R-MODE BALTIC

  Logo programu Interreg - Region Morza Bałtyckiego

  Wstęp
  Temat ten powstał w wyniku poszukiwania w IALA alternatywnych systemów nawigacyjnych mogących zastąpić systemy satelitarne w przypadku ich awarii lub ich okresowego zakłócenia.
  W projekcie „R-mode” zaproponowano wykorzystanie istniejącej infrastruktury naziemnej morskich systemów DGPS i/lub AIS celem wyznaczania pozycji statku w odniesieniu do pozycji lądowej stacji bazowych. Nastąpi to z pominięciem sygnałów satelitarnych. W ramach pracy R-mode Feasibility Study zaproponowano rozwiązania techniczne i przeprowadzono wstępne badanie efektywności oraz dokładności takiego rozwiązania pozycyjnego w odbiorniku na statku dla Morza Północnego. Ponieważ stacje naziemne DGPS mają bardzo dokładnie określone współrzędne pozycji, zasada wyznaczenia pozycji statku względem nich polega w dużej mierze na rozwiązaniach geometrii dwuwymiarowej (kierunek, odległość) podobnie jak w metodzie radionamierzania (RDF).
  Morze Bałtyckie oraz inne akweny EU posiadają bardzo dobrą geometrię rozkładu stacji brzegowych DGPS/AIS, więc mogą zapewnić korzystne układy geometryczne punktów odniesienia w badaniu praktycznym tej metody.

  Spotkania Partnerów. Odbyły się spotkania koordynacyjne: w St. Germain – siedzibie IALA, oraz dwa w Berlinie, na których wyłoniono wstępnie kompetentnych partnerów z państw Bałtyckich oraz lidera projektu – German Aerospace Center, Niemcy. Polskę reprezentowały: Urząd Morski w Gdyni oraz Państwowy Instytut Telekomunikacji oraz NavSim Polska.
  Decyzje Komisji Europejskiej. Na podstawie złożonych dokumentów Projekt w grupie unijnej BSR (Baltic Sea Region) uzyskał akceptację komisji UE i przydział budżetu 4,2 mln euro na realizację (w tym dofinansowanie UE 3,15 mln). W ramach zaproponowanego podziału zadań i kwot na 3 lata (2017-2019), UMG może dysponować budżetem 100 tys. euro, z czego 85 % polega refundacji, 15% to wkład własny. Może on polegać na korzystaniu w czasie projektu ze statków UMG lub udostępnianiu posiadanej infrastruktury (stacji brzegowych DGPS/AIS).
  Zadania merytoryczne – wstępnie zgłoszone do realizacji przez UMG

  • Przygotowanie procesu standaryzacji R-mode przez udział w pracach komitetu IALA e-Navigation, rozpropagowanie idei przez konferencje i warsztaty,
  • Sformułowanie wymagań dla prób morskich na Bałtyku oraz wybór ich lokalizacji,
  • Udostępnienie wybranych obiektów lądowych UMG do przeprowadzenia prób laboratoryjnych i terenowych,
  • Instalacja wytworzonego w projekcie nowego wyposażenia stacji lądowych DGPS/AIS, opieka techniczna,
  • Udział w próbach morskich (statycznych, dynamicznych), ewentualne udostępnienie statku UMG,
  • Udział w konferencjach finalnej demonstracji nowej techniki.

  Odnośnik do strony projektu: https://projects.interreg-baltic.eu/projects/r-mode-baltic-90.html

  System Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej (SIPAM)

  pasek z logotypami Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020

  Oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd
  Działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego
  Poddziałanie 2.3.1 Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki

  Opis projektu

  Głównym celem projektu jest cyfryzacja i udostępnienie danych gromadzonych przez administrację morską do ponownego wykorzystania, poprzez digitalizację zasobów analogowych, integrację i harmonizację danych oraz zbudowanie cyfrowego repozytorium, a także upowszechnienie informacji na temat zgromadzonych w systemie zasobów poprzez promocję wśród odbiorców.

  Cele szczegółowymi projektu, to:

  1. zwiększenie dostępności zbiorów danych będących w dyspozycji administracji morskiej,
  2. poprawa jakości, harmonizacja i zapewnienie interoperacyjności danych administracji morskiej,
  3. zwiększenie możliwości ponownego wykorzystania danych administracji morskiej.

  Szczegółowe cele projektu wynikają z potrzeb interesariuszy, w szczególności: jednostek administracji publicznej współpracujących z administracją morską, przedsiębiorców i obywateli oraz realizacji zadań ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej wynikających z dyrektywy INSPIRE, która została zaimplementowana do polskiego prawa poprzez ustawę o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej.
  W wyniku realizacji projektu, dzięki zwiększonej dostępności do danych (w szczególności danych przestrzennych), zostanie usprawnione funkcjonowanie administracji publicznej, przedsiębiorstw oraz poprawiona jakość życia obywateli.
  Osiągnięcie celów projektu będzie możliwe poprzez cyfryzację zasobów administracji morskiej, doprowadzenie do ich spójności, opracowanie i wdrożenie jednolitej infrastruktury informatyczno-technicznej, z wykorzystaniem której będą gromadzone, przetwarzane i udostępniane dane wykorzystywane i aktualizowane przez administrację morską oraz utworzenie interfejsów udostępniających dane. Cele projektu są spójne z celami zdefiniowanymi w POPC 2014-2020. Zwiększenie dostępności danych publicznych administracji morskiej poprzez udostępnienie danych zewnętrznym użytkownikom powinno stymulować istotny z punktu widzenia PO PC czynnik jakim jest wzrost kompetencji administracji publicznej, przedsiębiorców oraz społeczeństwa. POPC dla poddziałania 2.3.1 wskazuje jeden cel szczegółowy: „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, który jest tożsamy ze zdefiniowanymi celami niniejszego projektu.
  Projekt przełamie bariery organizacyjne, techniczne i kompetencyjne, które utrudniają dostępność informacji sektora publicznego (ISP) i ich wykorzystanie. Projekt stworzy warunki dla udostępnienia kolejnych zbiorów danych w przyszłości, w szczególności danych przestrzennych, poprzez budowę systemu informacji przestrzennej administracji morskiej, z wykorzystaniem niezbędnej infrastruktury informatyczno-technicznej.
  Projekt zakłada profesjonalne przygotowanie danych administracji morskiej do ponownego wykorzystania dzięki ich digitalizacji, harmonizacji, opracowaniu metadanych, udostępnieniu w otwartych formatach danych, udostępnieniu za pomocą usług pobierania oraz utworzeniu interfejsów API (ang. Application Programming Interface) udostępniania danych.

  Cele szczegółowe projektu przekładają się na następujące zdefiniowane cele techniczne:

  1. zapewnienie wydajnej infrastruktury technicznej na potrzeby udostępniania danych,
  2. utworzenie jednolitego środowiska analitycznego i narzędziowego umożliwiającego gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie zbiorów danych,
  3. opracowanie jednolitych modeli zbiorów danych,
  4. utworzenie zharmonizowanych i interoperacyjnych zbiorów danych i ich meta danych,
  5. uruchomienie usług udostępniających dane przestrzenne w oparciu o utworzone zbiory danych przestrzennych,
  6. utworzenie i udostępnienie udokumentowanych interfejsów API,
  7. uruchomienie platformy informacyjno-edukacyjnej zapewniającej dostęp do aktualnych informacji w zakresie danych i usług danych przestrzennych oraz możliwości ich ponownego wykorzystania przez obywateli, przedsiębiorców i administrację publiczną,
  8. zasilenie cyfrowego repozytorium danymi przetworzonymi i surowymi administracji morskiej.

  Beneficjentem projektu jest Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Do osiągnięcia celów projektu niezbędny jest udział partnerów projektu z administracji morskiej, ponieważ tylko wówczas możliwe jest stworzenie jednolitej infrastruktury informatyczno-technicznej, z wykorzystaniem której będą gromadzone, przetwarzane i udostępniane dane przestrzenne wykorzystywane w administracji morskiej.
  W celu wspólnej realizacji projektu w dniu 3 lutego 2017 r. zawarta została Umowa partnerska, która określiła partnerów (Urząd Morski w Gdyni, Urząd Morski w Słupsku oraz Urząd Morski w Szczecinie) i ich zakres działania w partnerstwie.

  Do zadań Urzędu Morskiego w Gdyni należy udział w realizacji zadań:

  • uruchomienie projektu,
  • rozbudowa infrastruktury technicznej,
  • oprogramowanie licencyjne GIS,
  • digitalizacja dokumentów i włączenie ich do SIPAM,
  • przetworzenie, harmonizacja i udostępnianie istniejących zbiorów danych przestrzennych AM,
  • udostępnienie zbiorów ISP objętych projektem na poziomie 4 gwiazdek w skali „5 Star Open Data”,
  • budowa i dostawa dedykowanego oprogramowania,
  • wdrożenie SIPAM, testy i szkolenia,
  • opracowanie dokumentacji powdrożeniowej systemu.

  Przewidywany okres realizacji projektu: 31.10.2017 r. – 30.07.2020 r.
  Przewidywana całkowita wartość projektu: 5 971 782,00 zł, w tym 5 053 919,10 stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

  W dniu 2 listopada 2017 r. między Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zawarte zostało Porozumienie o dofinansowanie nr POPC.02.03.01-0-0001/17-00.

  Kontakt:

  Urząd Morski w Gdyni
  ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia
  tel. 58 355 33 33
  fax 58 620 67 43

  Jakub Szostak – Naczelnik Wydziału Zabezpieczenia Geodezyjnego
  Kierownik Zespołu ds. obsługi technicznej
  e-mail: jakub.szostak@umgdy.gov.pl
  tel. 58 355 35 60

  Wydział ds. Finansowania Infrastruktury i Funduszy Europejskich
  Karolina Dołhy – Naczelnik Wydziału
  e-mail: karolina.dolhy@umgdy.gov.pl
  tel. 58 355 35 82

  Wszelkie zapytania dotyczące projektu prosimy kierować na adres: fundusze@umgdy.gov.pl

  Szczegółowe informacje na temat Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020: www.polskacyfrowa.gov.pl 

  Projekty planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów portowych, Zalewu Wiślanego oraz projekty planów szczegółowych dla wybranych akwenów

  Logotypy z odniesieniem do Programu Operacyjnego Wiedz, Edukacja, Rozwój oraz z odniesieniem do Europejskiego Funduszu Społecznego

  Projekty planów zagospodarowania przestrzennego
  dla obszarów portowych, Zalewu Wiślanego oraz
  projekty planów szczegółowych dla wybranych akwenów

   Projekt współfinansowany przez Unię Europejska ze środków
  Europejskiego Funduszu Społecznego
  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

  Spis treści:

  1. OPIS PROJEKTU
  2. PRZETARGI
  3. REALIZACJA
  4. KONTAKT
  Czytaj dalej

  Poprawa stanu infrastruktury w portach Zatoki Gdańskiej

  Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 logo

  Spis treści:
  1. Opis Projektu
  2. Przetargi
  3. Kontakt

  1.Opis Projektu
  Przedsięwzięcie pt. „Poprawa stanu infrastruktury w portach Zatoki Gdańskiej” będzie realizowane w ramach:

  Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020
  Priorytet: 1 Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy
  Działanie: 1.12 Porty rybackie, miejsca wyładunku, giełdy rybne i przystanie – inwestycje w zakresie poprawy infrastruktury portów rybackich, giełd rybnych, miejsc wyładunku i przystani

  Zakres projektu obejmować będzie następujące zadania:

  1. Budowa Falochronu osłonowego w porcie rybackim w Pucku
  2. Przebudowa Falochronu Zachodniego w porcie Jastarnia

  Ad. 1. Budowa Falochronu osłonowego w porcie rybackim w Pucku
  W ramach zadania planuje się wykonanie:
  – Falochronu osłonowego  o konstrukcji mieszanej (nabrzeże z parapetem + narzut ochronny z kamienia naturalnego),
  – Nabrzeża Południowego (odcinek wysoki, odcinek niski),
  – slipu do wodowania małych jednostek,
  – pirsu dla bramownicy,
  – kierownicy wejściowej,
  Dodatkowo projektuje się tacę do mycia małych jednostek oraz tacę pod ruszt do suszenia sieci.

  Ad. 2. Przebudowa Falochronu Zachodniego w porcie Jastarnia
  W ramach zadania planowana jest przebudowa Falochronu Zachodniego – na odcinku zasadniczym planowane jest podwyższenie korpusu istniejącego falochronu i wykonstruowanie ściany przeciwprzelewowej sięgającej z nieodzownym poszerzeniem korpusu do ok. 4,45 m i posadowieniem nowego żelbetowego płaszcza na dwóch rzędach pali.
  Zamierzone jest podwyższenie głowicy falochronu, przy jednoczesnym niezbędnym poszerzeniu jej korpusu na zewnątrz poza istniejący zarys (bez jej rozbiórki) i stabilnym posadowieniu na stalowej ściance szczelnej wykonanej jako zamknięta, szczelna grodza. Przewiduje się oczyszczenie całej powierzchni betonowej płyty bocznej i wykonanie ok. 10 cm nadbudowania stropu i boków, z dozbrojeniem siatką przeciwskurczową. Całkowita długość nowej głowicy wyniesie ok. 11,7 m. Będzie ona osłonięta układem pionowych odbojnic, rozmieszczonych po całym obwodzie ściany nowej głowicy.
  Na całej długości odcinka zasadniczego falochronu oraz głowicy przewidziano 4 pary stalowych stopni wyłazowych/wejściowych.
  W miejsce istniejących pachołów cumowniczych, przewiduje się nowe, typowe żeliwne pachoły cumownicze. Będą one służyły tylko na potrzeby kapitanatu jako pomocnicze, np. przy trudnych manewrach jednostek wchodzących/wychodzących z portu.
  Przewidziano pełne stabilne umocnienie brzegu od strony zachodniej falochronu na odcinku 45 mb.
  Umocnienie brzegu od nasady falochronu do pomostu postojowego. Przewidziano stabilne, nowe umocnienie skarpy na odcinku o długości ok. 35 m, od nasady nowego falochronu. Przewidziano urządzenia cumownicze na pomoście postojowym.

  2.Przetargi
  3.Kontakt
  Urząd Morski w Gdyni
  ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia

  Anna Stelmaszyk-Świerczyńska – Z-ca Dyrektora ds. Technicznych
  e-mail: dyrtech@umgdy.gov.pl
  tel. 58 355 33 01
  fax. 58 661 66 56

  Wydział ds. Finansowania Infrastruktury i Funduszy Europejskich
  Karolina Dołhy, Naczelnik Wydziału
  e-mail: karolina.dolhy@umgdy.gov.pl
  tel. 58 355 35 82
  fax. 58 620 67 43

  Dagmara Kołodziej, Specjalista
  e-mail: dagmara.kolodziej@umgdy.gov.pl
  tel. 58 355 35 86
  fax. 58 620 67 43

  Poprawa stanu infrastruktury dostępowej i portowej w portach i przystaniach Zalewu Wiślanego

  Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 logoSpis treści:
  1. Opis Projektu
  2. Przetargi
  3. Kontakt

  1.Opis Projektu
  Przedsięwzięcie pt. „Poprawa stanu infrastruktury dostępowej i portowej w portach i przystaniach Zalewu Wiślanego” będzie realizowane w ramach:

  Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020
  Priorytet:1 Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy
  Działanie: 1.12 Porty rybackie, miejsca wyładunku, giełdy rybne i przystanie – inwestycje w zakresie poprawy infrastruktury portów rybackich, giełd rybnych, miejsc wyładunku i przystani

  Zakres projektu obejmować będzie następujące zadania:

  1. Przebudowa infrastruktury w porcie rybackim we Fromborku
  2. Przebudowa portu rybackiego w Nowej Pasłęce – etap II
  3. Przebudowa przystani rybackiej w Kamienicy Elbląskiej
  4. Remont portu rybackiego w Krynicy Morskiej
  5. Budowa falochronów osłonowych w Basenie III – Nowa Karczma
  6. Poprawa stanu infrastruktury dostępu do przystani rybackiej w Suchaczu – budowa falochronu

  Ad. 1. Przebudowa infrastruktury w porcie rybackim we Fromborku
  Zadanie obejmować będzie przebudowę nabrzeży wraz z powiększeniem basenu portowego od strony zachodniej, remont Falochronu Zachodniego, remont Opaski Wschodniej  oraz  przebudowę i remont dróg dojazdowych oraz nawierzchni, wyposażenie portu w nowe urządzenia odbojowe i cumownicze.
  Przewiduje się przebudowę nabrzeży portowych polegającą na zmianie przebiegu nabrzeży oraz podniesieniu rzędnej oczepów. Przy nabrzeżu wschodnim wykonana będzie nowa ścianka szczelna z oczepem żelbetowym obok ścianki istniejącej. Od strony zachodniej planuje się poszerzenie basenu portowego poprzez usunięcie istniejącego nabrzeża skarpowego oraz oczepowego. Na nabrzeżu zachodnim na styku z falochronem planuje się wygaszacz fal. Przewiduje się także przebudowę nabrzeża czołowego. Przy zamknięciu basenu portowego od strony południowej projektuje się także przebudowę slipu do wyciągania i wodowania jednostek pływających. Nabrzeża basenu portowego wyposażone będą w urządzenia cumownicze oraz urządzenia odbojowe. Falochron Zachodni – wyremontowana zostanie konstrukcja falochronu zachodniego od strony zachodniej i wschodniej. Przewiduje się także remont bloków pachołowych i nawierzchni falochronu zachodniego. Na akwenie całej przystani zaprojektowano wykonanie robót czerpalnych dla osiągnięcia projektowanych parametrów akwenu. Dodatkowo cały teren będzie wyposażony w elementy małej architektury.

  Ad. 2 Przebudowa portu rybackiego w Nowej Pasłęce – etap II
  Projekt podzielić można na 3 zasadnicze odcinki konstrukcyjne:
  – ostrogę Falochronu Północnego,
  – falochron Południowy, Północny, Nabrzeże Zamykające,
  – północną i Południową Obudowę Kanału Portowego.

  Celem projektu jest umożliwienie bezpiecznego cumowania jednostek w basenach o głębokości od 2 do 2,5m w zależności od nabrzeża oraz ochrona przed nadmiernym falowaniem wewnątrz akwenu portowego. Przebudowa portu obejmuje wykonanie nowych nabrzeży oraz wykonanie Awanportu otoczonego nowym Falochronem Południowym.
  W celu poprawy warunków nawigacyjnych planuje się odchylenie linii falochronu tuż za głowicą Falochronu Południowego, co umożliwi zwiększenie szerokości akwatorium z 30 m do 70 m. W awanporcie znajdują się nabrzeża o długościach odpowiednio 48,8mb (Przy Falochronie Południowym) i 36,40mb (Nabrzeże Zamykające). Możliwe będzie także wykorzystanie odcinka o długości 77,1mb pionowo ściennej części nowego Falochronu Południowego jako tymczasowych stanowisk postojowych. Nowy układ nabrzeży pozwoli na wykonanie rampy do slipowania jednostek. Zaprojektowany awanport będzie mógł pełnić także rolę akwenu manewrowego oraz umożliwi wykonanie zwrotu i nakierowanie jednostki na kurs 270 o prowadzący bezpośrednio do wyjścia z portu. Dla jednostki pływającej o zadanych parametrach projektowych, wejście i wyjście z portu, nawet przy niesprzyjających warunkach falowych i wiatrowych, nie powinno sprawiać najmniejszych problemów. Wykonanie nowego akwatorium wiąże się ze znacznie większymi nakładami robót pogłębiarskich i koniecznością przebudowy istniejącego układu znaków nawigacyjnych.

  Ad. 3 Przebudowa przystani rybackiej w Kamienicy Elbląskiej
  Zadanie obejmować będzie:
  – przebudowę Nabrzeża Południowego,
  – przebudowę Nabrzeża Zachodniego,
  – budowę Nabrzeża Wschodniego,
  – wyposażenie przystani w elementy m.in. stanowisko do płukania sieci, slip.
  W ramach przebudowy Nabrzeży Południowego i Zachodniego zaprojektowano nową konstrukcję obu nabrzeży w postaci wspornikowej stalowej ścianki szczelnej z żelbetowym oczepem, wysuniętych minimalnie w stronę wody, tak aby projektowany oczep przebiegał oddylatowany niemal na styk z istniejącym starym oczepem. W ramach przebudowy Nabrzeża Wschodniego usytuowanie nowej odwodnej krawędzi nabrzeża zostało tak wytyczone, aby w minimalnym, niezbędnym zakresie wyjść na wodę. Stąd na linii prostej w planie tego nabrzeża projektowana ścianka szczelna pozostanie na prawym odcinku po stronie odlądowej istniejącej drewnianej palisady, która nie będzie usuwana, na kolejnym odcinku pozostanie po stronie odwodnej i wówczas istniejąca drewniana palisada musi być usunięta. Konstrukcja projektowanego Nabrzeża Wschodniego wykonana zostanie analogicznie jak Nabrzeża Zachodniego i Południowego, w postaci stalowej, wspornikowej ścianki szczelnej z żelbetowym oczepem w koronie.Stanowisko do płukania sieci zaprojektowano jako konstrukcję w dowiązaniu do nowej konstrukcji nabrzeża, z którym bezpośrednio sąsiaduje. Istniejąca skarpa boczna na długości stanowiska zostanie oczyszczona z zalegającego tam gruzu, a wolna przestrzeń od bocznej ściany stanowiska do skarpy przyległego terenu zostanie zasypana pospółką do poziomu istniejącego terenu. Ponadto planuje się umocnienie brzegu na odcinku od projektowanego stanowiska płukania sieci do istniejącego zjazdu dla łodzi. Na całej długości Nabrzeża Zachodniego od narożnika z Nabrzeżem Południowym do nowego stanowiska do płukania sieci utwardzenie pasma bocznego i wodociąg zasilający stanowiska postojowe przy tym nabrzeżu – 3 punkty poboru wody. Równolegle do projektowanego pasma zaprojektowano połączeniowy pas terenu o szerokości 1,50 m.

  Ad. 4 Remont portu rybackiego w Krynicy Morskiej
  Przedsięwzięcie „Remont portu rybackiego w Krynicy Morskiej” obejmować będzie następujące elementy:
  – zakotwienie istniejącej ścianki szczelnej wraz z wykształtowanie nowego oczepu,
  – remont lub budowa nowej konstrukcji oczepów,
  – nowe odbojnice,
  – modernizacja wnęki slipowej (zmiana kąta spadku),
  – stanowisko do płukania sieci z punktem zasilania pompy (przeniesionym z narożnika nabrzeża) oraz fundamentu pod dźwig, w bezpośrednim sąsiedztwie wnęki slipowej,
  – przeniesienie skrzynki elektrycznej na nabrzeżu południowym i na nabrzeżu północnym lampy oświetleniowej – z uwagi na ich zalewanie,
  – stojaki do suszenia sieci,
  – nowa nawierzchnia na nabrzeżach wraz z utwardzonym placem postojowym, miejsca na pomieszczenia magazynowe dla rybaków,
  – ewentualne pogłębienie basenu.

  Ad. 5 Budowa falochronów osłonowych w Basenie III – Nowa Karczma
  Przystań morska w Krynicy Morskiej – „Basen III – Nowa Karczma” stanowi akwen obudowany nabrzeżami pionowościennymi, podzielony konstrukcją Pomostu Postojowego na dwa baseny: zachodni i wschodni. Przystań nie posiada zabezpieczenia przed oddziaływaniem falowania. Założono wybudowanie nowego Nabrzeża Południowego II o długości 70 m, w zachodniej części przystani, w przybliżeniu w śladzie istniejącej palisady. Nabrzeże usytuowane będzie po kątem prostym do istniejącego nabrzeża Zachodniego. Z jego wschodniego końca będzie wychodzić, również pod kątem prostym Falochron Zachodni.

  Ad. 6. Poprawa stanu infrastruktury dostępu do przystani rybackiej w Suchaczu – budowa falochronu
  Zdanie obejmuje:
  1) remont falochronu wschodniego:
  a) część podwodna – wymiana lub wzmocnienie palisady
  b) część nadwodna:
  – wypełnienie kawern, uzupełnienie  narzutu, wykonanie nowych spoin betonowych (dla narzutu spionowanego), uzupełnienie kamieni narzutu ochronnego  (dla narzutu niespoinowanego)
  naprawa nawierzchni (uzupełnienie podsypki, wyrównanie nawierzchni)
  – uzupełnienie sprzętu ratowniczego
  – oświetlenie
  2) wykonanie Prawej Główki wejściowej  i  fragmentu falochronu zachodniego:
  – wykonanie oznakowania nawigacyjnego
  – pozostałe roboty w tym: podczyszczenia dna w basenie w rejonie nabrzeży i falochronów, tor podejściowy.

  2.Przetargi

  3.Kontakt

  Urząd Morski w Gdyni
  ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia

  Anna Stelmaszyk-Świerczyńska – Z-ca Dyrektora ds. Technicznych
  e-mail: dyrtech@umgdy.gov.pl
  tel. 58 355 33 01
  fax. 58 661 66 56

  Wydział ds. Finansowania Infrastruktury i Funduszy Europejskich
  Karolina Dołhy, Naczelnik Wydziału
  e-mail: karolina.dolhy@umgdy.gov.pl
  tel. 58 355 35 82
  fax. 58 620 67 43

  Dagmara Kołodziej, Specjalista
  e-mail: dagmara.kolodziej@umgdy.gov.pl
  tel. 58 355 35 86
  fax. 58 620 67 43


  Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Krynicy Morskiej

  Pasek z logotypami Funduszu Spójności oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

  Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Krynicy Morskiej

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

  Spis treści:
  1. Opis Projektu
  2. Przetargi
  3. Realizacja
  4. Kontakt

  Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
  Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska
  Typ 2.1.6 Zabezpieczenie brzegów morskich zagrożonych erozją

  1.Opis Projektu

  Przewidywany okres realizacji projektu: od 1.09.2016 r. do 30.03.2021 r.
  Planowany całkowity koszt projektu 35 000 000 PLN, w tym wysokość dofinansowania przez Unię Europejską 29 750 000 PLN
  Celem nadrzędnym projektu jest poprawa sprawności reagowania w sytuacji wystąpienia powodzi sztormowych – zabezpieczenie miasta Krynica Morska przed powodziami od strony Zalewu Wiślanego, poprawa ochrony brzegu Morza Bałtyckiego oraz minimalizowanie strat wynikających z erozji lądu i cofania się brzegu. Dzięki uniknięciu powodzi, zachowane zostaną istniejące walory przyrodnicze.
  Projekt zlokalizowany jest na terenie województwa pomorskiego, w mieście Krynica Morska, położonym na Mierzei Wiślanej nad Zalewem Wiślanym.

  Zakres rzeczowy projektu obejmuje:
  1. budowę nowych wałów przeciwpowodziowych;
  2. przebudowę istniejących wałów przeciwpowodziowych poprzez podwyższenie korony wału;
  3. montaż mobilnych zapór przeciwpowodziowych;
  4. budowę rowu wału wzdłuż skarpy w celu odprowadzenia wód opadowych;
  5. budowę drogi serwisowej na koronie wału.
  6. zakup wyposażenia wału: quad wraz z przyczepą oraz zestaw do montażu przegród mobilnych.
  Wskaźniki produktu: liczba wybudowanych urządzeń dla celów Ochrony przeciwpowodziowej – szt. 1
  Długość linii brzegowej, na której prowadzone są działania z zakresu ochrony brzegów morskich – 4,0 km.

  Brzeg morski w Krynicy Morskiej Brzeg morski w Krynicy Morskiej latem Krynica Morska przed realizacją

  24 lutego 2017 r. pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni została zawarta umowa dotycząca przygotowania projektu pozakonkursowego (pre-umowa).

  29 grudnia 2017 r. zawarta została z Instytucją Wdrażającą umowa o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-00-0027/17-00.

  2.Przetargi
  W dniu 27 września 2017 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy na Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na Projekcie „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Krynicy Morskiej”. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
  Dnia 20 listopada 2017 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert. Oferty złożyło pięciu wykonawców.
  W dniu 12 marca 2018 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
  W dniu 9 kwietnia 2018 r. zawarta została umowa z firmą Sweco Consulting Sp. z o.o. na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na Projekcie: „Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Krynicy Morskiej”. Wartość umowy wynosi 928 650,00 złotych brutto.

  W dniu 30 stycznia 2018 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy Zabezpieczenia przeciwpowodziowego w Krynicy Morskiej. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
  Dnia 9 kwietnia 2018 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert.
  Oferty złożyło sześciu wykonawców.
  W dniu 8 czerwca 2018 r.  dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:
  Konsorcjum firm:
  Lider konsorcjum:  WMW Marek Pestlienz i Wojciech Pestilenz Sp. J.
  Partner konsorcjum:  Przedsiębiorstwo Budownictwa Melioracyjnego i Urządzeń Wodnych  „INWESTMEL”
  Partner konsorcjum:  DABI SM Budny  Sp. z o.o., Sp. komandytowa

  W dniu 25 lipca 2018 r. zawarta została umowa na roboty budowlane z liderem konsorcjum WMW Marek Pestlienz i Wojciech Pestilenz Sp. J. Parszczyce dz. Nr 9/21, 84-110 Krokowa.
  Okres realizacji 30 miesięcy. Wartość kontraktu  30 111 704,97 zł brutto.

  Podpisanie umowy na roboty budowlane - od lewej: Marek Marek Pestlienz (WMW Sp.j.), Wiesław Piotrzkowski – Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, Andrzej Kajut – Główny Księgowy (UM w Gdyni)od lewej: Marek Marek Pestlienz (WMW Sp.j.), Wiesław Piotrzkowski – Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, Andrzej Kajut – Główny Księgowy (UM w Gdyni)

  podpisanie umowy na roboty budowlane od lewej: Anna Stelmaszyk- Świerczyńska – Z-ca Dyrektora ds. Technicznych (UM w Gdyni), Roman Kołodziejski- Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu– Główny Inspektor Ochrony Wybrzeża  (UM w Gdyni), Marek Marek Pestlienz (WMW Sp.j.), Wiesław Piotrzkowski – Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, Andrzej Kajut – Główny Księgowy (UM w Gdyni).od lewej: Anna Stelmaszyk- Świerczyńska – Z-ca Dyrektora ds. Technicznych (UM w Gdyni), Roman Kołodziejski- Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu– Główny Inspektor Ochrony Wybrzeża  (UM w Gdyni), Marek Marek Pestlienz (WMW Sp.j.), Wiesław Piotrzkowski – Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, Andrzej Kajut – Główny Księgowy (UM w Gdyni).

  plakat_KrynicaMorska

  3.Realizacja

  Teren objęty projektem – przed rozpoczęciem robót budowlanych – lipiec 2018 r.

  plac budowy Krynica Morska Teren objęty projektem – przed rozpoczęciem robót budowlanych Teren objęty projektem – przed rozpoczęciem robót budowlanych Teren objęty projektem – przed rozpoczęciem robót budowlanych Teren objęty projektem – przed rozpoczęciem robót budowlanych plac budowy Krynica Morska

  4.Kontakt

  Urząd Morski w Gdyni
  ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia
  tel. (58) 355-33-33
  fax. 58 620-67-43

  Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu
  Robert Mokrzycki – Główny Inspektor Ochrony Wybrzeża
  e-mail: robert.mokrzycki@umgdy.gov.pl
  tel. (58) 355 34 20

  Wydział ds. Finansowania Infrastruktury i Funduszy Europejskich
  Karolina Dołhy – Naczelnik Wydziału
  e-mail: karolina.dolhy@umgdy.gov.pl
  tel. (58) 355 35 82

  Wszelkie zapytania dotyczące niniejszego projektu można kierować na adres:
  fundusze@umgdy.gov.pl

  Szczegółowe informacje na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020: www.pois.gov.p

  Link do Formularza zgłaszania informacji o podejrzeniach wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć finansowych w ramach całego PO IiŚ 2014-2020 :
  www.nieprawidlowosci.mrr.gov.pl

  Ochrona brzegów morskich w rejonie Półwyspu Helskiego

  pasek z logotypami Funduszu Spójności i Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

  Ochrona brzegów morskich w rejonie Półwyspu Helskiego

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

  Spis treści:
  1. Opis Projektu
  2. Przetargi
  3. Kontakt

  Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
  Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska

  Typ 2.1.6 Zabezpieczenie brzegów morskich zagrożonych erozją

  1.Opis Projektu

  Przewidywany okres realizacji projektu: od 1.04.2017 r. do 30.04.2022 r.
  Planowany całkowity koszt projektu 75 000 000 PLN, w tym wysokość dofinansowania przez Unię Europejską 63 750 000 PLN
  Zakres projektu: głównym elementem przedsięwzięcia jest odbudowa ostróg na odcinku od 0,3 km we Władysławowie do 12,3 km w Kuźnicy. Istniejące ostrogi (ok. 110 szt.) zostaną zlikwidowane. Pozostawione zostaną 4 ostrogi, które zostały wykonane w 2012 roku oraz 5 ostróg przy falochronie Portu Władysławowo. Planowane jest odtworzenie 135 ostróg. Przewidziany do odbudowy system ostróg zostanie wykonany z pali drewnianych. Sumarycznie odnowiony system będzie się składał z około 144 ostróg.
  Ostrogi mają za zadanie częściowe rozproszenie energii falowania oraz przechwytywania ruchomego rumowiska morskiego, zakumulowanie i utrzymywanie możliwie szerokiej i wysokiej plaży. Przyczynią się do stabilizacji brzegu, zachowania plaż oraz zabezpieczenia wału wydmowego – przywrócenie bezpiecznych parametrów brzegu.

  Cele szczegółowe projektu:
  – powstrzymanie erozji plaż w atrakcyjnej turystycznie strefie i na terenie zurbanizowanym Półwyspu Helskiego,
  – wzmocnienie odporności na wybrzeżu Bałtyku na zagrożenia związane ze zmianami klimatu oraz
  zwiększenie możliwości zapobiegania zagrożeniom naturalnym,
  – zwiększenie stabilizacji brzegu morskiego i skuteczne zapobieganie jego erozji,
  – ochrona terenów zamieszkałych u nasady Półwyspu Helskiego przed zagrożeniem powodziowym.
  Długość odcinka na którym realizowane będzie zadanie w stosunku do długości odcinka przeznaczonego do ochrony zgodnie z Programem ochrony brzegów morskich wynosi 59%.
  Wskaźniki produktu: liczba wybudowanych urządzeń dla celów Ochrony przeciwpowodziowej – szt. 1
  Wskaźniki rezultatu: długość linii brzegowej, na której prowadzone są działania z zakresu ochrony brzegów morskich – 12 km.

  obszar objęty projektem przed realizacją - brzeg morski obszar objęty projektem przed realizacją - brzeg morski obszar objęty projektem przed realizacją - brzeg morski

  24 lutego 2017 r. pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni została zawarta umowa dotycząca przygotowania projektu pozakonkursowego (pre-umowa).

  29 grudnia 2017 r. zawarta została z Instytucją Wdrażającą umowa o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-00-0026/17-00.

  2.Przetargi

  W dniu 14 września 2017 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy na Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: „Ochrona brzegów morskich w rejonie Półwyspu Helskiego”. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
  Dnia 25 października 2017 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert. Oferty złożyło czterech wykonawców.
  W dniu 31 stycznia 2018 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
  W dniu 21 lutego 2018 r. zawarta została umowa z firmą Sweco Consulting Sp. z o.o. na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: „Ochrona brzegów morskich w rejonie Półwyspu Helskiego”. Wartość umowy wynosi 1 045 500,00 złotych brutto.

  W dniu 23 marca 2018 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy robót budowlanych „Ochrona brzegów morskich w rejonie Półwyspu Helskiego”. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
  Dnia 16 maja 2018 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert.
  Oferty złożyło czterech wykonawców.
  W dniu 31 sierpnia 2018 r.  dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę PORR S.A. ul. Hołubcowa 123, 02-854 Warszawa.

  plakat_HEL

  3.Kontakt

  Urząd Morski w Gdyni
  ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia
  tel. (58) 355-33-33
  fax. 58 620-67-43

  Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu
  Robert Mokrzycki – Główny Inspektor Ochrony Wybrzeża
  e-mail: robert.mokrzycki@umgdy.gov.pl
  tel. (58) 355 34 10

  Zastępca Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu
  Anna Stelmaszyk-Świerczyńska – Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

  e-mail: anna.stelmaszyk-swierczynska@umgdy.gov.pl
  tel. (58) 355-33-10

  Wydział ds. Finansowania Infrastruktury i Funduszy Europejskich
  Karolina Dołhy – Naczelnik Wydziału
  e-mail: karolina.dolhy@umgdy.gov.pl
  tel. (58) 355 35 82

  Wszelkie zapytania dotyczące niniejszego projektu można kierować na adres:
  fundusze@umgdy.gov.pl

  Szczegółowe informacje na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020: www.pois.gov.pl

  Link do Formularza zgłaszania informacji o podejrzeniach wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć finansowych w ramach całego PO IiŚ 2014-2020 :
  www.nieprawidlowosci.mrr.gov.pl

  Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego od strony morza w tym morskich wód wewnętrznych we właściwości Urzędu Morskiego w Gdyni

  Pasek z logotypami Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego
  i map ryzyka powodziowego od strony morza
  w tym morskich wód wewnętrznych
  we właściwości Urzędu Morskiego w Gdyni

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

  Spis treści:
  1. Opis Projektu
  2. Przetargi
  3. Kontakt

  Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
  Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz zabezpieczeniem i zwiększeniem
  odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz
  monitoring środowiska

  Typ 2.1.1.a Opracowanie i aktualizacja dokumentów strategicznych/ planistycznych

  1.Opis Projektu

  Przewidywany okres realizacji projektu III kwartał 2017 r. – III kwartał 2019 r.
  Planowany całkowity koszt  projektu 665 660 PLN, w tym wysokość dofinansowania przez Unię Europejską 565 811 PLN

  Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego wynika z art. 88f ust. 11 ustawy – Prawo wodne Prawo wodne i jest niezbędna dla wykonania postanowień art. 14 Dyrektywy Powodziowej.

  Według art. 88f ust. 2 Mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych, przygotowują dyrektorzy urzędów morskich i przekazują Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, nie później niż na 6 miesięcy przed terminem przygotowania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego. Mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych, stanowią integralny element map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego.

  Zgodnie z powyższym mapy podlegają przeglądowi i aktualizacji do dnia 22 grudnia 2019 r. Następnie zgodnie z art. 15 Dyrektywy Powodziowej należy udostępnić KE przegląd i aktualizację map ryzyka powodziowego i map zagrożenia powodziowego, a także złożyć raport do Komisji Europejskiej z wykonania przeglądu i aktualizacji map w terminie do 22 marca 2020 r.

  W ramach projektu przewiduje się weryfikację i aktualizację metodyki opracowania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego, przegląd i aktualizację map od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych.

  Ilość regionów wodnych i obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, dla których zostaną sporządzone mapy, będzie wynikać z aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego od strony morza i morskich wód wewnętrznych.

  Prace będą obejmować aktualizację map już opracowanych w przypadkach zidentyfikowanych w ramach przeglądu, jak również opracowanie nowych map dla obszarów wskazanych w wyniku przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego.

  Aktualizacja map będzie obejmować przygotowanie właściwych danych wejściowych, przeprowadzenie modelowania hydraulicznego oraz wygenerowanie nowych map zagrożenia powodziowego, a następnie map ryzyka powodziowego w postaci bazy danych przestrzennych oraz wizualizacji kartograficznych.

  Mapy zagrożenia powodziowego wykonuje się dla obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, wskazanych we wstępnej ocenie ryzyka powodziowego. Na mapach przedstawia się obszary wskazane w art. 88d ust. 2 ustawy – Prawo wodne:

  1. obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie
   i wynosi raz na 500 lat (Q 0,2%);
  2. obszary szczególnego zagrożenia powodzią:
  • obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat (Q 1%),
  • obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat (Q 10%),
  • obszary, między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, a także wyspy i przymuliska, o których mowa w art. 18, stanowiące działki ewidencyjne,
  • pas techniczny w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 21 marca 1991 r.
   o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej;

  Zgodnie z art. 88d ust. 4: jeżeli od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych, jest zapewniona odpowiednia ochrona przed powodzią, na mapach zagrożenia powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych, mogą być przedstawione wyłącznie obszary, o których mowa w ust. 2 pkt 1 – woda 500-letnia (0,2%).

  1. obszary obejmujące tereny narażone na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego/wału przeciwsztormowego.

  Ponadto na mapach zagrożenia powodziowego przedstawia się następujące elementy:

  1. zasięg powodzi;
  2. głębokość wody;
  3. w uzasadnionych przypadkach – prędkość wody i kierunki przepływu wody.

  Jeżeli od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych, jest zapewniona ochrona przed powodzią, na mapach zagrożenia powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych, mogą być przedstawione wyłącznie obszary na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat (Q 0,2%)

  Dla obszarów, dla których wykonane zostały mapy zagrożenia powodziowego, zgodnie z art. 88e ustawy Prawo wodne, sporządza się mapy ryzyka powodziowego.

  Mapy ryzyka powodziowego określają wartości potencjalnych strat powodziowych oraz przedstawiają obiekty narażone na zalanie w przypadku wystąpienia powodzi o określonym prawdopodobieństwie wystąpienia. Są to obiekty, które pozwolą na ocenę ryzyka powodziowego dla zdrowia i życia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego i działalności gospodarczej, czyli grupy, dla których należy ograniczyć negatywne skutki powodzi zgodnie z celami Dyrektywy Powodziowej.

  W tym celu na mapach ryzyka powodziowego przedstawia się:

  1. szacunkową liczbę mieszkańców, którzy mogą być dotknięci powodzią;
  2. rodzaje działalności gospodarczej wykonywanej na obszarach zagrożenia powodziowego;
  3. instalacje mogące, w razie wystąpienia powodzi, spowodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości;
  4. występowanie:
  5. ujęć wody, stref ochronnych ujęć wody lub obszarów chronionych zbiorników wód śródlądowych,
  6. kąpielisk,
  7. obszarów Natura 2000, parków narodowych oraz rezerwatów przyrody;
  8. w uzasadnionych przypadkach:
  9. obszary, na których mogą wystąpić powodzie, którym towarzyszy transport dużej ilości osadów i rumowiska,
  10. potencjalne ogniska zanieczyszczeń wody.

  Szczegółowy zakres i wymagania dotyczące opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego określa Rozporządzenie Ministra Środowiska, Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie opracowania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego (Dz. U z 2013 r. poz. 104).

  Przygotowanie map będzie obejmować następujące etapy:

  1. przeprowadzenie modelowania hydraulicznego,
  2. szczegółowy opis każdego modelu hydraulicznego,
  3. wyznaczenie/generowanie obszarów zagrożenia powodziowego wskazanych w art. 88d ust. 2 ustawy Prawo wodne – przeprowadzenie analiz przestrzennych i generalizacji obszarów;
  4. przygotowanie map zagrożenia powodziowego w postaci bazy danych przestrzennych, usług oraz wizualizacji kartograficznych;
  5. przeprowadzenie analiz przestrzennych i obliczenie liczby osób zagrożonych powodzią oraz wartości potencjalnych strat powodziowych;
  6. przygotowanie map ryzyka powodziowego w postaci bazy danych przestrzennych, usług i wizualizacji kartograficznych;
  7. kontrola zewnętrzna opracowania;

  W ramach projektu zostanie opracowanych 9 rodzajów map. (Ilość rodzajów map uzależniona jest od wyników aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych).

  Dla każdego z obszarów wskazanych w art. 88d ust. 2 ustawy Prawo wodne należy opracować mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego. Z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 88d ust. 4 Prawa Wodnego.

  Zgodnie z Rozporządzeniem mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego przygotowuje się odrębnie dla każdego z obszarów (tzw. scenariuszy powodziowych) z art. 88d ust. 2, w dwóch zestawach tematycznych.

  Mapy zagrożenia powodziowego:

  • Mapa zagrożenia powodziowego wraz z głębokością wody (MZP I zestaw)
  • Mapa zagrożenia powodziowego wraz z prędkościami przepływu wody
   i kierunkami przepływu wody (MZP II zestaw) – o ile zostaną wykonane w uzasadnionych przypadkach.

  Mapy ryzyka powodziowego:

  • Mapa ryzyka powodziowego – Negatywne konsekwencje dla ludności oraz wartości potencjalnych strat powodziowych (MRP I zestaw)
  • Mapa ryzyka powodziowego – Negatywne konsekwencje dla środowiska, dziedzictwa kulturowego i działalności gospodarczej (MRP II zestaw)

  27 lutego 2017 r. pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni została zawarta umowa dotycząca przygotowania projektu pozakonkursowego (pre-umowa).

  15 listopad 2017 r. zawarta została z Instytucją Wdrażającą umowa o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-00-0023/17-00.

  plakat_MAPY

  2.Przetargi

  W dniu 24 maja 2017 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy usługi polegającej na weryfikacji i aktualizacji metodyki opracowania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego od strony morza.
  Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni, w Biuletynie Zamówień Publicznych (514872-N-2017). Termin składania ofert upłynął 8 czerwca 2017 r.
  Wpłynęła 1 oferta. W dniu 19 czerwca 2017 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
  W dniu 22 czerwca 2017 r. zawarta została umowa z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytutem Badawczym na weryfikację i aktualizację metodyki opracowania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego od strony morza. Wartość umowy wynosi 150 060 złotych brutto.

  W dniu 26 września  2017 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy usługi polegającej na  wykonanie przeglądu i aktualizacji map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych we właściwości Urzędu Morskiego w Gdyni.
  Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni, w Biuletynie Zamówień Publicznych (592831-N-2017). Termin składania ofert upłynął 12 października  2017 r.
  Wpłynęły 3 oferty. W dniu 9 listopada 2017 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
  W dniu 17 listopada 2017 r. zawarta została umowa z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytutem Badawczym na wykonanie przeglądu i aktualizacji map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych we właściwości Urzędu Morskiego w Gdyni. Wartość umowy wynosi 398 000,00 złotych brutto.

  W dniu 20 grudnia 2017 r. wszczęte zostało  postępowanie o udzielenie zamówienia zgodnie z procedurą rozeznania rynku na usługę doradztwa merytorycznego przy realizacji projektu pt. Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego od strony morza w tym morskich wód wewnętrznych we właściwości Urzędu Morskiego w Gdyni. Ogłoszenie zostało opublikowane na urzędowej stronie internetowe. Wpłynęły 2 oferty. W dniu 8 stycznia 2018 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
  W dniu 8 stycznia 2018 r. zawarta została umowa z firmy E&W Consulting Beata Grzonka na wykonanie usługi doradztwa merytorycznego przy realizacji projektu pt. Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego od strony morza w tym morskich wód wewnętrznych we właściwości Urzędu Morskiego w Gdyni. Wartość umowy wynosi 28 500,00 złotych brutto.

  3.Kontakt

  Urząd Morski w Gdyni
  ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia
  tel. (58) 355-33-33 fax. 58 620-67-43

  Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu
  Jakub Szostak – Naczelnik Wydziału Zabezpieczenia Geodezyjnego
  e-mail: jakub.szostak@umgdy.gov.pl
  tel. (58) 355-35-60

  Zastępca Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu
  Roman Kołodziejski  – Główny Inspektor Ochrony Wybrzeża
  e-mail: roman.kolodziejski@umgdy.gov.pl
  tel. (58) 355-34-10 pok. 101

  Wydział ds. Finansowania Infrastruktury i Funduszy Europejskich
  Karolina Dołhy – Naczelnik Wydziału
  e-mail: karolina.dolhy@umgdy.gov.pl
  tel. (58) 355 35 82

  Wszelkie zapytania dotyczące niniejszego projektu można kierować na adres:
  fundusze@umgdy.gov.pl

  Szczegółowe informacje na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020: www.pois.gov.pl

  Link do Formularza zgłaszania informacji o podejrzeniach wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć finansowych w ramach całego PO IiŚ 2014-2020 :
  www.nieprawidlowosci.mrr.gov.pl

  Zintegrowany system oznakowania nawigacyjnego z elementami e-Navigation

  Pasek z logotypami Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

  Spis treści:

  1.Opis Projektu
  2.Przetargi i umowy z wykonawcami
  3.Kontakt

  Przedsięwzięcie pt. „Zintegrowany system oznakowania nawigacyjnego z elementami e-Navigation” realizowane będzie w ramach:
  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020
  Priorytet: III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego
  Działanie: 3.2. Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych

  1.Opis Projektu

  W ramach wdrożenia Projektu inwestycyjnego planowana jest realizacja następujących zadań:
  – wymiana i modernizacja systemów oznakowania nawigacyjnego stanowiącego infrastrukturę zapewnienia dostępu do portów (w tym do portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej w obszarze Zatoki Gdańskiej),
  – modernizacja infrastruktury Bazy Oznakowania Nawigacyjnego do obsługi technicznej znaków nawigacyjnych,
  – rozbudowa krajowej sieci AIS-PL w rejonie Zalewu Wiślanego,
  – modernizacja wybranych elementów systemu VTS Zatoka Gdańska,
  – dostosowanie informatycznych systemów bezpieczeństwa morskiego do zadań związanych z wymianą informacji w ramach sieci europejskich,
  – stworzenie narzędzi dla ustanowienia krajowego systemu e-Navigation,
  – rozbudowa i modernizacja infrastruktury telekomunikacyjnej dla potrzeb systemów wymiany informacji i bezpieczeństwa morskiego (w tym relacji statek – ląd).

  28 lipca 2016 r. pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych a Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni została zawarta umowa dotycząca przygotowania projektu pozakonkursowego (pre-umowa) nr 3.2-13/16-00_P

  12 maja 2017 r. została zawarta umowa o dofinansowanie nr POIS.03.02.00-00-0006/16-00 pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych a Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni.
  Zgodnie podpisaną umową całkowita wartość Projektu wynosi: 40 000 000,00 PLN, w tym
  wysokość dofinansowania przez Unię Europejską wynosi: 34 000 000,00 PLN.
  W dniu 22 listopada 2018 r. został zawarty Aneks do umowy o dofinansowanie na wartość projektu 41 000 0000,00 PLN.
  2.Przetargi i umowy z wykonawcami

  W dniu 16 listopada 2016 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy na Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Modernizacja infrastruktury technicznej do obsługi elementów oznakowania nawigacyjnego w Bazie Oznakowania Nawigacyjnego w Gdańsku, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej.
  Dnia 29 listopada 2016 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert  – dwóch wykonawców złożyło ofertę.
  W dniu 21 grudnia 2016 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
  W dniu 10 stycznia 2017 r. zawarto umowę z wykonawcą Biurem Projektów Inżynierskich, ul. Umińskiego 25/6, 61-518 Poznań. Wartość umowy wynosi 365 310,00 złotych brutto.
  Dnia 7 sierpnia 2017 roku została odebrana dokumentacja projektowa. Dnia 1 lutego 2018 roku zostało odebrane pozwolenie na budowę.

  W dniu 1 marca 2017 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie do 30 000 Euro na wybór wykonawcy na Rozbudowę i modernizację sieci światłowodowej. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Gdyni oraz zapytanie ofertowe zostało wysłane do trzech wykonawców.
  W dniu 4 kwietnia 2017 r. zawarto umowę z wykonawcą ŁĄCZPOL Sp.z o.o., ul. Astronomów 9, 80-299 Gdańsk. Wartość umowy wynosi 119 942,74 złotych brutto.
  Robota budowlana została wykonana i odebrana zgodnie z umową.

  W dniu 24 marca 2017 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie do 30 000 Euro na wybór wykonawcy na Zaprojektowanie, budowę i instalację systemu monitoringu wizyjnego obszarów Portu Gdynia dla potrzeb Kapitanatu Portu Gdynia. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Gdyni oraz zapytanie ofertowe zostało wysłane do trzech wykonawców.
  W dniu 28 kwietnia 2017 roku zawarto umowę z wykonawcą TINTECH Marcin Gorzkiewicz, ul. Jabłońskiego 13/26, 80-766 Gdańsk, na kwotę 121 155,00 złotych brutto.
  Usługa została wykonana i odebrana zgodnie z umową.

  W dniu 11 maja 2017 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na Wymianę i modernizację systemów oznakowania nawigacyjnego w ramach projektu „Zintegrowany system oznakowania nawigacyjnego z elementami e-Navigation”. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej.
  W dniu 14 grudnia 2017 roku została zawarta umowa z wykonawcą ELEKOM Sp. z o.o., ul.Hutnicza 20B, 81-061 Gdynia, na część I postępowania przetargowego pod nazwą Wymiana i modernizacja systemów oznakowania nawigacyjnego – Dostawa pław i urządzeń oznakowania nawigacyjnego na kwotę 2 099 180,00z złotych brutto.
  Części II i III postępowania zostały unieważniane powodu braku ofert nie podlegających odrzuceniu.
  W dniu 30 stycznia 2018 roku Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego w dwóch częściach na Wymianę i modernizację systemów oznakowania nawigacyjnego – remont, modernizacja znaków nawigacyjnych oraz Wymianę i modernizację systemów oznakowania nawigacyjnego – modernizacja oznakowania nawigacyjnego.
  W dniu 6 czerwca 2018 roku została zawarta umowa na Wymianę i modernizację systemów oznakowania nawigacyjnego – modernizacja oznakowania nawigacyjnego z wykonawcą Przedsiębiorstwo Usługowe „JABO” Jan Wierzchowski, ul.Przełom 1, 8-643, Gdańsk. Wartość umowy wynosi 2 498 523,34 złotych brutto.
  W dniu 27 czerwca 2018 roku została zawarta umowa na Wymianę i modernizację systemów oznakowania nawigacyjnego – remont, modernizacja znaków nawigacyjnych z wykonawcą Przedsiębiorstwo Usługowe „JABO” Jan Wierzchowski, ul.Przełom 1, 8-643, Gdańsk. Wartość umowy wynosi 1 638 753,60 złotych brutto.

  W dniu 19 czerwca 2017 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na Rozbudowę sieci światłowodowej i radiowej dla potrzeb VTS Zatoka Gdańska w rejonie Zalewu Wiślanego. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Biuletynie zamówień publicznych. Z uwagi na to iż złożone oferty przekraczały budżet jaki Zamawiający przewidział na zadanie, 21 sierpnia 2017 r. postępowanie zostało unieważnione. Dnia 14 września 2017 roku Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ponownie ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Biuletynie zamówień publicznych.
  W dniu 25 stycznia 2018 roku została podpisana umowa z wykonawcą ŁĄCZPOL Sp.z o.o., ul. Astronomów 9, 80-299 Gdańsk. Wartość umowy wynosi 1 687 995,37 złotych brutto.

  W dniu 28  sierpnia 2017 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na Rozbudowę krajowej sieci AIS-PL w rejonie Zalewu Wiślanego. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Biuletynie zamówień publicznych. Dnia 20 października 2017 roku została podpisana umowa z wykonawcą „ELSE” Technical and Research Service Co. Ltd. Sp. z o.o., ul. Chodowieckiego 7, 80-208 Gdańsk. Dostawa została wykonana i odebrana zgodnie z umową.

  Dnia 29 września 2017 roku Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na Wyrównanie wersji środowisk wirtualnych oraz modernizacja infrastruktury IT Centrali Urzędu Morskiego w Gdyni. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Biuletynie zamówień publicznych.
  W dniu 24 listopada 2017 roku została zawarta umowa z wykonawcą SPRINT S.A, ul. Kazimierza Jagiellończyka 26, 10-062 Olsztyn, na część II postępowania przetargowego pod nazwą Wyrównanie wersji środowisk wirtualnych oraz modernizacja infrastruktury IT Centrali Urzędu Morskiego w Gdyni – Modernizacja infrastruktury IT na kwotę 229 058,84 złotych brutto. Dostawa została wykonana i odebrana zgodnie z umową.
  W dniu 7 grudnia 2017 roku została zawarta umowa z wykonawcą SANSEC Poland S.A., ul.Bolesława Prusa 2, 00-493 Warszawa,, na część I postępowania przetargowego pod nazwą Wyrównanie wersji środowisk wirtualnych oraz modernizacja infrastruktury IT Centrali Urzędu Morskiego w Gdyni – Dostawa licencji na oprogramowanie wirtualizacyjne na kwotę 159 338,14 złotych brutto. Dostawa została wykonana i odebrana zgodnie z umową.

  W dniu 22 października 2018 roku została podpisana umowa z wykonawcą Xcomp ul.Białowieska 6b, 71-010, Szczecin, na „Modernizacja infrastruktury IT systemu AIS oraz modernizacja infrastruktury systemu MarSSIES” na kwotę 782 950,35 zł. Dostawa została wykonana i odebrana zgodnie z umową.

  W dniu 3 kwietnia 2018 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy na zadanie Modernizacja infrastruktury technicznej do obsługi elementów oznakowania nawigacyjnego Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Gdańsku. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Biuletynie zamówień publicznych.

  W dniu 7 stycznia 2019 roku, w siedzibie Urzędu Morskiego w Gdyni została podpisana umowa z wykonawcą, konsorcjum firm: ALSTAL Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Jacewie (kod pocztowy: 88 – 110) przy ul. Kwiatowej 23 – Lider Konsorcjum, oraz ALSTAL PROPERTY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jacewie (kod pocztowy: 88-110) przy ul. Kwiatowej 23 – Członek Konsorcjum na kwotę 27 641 041,10 zł brutto.

  Na zdjęciu od lewej: Robert Witkowski – Naczelnik Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Gdańsku, Wiesław Piotrzkowski - Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, Janina Wereda – Zastępca Głównego Księgowego, Piotr Kwiatkowski –Alstal Grupa Budowlana Dyrektor Oddziału Gdańsk, Michał Kozakiewicz –Alstal Grupa Budowlana Kierownik Działu Wycen.Na zdjęciu od lewej: Robert Witkowski – Naczelnik Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Gdańsku, Wiesław Piotrzkowski – Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, Janina Wereda – Zastępca Głównego Księgowego, Piotr Kwiatkowski –Alstal Grupa Budowlana Dyrektor Oddziału Gdańsk, Michał Kozakiewicz –Alstal Grupa Budowlana Kierownik Działu Wycen.

  W dniu 9 sierpnia 2018 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy na zadanie: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Biuletynie zamówień publicznych.

  W dniu 14 stycznia 2019 r., w siedzibie Urzędu Morskiego w Gdyni została podpisana umowa z wykonawcą Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ALFA Przemysław Marszałkowski z siedzibą w Baninie (kod pocztowy:80-297) przy ul. Głogowej 9 na kwotę 369 000,00 zł brutto.

  3.Kontakt

  Urząd Morski w Gdyni
  81-338 Gdynia, ul. Chrzanowskiego 10,
  tel. (58) 355-33-33
  fax. (58) 620-67-43

  Jan Młotkowski – Z-ca Dyrektora ds.Oznakowania Nawigacyjnego
  Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu
  e-mail: jan.mlotkowski@umgdy.gov.pl
  tel. 58 355 37 01
  fax. 58 620 19 36

  Wydział ds. Finansowania Infrastruktury i Funduszy Europejskich
  Karolina Dołhy – Naczelnik Wydziału
  e-mail: karolina.dolhy@umgdy.gov.pl
  tel. (58) 355-35-82
  fax. (58) 620-67-43

  Agnieszka Baranow – Starszy Specjalista
  e-mail: agnieszka.baranow@umgdy.gov.pl
  tel. (58) 355-35-84
  fax. (58) 620-67-43

  Monika Mokrzycka – Specjalista
  e-mail: monika.mokrzycka@umgdy.gov.pl
  tel. (58) 355-35-83
  fax. (58) 620-67-43

  Wszelkie zapytania dotyczące niniejszego projektu można kierować na adres:
  fundusze@umgdy.gov.pl

  Szczegółowe informacje na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020: www.pois.gov.pl

  Link do Formularza zgłaszania informacji o podejrzeniach wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć finansowych w ramach całego PO IiŚ 2014-2020 :
  www.nieprawidlowosci.mrr.gov.pl