Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w Elblągu wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko oraz o dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu i prognozą ooś

  zakres planu zagospodarowaniaNa podstawie art. 37e ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2135 z późn. zmian.), zwanej dalej „ustawą o obszarach morskich”  oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zmian)

  Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni podaje do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w Elblągu, zwanego dalej „projektem planu” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zwanej dalej „prognozą ooś”.

  Projekt planu wraz z prognozą ooś będą dostępne do publicznego wglądu w terminie od 19go października 2021 r. do 1go grudnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Morskiego w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (nr tel.: 58 355 34 37 lub 58 355 34 36) oraz na stronie internetowej tutejszego Urzędu: www.umgdy.gov.pl .

  Uwagi i wnioski do projektu planu wraz z prognozą ooś można składać w terminie do dnia 1go grudnia 2021 r.:

  1. w formie pisemnej na adres Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia, lub
  2. elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP, lub
  3. elektronicznie na adres e-mail: planymorskie@umgdy.gov.pl

  a w odniesieniu do ustaleń prognozy oddziaływania na środowisko również – ustnie do protokołu.

  Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa powyżej mogą pozostać bez rozpatrzenia.

  Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Dyrektor Urzędu Morskiego
  w Gdyni.

  Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu oraz prognozą ooś odbędzie się w dniu   4go listopada 2021 r. w Elblągu (szczegółowe informacje zostaną zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Gdyni).

  logotypy UE

  Konsultacje wstępnego projektu planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w Elblągu

  Nagłówek

  Poniżej zamieszczamy dokumenty wykonane w ramach opracowywania Projektu planu zagospodarowania przestrzennego akwenów Portu Morskiego w Elblągu wraz z Prognozą oraz prezentacje obrazujące dotychczas wykonane zadania i harmonogram projektu. Osoby nie posiadające dostępu do Internetu mogą zapoznać się z dokumentami w siedzibie Urzędu Morskiego w Gdyni lub w siedzibie Kapitanatu Portu Elbląg po umówieniu telefonicznym wizyty i przy zachowaniu reżimu sanitarnego:
  Urząd Morski w Gdyni – tel. 58 355 34 36 lub 58 355 34 37;
  Kapitanat Portu Elbląg – tel: 55 236 16 60

  Uwagi do zamieszczonej dokumentacji można składać w formie pisemnej na adres Urzędu Morskiego w Gdyni lub drogą mailową na adres: planymorskie@umgdy.gov.pl lub za pośrednictwem ePUAP w terminie do 12go maja 2021 r.

  Ze względu na ograniczenia spowodowane pandemią wirusa COVID-19, w wyniku których cały kraj został objęty czerwoną strefą, spotkanie konsultacyjne nie może odbyć się w formie tradycyjnej. Dnia 10go maja o godz. 10.00 będzie możliwość zadania pytań nt. projektu planu Przedstawicielom Wykonawcy oraz Urzędu Morskiego w Gdyni za pośrednictwem platformy Zoom lub Teams. Chętne osoby prosimy o przesłanie stosownego zgłoszenia na adres: planymorskie@umgdy.gov.pl do dnia 6go maja 2021 r. wraz z informacją na temat adresu mailowego, na który zostanie wysłany przez nas link do spotkania.

   

  Logo POWER

  Wykaz uwag i wniosków do projektu planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w Elblągu

  PZP ELB - Zakres

  OGŁOSZENIE

  o wyłożeniu do publicznego wglądu wykazu uwag i wniosków złożonych do projektu planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w Elblągu

  Na podstawie art. 37e ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2169 z późn. zmian.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zmian.)

  Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni podaje do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu do publicznego wglądu wykazu uwag i wniosków złożonych do projektu planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w Elblągu.

  Czytaj dalej

  Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania projektu planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w Elblągu

  OGŁOSZENIE

  o przystąpieniu do sporządzania projektu planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w Elblągu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ww. projektu planu

  Mapa

  Obszar planu

  Na podstawie art. 37e ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2169 z późn. zm.),  zwanej dalej „ustawą o obszarach morskich” oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)

  Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do sporządzania projektu planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w Elblągu zwanego dalej „projektem planu” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ww. projektu planu.

  Projekt planu obejmie akweny portu morskiego w Elblągu zgodnie z załącznikiem mapowym.

  Czytaj dalej

  Projekty planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów portowych, Zalewu Wiślanego oraz projekty planów szczegółowych dla wybranych akwenów

  Logotypy programu

  Projekty planów zagospodarowania przestrzennego
  dla obszarów portowych, Zalewu Wiślanego oraz
  projekty planów szczegółowych dla wybranych akwenów

   Projekt współfinansowany przez Unię Europejska ze środków
  Europejskiego Funduszu Społecznego
  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

  Projekt pn. Projekty planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów portowych, Zalewu Wiślanego oraz projekty planów szczegółowych dla wybranych akwenów,

  numer POWR.02.19.00-00-PM01/17

  Osi priorytetowej: OŚ II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

  Działanie 2.19 – Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego

  W dniu 30 maja 2017 r. zawarte zostało porozumienie o dofinansowaniu z Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (IZ PO WER).

  Celem projektu jest opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego  wraz z prognozami dla wód portowych Gdańska, Gdyni, Władysławowa, Helu, Elbląga i wód Zalewu Wiślanego oraz projektów planów szczegółowych z prognozami dla Zatoki Gdańskiej oraz dla wód przyległych do brzegu morskiego na odcinku od Łeby do Władysławowa.

  Plany przyczynią się do wprowadzenia ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju na tych obszarach.

  W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte wskaźniki:

  – rezultatu odsetek powierzchni polskich obszarów morskich objętych planami zagospodarowania przestrzennego dzięki wsparciu EFS – 1,1 %;

  – produktu liczba opracowanych planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich, w tym planów szczegółowych – 8 szt.

  W dniu 11.08.2020r. został zawarty aneks do Porozumienia o dofinansowaniu.

  Planowany okres realizacji projektu: od 1 czerwca 2017 r. do: 31 grudnia 2022 r.

  Planowane wydatki kwalifikowane    3 423 149,81 zł

  Planowane dofinansowanie    3 423 149,81 zł

  Planowany wkład UE      2 885 030,66 zł

  Realizację projektu planuje się w 8 głównych etapach:

  • Etap I Opracowanie projektu planu wraz z prognozą dla wód portowych Gdańska
  • Etap II Opracowanie projektu planu wraz z prognozą dla wód portowych Gdyni
  • Etap III Opracowanie projektu planu wraz z prognozą dla wód portowych Władysławowa
  • Etap IV Opracowanie projektu planu wraz z prognozą dla wód portowych Helu
  • Etap V Opracowani projektu planu wraz z prognozą dla wód portowych Elbląga
  • Etap VII Opracowanie projektu planu wraz z prognozą dla Zatoki Gdańskiej
  • Etap VIII Opracowanie projektu planu wraz z prognozą dla wód przyległych do brzegu morskiego na odcinku od Władysławowa do Łeby
  •  Etap IX Opracowanie projektu planu wraz z prognozą dla Zalewu Wiślanego

  Plakat informacyjno-promocyjny

  Obszar objęty planem zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w Gdańsku

  Plan zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych Portu Gdańsk

  Obszar objęty planem zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w Gdyni

  Plan zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych Portu Gdynia

  Obszar objęty planem zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w HeluPlan zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych Portu Hel

  Obszar objęty planem zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego we Władysławowie

  Plan zagospodarowania przestrzennego wód - Port Władysławowo

  Obszar objęty planem zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych części Zatoki Gdańskiej

  Plan zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych Zatoki Gdańskiej

  Obszar objęty planami zagospodarowania przestrzennego dla wód portowych Elbląga
  oraz Zalewu Wiślanego

  Plan zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych Portu Elbląg

  Plan zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych Zalewu Wiślanego

  Obszar objęty planem zagospodarowania przestrzennego dla wód przyległych do brzegu morskiego od Władysławowa do Łeby

  PRZETARGI

  W dniu 27 marca 2018 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy opracowań projektów planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko dla wód portowych Elbląga oraz Zalewu Wiślanego. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej.
  Na podstawie art. art. 92 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w dniu 11 maja 2018 r. unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

  W dniu 1 czerwca 2018 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ponownie ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy opracowań projektów planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko dla wód portowych Elbląga oraz Zalewu Wiślanego. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej.
  W dniu 16 lipca 2018 r. na podstawie art. art. 92 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), unieważniono postępowanie w trybie art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie dysponuje środkami pozwalającymi na zwiększenie tej kwoty.

  W dniu 4 października 2018 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy opracowań projektów planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko dla wód portowych Gdańska, Gdyni, Władysławowa i Helu. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej.
  W dniu 16 listopada 2018 r. Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie w trybie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

  W dniu 10 kwietnia 2019 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy opracowań projektów planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko dla wód portowych Gdańska, Gdyni, Władysławowa i Helu. Ogłoszenie zostało opublikowane na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni, na stronie internetowej Platforma e-Usług Smart PZP oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej.
  W dniu 25 maja 2019 r. Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie w trybie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

  W dniu 11 października 2019 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy na „Opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko dla wód portowych Gdańska, Gdyni i Helu oraz Opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla Zatoki Gdańskiej”. Ogłoszenie zostało opublikowane na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni, na stronie internetowej Platforma e-Usług Smart PZP oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej. W dniu 23 października 2019 r. zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. W dniu 20.12.2019r. podpisano umowę dotyczącą realizacji zadania z Biuro Urbanistyczne PPP Sp. z o.o., ul. Grottgera 26/3,80-311 Gdańsk  na kwotę 1 146 360,00 zł.

  W dniu 30 października 2019 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy na „Opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla wód portowych Władysławowa”. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni. W dniu 28 listopada 2019 r. zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. W dniu 20.12.2019r. podpisano umowę dotyczącą realizacji zadania z Biuro Urbanistyczne PPP Sp. z o.o., ul. Grottgera 26/3,80-311 Gdańsk  na kwotę 91 143,00 zł.

  W dniu 03.01.2020 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni zgodnie z zasadą konkurencyjności ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia do 30 tys. Euro, na wybór wykonawcy usługi polegającej na przygotowaniu do druku i zamieszczeniu ogłoszeń, dotyczących projektu: „Projekty planów wraz z prognozami dla wód portowych Gdańska, Gdyni, Władysławowa, Helu, Elbląga oraz wód Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego”. Ogłoszenie zostało opublikowane na urzędowej stronie internetowej oraz w bazie konkurencyjności. Termin składania ofert upłynął 15 stycznia 2020 r. Wpłynęły 3 oferty. Po dokonaniu weryfikacji i oceny ofert w dniu 16 stycznia 2020r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, złożonej przez firmę Agora S.A., ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, na kwotę 20 778,84 zł.

  W dniu 12.03.2020 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy na Opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko dla morskich wód wewnętrznych Zalewu Wiślanego oraz akwenów portu morskiego w Elblągu. Ogłoszenie zostało opublikowane na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni, na stronie internetowej Platforma e-Usług Smart PZP oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej. W dniu 30.04.2020r. dokonano otwarcia złożonych ofert. W dniu 18.06.2020 r. zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. W dniu 26.06.2020r. podpisano umowę dotyczącą realizacji zadania z Uniwersytetem Morskim w Gdyni, ul. Morska 81/87, 81-225 Gdynia na kwotę 900 958,90 zł.

  W dniu 26.05.2020 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni zgodnie z zasadą konkurencyjności ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia do 30 tys. Euro, na wybór wykonawcy usługi polegającej na przygotowaniu do druku i publikacji ogłoszeń, dotyczących projektu: „Projekty planów wraz z prognozami dla wód portowych Gdańska, Gdyni, Władysławowa, Helu, Elbląga oraz wód Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego”. Ogłoszenie zostało opublikowane na urzędowej stronie internetowej oraz w bazie konkurencyjności. Termin składania ofert upłynął 10.06.2020 r. Wpłynęły 3 oferty. Po dokonaniu weryfikacji i oceny ofert w dniu 18.06.2020r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, złożonej przez firmę Agora S.A., ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, na kwotę 6 926,28 zł.

  W dniu 14.10.2020 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy na Opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla wód przyległych do brzegu morskiego na odcinku od Władysławowa do Łeby. Ogłoszenie zostało opublikowane na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni, na stronie internetowej Platforma e-Usług Smart PZP oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej. W dniu 20.11.2020r. dokonano otwarcia złożonych ofert. W dniu 11.12.2020 r. zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. W dniu 28.12.2020r. podpisano umowę dotyczącą realizacji zadania z Biurem Urbanistycznym PPP Sp. z o.o., ul. Grottgera 26/3, 80-311 Gdańsk na kwotę 680 928,00 zł.

  KONTAKT

  Urząd Morski w Gdyni
  ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia
  e-mail:umgdy@umgdy.gov.pl
  tel. +48 (58) 355 33 33
  fax: +48 (58) 620 67 43, 621 72 31

  Kierownik Projektu
  Anna Stelmaszyk-Świerczyńska – Z-ca Dyrektora ds. Technicznych
  e-mail: dyrtech@umgdy.gov.pl
  tel. (58) 355 33 01
  fax. (58) 661 66 56

  Małgorzata Gwara – Specjalista
  e-mail: malgorzata.gwara@umgdy.gov.pl
  tel. (58) 355-34-36

  Wszelkie zapytania dotyczące niniejszego projektu można kierować na adres:
  fundusze@umgdy.gov.pl

  Szczegółowe informacje na temat Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020: http://www.power.gov.pl/