Urząd Morski w Gdyni
81-338 Gdynia, ul. Chrzanowskiego 10,
tel. 58 355-33-33 fax. 58 621-72-31
  Wyszukaj   zaawansowane
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze UE

Certyfikat ISO 9001:2008 dla UM
Certyfikat ISO 9001:2008 dla UM

Liczba odwiedzin: 2705666
 
MODERNIZACJA WEJŚCIA DO PORTU WEWNĘTRZNEGO (W GDAŃSKU) ETAP II.
                    
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

DLA ROZWOJU INFRASTRUKTURY I ŚRODOWISKAPRIORYTET: VII. Transport przyjazny środowisku
DZIAŁANIE: 7.2. Rozwój transportu morskiego


Celem działania jest zwiększenie konkurencyjności polskich portów morskich w regionie Morza Bałtyckiego.

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie pomorskim, w gminie Miasta Gdańsk, w Porcie Wewnętrznym.  
Port Morski w Gdańsku położony jest w środkowej części południowego brzegu Morza Bałtyckiego, na brzegu Zatoki Gdańskiej, u ujścia Wisły. Jest on istotnym węzłem komunikacyjnym o znaczeniu międzynarodowym i jednym z kluczowych elementów infrastruktury logistyczno-transportowej w skali Polski.

Zgodnie ze strategią Unii Europejskiej Port Gdańsk włączony został do Transeuropejskiego Korytarza Transportowego nr VI, który stanowi połączenie krajów skandynawskich z europejskimi państwami znajdującymi się na południu oraz wschodzie kontynentu.

Port Morski w Gdańsk dzieli się na dwa obszary: tereny leżące nad brzegami Martwej Wisły nazywane są Portem Wewnętrznym oraz obszar ulokowany bezpośrednio nad Zatoką Gdańską, czyli Port Północny.

W zakres Projektu wchodzi rzeka Martwa Wisła wraz z Kanałem Płonie, Nabrzeże Szyprów oraz Nabrzeża rzeki Motława: Nabrzeża I-VI wraz z Nabrzeżami Wyspy Ołowianka.

Cele inwestycji:

- zwiększenie konkurencyjności polskich portów morskich w regionie Morza Bałtyckiego,
- wzrost sprawności i bezpieczeństwa żeglugi na Martwej Wiśle i ujściowym odcinku Motławy,
- umożliwienie rozwoju Portu i zainwestowania całej dzielnicy portowo-przemysłowej Gdańska,
- przeciwdziałanie dekapitalizacji nabrzeży i eliminacja zagrożenia katastrofami budowlanymi.


W ramach Projektu wykonane zostaną następujące prace:

1) budowa toru wodnego na Martwej Wiśle,
2) przebudowa i obudowa brzegów Kanału Płonie,
3) przebudowa Nabrzeża Szyprów,
4) przebudowa Nabrzeży Motławy (odcinki I-VI),
5) przebudowa i remont Nabrzeży Wyspy Ołowianka.

Budowa toru wodnego - obejmuje obszar Martwej Wisły od Mostu Kolejowego do Kanału Płonie, który łączy Wisłę Śmiałą i Martwą Wisłę. Projekt przewiduje budowę toru wodnego o długości 6 592 m, jego pogłębienie do rzędnej - 7,0 m i poszerzenie do 60 m. W ramach toru wodnego wykonany zostanie system oznakowania nawigacyjnego składający się z nowoczesnych pław świetlnych. Budowa toru zapewni bezpieczeństwo jego bieżącym i przyszłym użytkownikom. Obecny stan techniczny wpływa negatywnie na bezpieczeństwo i sprawność żeglugi. Brak działań w powyższym zakresie w dalszej perspektywie czasowej w wyniku zamulania, zarastania roślinnością szuwarową, zanieczyszczenia dna wrakami statków itp. może doprowadzić do jego zamknięcia.


Fot. 1. Tor wodny na Martwej Wiśle

Przebudowa i obudowa brzegów Kanału Płonie. Kanał Płonie znajduje się tuż za rozwidleniem rzek Martwej Wisły i Wisły Śmiałej. Jest najwęższym odcinkiem Martwej Wisły na całej jej długości. Dla zapewnienia bezpieczeństwa przejścia przez Kanał jednostek pływających niezbędne jest jego poszerzenie i pogłębienie. Obecna szerokość Kanału wynosi 30 m. Projekt przewiduje poszerzenie Kanału do 51 m i pogłębienie do rzędnej -7,0 m.Fot. 2. Kanał Płonie (widok na Martwą Wisłę).

Przebudowa Nabrzeża Szyprów - znajduje się na prawym brzegu Martwej Wisły w Gdańsku na obszarze administracyjnym Portu Gdańsk, pomiędzy Mostem Siennickim a Mostami Kolejowym i Wantowym. Projektowana przebudowa rozpoczyna się przy Moście Siennickim i składa się z dwóch odcinków konstrukcyjnych: pierwszego nabrzeża skarpowego o dł. 159 m i drugiego nabrzeża portowego o dł. 266 m (w sumie 425 m). Obecny zły stan techniczny konstrukcji nabrzeża i umocnień brzegowych stanowi realne zagrożenie utraty zdrowia i życia osób przebywających na zniszczonych konstrukcjach (mieszkańcy, turyści, wędkarze).

Przebudowa Nabrzeży Motławy (odcinki I-VI). Nabrzeża położone są na lewym brzegu rzeki Motławy. Po przebudowie Nabrzeży pełnić będzie funkcje nabrzeża postojowego oraz bulwaru i szlaku spacerowego dla mieszkańców.


Fot. 3. Stan obecny nabrzeża.

Przebudowa i remont Nabrzeży Wyspy Ołowianka. Przewidziane do przebudowy i remontu nabrzeża położone są na prawym brzegu rzeki Motława oraz lewym brzegu Wyspy Ołowianka. W zakres Projektu wchodzi przebudowa i remont wybranych odcinków Ołowianki. Po przebudowie pełnić będą funkcję bulwaru Ołowianki.Fot. 4. Nabrzeża Wyspy Ołowianka - stan obecny

Potencjalnymi odbiorcami, czyli beneficjentami ostatecznymi planowanej do realizacji inwestycji będą:

- mieszkańcy Gdańska zainteresowani eliminacją zagrożeń wynikających z pogarszającego się stanu Nabrzeża Szyprów i Nabrzeża Motławy, jak również poprawą wizerunku Miasta w jego najbardziej atrakcyjnych turystycznie częściach,

- turyści zainteresowani poprawą sprawności i bezpieczeństwa żeglugi na Martwej Wiśle i Motławie,

- przedsiębiorstwa przemysłu stoczniowego zlokalizowane w obrębie Portu Gdańsk zainteresowane rozszerzeniem  możliwości żeglugi większych statków, Grupa Lotos zainteresowana budową terminala przeładunkowego na Martwej Wiśle, dzięki któremu poprawie ulegną warunki transportu surowców i produktów z i do zakładu Rafinerii Gdańskiej oraz inne firmy usytuowane na brzegach Martwej Wisły (możliwość transportowania towarów wodą).

Postępowanie w sprawie oddziaływania na środowisko:

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku w dniu 10 maja 2011 r. wydał Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nr RDOŚ-Gd-WOO-4211.11.5.2011.AT.

Pozwolenia na budowę:

1. Wojewoda Pomorski w dniu 17 marca 2010 r. wydał Decyzję nr WI.II/MW/7111/547-09/82/10 na rozbiórkę budynków na prawym (północnym) brzegu Kanału Płonie przy Martwej Wiśle w Gdańsku.

2. Wojewoda Pomorski w dniu 12 grudnia 2011 r. wydał Decyzję nr WI-II.7840.554-539.2011.GB na budowę toru wodnego na Martwej Wiśle w Gdańsku na odcinku od mostu kolejowego do Wisły Śmiałej, odcinek 1 - tor w Kanale Płonie, odcinek 2 - tor na odcinku Kanał Płonie - most kolejowy.

3. Wojewoda Pomorski w dniu 6 lutego 2012 r. wydał Decyzję nr WI.II.7840.589.37.2011.GB na budowę polegającą na przebudowie Nabrzeży Motławy nr I, II, III, IV, V, VI w Gdańsku. Decyzja nie jest prawomocna.

Decyzja nr WI.II.7840.589.37.2011.GB z dniem 2 marca 2012 r. stała się prawomocna.

4. Wojewoda Pomorski w dniu 24 lutego 2012 r. wydał Decyzję nr WI-II.7840.13.59.2012.GB na budowę polegającą na remoncie Nabrzeży Motławy (Nabrzeża nr 0-I, 0-II, 0-IV, XIII) oraz przebudowie Nabrzeży Motławy (Nabrzeże nr 0-III, XII). Decyzja nie jest prawomocna.

Decyzja nr WI-II.7840.13.59.2012.GB z dniem 15 marca 2012 r. stała się prawomocna.

5. Wojewoda Pomorski w dniu 20 kwietnia 2012 r. wydał Decyzję nr  WI-II.7840.1.67.135.2012.GB  na budowę polegającą na przebudowie Nabrzeża Szyprów na Martwej Wiśle w Gdańsku na dz.: Obręb 091- Dz. nr 31; Obręb 092 - Dz. nr 190, 191, 192, 201, 203, 226/3, 240/20, 289, 290/2, 290/3, 291, 293/1, 293/2, 293/3, 302, 315; Obręb 101 - Dz. nr 2. Decyzja nie jest prawomocna.

Decyzja nr WI-II.7840.1.67.135.2012.GB z dniem 7 maja 2012 r. stała się prawomocna.

6. Wojewoda Pomorski w dniu 16 kwietnia 2012 r. wydał Decyzję nr WI.II.7840.32.130.2012.GB zezwalającą na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowej dla zadania pn. Obudowa brzegów Kanału Płonie przy Martwej Wiśle w Gdańsku (odc. 363,2 m i 761,8 m). Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. 

7. Wojewoda Pomorski w dniu 10 stycznia 2013 r. wydał Decyzję nr WI-II.7840.1.589.12.2012.GB na budowę polegającą na przebudowie Nabrzeża Motławy nr XIV w Gdańsku na dz. nr - 6/31, 9/2, 10, 11/1, 15 - Obręb 099. Decyzja nie jest prawomocna.  

Decyzja nr WI.II.7840.1.589.12.2012.GB z dniem 30 stycznia 2013 r. stała się prawomocna.

2. Umowa o dofinansowanie.

W dniu 30 września 2008 r. została podpisana Umowa (Pre-Umowa) nr POIS.7.2.139/08-00 dotycząca przygotowania projektu indywidualnego, nr POIiŚ 7.2-8 z listy projektów indywidualnych pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych a Urzędem Morskim w Gdyni.

Przedmiotem umowy było określenie zasad postępowania Stron w celu przygotowania Projektu do realizacji.

W związku ze złożonym przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni do Ministra Infrastruktury wnioskiem o podział Projektu, w dniu 12 sierpnia 2011 r. w ogłoszonej liście projektów indywidualnych przedmiotowy Projekt został podzielony na dwa nowe Projekty i umieszczony pod nr POIS 7.2.8-1. 

W związku z powyższym dniu 22 września 2011 r. zawarte zostało Porozumienie rozwiązujące Umowę (Pre-Umowę) z dnia 30 września 2008 r.

W dniu 22 września 2011 r. zawarta została Umowa (Pre-Umowa) nr POIS.7.2.226/11-00 dotycząca przygotowania projektu indywidualnego pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych reprezentowanym przez Annę Siejdę, Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych a Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni reprezentowanym przez Annę Stelmaszyk-Świerczyńską, Z-cę Dyrektora ds. Technicznych.

Zgodnie z zawartą Umową (Pre-Umową):
całkowita wartość Projektu wynosi: 163 533 198,12 PLN
całkowite wydatki kwalifikowane wynoszą: 163 533 198,12 PLN
udział środków UE wynosi: 139 003 218,40 PLN
wkład krajowy wynosi: 24 529 979,72 PLN

W dniu 8 listopada 2013 r. zawarta została Umowa o dofinansowanie nr POIS.07.02.00-00-021/11-00 pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych reprezentowanym przez Pawła Szaciłło Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych a Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni Andrzejem Królikowskim.


3. Przetargi

1) W dniu 4 lipca 2011 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu nad robotami budowlanymi. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej.

W dniu 5 września 2011 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert. Oferty złożyło 4 Wykonawców.

W dniu 21 grudnia 2011 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni podpisał Umowę na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu z firmą Grontmij Polska Sp. z o.o. reprezentowaną przez Pana Jarosława Bobrowskiego - Dyrektora Oddziału Gdańsk.

Wartość Umowy brutto wynosi: 2 725 896,48 zł.2) W dniu 8 września 2011 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy robót pogłębiarskich na torze wodnym na Martwej Wiśle. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej.

W dniu 15 listopada 2011 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert. Została złożona 1oferta.

W dniu 20 grudnia 2011 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni podpisał Kontrakt na roboty czerpalne z konsorcjum: Przedsiębiorstwem Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum), Detlef Hegemann GmbH (Członek Konsorcjum) oraz Rohde Nielsen A/S (Członek Konsorcjum), reprezentowanym przez Pana Zbigniewa Barańskiego - Prezesa Zarządu.

Wartość Kontraktu brutto wynosi: 49 123 888,83 zł.3) W dniu 23 marca 2012 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy robót budowlanych związanych z przebudową nabrzeży rzeki Motławy w Gdańsku odcinki nr I, II, III, IV, V, VI. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej.

W dniu 17 maja 2012 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert. Zostało złożonych 8 ofert. 

W dniu 5 września 2012 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni podpisał Kontrakt na roboty budowlane z firmą Energopol-Szczecin Spółka Akcyjna reprezentowaną przez Pana Marcina Konarzewskiego - Dyrektora Spółki oraz Pana Piotra Bartoszewskiego - Z-cę Dyrektora Spółki. 

Wartość Kontraktu brutto wynosi: 12 717 892,23 zł. 


4) W dniu 23 maja 2012 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy robót budowlanych związanych z przebudową  i remontem nabrzeży rzeki Motławy w Gdańsku odcinki nr O-I, O-II, 0-III, O-IV, XII, XIII. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej. 

W dniu 17 lipca 2012 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert. Zostało złożonych 9 ofert. 

W dniu 20 listopada 2012 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni zawarł Kontrakt na roboty budowlane z firmą Energopol-Szczecin Spółka Akcyjna reprezentowaną przez Pana Jacka Kolasińskiego - Dyrektora Handlowego.

Wartość Kontraktu brutto wynosi: 7 844 386,19 zł.  

 

5) W dniu 29 maja 2012 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy robót budowlanych związanych z przebudową nabrzeża Szyprów na Martwej Wiśle w Gdańsku. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej. 

W dniu 20 lipca 2012 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert. Zostało złożonych 10 ofert. 

W dniu 17 października 2012 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni zawarł Kontrakt na roboty budowlane z firmą Hydrobudowa Gdańsk S.A. reprezentowaną przez Panią Małgorzatę Jaros-Kaczmarek - Członka Zarządu, Dyrektora Finansowego. 

Wartość Kontraktu brutto wynosi: 10 932 251,05 zł


6) W dniu 1 czerwca 2012 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy robót budowlanych związanych z obudową brzegów Kanału Płonie przy Martwej Wiśle w Gdańsku. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej. 

W dniu 21 sierpnia 2012 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert. Zostało złożonych 8 ofert.

W dniu 18 grudnia 2012 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni podpisał Kontrakt na roboty budowlane z konsorcjum: Budimex S.A. (Lider Konsorcjum) i Ferrovial Agroman S.A. (Członek Konsorcjum), reprezentowanym przez Pana Kamila Czyżewskiego - Dyrektora Rejonu.

Wartość Kontraktu brutto wynosi: 46 882 018,94 zł.

 

7) W dniu 28 maja 2013 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy robót budowlanych związanych z przebudową nabrzeża rzeki Motławy w Gdańsku odcinek nr XIV. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej.

W dniu 16 lipca 2013 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert. Zostało złożonych 7 ofert. 

W dniu 5 listopada 2013 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni podpisał Kontrakt na roboty budowlane z firmą Navimor-Invest S.A. reprezentowaną przez Pana Krzysztofa Kosiorek-Sobolewskiego - Prezesa Zarządu oraz Pana Tomasza Marcinkowskiego - Wiceprezesa Zarządu.

Wartość Kontraktu brutto wynosi: 6 115 378,34 zł.  


  

4. Przebieg realizacji robót budowlanych


1) Budowa toru wodnego na Martwej Wiśle
:STYCZEŃ 2012 r.

W styczniu 2012 r. Wykonawca rozpoczął realizację robót pogłębiarkich. Wydobyto przeszkody podwodne. Pogłębiarki Homar i Małż II rozpoczęły prace polegające na zdejmowaniu i przekładaniu bentosu oraz na czerpaniu zasadniczym. Pogłębiarki czerpały ok. 30-40 cm warstwę bentosu, delikatnie ładując na szalandy, które w czasie do 4 godzin odkładały bentos w miejscu tymczasowego odkładu. Podczas prac przestrzegano max czasu przebywania bentosu na szalandzie jak i minimalnej temperatury - 3 C, poniżej której bentos nie może być odkładany. W związku ze spadkiem temperatury poniżej -3 C przerwano prace polegające na czerpaniu warstwy bentosu. Kontynuowano prace czerpalne.

 

LUTY 2012 r.

W miesiącu lutym Wykonawca kontynuował prace czerpalne. Prace pogłębiarskie były wykonywane pogłębiarką Homar oraz Małż II do głębokości -7,3 m. Nie wykonywano prac związanych z bentosem z uwagi na temperatury poniżej -3 C. W lutym użyto holownika Stefan do kruszenia lodu. Pod koniec lutego prace rozpoczęła pogłębiarka ssąco-refulująca nasiębierna, która wykonywała prace czerpalne do głębokości -7,0 m.


MARZEC 2012 r.

Prace pogłębiarskie zostaną wznowione w październiku 2012 r. 

PAŹDZIERNIK 2012 r. 

Z dniem 1 października 2012 r. Wykonawca wznowił prace pogłębiarskie. Prace pogłębiarskie wykonywane były na odcinku toru: pogłębiarka "Małż II" - na skarpie między profilami 14-19, pogłębiarka "Świdrak" - między profilami 22-26, na części odcinka między profilami 23-32 zbierano bentos i klapowano go między przekrojami 18-23 z zachowaniem max 4 godzin przebywania bentosu w ładowni szalandy, pogłębiarka ssąco-nasiębierna "Hegemann III" - prace na odcinku bezbentosowym, pogłębiarka ssąco-nasiębierna "Modi R", "Zeezand Express", "Trud R" - prace na odcinku bezbentosowym. 

LISTOPAD 2012 r.

W miesiącu listopadzie kontynuowano prace prowadzone przez pogłębiarkę "Świdrak". Pogłębiarka pracowała między profilami 14-18 oraz między profilami 23-33. Pogłębiarka "Małż II" kontynuowała pracę na skarpie. Wykonywano prace związane z czerpaniem bentosu. Ok. 30 cm warstwa bentosu była zbierana między profilami 26-38 i w ciągu 4 godzin była klapowana między profilami 14-19 i 23-25. Pogłębiarki ssąco-nasiębierne pracowały na odcinku bezbentosowym między profilami 54-117. Łącznie na odcinku 54-117 pracowało 5 pogłebiarek ssących, z czego 4 pracowały na w/w odcinku przez cały miesiąc, a "Trud R" pracowała dorywczo.

GRUDZIEŃ 2012 r.

W miesiącu grudniu Wykonawca kontynuował prace czerpalne na Martwej Wiśle. Pogłębiarki ssąco-nasiębierne pracowały na odcinku bezbentosowym między profilami 54-117. Pogłębiarki "Małż II" oraz "Świdrak" pracowały na odcinku między profilami 26-41 na czerpaniu bentosu i między profilami 26-41 na czerpaniu głównym. Z uwagi na wystąpienie ujemnych temperatur w miesiącu grudniu Wykonawca był zmuszony do użycia lodołamacza w celu kruszenia lodu na akwenie prowadzonych prac czerpanych.  Kontynuowano prace prowadzone przez pogłębiarkę "Świdrak". Pogłębiarka pracowała między profilami 14-18 oraz między profilami 23-33. Pogłębiarka "Małż II" kontynuowała prace na skarpie. Łącznie na odcinku 54-117 pracowało 5 pogłębiarek ssących, z czego 4 pracowały na w/w odcinku przez cały miesiąc a "Trud R" pracowała dorywczo.  


STYCZEŃ 2013 r. 

Wykonawca kontynuował wykonywanie prac czerpanych prowadzonych przez pogłębiarki "Małż II" i "Świdrak". Pogłębiarka "Świdrak" pracowała przy zbieraniu bentosu. Bentos był zbierany między profilami 42-46 oraz 47-51. Ponadto, pogłębiarka "Świdrak" pracowała na czerpaniu głównym między profilami 38-41 oraz 42-46. Pogłębiarka "Małż II" pracowała na czerpaniu głównym na odcinku 38-41 oraz 47-54. Na odcinku bezbentosowym, przez kilka dni, pracowała pogłębiarka "Trud R". Wykonawca wprowadził na plac budowy kolejną pogłębiarkę podsiębierną "Roland 10", która rozpoczęła prace w rejonie projektowanej obrotnicy. Z uwagi na wystąpienie ujemnych temperatur w drugiej połowie miesiąca Wykonawca zmuszony był do użycia lodołamacza w celu kruszenia lodu na akwenie prowadzonych prac czerpalnych.   

LUTY 2013 r.

Wykonawca kontynuował wykonywanie robót czerpalnych prowadzonych przez pogłębiarki "Małż II" i "Świdrak" na odcinkach bentosowych. Pogłębiarka "Małż II" pracowała między profilami 47-54 oraz między profilami 41-42 na zdejmowaniu bentosu, następnie w dniu 8.02.2013 r. została przeholowana w rejon mostu wantowego i rozpoczęła pracę między profilami 123-125. W dniach 14-15.02. oraz 19-21.02.2013 r. zdejmowała bentos między profilami 117-123 oraz na "tymczasowych polach odkładu". Po zdjęciu bentosu między profilami 117-123 pogłębiarka "Małż II" przystąpiła do czerpania głównego. Pogłębiarka "Świdrak" kontynuowała prace między profilami 42-46. W dniach 3-4.02.2013 r. pracowała na zbieraniu bentosu między profilami 46-47 oraz 41-42 po usunięciu bentosu z pól przystąpiono do prac na "czerpaniu głównym". W dniu 14.02.2013 r. przeholowano pogłębiarkę "Świdrak" w rejon mostu wantowego gdzie pracowała między profilami 123-125. Pogłębiarka "Roland 10" pracowała na projektowanej obrotnicy (odcinek bezbentosowy). Pogłębiarka "Modi R" rozpoczęła prace na Martwej Wiśle w dniu 6.02.2013 r. i pracowała na projektowanej obrotnicy a następnie pracowała między profilami 95-110 do dnia 28.02.2013 r. 

 

MARZEC 2013 r.

Prace pogłębiarskie zostaną wznowione w październiku 2013 r. 

PAŹDZIERNIK 2013 r.

Z dniem 1 października 2013 r. Wykonawca wznowił prace pogłębiarskie. Pogłębiarka ssąco "Trojan" rozpoczęła prace czerpalne pomiędzy profilami 126-129 od dnia 01.10.2013 r. do dnia 11.10.2013 r. oraz ponownie pracowała od 18.10.2013 r. do dnia 20.10.2013 r. Pogłębiarka ssąco-nasiębierna "Modi R" rozpoczęła pracę na odcinku bezbentosowym na akwenie między profilami 54-117 w dniu 3.10.2013 r. i pracowała do dnia 8.10.2013 r., następnie kontynuowała prace na tym odcinku przez okres od dnia 19.10.2013 r. do dnia 31.10.2013 r.

LISTOPAD 2013 r.

Kontynuowano prace polegające na pracach poprawkowych i przygotowaniach do końcowego zdania akwenu robót. Pogłębiarka ssąco-nasiębierna "Modi R" pracowała na odcinku bezbentosowym na akwenie między profilami 54-117 do dnia 14.11.2013 r. W dniu 12.11.2013 r.  prace czerpalne rozpoczęła pogłębiarka podsiębierna "Roland 10", która pracowała pomiędzy profilami 54-117, w narożnikach i przy skarpach akwenu czerpania pomiędzy profilami 54-117 oraz na odcinku 14a-54 przy usuwaniu spłyceń na skarpach i przy krawędziach toru. 

GRUDZIEŃ 2013 r.

Wykonawca kontynuował prace poprawkowe i przygotowawcze do końcowego zdania akwenu robót. Pogłębiarka ssąco-nasiębierna "Modi R" pracowała na odcinku bezbentosowym na akwenie między profilami 54-117 do dnia 22.12.2013 r. Pogłębiarka "Hegemann II" trałowała również na odcinku bezbentosowym na akwenie między profilami 54-117 do dnia 22.12.2013 r. Do dnia 22.12.2013 r. prace czerpalne kontynuowała również pogłębiarka podsiębierna "Roland 10", która pracowała pomiędzy profilami 54-117 oraz na odcinku 14a-54 przy usuwaniu spłyceń na skarpach przy krawędziach toru. 

STYCZEŃ 2014 r.

Wykonawca kontynuował prace polegające na pracach poprawkowych i przygotowaniach do końcowego zdania akwenu robót. Pogłębiarki "Roland 10" i "Hegemann II" pracowały na odcinku bezbentosowym na akwenie między profilami 54-117.


2) Przebudowa nabrzeży rzeki Motławy w Gdańsku odcinki nr I, II, III, IV, V, VI:


PAŹDZIERNIK 2012 r.

W miesiącu październiku Wykonawca organizował zaplecze budowy oraz przygotował tablice informacyjne. Roboty budowlane nie zostały rozpoczęte. 

LISTOPAD 2012 r.

Wykonawca rozpoczął roboty rozbiórkowe oraz wytyczył osie pogrążenia ścianek szczelnych na odcinkach nr I-VI. Wykonawca zorganizował zaplecze budowy oraz zamówił ściankę szczelną. 


GRUDZIEŃ 2012 r.

Wykonawca kontynuował rozpoczęte w listopadzie br. roboty rozbiórkowe. Na teren budowy dostarczono ściankę szczelną.


STYCZEŃ 2013 r.

W miesiącu styczniu br. na wszystkich odcinkach wykonywane były roboty związane z podczyszczeniem dna. Na odcinkach III, IV, VI wykonywano prace związane z wbijaniem ścianki szczelnej.

LUTY 2013 r.

Wykonawca wykonał:

- roboty rozbiórkowe: na odcinku III - rozebrano podłoże z betonu żwirowego, schodów żelbetowych oraz płyt betonowych, na odcinku VI - rozebrano odbojnic drewnianych, oczep ścianki szczelnej oraz bruku.

- roboty hydrotechniczne: odcinek I, II, III, VI - wbijano ściankę szczelną.


MARZEC 2013 r.

Wykonawca wykonał:

- roboty rozbiórkowe: na odcinkach I, II, III, IV, V, VI wykonano roboty podczyszczeniowe, na odcinku II i IV wykonano wykopy, na odcinku III wykonano rozbiórkę konstrukcji żelbetowej, wyciągnięcie ścianki drewnianej, na odcinku IV wykonano rozbiórkę oczepu, na odcinku VI wykonano rozbiórkę bruku.

- roboty hydrotechniczne: na odcinkach I, IV, V, VI rozpoczęto wbijanie ścianki szczelnej. 


KWIECIEŃ 2013 r.

Wykonawca wykonał:

- roboty rozbiórkowe: odcinek I, III, IV, V, VI wykonano rozbiórkę konstrukcji żelbetowej, na odcinkach I, III wycięto w ściance drewnianej otwory, na odcinkach II, VI wykonano wykopy, na odcinku I wykonano rozbiórkę skarp z bruku, na odcinku IV rozebrano nawierzchnię z kostki kamiennej, na odcinku VI wykonano cięcie ścianki pod wodą.

- roboty hydrotechniczne: na odcinku V wbijano ściankę szczelną.

MAJ 2013 r.

Wykonawca wykonał:

- roboty rozbiórkowe: na odcinku II wykonano rozbiórkę fundamentów żelbetowych, na odcinku IV wycięto pod wodą otwory w ściance drewnianej, na odcinku V wykonano rozbiórkę gabionów, bruku ze skarp, oczepu betonowego, wycięcia pod wodą otworów w ściance drewnianej oraz wykonano rozbiórkę schodów.

- roboty hydrotechniczne: na odcinku V wbijano ściankę szczelną. 


CZERWIEC 2013 r.

Wykonawca wykonał:

- roboty hydrotechniczne - wykonywanie pali na odcinku nr I - II.

LIPIEC 2013 r.

Wykonawca wykonał :

- roboty hydrotechniczne: na odcinku I, II wykonano mikropale,montaż kleszcza i wykonano obciążenia próbne, na odcinku III-V wykonano mikropale i wykonano obciążenia próbne.

SIERPIEŃ 2013 r.

Wykonawca wykonał:

- roboty hydrotechniczne: na odcinku III-IV wykonano montaż kleszcza, na odcinku V-VI wykonano mikropale oraz obciążenia próbne. 


WRZESIEŃ 2013 r.

Wykonawca wykonał:

- roboty hydrotechniczne: na odcinku I wykonano zbrojenie i szalowanie oczepu, na odcinku II wykonano warstwę chudego betonu, zbrojenie i szalowanie oczepu, na odcinku III wykonano zasypkę i chudy beton, na odcinku V wykonano mikropale oraz montaż kleszcza, na odcinku VI wykonano montaż kleszcza.

PAŹDZIERNIK 2013 r. 

Wykonawca wykonał:

- roboty rozbiórkowe: odcinek II wykonanie wykopów, odcinek VI usuwanie starych ściągów pod mikropale.

- roboty hydrotechniczne: odcinek I-II wykonanie chudego betonu, deskowania, zbrojenia, betonowania oczepu i muru oporowego, dylatacji z płyt styropianowych, montaż pachołów żeliwnych, odcinek V-VI wykonywanie mikropali.

 

LISTOPAD 2013 r.

Wykonawca wykonał:

- roboty hydrotechniczne: odcinek II - deskowanie, zbrojenie i betonowanie muru oporowego, odcinek III - deskowanie, zbrojenie i betonowanie oczepów, montaż pachołów żeliwnych, odcinek IV - wykonanie chudego betonu, deskowanie, zbrojenie i betonowanie oczepu, montaż pachołów żeliwnych, odcinek V - przedłużenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

  

GRUDZIEŃ 2013 r.

Wykonawca wykonał:

- roboty hydrotechniczne: odcinek I, II - częściowe zasypywanie wykopu, odcinek III - częściowe zasypywanie wykopu, dylatacje, odcinek IV - deskowanie, zbrojenie i betonowanie oczepu, montaż pachołów żeliwnych, częściowe zasypywanie wykopu, odcinek V - wykonanie chudego betonu, częściowe zasypywanie wykopu.


STYCZEŃ 2014 r.

Wykonawca wykonał:

- roboty hydrotechniczne: na odcinku IV - deskowanie, zbrojenie, betonowanie oczepu, montaż pachołów żeliwnych, odcinek V - wykonanie chudego betonu, deskowanie, zbrojenie i betonowanie oczepu, montaż pachołów żeliwnych, częściowe zasypywanie wykopu. 3) Przebudowa i remont nabrzeży rzeki Motławy w Gdańsku odcinki nr O-I, 0-II, O-III, O-IV, XII, XIII:


GRUDZIEŃ 2012 r.

Roboty budowlane nie zostały rozpoczęte.

STYCZEŃ 2013 r.

Na plac budowy została dostarczona ścianka szczelna dla odcinków nr O-III oraz XII.

LUTY 2013 r.

Wykonawca wykonał: roboty rozbiórkowe: na odcinku O-I - rozebrano belki drewniane, na odcinku O-II - rozebrano krawężniki drewniane, rozebrano belki odbojowe drewniane, rozebrano pale drewniane śr. 40 cm, na odcinku XII - wykonano rozbiórkę konstrukcji żelbetowych sposobem mechanicznym.

 

MARZEC 2013 r.

Wykonawca wykonał na odcinku XIII rozbiórkę oczepu żelbetowego i schodów oraz roboty naprawcze slipu. Na pozostałych odcinkach wykonawca prowadził drobne porządkowe roboty rozbiórkowe. Na odcinkach O-IV wykonano podłogę pod szalunki oraz wypełniono wnękę o wymiarach 4 m x 0,2 m, na odcinku XIII wykonano podłogę pod szalunki.


KWIECIEŃ 2013 r.

Wykonawca wykonał: na odcinku O-II rozbiórkę opierzenia urządzeń odbojowych, na odcinku O-IV rozbiórkę pozostałości brusów drewnianych, demontaż odbojnic oraz demontaż drabinki stalowej. Na odcinku XIII Wykonawca wykonał oczyszczanie dna, rozbiórkę konstrukcji żelbetowej oraz belek odbojowych, demontaż pachołów i drabinki stalowej.

 

MAJ 2013 r.

Wykonawca wykonał: na odcinku XII rozbiórkę wypełnienia ścian nabrzeża z cegły, rozbiórkę konstrukcji żelbetowych sposobem mechanicznym, wykopy oraz przekopy na odkład w gruncie, wyrywanie drewnianych ścianek szczelnych, rozbiórkę kleszczy i krzyżulców drewnianych pojedynczych. Na odcinku XII zespawano elementy ścianki szczelnej w pal,wbijanie ścianek szczelnych z jednostek pływających łącznie z wbiciem 17 szt. pali skrzynkowych z elementów ścianki szczelnej.   


CZERWIEC 2013 r.

Wykonawca wykonał betonowanie oczepu oraz roboty naprawcze betonu na odcinku nr XII.

LIPIEC 2013 r.

Wykonawca wykonał: roboty hydrotechniczne: na odcinku O-IV i XIII wykonano czyszczenie strumieniowo-ścierne powłok betonowych, ręcznie skuto beton, zabezpieczono zbrojenia przed korozją i wykonano ręczną reprofilację, na odcinku XII wbijano ściankę szczelną. 


SIERPIEŃ 2013 r.

Wykonawca wykonał: roboty rozbiórkowe: na odcinku XII-XIII wykonano rozbiórkę konstrukcji żelbetowej, roboty hydrotechniczne: na odcinku XII-XIII wykonano wykopy, pogrążenie ścianki szczelnej, wypalono otwory pod mikropale, zbrojenie, szalowanie i betonowanie oczepu oraz naprawę betonu.


WRZESIEŃ 2013 r.

Wykonawca wykonał roboty rozbiórkowe: na odcinku XII wykonano rozbiórkę konstrukcji żelbetowej, roboty hydrotechniczne: na odcinku O-IV naprawiono powierzchnię betonu, na odcinku XII wykonano mikropale.


PAŹDZIERNIK 2013 r.

Wykonawca wykonał:

- roboty rozbiórkowe: odcinek O-I odbicie tynków zewnętrznych, wykucia spoin, odcinek O-II rozbiórka drabinek stalowych, odcinek O-III rozbiórka kształtowników stalowych, wyrywanie pali, odcinek XII rozebranie wypełnienia ścian z cegły, konstrukcji żelbetowej, kleszczy drewnianych oraz kształtowników stalowych, wyrywanie ścianki szczelnej, wykonanie wykopów.

- roboty hydrotechniczne: odcinek O-I naprawa podłoża, wykonanie tynków zewnętrznych, odcinek O-II czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych, ręczna reprofilacja, spawanie pod wodą blach uszczelniających, odcinek XII wbijanie ścianek szczelnych, próbne obciążenie mikropali, odcinek XIII czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych, montaż polerów.


LISTOPAD 2013 r.

Wykonawca wykonał:

- roboty rozbiórkowe: odcinek O-III - wykopy na odkład, rozebranie wypełnienia ścian z cegły, oczyszczenie dna wzdłuż nabrzeża, wycięcie pod wodą w ściance otworów, odcinek XII - oczyszczanie dna wzdłuż nabrzeży, wykop oraz przekopy na odkład,

- roboty hydrotechniczne: odcinek O-II - czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych, ręczna reprofilacja, ręczne skucie betonu w miejscach napraw, odcinek O-III - wykonanie mikropali, próbne obciążenie mikropala, wbijanie ścianek szczelnych, zakładanie stalowych kleszczy, deskowanie, betonowanie, odcinek O-IV - czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych, ręczna reprofilacja, ręczne skucie betonu w miejscach napraw, odcinek XII - wykonanie chudego betonu, deskowanie oczepów, zbrojenie, betonowanie, montaż pachołów żeliwnych.

GRUDZIEŃ 2013 r.

Wykonawca wykonał:

- roboty rozbiórkowe: odcinek O-III - wykopy na odkład, rozebranie wypełnienia ścian z cegły, oczyszczenie dna wzdłuż nabrzeża, wycięcie pod wodą w ściance otworów, odcinek XII - oczyszczanie dna wzdłuż nabrzeży, wykop oraz przekopy na odkład.

- roboty hydrotechniczne: odcinek O-II czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych, ręczna reprofilacja, ręczne skucie betonu w miejscach napraw, odcinek O-III - wykonanie mikropali, próbne obciążenie mikropala, wbijanie ścianek szczelnych, zakładanie kleszczy stalowych, deskowanie, betonowanie, odcinek O-IV czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych, ręczna reprofilacja, ręczne skucie betonu w miejscach napraw, XII - wykonanie chudego betonu, deskowanie oczepów, zbrojenie, betonowanie, montaż pachołów żeliwnych.STYCZEŃ 2014 r.

Wykonawca wykonał:

- roboty rozbiórkowe: odcinek O-III - wykopy na odkład, rozebranie wypełnienia ścian z cegły, oczyszczenie dna wzdłuż nabrzeża, wycięcie pod wodą w ściance otworów, odcinek XII - oczyszczanie dna wzdłuż nabrzeży, wykop oraz przekopy na odkład

- roboty hydrotechniczne: odcinek XII - deskowanie, zbrojenie i betonowanie oczepu, montaż pachołów żeliwnych.


4) Przebudowa Nabrzeża Szyprów na Martwej Wiśle w Gdańsku:


LISTOPAD 2012 r.

Wykonawca wykonał prace przygotowawcze do produkcji prefabrykatów (pale żelbetowe oraz płyty prefabrykowane). Została zamówiona ścianka szczelna. 


GRUDZIEŃ 2012 r.

Roboty budowlane nie rozpoczęły się. 

STYCZEŃ 2013 r.

Wykonawca organizował zaplecze budowy. Roboty budowlane nie rozpoczęły się.

LUTY 2013 r.

Wykonawca wykonywał prace przygotowawcze. Roboty budowlane nie rozpoczęły się. 

MARZEC 2013 r.

Wykonawca wykonał:

- roboty rozbiórkowe: wykonano rozbiórkę dalb drewnianych, stalowych i z pali skrzynkowych, wyrwano pale - przekazano do utylizacji, wykonano rozbiórkę drewnianego kleszcza z wywozem do utylizacji, wykonano obięcie pali drewnianych o średnicy 30 cm pod powierzchnią wody z wywozem, utylizacją, wykonano obcięcie ścianek drewnianych pod powierzchnią wody z wywozem, utylizacją. Prowadzono roboty ziemne z transportem urobku do miejsca utylizacji.

- roboty kafarowe i kotwienie konstrukcji: wbijano pale żelbetowe, wykonano oczyszczenie dna wzdłuż nabrzeży w linii bicia pali z drobnego gruzu, śmieci itp., dokonano montażu prefabrykowanych płyt oporowych, przygotowano do wbijania elementy ścianki szczelnej i łączniki od strony odwodnej.


KWIECIEŃ 2013 r.

Wykonał wykonał:

- roboty rozbiórkowe: wykonywano rozbiórkę dalb drewnianych, stalowych z pali skrzynkowych - rozbiórkę głowic, wyrywanie pali, wywóz i utylizacja - 1 szt.. Wykonano rozbiórkę drewnianego kleszcza z wywozem do utylizacji - 111,64 m, wykonywano obcinanie pali drewnianych o średnicy 30 cm pod powierzchnią wody z wywozem i utylizacją - 29 szt., obcinanie ścianek drewnianych pod powierzchnią wody z wywozem i utylizacją - 114,64 m.

- roboty kafarowe i kotwienie konstrukcji: wbijanie pali żelbetowych 25x20 cm wraz z dostawą pali z oczyszczaniem dna wzdłuż nabrzeży w linii bicia pali w pasie o szerokości 1 m z drobnego gruzu i śmieci - 28 szt. Dostawa i montaż prefabrykowanych płyt oporowych - 95 szt. 

MAJ 2013 r.

Wykonawca wykonał:

- produkcję prefabrykatów w Zakładzie Prefabrykacji Hydrobudowy Gdańsk S.A. (produkcja prefabrykatów oczepu typu B - 18 szt., produkcję prefabrykatów płyt pełnych umocnienia skarp, produkcja prefabrykatów płyt pełnych umocnienia skarp),

- kontynuowano prace rozbiórkowe w zakresie: rozbiórki dalb drewnianych, stalowych i pali skrzynkowych, obcinania pali drewnianych, obcinania ścianek drewnianych i demontażu kleszcza, rozbiórki wykładzin skarp istniejącej obudowy nabrzeża),

- kontynuowano roboty kafarowe i kotwienie konstrukcji w zakresie wycięcia otworów filtracyjnych i pogrążenia ścianki szczelnej,

- rozpoczęto roboty związane z nadbudową nabrzeża w zakresie: układania filtra tłuczeniowego na skarpie nabrzeża z geowłokniną, podłoża i warstwy wyrównawcze z betonu o grubości do 15 cm, deskowanie oczepów o dolnej krawędzi, zbrojenie elementów nabrzeża, betonowanie konstrukcji nadowdnych.

 

CZERWIEC 2013 r.

Wykonawca wykonał:

- produkcję prefabrykatów płyt dennych umocnienia skarpy - 4 szt. w Zakładzie Prefabrykacji Hydrobudowy Gdańsk S.A.,

- rozpoczęto produkcję schodów prefabrykowanych,

- przygotowywano szalunki i zbrojenia oczepów części oczepowej,

- kontynuowano prace w zakresie: obcinania pali drewnianych (17 szt.), obcinania ścianek drewnianych i demontażu kleszcza (68,46 m),

- kontynuowano roboty kafarowe i kotwienia konstrukcji w zakresie: dostawy i montażu prefabrykowanych płyt oporowych, wycięcie otworów filtracyjnych (8,87 m) oraz pogrążania ścianki szczelnej Larssen 430 (52,69 mb), wykonania kotew mikropalowych,

- zakończono pogrążanie ścianki szczelnej Larssen 430,

- kontynuowano roboty związane z nadbudową nabrzeża.

LIPIEC 2013 r.

Wykonawca wykonał:

- zakończono produkcję schodów prefabrykowanych,

- przygotowywano szalunki i zbrojenia oczepów części oczepowej,

- kontynuowano prace rozbiórkowe w zakresie: obcinania pali drewnianych (20 szt.), obcinania ścianek drewnianych i demontażu kleszcza (73,86 m),

- kontynuowano roboty kafarowe i kotwienie konstrukcji w zakresie: dostawy i montażu prefabrykowanych płyt oporowych, wykonania kotew mikropalowych,

- kontynuowano roboty związane z nadbudową nabrzeża w zakresie: dostawy i montażu prefabrykatów - oczepy, układania filtra tłuczniowego na skarpie nabrzeża z geowłokniną, podłoża i warstwy wyrównawczej z betonu, deskowania oczepów, zbrojenia elementów nabrzeża, betonowania konstrukcji nadwodnych mieszanką betonową, rury płaszczowe w nadbudowie żelbetowej,

- rozpoczęto roboty związane z wyposażeniem: pachoły żeliwne (6 szt.), włazy kanałowe żeliwne okrągłe typu ciężkiego (2 szt.).

SIERPIEŃ 2013 r.

Wykonawca wykonał:

- kontynuowano prace rozbiórkowe w zakresie: obcinania pali drewnianych (10 szt.), obcinania ścianek drewnianych i demontażu kleszcza (30,27 m), zakończono demontaż wyposażenia nabrzeży (167 m), robót ziemnych (392,77 m3), zakończono demontaż nieczynnych słupów oświetleniowych (8 szt.),

- kontynuowano roboty kafarowe i kotwienie konstrukcji w zakresie: wbijania pali żelbetowych (26 szt. - zakończono, pozostałe pale będą zastąpione palami skrzynkowymi), zakończono próbne obciążenia pali żelbetowych (3 szt.), wykonanie kotew mikropalowych, zakończono próbne obciążenia mikropali (2 szt.),

- kontynuowano roboty związane z nadbudową nabrzeża: dostawa i montaż prefabrykatów - oczepy (6 szt.), układanie filtra tłuczniowego na skarpie nabrzeża z geowłókniną (40,19 m3), podłoża i warstwy wyrównawcze z betonu (10,40 m3), deskowanie oczepów o dolnej krawędzi (256,09 m2), zbrojenie elementów nabrzeża (4,58 t), betonowanie konstrukcji nadwodnych mieszanką betonową (50,54 m3), rury płaszczowe w nadbudowie żelbetowej - odcinki proste (12 m), zasypywanie wykopów (zasyp piaskiem grubym) z zagęszczeniem nasypów (145,48 m3),

- kontynuowano roboty związane z wyposażeniem: pachoły żeliwne (2 szt.), włazy kanałowe żeliwne okrągłe typu ciężkiego (1 szt.).

WRZESIEŃ 2013 r.

Wykonawca kontynuował :

- prace rozbiórkowe w zakresie obcinania pali drewnianych (8 szt.), obcinania ścianek drewnianych i demontażu kleszcza (22,54 m), robót ziemnych (248,87 m3),

- roboty kafarowe i kotwienia konstrukcji w zakresie dostawy i montażu prefabrykowanych płyt oporowych (50 szt.), próbnych obciążeń mikropali nabrzeża skarpowego (1 szt.),

- roboty związane z nadbudową nabrzeża: układanie filtra tłuczniowego na skarpie nabrzeża z geowłókniną (26,6 m3), podłoża i warstwy wyrównawcze betonu (5,20 m3), deskowanie oczepów (640,23 m2), zbrojenie elementów nabrzeża (11,45t), betonowanie konstrukcji nadwodnych mieszanką betonową (95,8 m), zasypywanie wykopów (125,91 m3),

- roboty związane z wyposażeniem: pachoły żeliwne (6 szt.), włazy kanałowe żeliwne okrągłe typu ciężkiego (2 szt.). 


PAŹDZIERNIK 2013 r.

Wykonawca kontynuował:

- prace rozbiórkowe w zakresie obcinania pali drewnianych (55 szt.), obcinania ścianek drewnianych i demontażu kleszcza (149,24 m), robót ziemnych (649,6 m3), rozbiórki konstrukcji żelbetowych (23,7 m3 - zakończono),

- roboty kafarowe i kotwienia konstrukcji w zakresie naciągania kotew mikropalowych (417 m),

- roboty związane z nadbudową nabrzeża w zakresie dostawy i montażu prefabrykatów (12 szt.), deskowania oczepów (512,18 m2), zbrojenia elementów nabrzeża (9,16 t), betonowania konstrukcji nadwodnych (180,15 m3), rur płaszczowych w nadbudowie żelbetowej (75 m), układania geowłókniny (na skarpie) - nabrzeże oczepowe (49,95 m2), zasypywania wykopów (zasyp żwirowy) (13,58 m3), zasypywania wykopów (zasyp piaskiem grubym) z zagęszczeniem nasypów (370,74 m3).

LISTOPAD 2013 r. 

Wykonawca wykonał następujące prace:

- prace rozbiórkowe w zakresie obcinania pali drewnianych (33 szt.), obcinanie ścianek drewnianych i demontażu kleszcza (126,07 m), rozbiórki wykładzin skarp istniejącej obudowy nabrzeża skarpowego (30,20 m2), rozbiórki ogrodzeń (110 m - zakończono),

- kontynuowano roboty kafarowe i kotwienie konstrukcji w zakresie dostawy i montaż prefabrykowanych płyt oporowych (110 szt.),

- kontynuowano roboty związane z nadbudową nabrzeża w zakresie dostawy i montażu prefabrykatów - oczypy typu B (4 szt.), układania filtra tłuczeniowego na skarpie nabrzeża z geowłókniną (55,95 m3), podłoża i warstwy wyrównawczej z betonu o grubości do 15 cm (10,39 m3), deskowania oczepów (512,18 m2), zbrojenia elementów nabrzeża (9,16 t), betonowania konstrukcji nadwodnych mieszanką betonową (188,10 m3), rur płaszczowych w nadbudowie żelbetowej (9,8 m), dylatacji konstrukcji budowli z płyt styropianowych z wypełnieniem szczelin masą dylatacyjną (2 szt.),

- rozpoczęto roboty związane z kanalizacją deszczową w zakresie wykopów pod rurociągi i studnie (113,4 m3), wykonaniu podsypki piaskiem z pospółki (4,73 m3), ułożeniu rur kanalizacyjnych w wykopie (4,36 m), dostawie i montażu studni rewizyjnych z kręgów betonowych (3 szt. - zakończono), zasypywaniu wykopów liniowych o ścianach pionowych wraz z zagęszczeniem (93,75 m3),

- rozpoczęto roboty związane z drenażem w zakresie wykopów pod rurociągi i studnie (338,20 m3), wykonaniu obsypki rur żwirem (7,41 m3), ułożeniu rur drenarskich z otworami szczelinowymi (98,09 m), studni drenażowej z PCV z osadnikiem i włazem żeliwnym (2 szt.), zasypywaniu wykopów (321,86 m3), wywozu ziemi samochodami (6,84 m3), rur wylotowych (29,56 m).


GRUDZIEŃ 2013 r.

Wykonawca wykonał następujące prace:

- kontynuowano roboty kafarowe i kotwienie konstrukcji w zakresie wykonania i naciągnięcia kotew mikropalowych (5 szt.),

- kontynuowano roboty związane z nadbudową nabrzeża w zakresie deskowania oczepów (256,1023 m2), zbrojenia elementów nabrzeża (4,599 t), betonowania konstrukcji nadwodnych (95,77 m3), rur płaszczowych w nadbudowie żelbetowej ( 104,6 m),

- kontynuowano roboty wyposażeniowe w zakresie pachołów żeliwnych (8 szt.), belek i ram odbojowych (173,57 m), włazów kanałowych żeliwnych okrągłych typu ciężkiego (1 szt.), wykonaniu i montażu balustrad stalowych z rur (3530,73 kg).


STYCZEŃ 2014 r.

Wykonawca wykonywał następujące prace:

- zakończono roboty kafarowe i kotwienie konstrukcji w zakresie dostawy i montażu prefabrykowanych płyt oporowych, wykonania i naciągnięcia kotew mikropalowych (320 m),

- kontynuowano roboty związane z nadbudową nabrzeża w zakresie montażu oczepów na nabrzeżu skarpowym (13 szt.), dylatacji konstrukcji budowli z płyt styropianowych, zasypywaniu wykopów na nabrzeżu oczepowym,

- kontynuowano roboty wyposażeniowe w zakresie belek i ram odbojowych (173,57 m), wykonaniu drabinek i stojaków oraz znaków zakazu kotwiczenia,

- zakończono wykonywanie drenażu na nabrzeżu skarpowym.5) Obudowa brzegów Kanału Płonie przy Martwej Wiśle w Gdańsku:


STYCZEŃ 2013 r.

Wykonawca organizował zaplecze budowy. Roboty budowlane nie zostały rozpoczęte. 

LUTY 2013 r.

Wykonawca przygotował zaplecze budowy - wzmocniono podłoże placu budowy oraz ustawiono kontenery biura budowy, wykonano podłączenie mediów. W lutym br. rozpoczęto wycinkę drzew i krzewów. Przystąpiono do robót rozbiórkowych na prawym brzegu. Wykarczowano krzewy i drzewa, rozpoczęto rozbiórkę umocnienia brzegu od strony zachodniej (cypla). Rozebrano mur betonowy, całość okładziny skarpy z betonowych płyt wzdłuż basenu Stoczni Wisła, rozpoczęto rozbiórkę kamienia okładziny wzdłuż Kanału Płonie, rozpoczęto rozbiórkę palisady drewnianej i drewnianej ścianki szczelnej cypla. Rozpoczęto prace na lewym brzegu. Wykarczowano krzewy i drzewa, rozpoczęto rozbiórkę umocnienia brzegu od strony zachodniej. Rozpoczęto rozbiórkę ścianki szczelnej od strony zachodniej. Rozpoczęto rozbiórkę drewnianej ścianki szczelnej od strony zachodniej. Wykonany został sondaż przedwykonawczy. Wykonano prace czerpalne na odcinku 100 m, które rozpoczęto między przekrojami 1-3. Wydobyto 3 przeszkody: blok betonowy (martwa kotwica), fragment muru ceglanego, pal drewniany.  

MARZEC 2013 r.

Wykonawca prowadził roboty rozbiórkowe na obu brzegach. Na prawym brzegu rozebrano pomost drewniany. Kontynuowano rozbiórkę okładzin skarp umocnienia brzegu z bruku kamiennego i płyt betonowych. Rozpoczęto wyrywanie drewnianej palisady wzdłuż brzegu Martwej Wisły. Na lewym brzegu rozebrano pomost drewniany i pozostałości dwóch pomostów w postaci pali drewnianych. Rozpoczęto rozbiórkę okładzin skarp umocnienia brzegu z bruku kamiennego, płyt betonowych i z płyt granitowych.

KWIECIEŃ 2013 r.

Wykonawca na obu brzegach prowadził roboty rozbiórkowe. Brzeg lewy - zakończono rozbiórkę konstrukcji umocnienia brzegu w części nadwodnej i usunięto drewnianą palisadę i ściankę szczelną. Rozebrano betonową barierę drogową na wschodnim odcinku ul. Zagroble oraz betonowy przyczółek po drewnianym pomoście z przyległymi betonowymi schodami. Brzeg prawy - rozebrano konstrukcję okładzin lądowej skarpy umocnienia brzegu i usunięto drewnianą palisadę i ściankę szczelną na odcinku brzegu wokół cypla i wzdłuż prawego brzegu aż do konstrukcji pozostałości Śluzy Pleniewo, wykonano umocnienie nawierzchni drogi ul. Przełom płytami drogowymi.   

MAJ 2013 r.

Brzeg prawy - dostarczono i przygotowano do wbijania elementy ścianki szczelnej z zabezpieczeniem antykorozyjnym ścianki i łączników od strony odwodnej. Wycięto otwory filtracyjne w brusach ścianki szczelnej. Wykonano czerpanie główne na torze wodnym pogłębiarkami ssąco-refulującymi z transportem pod stanowisko refulera i wyrefulowanie urobku na brzeg.

CZERWIEC 2013 r.

Wykonawca wykonał:

- roboty rozbiórkowe - brzeg prawy - wykonano rozbiórkę konstrukcji żelbetowych z wody sposobem mechanicznym (52 m3),

- roboty hydrotechniczne - brzeg prawy - dostarczenie i przygotowanie do wbijania elementów ścianki szczelnej (259,05 m),

- roboty teletechniczne - demontaż kabli nadziemnych na podbudowie słupowej (198 m), demontaż kabla doziemnego z wykopaniem i zasypaniem rowu kablowego (203 m), demontaż skrzynek kablowych słupowych (2 szt.), demontaż skrzynek kablowych (1 szt.), demontaż ręczny słupa drewnianego (1 szt.), mechaniczna rozbiórka studni kablowych (1 szt.), odstawienie kabli z demontażu  oraz pokrywy i ramy ze studni do dyspozycji TP S.A (1 kpl.), układanie kabla w rowie kablowym wykonanym ręcznie (230 m), dostawa i montaż słupa pojedynczego drewnianego (1 szt.), dostawa i montaż skrzynek kablowych słupowych (3 szt.), zawieszenie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej (48 m).

LIPIEC 2013 r.

Wykonawca wykonał:

- roboty rozbiórkowe - brzeg prawy - wyrywanie pali drewnianych kafarem pływającym (22 szt.), rozbiórkę konstrukcji żelbetowych z wody sposobem mechanicznym (44,5 m3), demontaż wyposażenia nabrzeży - ogrodzenie wraz z fundamentami (17,9 m), rozbiórkę wykładzin skarp z bruku (27,06 m2), rozbiórkę kleszczy i krzyżulców drewnianych (11,8 m), wyrywanie drewnianych ścianek szczelnych z lądu (11,8 m), wycięcie z usunięciem drzew (1 szt.), brzeg lewy - wydobywanie dźwigiem z osprzętem chwytakowym kamieni (227 m3),

- roboty hydrotechniczne - brzeg prawy - dostarczanie i przygotowanie do wbijania elementów ścianki szczelnej (68,41 m), wbijanie stalowych ścianek szczelnych z lądu (105 szt.), brzeg lewy - dostarczanie i przygotowanie do wbijania elementów ścianki szczelnej (327,45 m), wycięcie otworów filtracyjnych w brusach ścianki szczelnej (1388 szt.), wbijanie stalowych ścianek szczelnych z lądu (222 szt.),

- roboty instalacyjne - brzeg prawy - demontaż rurociągu ocynkowanego kolidującego z nową obudową brzegu kanału z wywozem i złomowaniem (55,2 m), demontaż rurociągów żeliwnych kanalizacyjnych z wstawieniem korków z żeliwa ocynkowego (45,5 m),

- roboty pogłębiarskie - wydobywanie z konstrukcji podwodnych bloków betonowych (2 szt.).


SIERPIEŃ 2013 r.

Wykonawca wykonał:

- roboty rozbiórkowe: brzeg prawy - wyrywanie pali drewnianych kafarem pływającym (4 szt.), rozbiórka konstrukcji żelbetowych z wody sposobem mechanicznym (3 m3), roboty ziemne z transportem urobku do miejsca utylizacji (510,81 m).

- roboty hydrotechniczne: brzeg prawy - dostarczenie i przygotowanie do wbijania elementów ścianki szczelnej (2,10 m), wbijanie stalowych ścianek szczelnych z lądu (132,38 m), brzeg lewy: dostarczenie i przygotowanie do wbijania elementów ścianki szczelnej (377,82 m), wycięcie otworów filtracyjnych w brusach ścianki szczelnej (1328 szt.), wbijanie stalowych ścianek szczelnych z lądu (238,32 m), wykonanie i naciąganie kotew mikropalowych do kotwienia ścianek (2574 m),

- roboty elektryczne: brzeg prawy - układanie kabli w rowach kablowych wykonywanych ręcznie (87 m), ułożenie rur osłonowych (27,34 m), układanie kabli w rurach (27,34 m), montaż muf kablowych przelotowych na napięcie (1 szt.), badanie linii kablowej - kabel 4-żyłowy (1 odc.), pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej (1 kpl.), kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny (34,8 m3), demontaż kabli ułożonych w rowach kablowych (0,097 km), zasypywanie rowów dla kabli (ręcznie) (34,8 m3), demontaż złącza kablowego (1 kpl.). 

WRZESIEŃ 2013 r.

Wykonawca wykonał:

- roboty rozbiórkowe - brzeg prawy: roboty ziemne z transportem urobku (506,99 m), brzeg lewy: roboty ziemne z transportem urobku (32,20 m),

- roboty hydrotechniczne - brzeg prawy: wbijanie stalowych ścianek szczelnych z lądu (58,85 m), wykonanie i naciąganie kotew mikropalowych do kotwienia ścianek (728 m), układanie filtra żwirowo-tłuczniowego na geowłókninie (85,26 m3), podłoże i warstwy wyrównawcze z betonu (4 m3), brzeg lewy: dostarczenie i przygotowanie do wbijania elementów ścianki szczelnej (56,43 m), wbijanie stalowych ścianek szczelnych z lądu (192,81 m), wykonanie i naciąganie kotew mikropalowych do kotwienia ścianek (2202,2 m), układanie filtra żwirowo-tłuczniowego na geowłokninie (32,20 m3).


PAŹDZIERNIK 2013 r.

Wykonawca wykonał:

- roboty rozbiórkowe - brzeg prawy: rozbiórka konstrukcji żelbetowych z wody sposobem mechanicznym z wywiezieniem gruzu z terenu rozbiórki (127,86 m3), roboty ziemne z transportem urobku do miejsca utylizacji (240,792 m), brzeg lewy: wydobywanie dźwigiem z osprzętem chwytakowym kamieni (571,27 m3), roboty ziemne z transportem urobku do miejsca utylizacji (1118,80 m3)

- roboty hydrotechniczne - brzeg prawy: wykonanie i naciąganie kotew mikropalowych do kotwienia ścianek (2002,00 m), układanie filtra żwirowo-tłuczniowego na geowłókninie (205,56 m3), podłoża i warstwy wyrównawcze z betonu (42,24 m3), deskowanie oczepów (322,358 m2), zbrojenie elementów nabrzeża (14,219 t), betonowanie konstrukcji nadwodnych (261,936 m3), rury płaszczowe w nadbudowie żelbetowej z PCV (282,50 m), dylatacje konstrukcji budowli (9,96 m2), dostawa i montaż dybli stalowych w dylatacjach (414,70 kg), brzeg lewy: wbijanie stalowych ścianek z lądu z dostawą materiałów i wszystkich elementów dodatkowych (łączników) oraz sprzętu do miejsca wbijania, odprowadzaniem sprzętu, z wszystkimi czynnościami pomocniczymi (60,66 m), wykonanie i naciągnięcie kotew mikropalowych do kotwienia ścianek(2020,20 m), układanie filtra żwirowo-tłuczniowego na geowłókninie (494,62 m3), deskowanie oczepów (94,48 m2), zbrojenie elementów nabrzeża (10,415 t), betonowanie konstrukcji nadwodnych (169,76 m3), rury płaszczowe w nadbudowie żelbetowej z PCV (292,50 m), dylatacje konstrukcji budowli (8,00 m2), dostawa i montaż dybli stalowych w dylatacjach (414,70 kg),

- roboty instalacyjne - brzeg lewy: przedłużenie istniejącego kanału rurą z przejściem przez oczep żelbetowy nabrzeża i szczelnym połączeniem z rurociągiem istniejącym i z klapą zwrotną (1,886 kpl). 


LISTOPAD 2013 r. 

Wykonawca wykonał:

- roboty rozbiórkowe: brzeg prawy - roboty ziemne z transportem urobku do miejsca utylizacji (174,74 m3), brzeg lewy - roboty ziemne z transportem urobku do miejsca utylizacji (684,478 m3),

- roboty hydrotechniczne: brzeg prawy - wbijanie pali drewnianych uszczelniających (1 szt.), układanie filtra żwirowo-tłuczniowego na geowłókninie (72,24 m3), podłoża i warstwy wyrównawcze z betonu (11,201 m3), deskowanie oczepów (778,457 m2), zbrojenie elementów nabrzeża (16,20 t), betonowanie konstrukcji nadwodnych (361,060 m3), rury płaszczowe w nadbudowie żelbetowej z PCV (77,50 m), dylatacje konstrukcji budowli - dwie warstwy papy na lepiku (19,76 m2), dostawa i montaż dybli stalowych w dylatacjach (290,29 kg), malowanie lakierem asfaltowym powierzchni pionowych i skośnych konstrukcji betonowej nabrzeża stykającej się z zasypem gruntowym (380,276 m2), brzeg lewy: wykonanie i naciąganie kotew mikropalowych do kotwienia ścianek (1092 m), układanie filtra żwirowo-tłuczniowego na geowłókninie (409,108 m3), podłoża i warstwy wyrównawcze z betonu (71,46 m3), deskowanie oczepów (140,640 m2), zbrojenie elementów nabrzeża (15,588 t), betonowanie konstrukcji nadwodnych (254,080 m3), rury płaszczowe w nadbudowie żelbetowej z PCV (440 m), dylatacje konstrukcji budowli - dwie warstwy papy na lepiku (9,6 m2), dostawa i montaż dybli stalowych w dylatacjach (497,64 kg).


GRUDZIEŃ 2013 r.

Wykonawca wykonał:

- roboty hydrotechniczne: brzeg prawy - próbne obciążenie mikropali (8 szt.), zasypywanie wykopów (658,12 m3), brzeg lewy - próbne obciążenie mikropali (2 szt.), podłoża i warstwy wyrównawcze z betonu (30,308 m3), deskowanie oczepów (181,308 m2), betonowanie konstrukcji nadwodnych (144,56 m3), rury płaszczowe w nadbudowie żelbetowej z PCV (157,50 m), dylatacje konstrukcji budowli - dwie warstwy papy na lepiku (4,80 m2), dostawa i montaż dybli stalowych w dylatacjach (248,82 kg), malowanie lakierem asfaltowym powierzchni pionowych i skośnych konstrukcji betonowej nabrzeża stykającej się z zasypem gruntowym (68,58 m2).


STYCZEŃ 2014 r.

Wykonawca wykonał:

- roboty hydrotechniczne: brzeg lewy - betonowanie konstrukcji nadwodnych (57,684 m), deskowanie oczepów (138,913 m2), zbrojenie elementów nabrzeża (2,453 t), betonowanie konstrukcji nadwodnych (57,684 m). KONFERENCJA OTWIERAJĄCA PROJEKT

W dniu 14 września 2012 r. nastąpiło uroczyste otwarcie drugiego etapu modernizacji wejścia do portu wewnętrznego w Gdańsku - przebudowy szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie. Program uroczystości obejmował rejs katamaranem ONYX w miejsca realizacji Projektu. 

 

     

zdjęcia: Cezary Spigarski   

Konferencja odbyła się w sali konferencyjnej w Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku. Podczas uroczystości Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni - Pan Andrzej Królikowski przywitał gości. Pani Anna Stelmaszyk-Świerczyńska Z-ca Dyrektora ds. Technicznych, która również jest Pełnomocnikiem ds. Realizacji Projektu, przedstawiła prezentację dot. zagadnień technicznych związanych z przebudową szlaku wodnego na Martwej Wiśle oraz Motławie, jak również wyjaśniła źródła finansowania przedsięwzięcia. Podczas uroczystości nie zabrakło przemówień zaproszonych gości. Wszystko zwieńczył poczęstunek w formie szwedzkiego bufetu.

    zdjęcia: Cezary Spigarski  

Przemowy zaproszonych gości: od lewej Pani Anna Wypych-Namiotko Podsekretarz Stanu - Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Pan Mieczysław Struk - Marszałek Województwa Pomorskiego. 

 

 
zdjęcia: Cezary Spigarski

5. Kontakt

Urząd Morski w Gdyni,
81-338 Gdynia, ul. Chrzanowskiego 10
e-mail: umgdy@umgdy.gov.pl
tel. 58 355 33 33
fax. 58 620 67 43

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu
Anna Stelmaszyk-Świerczyńska - Z-ca Dyrektora ds. Technicznych
e-mail: dyrtech@umgdy.gov.pl
tel. 58 355 34 00
fax. 58 661 66 56

Z-ca Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu
Andrzej Małkiewicz - Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego
e-mail: andrzej.malkiewicz@umgdy.gov.pl
tel. 58 355 34 60
fax. 58 620 17 31

Wydział ds. Finansowania Infrastruktury i Funduszy UE
Jacek Adamski - Naczelnik Wydziału
e-mail: jacek.adamski@umgdy.gov.pl
tel. 58 355 35 80
fax. 58 620 67 43

Karolina Dołhy - Starszy Specjalista
e-mail: karolina.dolhy@umgdy.gov.pl
tel. 58 355 35 82
fax. 58 620 67 43

Agnieszka Baranow - Specjalista
e-mail: agnieszka.baranow@umgdy.gov.pl
tel. 58 355 35 84
fax. 58 620 67 43


Wszelkie zapytania dotyczące Projektu można kierować na adres:
fundusze@umgdy.gov.pl

Szczegółowe informacje na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
www.pois.gov.pl


Powrót


 
  Wersja do wydruku       Prześlij do znajomego
  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
  © Urząd Morski w Gdyni wersja 4.5.9