Wyłożenie projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla wód przyległych do brzegu morskiego na odcinku od Władysławowa do Łeby wraz z Prognozą ooś

  rysunek projektu planu

  Na podstawie art. 37e ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz.U. z 2022 r. poz. 457) zwanej dalej „ustawą o obszarach morskich”  oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U z .2021 r. poz. 2373 z późn. zmian) Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni podaje do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla wód przyległych do brzegu morskiego na odcinku od Władysławowa do Łeby, zwanego dalej „projektem planu” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zwanej dalej „prognozą ooś”. Czytaj dalej

  Informacja dot. obsługi kasowej w Urzędzie Morskim w Gdyni

  Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni informuje, że od dnia 2 maja 2022 r. kasa Urzędu nie będzie obsługiwała klientów zewnętrznych.

  Termin zakończenia obsługi kasowej dla klientów zewnętrznych urzędu: 29 kwietnia 2022 r.

  Wymagane płatności należy dokonywać przelewem na poniższy nr konta:

  NBP o/Gdańsk – 92101011400065782231000000

  (w tytule wpłaty należy wpisać kwotę opłaty oraz określić sprawę, której wpłata dotyczy)

  Uwaga:

  Opłata wniesiona za pośrednictwem internetowych kont bankowych jest honorowana jedynie w przypadku, gdy zawiera stwierdzenie przez bank, że jest to przelew elektroniczny i nie wymaga stempla dziennego banku ani podpisu.

  Minister Grzegorz Witkowski odwiedził plac budowy II etapu drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską

  wizyta ministra Witkowskiego na rzece Elbląg

  W poniedziałek 21 marca br., na pokładzie jednostki Urzędu Morskiego w Gdyni Hydrograf-17, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Grzegorz Witkowski odbył roboczy rejs po rzece Elbląg, na odcinku, na którym aktualnie prowadzone są prace w ramach drugiego etapu budowy nowej drogi wodnej. Ten etap inwestycji polega na obudowie brzegów rzeki Elbląg na długości około 10,5 km, przebudowie kolizji teletechnicznych oraz energetycznych, a także wykonaniu odcinka drogi powiatowej i mostu obrotowego nad rzeką Elbląg.

  – Realizowane prace są niezwykle ważne dla całej inwestycji budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną oraz połączenia z portem w Elblągu. Drugi etap prac pozwoli nie tylko na poprawę żeglugi, ale również na lepszą komunikacje drogową dla okolicznych mieszkańców. Nowy most obrotowy zastąpi wysłużony most pontonowy. Cieszy nas fakt, że przez realizację tak strategicznej inwestycji zyska cały region Zalewu Wiślanego, który przez lata był niedoinwestowany – podkreślił Grzegorz Witkowski podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

  Czytaj dalej

  Wyłożeniu projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla wód przyległych do brzegu morskiego na odcinku od Władysławowa do Łeby wraz z Prognozą OOŚ

  Na podstawie art. 37e ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz.U. z 2022 r. poz. 457) zwanej dalej „ustawą o obszarach morskich”  oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U z .2021 r. poz. 2373 z późn. zmian)

  Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni podaje do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla wód przyległych do brzegu morskiego na odcinku od Władysławowa do Łeby, zwanego dalej „projektem planu” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zwanej dalej „prognozą ooś”.

  Projekt planu wraz z prognozą ooś będą dostępne do publicznego wglądu w terminie od 29go marca 2022 r. do 11go maja 2022 r. w siedzibie Urzędu Morskiego w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (nr tel.: 58 355 34 39 lub 58 355 34 37) oraz na stronie internetowej tutejszego Urzędu: www.umgdy.gov.pl .

  Uwagi i wnioski do projektu planu wraz z prognozą ooś można składać w terminie do dnia 11go maja 2022 r.:

  1. w formie pisemnej na adres Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia, lub
  2. elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP, lub
  3. elektronicznie na adres e-mail: planymorskie@umgdy.gov.pl

  a w odniesieniu do ustaleń prognozy oddziaływania na środowisko również – ustnie do protokołu.

  Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa powyżej mogą pozostać bez rozpatrzenia.

  Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni.

  Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu oraz prognozą ooś odbędzie się w dniu   8go kwietnia 2022 r. w siedzibie Urzędu Morskiego w Gdyni (szczegółowe informacje zostaną zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Gdyni).

  logoty UE

  Co nowego na budowie przekopu Mierzei Wiślanej?

  widok na kanał zeglugowy od strony Zalewu Wiślanego

  fot. NDI/Besix

  Roboty czerpalne i narzut z kamienia w portach osłonowych na Zatoce Gdańskiej oraz montaż wyposażenia hydrotechnicznego w śluzie. Poza tym próby ruchowe drugiego już mostu obrotowego i dalsze wykonywanie sztucznej wyspy na Zalewie. Tak w skrócie przebiegały prace na budowie Przekopu Mierzei Wiślanej w ostatnim czasie. Nowy kanał żeglugowy ma być gotowy jeszcze w tym roku.

  Budowa z lotu ptaka

  Czytaj dalej

  Rozbudowa portu w Krynicy Morskiej idzie w dobrym kierunku

  rozbudowa portu w Krynicy Morskiej fot. 1

  fot. Grupa NDI

  Na zlecenie Urzędu Morskiego w Gdyni od kilku miesięcy trwa rozbudowa portu w Krynicy Morskiej. Wykonawca – Grupa NDI, oprócz przedłużenia o 65.5 m istniejącego pirsu pasażerskiego zabezpieczy także skarpę i wydłuży nabrzeże postojowe o 50 metrów. Inwestycja odbywa się w formule „Wybuduj” oraz „Zaprojektuj i wybuduj”.

  Film z realizacji (z komentarzem)

  Czytaj dalej

  Kolizja statków w gdańskim porcie – ZODIAK II nieznacznie uszkodzony

  17 marca 2022 tuż przed godz. 7.00 doszło do kolizji statków w Nowym Porcie w Gdańsku. Statek RIX GULF, pływający pod banderą portugalską, wchodząc na załadunek zahaczył o rufę jednostki Urzędu Morskiego w Gdyni ZODIAK II, zacumowanej przy Nabrzeżu Mew (w rejonie Zakrętu Pięciu Gwizdków).

  Podczas kolizji nikt nie ucierpiał, nie ma zagrożenia zanieczyszczeniem wód portowych. ZODIAK II ma niewielkie uszkodzenia, prawdopodobnie nie wykluczające statku z bieżącej eksploatacji – dokładny stan jednostki oceniać będzie w najbliższym czasie klasyfikator. Natomiast jednostka portugalska ma poważniejsze uszkodzenia, ze wstępnych informacji wynika iż doszło do przerwania poszycia burty statku. Służby Kapitanatu Portu Gdańsk gromadzą materiał dowodowy dla Izby Morskiej, o zdarzeniu została poinformowana Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich.

  Za 16 miesięcy nabrzeże Szyprów zyska nowe oblicze

  Urząd Morski w Gdyni podpisał umowę na „Przebudowę Nabrzeża Szyprów w Gdańsku” w ramach projektu: „Modernizacja wejścia do Portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap IIIA”. Długość przebudowywanego obecnie nabrzeża wynosi 383,2 m, jego pierwszą część o długości 425,3 m wyremontowano w 2014 r.

  Fot.1 Podpisanie umowy miało miejsce przy Nabrzeżu Szyprów na pokładzie jednostki kontrolno-inspekcyjnej Urzędu Morskiego w Gdyni Kontroler-20. Od lewej: dyrektor oddziału budownictwa hydrotechnicznego Erbud S.A. Przemysław Preiss; dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni Wiesław Piotrzkowski.

  Dzisiejsza umowa obejmuje ostatnie z zadań w bieżącym projekcie modernizacji wejścia wewnętrznego do Portu Gdańsk. Od 2010 roku, w ramach trzech etapów, Urząd Morski w Gdyni zrealizował prace w tym zakresie za kilkaset milionów złotych. Dzięki tym inwestycjom port staje się bezpieczniejszy ale również i atrakcyjniejszy dla mieszkańców oraz turystów, którzy mogą m.in. korzystać z nowych ciągów spacerowych oraz nowej infrastruktury ułatwiającej uprawianie sportów wodnych powiedział dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni Wiesław Piotrzkowski.

  Czytaj dalej

  Ogłoszenie przetargu na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej

  Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłasza przetarg pisemny na wydzierżawienie na okres 3 lat części nieruchomości gruntowej o powierzchni 30m² położonej w Sasinie, oznaczonej numerem ewidencyjnym 406/10, zapisanej w KW nr GD1W/00070581/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, z przeznaczeniem na sezonową działalność o charakterze gastronomicznym z wyłączeniem sprzedaży alkoholu, pamiątek i wydawnictw, na okres 3 lat (począwszy od 2022 r.) – z możliwością prowadzenia działalności sezonowej  od 1 czerwca do 30 września każdego roku obowiązywania umowy. Czytaj dalej

  Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni podpisał coroczne plany współpracy z Morskim Oddziałem Straży Granicznej oraz Biurem Hydrograficznym Marynarki Wojennej

  Uczestnicy podpisania planów współpracy fot. 1

  fot. Morski Oddział Straży Granicznej

  Spotkanie odbyło się 3 marca w Ośrodku Szkoleniowo-Konferencyjnym MOSG w Sopocie.

  Dokumenty podpisali: dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni Wiesław Piotrzkowski, Komendant MOSG kontradm. SG Andrzej Prokopski oraz Szef Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej kmdr Dariusz Kolator.  Tożsame dokumenty podpisał z dwoma instytucjami także dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie Wojciech Zdanowicz.

  Czytaj dalej