Urząd Morski w Gdyni
81-338 Gdynia, ul. Chrzanowskiego 10,
tel. 58 355-33-33 fax. 58 621-72-31
  Wyszukaj   zaawansowane
INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA MORSKIEGO (IOŚ)
Strona glowna

Liczba odwiedzin: 11133
 
ZAKRES DZIAŁAŃ INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA MORSKIEGO

 

INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA MORSKIEGO

(symbol: IOŚ)

 

1.        Do zakresu działania Inspektoratu w szczególności należy:

 

1)      nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie środowiska morskiego przed zanieczyszczeniem wskutek korzystania z morza m.in. przez zatapianie odpadów i innych substancji,

2)      nadzór i kontrola stanu czystości obszarów morskich RP przy użyciu jednostek nawodnych oraz statków powietrznych – również na rzecz urzędów morskich w Słupsku i Szczecinie, w zakresie zanieczyszczeń pochodzących ze statków i innych źródeł, a także powstających na skutek zatapiania odpadów w morzu,

3)      nadzór nad zwalczaniem rozlewów olejowych,

4)      kontrola czystości wód w basenach portowych i portach rybackich

5)      prowadzenie ewidencji przypadków wyłowienia broni chemicznej z dna Bałtyku

6)      prowadzenie ewidencji wraków, w których istnieje możliwość zalegania ropopochodnych substancji,

7)      przeprowadzanie inspekcji statków o polskiej przynależności w zakresie spełnienia wymagań ochrony środowiska:

a)         przeprowadzanie kontroli wyposażenia statków morskich w urządzenia zabezpieczające środowisko morskie przed zanieczyszczeniami,

b)         przeprowadzanie kontroli dokumentów statkowych związanych z ochroną środowiska morskiego przed zanieczyszczeniami ze statków,

8)      kontrola działalności eksploracyjnej i eksploatacyjnej na morzu w aspekcie ochrony środowiska morskiego,

9)      prowadzenie postępowań wyjaśniających i stosowanie sankcji karnych przewidzianych prawem w stosunku do osób fizycznych lub prawnych naruszających przepisy w zakresie ochrony środowiska w obszarach morskich RP, z wyłączeniem obszarów leżących we właściwości terytorialnej kapitanatów portów,

10)  informowanie kapitanów portów o zanieczyszczaniu obszarów morskich leżących we właściwościach terytorialnych kapitanatów,

11)  współpraca z Państwową Inspekcją Ochrony Środowiska w zakresie nadzoru nad obszarami morskimi w aspekcie ich ochrony przed zanieczyszczeniami wynikłymi z działalności zakładów przemysłowych i komunalnych odprowadzających ścieki bezpośrednio do morza,

12)  opiniowanie pozwoleń wodno-prawnych w zakresie ochrony środowiska,

13)  opiniowanie instrukcji technologicznych operacji przeładunkowych w portach w aspekcie ochrony środowiska i możliwych zagrożeń,

14)  opiniowanie dokumentacji projektowych urządzeń odprowadzających wodę bezpośrednio do morza,

15)  uzgadnianie i wydawanie zezwoleń na usuwanie do morza urobku z pogłębiania torów wodnych, red i basenów portowych oraz z innych miejsc,

16)  wydawanie decyzji na zatapianie w morzu odpadów i innych substancji,

17)  opiniowanie ocen oddziaływania inwestycji na środowisko,

18)  opiniowanie wniosków o zgodę na prowadzenie prac badawczych przez obce jednostki na obszarach morskich RP,

19)  nadzór w sprawach związanych z badaniami, rozpoznawaniem i eksploatacją zasobów naturalnych z dna morskiego i wnętrza ziemi pod dnem w aspekcie ochrony środowiska morskiego,

20)  opiniowanie zezwoleń na układanie i utrzymywanie podmorskich kabli i rurociągów oraz wznoszenie i eksploatacja sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w aspekcie ochrony środowiska,

21)  współpraca z kapitanatami portów oraz z komórką właściwą do spraw ochrony przeciwpożarowej w zakresie bezpieczeństwa przeładunku, składowania materiałów niebezpiecznych, zanieczyszczających, postępowania z odpadami i pozostałościami ładunkowymi ze statków w aspekcie ochrony środowiska,

22)  współpraca ze służbami kontroli ruchu (VTS) w zakresie monitorowania obszarów morskich, przewozu morzem materiałów niebezpiecznych i zanieczyszczających, zatapiania odpadów oraz postępowania ze statkami stanowiącymi zagrożenie dla środowiska morskiego,

23)  współpraca z Centrum Bezpieczeństwa Morskiego w zakresie inicjowania akcji przeciwrozlewowych i koordynowania działań służby SAR w zakresie akcji zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu,

24)  wydawanie decyzji w sprawie udzielania zwolnień z obowiązku każdorazowego zdawania odpadów i pozostałości ładunkowych przed opuszczeniem portu statkom odbywającym podróże morskie na stałych liniach żeglugowych, wydawanie zaświadczeń o przedmiotowym zwolnieniu oraz sporządzanie zestawień udzielanych zwolnień,

25)  opiniowanie raportów dotyczących funkcjonowania i stopnia wykorzystania portowych urządzeń odbiorczych,

26)  opracowanie planów zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń dla wód portowych w portach, w których funkcję podmiotu zarządzającego sprawuje Dyrektor Urzędu,

27)  zatwierdzanie planów zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń dla wód portowych,

28)  uzgadnianie planów gospodarowania odpadami oraz pozostałościami ładunkowymi ze statków,

29)  obsługa naziemna samolotu i śmigłowca oraz ich pilotaż,

30)  opracowywanie i opiniowanie przepisów z zakresu ochrony środowiska,

31)  współpraca międzynarodowa w zakresie spraw dotyczących ochrony środowiska, a zwłaszcza z IMO i HELCOM,

32)  współpraca z krajowymi organami ochrony środowiska i instytucjami naukowo-badawczymi, Strażą Graniczną i Marynarką Wojenną oraz z Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa.

 

2.        W skład Inspektoratu wchodzą:

1)      Główny Inspektor,

2)      Zespół Inspekcji Środowiska Morskiego,

3)      Służba Lotnicza.

INFORMACJA O PROJEKCIE                        

Projekt BRISK jest odpowiedzią na rosnące ryzyko wypadków morskich i związanych z nimi zagrożeniami środowiska w basenie Morza Bałtyckiego. Wzrost ryzyka spowodowany jest  zwiększającym się na tym obszarze ruchem statków, a w szczególności zbiornikowców. Projekt ma za zadanie zwiększenie gotowości władz różnego szczebla (lokalnych, regionalnych i państwowych) do ewentualnych akcji zwalczania rozlewów. Współpraca międzynarodowa ma szczególne znaczenie w tym przypadku, gdyż rozlewy olejowe nie znają granic administracyjnych, a ich skutki mogą być odczuwalne w każdym z państw leżących nad Bałtykiem. Patronat nad projektem objął Sekretariat Komisji Helsińskiej - HELCOM (w projekcie bierze udział 10 partnerów ze wszystkich 8 krajów Unii Europejskiej leżących nad Bałtykiem).

 W ramach projektu przeprowadzona będzie także analiza ryzyka, na podstawie której zostaną zidentyfikowane obszary najbardziej zagrożone ryzykiem rozlewów olejowych. Obszar Bałtyku podzielono na kilka podregionów, w których wypracowane zostaną zasady współpracy międzynarodowej  na poziomie regionalnym na wypadek konieczności interwencji na morzu: zakres interwencji i potrzebne środki, analiza dostępnych zasobów i ocena potrzeb inwestycyjnych w celu optymalizacji interwencji.

 W efekcie realizacji projektu powstaną konkretne plany inwestycyjne, zmierzające do poprawienia efektywności i skuteczności akcji ratunkowych oraz podpisane zostaną porozumienia w sprawie współdziałania jednostek interwencyjnych z poszczególnych krajów dla każdego z wydzielonych podregionów Bałtyku.

Polscy partnerzy uczestniczący w projekcie: Urząd Morski w Gdyni i Instytut Morski w Gdańsku - praca w ramach podregionu „Południowo-wschodni Bałtyk Właściwy”.
Podpisanie Kontraktu przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni nastąpiło dnia 21 sierpnia 2009 roku.


Informacje o projekcie BRISK w języku polskim


Link do strony w języku angielskim znajduję się poniżej :

http://brisk.helcom.fi/


  
  Wersja do wydruku       Prześlij do znajomego
  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
  © Urząd Morski w Gdyni wersja 4.5.9