Zwiedzanie placówki Obwodu Ochrony Wybrzeża w Gdańsku Jelitkowie oraz wolontariat w zakresie ochrony wydm i lasów nadmorskich – nadal przyjmujemy zgłoszenia!

  zdjęcie placówki terenowej, w której siedzibę ma Obchód Ochrony Wybrzeża Gdańsk oraz mieści się izba muzealna

  Siedziba Obchodu Ochrony Wybrzeża Gdańsk oraz izba muzealna w Gdańsku – Jelitkowie

  Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni serdecznie zaprasza do zwiedzania terenowej placówki Urzędu Morskiego w Gdyni, w której czeka na Państwa izba muzealna z eksponatami, będącymi świadkami historii ochrony brzegów morskich. Nasi pracownicy z radością przedstawią tajniki pracy związanej z ochroną wybrzeża, wyjaśnią po co buduje się wydmy i co to jest refulacja.

  Czytaj dalej

  Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w Gdyni wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko oraz o dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu i prognozą ooś

  Na podstawie art. 37e ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich obszar planuRzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2132 z późn. zmian.), zwanej dalej „ustawą o obszarach morskich”  oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zmian)

  Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni podaje do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w Gdyni, zwanego dalej „projektem planu” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zwanej dalej „prognozą ooś”.

  Projekt planu wraz z prognozą ooś będą dostępne do publicznego wglądu w terminie od 22go czerwca 2021 r. do 5go sierpnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Morskiego w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (nr tel.: 58 355 34 37 lub 58 355 34 36) oraz na stronie internetowej tutejszego Urzędu: www.umgdy.gov.pl

  Uwagi i wnioski do projektu planu wraz z prognozą ooś można składać w terminie do dnia 5go sierpnia 2021 r.:

  1. w formie pisemnej na adres Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia, lub
  2. elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP, lub
  3. elektronicznie na adres e-mail: planymorskie@umgdy.gov.pl

  a w odniesieniu do ustaleń prognozy oddziaływania na środowisko również – ustnie do protokołu.

  Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa powyżej mogą pozostać bez rozpatrzenia.

  Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Dyrektor Urzędu Morskiego
  w Gdyni.

  Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu oraz prognozą ooś odbędzie się w dniu   6go lipca 2021 r. w Gdyni (szczegółowe informacje zostaną zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Gdyni).

  logotypy

  Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego we Władysławowie wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko oraz o dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu i prognozą ooś

  Na podstawie art. 37e ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich obszar planuRzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2132 z późn. zmian.), zwanej dalej „ustawą o obszarach morskich”  oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zmian)

  Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni podaje do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego we Władysławowie, zwanego dalej „projektem planu” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zwanej dalej „prognozą ooś”.

  Projekt planu wraz z prognozą ooś będą dostępne do publicznego wglądu w terminie od 21go czerwca 2021 r. do 4go sierpnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Morskiego w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (nr tel.: 58 355 34 37 lub 58 355 34 36) oraz na stronie internetowej tutejszego Urzędu: www.umgdy.gov.pl.

  Uwagi i wnioski do projektu planu wraz z prognozą ooś można składać w terminie do dnia 4go sierpnia 2021 r.:

  1. w formie pisemnej na adres Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia, lub
  2. elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP, lub
  3. elektronicznie na adres e-mail: planymorskie@umgdy.gov.pl

  a w odniesieniu do ustaleń prognozy oddziaływania na środowisko również – ustnie do protokołu.

  Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa powyżej mogą pozostać bez rozpatrzenia.

  Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Dyrektor Urzędu Morskiego
  w Gdyni.

  Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu oraz prognozą ooś odbędzie się w dniu   5go lipca 2021 r. w Gdyni (szczegółowe informacje zostaną zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Gdyni).

  Logotypy

  Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w Helu wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko oraz o dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu i prognozą ooś

  Na podstawie art. 37e ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich obszar planuRzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2132 z późn. zmian.), zwanej dalej „ustawą o obszarach morskich”  oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zmian)

  Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni podaje do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w Helu, zwanego dalej „projektem planu” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zwanej dalej „prognozą ooś”.

  Projekt planu wraz z prognozą ooś będą dostępne do publicznego wglądu w terminie od 18go czerwca 2021 r. do 2go sierpnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Morskiego w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (nr tel.: 58 355 34 37 lub 58 355 34 36) oraz na stronie internetowej tutejszego Urzędu: www.umgdy.gov.pl

  Uwagi i wnioski do projektu planu wraz z prognozą ooś można składać w terminie do dnia 2go sierpnia 2021 r.:

  1. w formie pisemnej na adres Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia, lub
  2. elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP, lub
  3. elektronicznie na adres e-mail: planymorskie@umgdy.gov.pl

  a w odniesieniu do ustaleń prognozy oddziaływania na środowisko również – ustnie do protokołu.

  Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa powyżej mogą pozostać bez rozpatrzenia.

  Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Dyrektor Urzędu Morskiego
  w Gdyni.

  Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu oraz prognozą ooś odbędzie się w dniu   2go lipca 2021 r. w Gdyni (szczegółowe informacje zostaną zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Gdyni).

  logotypy

  Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w Gdańsku wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko oraz o dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu i prognozą ooś

  Na podstawie art. 37e ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskichObszar planu GDA Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2132 z późn. zmian.), zwanej dalej „ustawą o obszarach morskich”  oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zmian)

  Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni podaje do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w Gdańsku, zwanego dalej „projektem planu” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zwanej dalej „prognozą ooś”.

  Projekt planu wraz z prognozą ooś będą dostępne do publicznego wglądu w terminie od 17go czerwca 2021 r. do 2go sierpnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Morskiego w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (nr tel.: 58 355 34 37 lub 58 355 34 36) oraz na stronie internetowej tutejszego Urzędu: www.umgdy.gov.pl

  Uwagi i wnioski do projektu planu wraz z prognozą ooś można składać w terminie do dnia 2go sierpnia 2021 r.:

  1. w formie pisemnej na adres Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia, lub
  2. elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP, lub
  3. elektronicznie na adres e-mail: planymorskie@umgdy.gov.pl

  a w odniesieniu do ustaleń prognozy oddziaływania na środowisko również – ustnie do protokołu.

  Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa powyżej mogą pozostać bez rozpatrzenia.

  Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Dyrektor Urzędu Morskiego
  w Gdyni.

  Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu oraz prognozą ooś odbędzie się w dniu   1go lipca 2021 r. w Gdyni (szczegółowe informacje zostaną zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Gdyni).

  logotypy

  WYŁOŻENIE PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZETRZENNEGO MORSKICH WÓD WEWNĘTRZBYCH CZĘŚCI ZATOKI GDAŃSKIEJ

  Rysunek planuDyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych części Zatoki Gdańskiej, zwanego dalej „projektem planu” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zwanej dalej „prognozą ooś”.

  Projekt planu wraz z prognozą ooś będą dostępne do publicznego wglądu w terminie od 28go maja 2021 r. do 9go lipca 2021 r. w siedzibie Urzędu Morskiego w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (nr tel.: 58 355 34 37 lub 58 355 34 36) oraz na stronie internetowej tutejszego Urzędu: www.umgdy.gov.pl .

  Uwagi i wnioski do projektu planu wraz z prognozą ooś można składać w terminie do dnia 9go lipca 2021 r.:

  1. w formie pisemnej na adres Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia, lub
  2. elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP, lub
  3. elektronicznie na adres e-mail: planymorskie@umgdy.gov.pl

  a w odniesieniu do ustaleń prognozy oddziaływania na środowisko również – ustnie do protokołu.

  Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa powyżej mogą pozostać bez rozpatrzenia.

  Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Dyrektor Urzędu Morskiego
  w Gdyni.

  Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu oraz prognozą ooś odbędzie się w dniu   17go czerwca 2021 r. w Gdyni w Urzędzie Morskim w Gdyni o godz. 10.00.

  Zgłoszenia chęci uczestnictwa w spotkaniu należy przesyłać na adres planymorskie@umgdy.gov.pl do dnia 11go czerwca 2021 r.

  Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną zapraszamy po maksymalnie 2 osoby z danej instytucji.

  logotypy

  Forum Morskie Radia Gdańsk

  logo Forum Morskie Radia GdańskDyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski uczestniczył dzisiaj w debacie pt. „Polskie porty wychodzą z pandemii”, która odbyła się w ramach Forum Morskiego Radia Gdańsk. Spotkanie prowadził Artur Kiełbasiński, a udział w nim wzięli również: prof. dr hab. inż. Adam Weintrit, rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, Łukasz Greinke, prezes Portu Gdańsk oraz Maciej Bąk, wiceprezes Portu Gdynia.

  I Forum Morskie Radia Gdańsk zaplanowano na 10 i 11 czerwca br., dzisiejsza debata jest jedną z kilku je poprzedzających.

  Debatę można obejrzeć na stronie Radia Gdańsk: FORUM MORSKIE RADIA GDAŃSK

  Egzamin

  Dnia 26.06.2021 roku odbędzie się I tura egzaminacyjna na stopień nurka III klasy, kierownika prac podwodnych klasy III oraz egzamin teoretyczny na stopień nurka  klasy II.

  Harmonogram egzaminów:

  26 czerwca 2021 r:

  g. 8:00 – Egzamin teoretyczny na stopień nurka II  klasy, kierownik prac podwodnych II klasy

  g. 10:30 – Egzamin teoretyczny na stopień kierownika prac podwodnych III klasy

  g. 13:00 – Egzamin teoretyczny na stopień nurka III  klasy

  27 czerwca 2021 r:

  Egzaminy praktyczne od g. 8.00 na stopień nurka III klasy, kierownika prac podwodnych III klasy – w Gdańskiej Stoczni Remontowej na Ostrowiu 1, 80-958 Gdańsk

  W sprawie szczegółów należy kontaktować się z Komisją Kwalifikacyjną dla Nurków. Strona Komisji Kwalifikacyjnej dla Nurków znajduje się pod adresem: https://www.umgdy.gov.pl/?page_id=33470

  Trwa jeden z największych projektów hydrotechnicznych ostatnich lat – modernizacja układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym w Gdańsku

  Modernizacja układu falochronów w Porcie Północnym w Gdańsku – kwiecień 2021 roku. Fot. Wykonawca Kontraktu

  Modernizacja układu falochronów w Porcie Północnym w Gdańsku – kwiecień 2021 roku. Fot. Wykonawca Kontraktu

  – Dzięki tej wielkiej inwestycji poprawi się potencjał gospodarczy Portu. Minimalizacja ryzyk pogodowych, wzrost bezpieczeństwa nawigacyjnego oraz efektywności żeglugi zwiększa jego atrakcyjność i konkurencyjność.  Już dzisiaj Port Gdańsk uzyskuje najlepsze wyniki spośród portów bałtyckich, co jest wielkim sukcesem ostatnich lat. Rozwijamy się i przynosi to dobre skutki. Modernizacja układów falochronów jest kolejnym na to dowodem – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

  Czytaj dalej

  Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Krynicy Morskiej

  Wał przeciwpowodziowy w Krynicy Morskiej

  Wał przeciwpowodziowy w Krynicy Morskiej z lotu ptaka. Fot. Polska-Morska.pl

  W zeszłym tygodniu Urząd Morski w Gdyni dokonał technicznego odbioru zabezpieczenia przeciwpowodziowego w Krynicy Morskiej.

  Celem całej inwestycji jest poprawa sprawności reagowania w sytuacji wystąpienia powodzi sztormowych, a mianowicie  zabezpieczenie Krynicy Morskiej przed powodziami od strony Zalewu Wiślanego, poprawa ochrony brzegu Morza Bałtyckiego oraz minimalizowanie strat, wynikających z erozji lądu i cofania się brzegu. Dzięki uniknięciu powodzi, oprócz ochrony infrastruktury, znajdującej się w tym obszarze, zachowane zostaną również istniejące walory przyrodnicze.

  ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOWODZIOWE KRYNICY MORSKIEJ Z LOTU PTAKA : materiał www.polska-morska.pl

  PRZEPROWADZENIE PRÓBNEGO MONTAŻU MOBILNEGO SYSTEMU OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ W PORCIE PASAŻERSKIM W KRYNICY MORSKIEJ : materiał Wykonawcy

  Czytaj dalej