Urząd Morski w Gdyni
81-338 Gdynia, ul. Chrzanowskiego 10,
tel. 58 355-33-33 fax. 58 621-72-31
  Wyszukaj   zaawansowane
INSPEKTORAT OCHRONY WYBRZEŻA (IOW)
Inspektorat Ochrony Wybrzeża
Struktura Organizacyjna Inspektoratu
Pas techniczny
Galeria-Wybrzeże
Obwód Ochrony Wybrzeża w Lubiatowie
Obwód Ochrony Wybrzeża w Rozewiu
Obwód Ochrony Wybrzeża w Sobieszewie
Obwód Ochrony Wybrzeża w Sztutowie

Liczba odwiedzin: 55239
 

Obwód Ochrony Wybrzeża Gdańsk Sobieszewo realizuje obowiązki statutowe Urzędu Morskiego w zakresie utrzymania pasa technicznego na odcinku 36.9 km w województwie pomorskim i obejmuje tereny miast: Gdańsk, Sopot, Gdynia, t.j. na odcinku od ujścia Wisła - przekop [ 48.40] do basenu jachtowego w Gdyni [ 85.30].Powierzchnia pasa technicznego wynosi: 440 ha, w tym lasy obejmują 52 ha, tereny inne (w tym plaża i wydmy) 388 ha. W lasach dominuje sosna, a wśród domieszki drzew liściastych: dąb, brzoza, olcha, topola, wierzba. W skład roślinności wydmowej można zaliczyć: rokitnik zwyczajny, róża fałdzistolistna, wierzba kaspijska, turzyce wydmuchrzyce itp.

Tereny pasa technicznego stanowią własność: Skarbu Państwa, mienie komunalne: w granicach administracyjnych Miasta Gdynia, Miasta Sopot I częściowo Miasta Gdańsk.

Pod względem kształtu profilu brzegu występują brzegi wydmowe i urwiste (klif Orłowski). Plaże na ogół są szerokie: od 20 m do 73 m, najbardziej urokliwe swą dzikością są plaże na Wyspie Sobieszewskiej. Na administrowanym odcinku brzegu wpływają do morza rzeki: Wisła, Wisła Śmiała, Martwa Wisła, Swelina, Kacza oraz potoki: Jelitkowski, Gradowy, Karlikowski, Kolibkowski a także osiem cieków burzowych. Zrzut z oczyszczalni Wschód Gdańsk usytuowany 2800m w głąb Zatoki doprowadzony jest kolektorem ściekowym przecinającym pas techniczny w Sobieszewie na km 53.80.

W obszarze pasa technicznego znajdują się tereny chronione dodatkowo: rezerwaty ornitologiczne „Mewia Łacha” i „Ptasi Raj” oraz rezerwat leśny - „Kępa Redłowska”.

Na zapleczu pasa technicznego przebiegają ścieżki spacerowo - rowerowe (od Gdańska Brzeźna do granicy Sopotu z Gdynia) oraz dydaktyczne (rezerwat przyrody ,,Ptasi Raj”

Techniczną ochronę brzegu morskiego stanowią budowle:
- Opaski brzegowe typu lekkiego i ciężkiego (Westerplatte, rejon ujścia Wisły Śmiałej, Gdynia Orłowo - opaska gabionowa, Gdynia Redłowo - opaska betonowa, Gdynia Śródmieście - falochron brzegowy konstrukcji żelbetowej),
- ostrogi (Gdynia Redłowo),
- okładzina skarpowa (Gdańsk Nowy Port - narzut kamienny.)

Obecnie zasadnicza działalność Obwodu skupia się na ochronie biologicznej (biotechnicznej) brzegu, której celem jest uzyskanie i utrzymanie naturalnych form osłony przeciwsztormowej i przeciwpowodziowej (odpowiednio szeroka i wysoka plaża, odpowiednio szeroki i wysoki wał wydmowy).

    Pierwsze wzmianki o pracach regulujących zapobiegających zatorom powodziowym ujściowego odcinka Wisły tzw. Leniwki przepływającej przez Gdańsk pochodzą z X W. Około 1371 r. Leniwka stała się śródlądową drogą wodną. Wzajemne oddziaływanie wód Leniwki i Bałtyku spowodowało tworzenie się kanałów, mielizn i wysp. W XIX w. w Ujściu Wisły wystąpiło kilko katastrofalnych powodzi zalewających Gdańsk m.in. w 829, 18401 1888r.
    W 1840 r. w miejscowości Pleniewo potężny zator lodowy spiętrzył wody Wisły prawie 6 m ponad poziom średni. Powódź utworzyła nowe koryto pod miejscowością Górki nazwane w 1872 r. przez Wincentego Pola Wisłą Śmiałą. Powstanie Wisły Śmiałej oraz śluzy w Pleniewie skróciło bieg Wisły o 13,8 km Spowodowało to wzrost spadków zwierciadła wody, a tym samym większe prędkości przepływu i wzrost erozji dennej. No styku morze - rzeko zaczęty tworzyć się mielizny, wyspy oraz zmienne rynny ujściowe. Wymagało to nieustannego bagrowania i przedłużania falochronów ujściowych. Problem ten oraz ciągłe zagrożenie przeciwpowodziowe zmusiły ówczesne władze do odprowadzenia wód Wisły najkrótszą drogą bezpośrednio do morza. W 1895 r. oddano do użytku sztucznie wykonany od Przegaliny Przekop Wisły. Spowodowało to przekształcenie Gdańskiej Wisły w martwe odgałęzienie - Martwą Wisłę, która pozostaje pod silnym oddziaływaniem morza. Poziomy wody są kształtowane zmianami poziomu wody na Zatoce Gdańskiej oraz bezpośrednim oddziaływaniem wiatrów. Szczególnie niebezpieczne dla depresyjnych terenów Trójmiasta są wezbrania sztormowe występujące jednocześnie z powodziami opadowymi lub roztopowymi. Wzrost poziomu wody w Zatoce Gdańskiej wywoływany jest wiatrami głównie z kierunków N. Z obserwacji wynika, że najwyższy notowany stan wody wynosił 664cm w grudniu 1843 r. Natomiast średni maksymalny stan wody określany z wielolecia w oparciu o maksima roczne wynosi 585 cm.

W pasie technicznym usytuowanych jest 148 przejść na plażę. W okresie letnim w obszarze pasa technicznego ( z wyłączeniem odcinka klifu czynnego, portów i rezerwatów) na całej długości plaży, i w nielicznych przypadkach na wydmach, zlokalizowanych jest ok. 80 punktów usługowych (gastronomia, rekreacja i inne).

W obrębie działania Obwodu znajdują się 3 mola Molo w Gdańsku Brzeźnie (km brzegu 71,75), najdłuższe na świecie drewniane Molo w Sopocie (km brzegu 76,90) „ Molo w Gdyni Orłowo (km brzegu 80,82).

 

 
  Wersja do wydruku       Prześlij do znajomego
  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
  © Urząd Morski w Gdyni wersja 4.5.9