Uzupełnienie projektu budowlanego umocnienia brzegowego w Rewie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
  Data publikacji: 2021-09-29
  Status postępowania: Badanie i ocena ofert
  Wyjaśnienia i komentarze:
  W odpowiedzi na pytania Wykonawców Zamawiający wyjaśnia:
  1. Termin złożenia oferty to 15.10.2021r.
  2. Zamawiający dysponuje mapą do celów projektowych z roku 2017 (wówczas był wykonany projekt) i przekaże ją wybranemu Wykonawcy

  W odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 6.10.2021 Zamawiający wyjaśnia:

  1) Opracowana dokumentacja projektowa jest datowana na 2017r. Od tego czasu część decyzji lub pozwoleń mogła ulec przedawnieniu. Czy Zamawiający dysponuje kompletem aktualnych decyzji, zgód i pozwoleń niezbędnych do realizacji zamówienia?

  Odpowiedź:
  Zamawiający posiada komplet aktualnych decyzji, zgód i pozwoleń niezbędnych do realizacji zamówienia

  2) Mapa do celów projektowych jest z 2017r. w związku z czym najpewniej utraciła ona swoją ważność. Proszę o informacje, czy Zamawiający przewiduje wykonanie aktualnej mapy i aktualizację projektu na tej podstawie?

  Odpowiedź:
  Ewentualne wykonanie aktualizacji mapy do celów projektowych jest po stronie Wykonawcy.

  3) Opracowana dokumentacja projektowa została wykonana na bazie pewnych założeń, nie określonych przy tym postępowaniu. Czy Zamawiający dopuszcza wnoszenie zmian w zakresie technicznym dokumentacji? jak np zmianę posadowienia muru oporowego lub samej korekty gabarytów muru oporowego? Czy kwestie rozwiązań technicznych są niezmienialne?

  Odpowiedź:
  Kwestie rozwiązań technicznych pozostają bez zmian.

  4) Projekt z 2017r został opatrzony podpisami osób uprawnionych. Przy rozdziale dokumentacji wg nowego rozporządzenia celem dostosowania do wezwania zajdzie konieczność ponownego składania podpisów na części opracowań, jak np. nowych stronach tytułowych itp. Proszę o informację w jakim zakresie Zamawiający przewiduje korzystać z podpisanej dokumentacji, w jakim zakresie ma zostać ona podpisana przez inne osoby, które docelowo będą musiały wziąć odpowiedzialność za opracowaną dokumentację. Obecnie z załączonych rysunków brak jest możliwości oceny prawidłowości rozwiązania. Brak również obliczeń statycznych. prośba o wyjaśnienie i uzupełnienie. Wówczas zespół projektowy ulegnie całkowitej zmianie. Ponadto czy Zamawiający posiada prawa autorskie do tej dokumentacji, celem jej wykorzystania i wprowadzenia zmian?

  Odpowiedź:
  Zamawiający posiada prawa autorskie do tej dokumentacji. Najprawdopodobniej konieczne będzie podpisanie całej dokumentacji przez nowy zespół.

  5) Czy Zamawiający dopuszcza opracowanie nowej dokumentacji od podstaw?

  Odpowiedź:
  Zamawiający nie dopuszcza opracowania nowej dokumentacji od podstaw.

  6) Proszę o udostępnienie całości dokumentacji wraz z dokumentacją geologiczno – inżynierską.

  Odpowiedź:
  Zamawiający udostępni całość dokumentacji wraz dokumentacją geologiczno - inżynierską


   

  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu do druku i zamieszczeniu ogłoszeń, dotyczących projektu: „Projekty planów wraz z prognozami dla wód portowych Gdańska, Gdyni, Władysławowa, Helu, Elbląga oraz wód Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego”.

  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu do druku i zamieszczeniu ogłoszeń, dotyczących projektu: „Projekty planów wraz z prognozami dla wód portowych Gdańska, Gdyni, Władysławowa, Helu, Elbląga oraz wód Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego”
  Data publikacji: 2020-01-03
  Data publikacji wyników postępowania: 2020-01-17

  Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, usługi polegającej na przygotowaniu do druku i zamieszczeniu ogłoszeń, dotyczących projektu: „Projekty planów wraz z prognozami dla wód portowych Gdańska, Gdyni, Władysławowa, Helu, Elbląga oraz wód Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego”, spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy:
  Agora S.A., ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa
  za kwotę 20 778,84 brutto.
  Dziękujemy za złożone oferty.

  Wyjaśnienia i komentarze:
  W wyniku analizy dokumentacji zmieniono zapis:
  1. w załączniku nr 2 OPZ na stronie 1 pkt 1. było "trzech" zmieniono na "18";
  2. w załączniku nr 3 Projekt umowy na stronie 2 ust. 1 pkt. 1 było "piętnastu" zmieniono na "osiemnastu".
  W dniu 9.01.2020 dokonano zmiany w dokumentach:
  1. w załączniku nr 2 OPZ na stronie 1 pkt 5. było "50 000" zmieniono na "30 000";
  2. w załączniku nr 4 Zaproszenie do składania ofert przedłużono termin do dnia 15.01.2020r.
  Dodano załączniki nr 2 OPZ z dnia 09.01.2020 r. oraz załącznik nr 4 Zaproszenie do składania ofert z dnia 09.01.2020r. oraz Pismo z dnia 09.01.2020 r.