl
  tel. (58) 355 35 82

  Monika Mokrzycka – Specjalista
  e-mail: monika.mokrzycka@umgdy.gov.pl
  tel. (58) 355 35 83

  Wszelkie zapytania dotyczące niniejszego projektu można kierować na adres:
  fundusze@umgdy.gov.pl

  Szczegółowe informacje na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020: www.pois.gov.pl

  Link do Formularza zgłaszania informacji o podejrzeniach wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć finansowych w ramach całego PO IiŚ 2014-2020 :
  www.nieprawidlowosci.mrr.gov.pl