Wykonanie nawierzchni placu manewrowo - składowego w OOW Sztutowo
  Data publikacji: 2019-11-04
  Data publikacji wyników postępowania: 2019-11-12

  Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, na wykonanie nawierzchni placu manewrowo - składowego w OOW Sztutowo, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 12.11.2019 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy Dan- Bud Usługi Ogólnobudowlane Grzegorz Danelski
  Junoszyno, ul. Łąkowa 10B, 82-103 Stegna, za cenę 14 499,50 zł brutto.
  Dziękujemy za złożenie ofert.

  

  Opracowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do podziału gruntów leśnych we władaniu Urzędu Morskiego w Gdyni.

  Przedmiotem niniejszej umowy jest opracowanie dokumentacji geodezyjnej na potrzeby regulacji stanu prawnego gruntów leśnych we władaniu Urzędu Morskiego w Gdyni. W ramach umowy należy dokonać podziału działek leśnych znajdujących się w granicach nadbrzeżnego pasa technicznego. Wydzielenie działek będzie realizowane w związku z „Planem Urządzenia Lasu dla Urzędu Morskiego w Gdyni na lata 2017-2026” zatwierdzonym przez Ministra Środowiska decyzją nr DL-I.611.25.2017 z dnia 23.06.2017 r. Celem podziału jest doprowadzenie do zgodności zapisów w ewidencji gruntów i budynków ze stanem prawnym i faktycznym na gruncie w odniesieniu do obszarów zalesionych wykazanych w Planie Urządzenia Lasu. Dokumentacja Planu Urządzenia Lasu jest dostępna do pobrania na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej Urzędu Morskiego w Gdyni (http://www.umgdy.gov.pl/?page_id=20192). Szczegółowy zakres prac geodezyjny jest przedstawiony na opracowaniu kartograficznym stanowiącym załącznik nr 1.
  Data publikacji: 2020-09-29
  Data publikacji wyników postępowania: 2020-10-21

  W wyniku postępowania spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy”all-geo” Barbara Żak, ul. Wiejska 18, 82-300 Elbląg z wynikiem 73,42 punktów, w tym:
  - cena: 53,42 pkt. (42 000,00 zł brutto),
  - doświadczenie i potencjał techniczny : 20 pkt. (3 usługi geodezyjne na rzecz Administracji Morskiej)

  

  Wycena nieruchomości znajdujących się we władaniu Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni

  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu wyceny nieruchomości we władaniu Urzędu Morskiego w Gdyni. Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji niezbędnej do aktualizacji ksiąg majątkowych urzędu. Zakres zamówienia został określony na mapie stanowiącej załącznik do zaproszenia do składania ofert.
  Data publikacji: 2020-09-29
  Data publikacji wyników postępowania: 2020-10-15

  W wyniku przeprowadzonego postępowania spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy Doradztwo Inwestycyjne Barbara Majewska, ul. Zeusa 55, 80-299 Gdańsk z wynikiem 100,00 punktów, w tym:
  - cena: 80,00 pkt. (25 300,00 zł brutto),
  - doświadczenie i potencjał techniczny : 20 pkt. (3 usługi rzeczoznawcze)

  Wyjaśnienia i komentarze:
  ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 30.09.2020 r.

  1.Czy Zamawiający posiada wykaz księgowy składników podlegających wycenie?
  Zamawiający nie posiada, lub posiada niekompletne wykazy księgowe składników podlegających wycenie.

  2. Czy wycenie podlegać będzie sam grunt, czy również składniki majątku znajdujące się na gruncie? W jaki sposób należy wskazać wartość dla każdego składnika?
  Grunt oraz składniki majątku znajdujące się na gruncie będą podlegać wycenie zgodnie z informacjami zawartymi w zaproszeniu do składania ofert:
  1. Baza Transportu i Zaopatrzenia (nieruchomość zabudowana) - grunt wraz ze składnikami majątku znajdującymi się na gruncie
  2. Grunty przeznaczone pod rozbudowę urzędu (nieruchomość gruntowa) - sam grunt
  3. Kapitanat Portu Gdańsk (część nieruchomości zabudowanej - grunt wraz ze składnikami majątku znajdującymi się na gruncie
  4. Latarnia Rozewie (nieruchomość zabudowana) - grunt wraz ze składnikami majątku znajdującymi się na gruncie
  5. Oddział Techniczny w Elblągu (nieruchomość zabudowana) - grunt wraz ze składnikami majątku znajdującymi się na gruncie
  6. OOW Jantar - Grunt wyodrębniony pod budynek (nieruchomość gruntowa) - sam grunt
  7. OOW Jantar - Placówka (nieruchomość zabudowana) - grunt wraz ze składnikami majątku znajdującymi się na gruncie
  8. OOW Stilo - Budynek mieszkalny (nieruchomość zabudowana) - grunt wraz ze składnikami majątku znajdującymi się na gruncie
  9. OOW Sztutowo - Budynek mieszkalny (nieruchomość zabudowana) - grunt wraz ze składnikami majątku znajdującymi się na gruncie
  10. OOW Sztutowo - Placówka (nieruchomość zabudowana) - grunt wraz ze składnikami majątku znajdującymi się na gruncie
  11. Wydział Pomiarów Morskich (nieruchomość gruntowa) - sam grunt
  Wartość dla każdego składnika należy wskazać w sposób umożliwiający aktualizację ksiąg majątkowych urzędu w zakresie wartości nieruchomości..

  3. Zamawiający w kryterium wyboru oferty wskazał, aby Wykonawca wykazał się usługami geodezyjnymi. W związku z tym, czy Wykonawca ma dokonać inwentaryzacji geodezyjnej?
  Zamawiający błędnie wskazał kryterium wyboru oferty w zakresie doświadczenia i potencjału technicznego. Fraza "należyte wykonanie zamówień na usługi geodezyjne realizowane na rzecz Administracji Morskiej" należy zastąpić frazą "należyte wykonanie zamówień na usługi rzeczoznawcze"

  4. Wykonawca dostarczyć ma Zamawiającemu dokumentację niezbędną do aktualizacji ksiąg majątkowych urzędu. O jaką dokumentację dokładnie chodzi?
  Chodzi o dokumentację, która będzie podstawą do aktualizacji ksiąg majątkowych urzędu w zakresie wartości nieruchomości.

  5. Czy Zamawiający posiada dokumentację dotyczącą nieruchomości wskazanych do wyceny?
  Zamawiający posiada dokumentację potwierdzającą tytuł prawny do nieruchomości.

  6. W jakim celu ma zostać sporządzona wycena?
  Wycena ma zostać sporządzona w celu aktualizacji ksiąg majątkowych urzędu w zakresie wartości nieruchomości..

  7. Ze względu na wiele pytań do przedmiotowego zapytania rekomenduję wydłużenie terminu złożenia ofert do dnia 09.10.2020 r.
  Ze względu na zmiany w kryterium wyboru oferty termin złożenia ofert zostaje przesunięty do dnia 09.10.2020 r. godz. 10:00.
  

  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transmisji danych w wydzielonym kanale  standardu Ethernet pozostającym w separacji od ruchu publicznego i kontrolnego. Usługa powinna być świadczona w oparciu o łącza światłowodowe, miedziane lub radiowe o przepustowości symetrycznej nie mniejszej niż 50/50Mbps liczonej na warstwie 2 modeli ISO/OSI. Miejscami terminacji usługi są budynki będące w zarządzie Zamawiającego tj.:

  Strona A:

  1. Siedziba Główna Urzędu Morskiego w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia,
   pomorskie

  Strona B:

  1. Delegatura Słupsk Urzędu Morskiego w Elblągu, ul. Browarna 82, 82-300 Elbląg, woj. kujawsko-pomorskie

  lub

  1. Oddział Techniczny Urzędu Morskiego w Elblągu, ul. Radomska 23, 82-300 Elbląg, woj. kujawsko-pomorskie

  lub

  1. Placówka Straży Granicznej w Elblągu, ul. Kotwiczna 2, 82-300 Elbląg, woj. kujawsko-pomorskie

  Łącze będzie utrzymywane przez okres 36 miesięcy. Czas uruchomienia łącza oraz gwarantowany czas naprawy jest brany pod uwagę przy ocenie ofert.

  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transmisji danych w wydzielonym kanale standardu Ethernet pozostającym w separacji od ruchu publicznego i kontrolnego. Usługa powinna być świadczona w oparciu o łącza światłowodowe, miedziane lub radiowe o przepustowości symetrycznej nie mniejszej niż 50/50Mbps liczonej na warstwie 2 modeli ISO/OSI. Miejscami terminacji usługi są budynki będące w zarządzie Zamawiającego tj.:
  Strona A:
  a) Siedziba Główna Urzędu Morskiego w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia,
  woj. pomorskie
  Strona B:
  b) Delegatura Słupsk Urzędu Morskiego w Elblągu, ul. Browarna 82, 82-300 Elbląg, woj. kujawsko-pomorskie
  lub
  c) Oddział Techniczny Urzędu Morskiego w Elblągu, ul. Radomska 23, 82-300 Elbląg, woj. kujawsko-pomorskie
  lub
  d) Placówka Straży Granicznej w Elblągu, ul. Kotwiczna 2, 82-300 Elbląg, woj. kujawsko-pomorskie
  Łącze będzie utrzymywane przez okres 36 miesięcy. Czas uruchomienia łącza oraz gwarantowany czas naprawy jest brany pod uwagę przy ocenie ofert.
  Data publikacji: 2020-09-14
  Data publikacji wyników postępowania: 2020-10-12

  Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: "Świadczenie usług transmisji danych w wydzielonym kanale w relacji Gdańsk-Elbląg na łączu symetrycznym o przepustowości 50/50Mbps przez okres 36 miesięcy"., decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 12.10.2020 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy Netia S.A. ul. Poleczki 13 02-822 Warszawa za cenę 17269,20 zł brutto.
  Dziękujemy za złożenie ofert.

  
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transmisji danych w wydzielonym kanale standardu Ethernet pozostającym w separacji od ruchu publicznego i kontrolnego. Usługa powinna być świadczona w oparciu o łącza światłowodowe, miedziane lub radiowe o przepustowości symetrycznej nie mniejszej niż 300/300Mbps liczonej na warstwie 2 modeli ISO/OSI. Miejscami terminacji usługi są budynki będące w zarządzie Zamawiającego tj.:
  a) Siedziba Główna Urzędu Morskiego w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia, woj. pomorskie
  b) Delegatura Słupsk Urzędu Morskiego w Słupsku, ul. Niemcewicza 15A, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie
  Łącze będzie utrzymywane przez okres 36 miesięcy. Czas uruchomienia łącza oraz gwarantowany czas naprawy jest brany pod uwagę przy ocenie ofert.
  Data publikacji: 2020-09-14
  Data publikacji wyników postępowania: 2020-10-12

  Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: "Świadczenie usług transmisji danych w wydzielonym kanale w relacji Gdynia-Słupsk na łączu symetrycznym o przepustowości 300/300Mbps przez okres 36 miesięcy.", decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 12.10.2020 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy Vectra S.A. al. Zwycięstwa 253 81-525 Gdynia za cenę 27320,76 zł brutto.
  Dziękujemy za złożenie ofert.

  

  Opracowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do ustalenia linii brzegu morskiego

  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu i dostarczeniu Zamawiającemu dokumentacji niezbędnej do ustalenia linii brzegu morskiego z zgodnie z ustawą Prawo Wodne w drodze decyzji Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni dla następujących lokalizacji:
  - Port Ustka – brzegi otwartego morza,
  - Port Łeba – brzegi otwartego morza,
  - Rzeka Elbląg – ujście Kanału Jagiellońskiego
  - Gdynia Oksywie – opaska brzegowa.
  Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania administracyjnego oraz wydania decyzji o ustaleniu linii brzegu, w szczególności mapy z projektem rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami morskimi od gruntów przyległych. Zakres przedmiotu zamówienia został określony na mapie stanowiącej załącznik do zaproszenia do składania ofert.

  Data publikacji: 2020-08-27
  Data publikacji wyników postępowania: 2020-09-10

  W wyniku postępowania spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy”all-geo” Barbara Żak, ul. Wiejska 18, 82-300 Elbląg z wynikiem 97,99 punktów, w tym:
  - cena: 77,99 pkt. (82 000,00 zł brutto),
  - doświadczenie i potencjał techniczny : 20 pkt. (3 usługi geodezyjne na rzecz Administracji Morskiej)

  
  Przedinwestycyjny monitoring ichtiologiczny dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa wejścia do portu Ustka”
  Data publikacji: 2020-08-25
  Data publikacji wyników postępowania: 2020-09-07

  Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Al. Piastów 17, na kwotę 122 755,88 zł brutto.
  Dziękujemy za złożenie ofert.

  
  Sprawowanie nadzoru środowiskowego w trakcie realizacji umyślnego płoszenia i niepokojenia zwierząt związanego z operacją neutralizacji przedmiotów pochodzenia wojskowego (min morskich) na akwenie Zatoki Gdańskiej.
  Data publikacji: 2020-08-21
  Data publikacji wyników postępowania: 2020-09-04

  W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na "Sprawowanie nadzoru środowiskowego w trakcie realizacji umyślnego płoszenia i niepokojenia zwierząt związanego z operacją neutralizacji przedmiotów pochodzenia wojskowego (min morskich) na akwenie Zatoki Gdańskiej" zebrano 5 ofert na wykonanie usługi. Decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 02.09.2020 r. jako najkorzystniejszą wybrano ofertę wykonania usługi za kwotę 1845 zł brutto złożoną przez Wykonawcę ECO PARTNER Adam Janczyszyn.
  Dziękujemy za złożone oferty.

  
  Przegląd podwodny znaków przegubowych
  Data publikacji: 2020-08-11
  Data publikacji wyników postępowania: 2020-08-25

  Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
  Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: Przegląd podwodny znaków przegubowych, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 24.08.2020 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę FROG Sp. z o.o., ul. S. Sulimy 1, 82-300 Elbląg; za cenę 16 605,00 zł brutto.
  Dziękujemy za złożenie ofert.

  
  Dostosowanie urządzeń stacji DGPS-PL standardu IALA, organizacja pomiarów oraz uczestnictwo w próbach morskich transmisji i odbioru sygnałów R-Mode.
  Data publikacji: 2020-06-10
  Data publikacji wyników postępowania: 2020-06-23

  Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
  Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, na dostosowanie urządzeń stacji DGPS-PL standardu IALA, organizację pomiarów oraz uczestnictwo w próbach morskich transmisji i odbioru sygnałów R-Mode, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 23.06.2020r. spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, najkorzystniejszą ofertę złożyło Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Gdyni za cenę 92 200 zł brutto.
  Dziękujemy za złożenie ofert.

  
  Usługa w zakresie okresowego sprawdzania szczelności wewnątrzbudynkowej instalacji gazowej wraz z urządzeniami odbiorczymi oraz okresowych przeglądów technicznych gazowych kotłów/pieców grzewczych w placówkach Urzędu Morskiego w Gdyni.
  Data publikacji: 2020-06-09
  Data publikacji wyników postępowania: 2020-06-26

  Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
  Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, na usługę w zakresie okresowego sprawdzania szczelności wewnątrz budynkowej instalacji gazowej wraz z urządzeniami odbiorczymi oraz okresowych przeglądów technicznych gazowych kotłów/pieców grzewczych w placówkach Urzędu Morskiego w Gdyni oraz serwis i konserwację kotłowni olejowych w placówkach UM w Gdyni, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 26.06.2020 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy EKO-TECH Karol Słomski, ul. Konopnickiej 16, 83-140 Gniew za cenę 54.156,60 zł brutto.
  Dziękujemy za złożenie ofert.