Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską

Działania zmierzające do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Urząd Morski w Gdyni w dniu 04.07.2017 r. złożył do Dyrektora Regionalnego Ochrony Środowiska w Olsztynie wniosek wraz Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia o wydanie  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Droga wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – lokalizacja Nowy Świat” (załącznik nr 9). Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie postanowieniem znak WOOŚ.4211.1.2017.AZ.18 z dnia 11.08.2017 r. (załącznik nr 8)  ustalił zakres raportu oddziaływania na środowisko. Obecnie trwa opracowanie powyższej dokumentacji. Do końca grudnia 2017 r. raport powinien zostać złożony do RDOŚ w Olsztynie.

Opracowania, analizy i badania związane z – „Budową drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”

 1. „Budowa Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, Koncepcja połączenia drogowego na Mierzei Wiślanej w rejonie kanału żeglugowego część 2 – Opis i analiza projektowanych połączeń drogowych i rozwiązań w okresie przejściowym – opracowaną przez Konsorcjum na realizację usługi Studium Wykonalności Budowy Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną Lider Konsorcjum Polbud Pomorze, Wykonawca Przedsiębiorstwo GEOSYNTEX Sp. z o.o
 2. „Budowa Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, Koncepcja techniczna i kosztowa kanału żeglugowego wraz z niezbędnymi budowlami hydrotechnicznymi – opracowana przez Konsorcjum na realizację usługi Studium Wykonalności Budowy Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną Lider Konsorcjum Polbud Pomorze, Wykonawca Przedsiębiorstwo GEOSYNTEX Sp. z o.o.
 3. „Pobór prób rdzeniowych i badanie urobku na torach pozostałych i torze głównym” Instytut Morski w Gdańsku, 2009r.
 4. „Ocena rozmieszczenia i liczebności ptaków wodnych na terenie polskiej części Zalewu Wiślanego na podstawie obserwacji: z 2009 r., z okresu 18.03. ÷ 30.09.2010 r. i za okres 22.09. ÷ 20.12.2010 r. oraz raport końcowy” Goc M., Mokwa T. Ecotone, Sopot,  2009÷2011 r.
 5. „Badanie dna polskiej części Zalewu Wiślanego wraz z Zatoką Elbląską”.
  Praca zbiorowa pod redakcją Lucjana Gajewskiego, Instytut Morski w Gdańsku, 2010 r.

 6. „Inwentaryzacja ichtiofauny w strefie brzegowej Zatoki Gdańskiej w rejonie lokalizacji 4 wariantów kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną” Kozłowski J., Martyniak A., Kozłowski K., Szymańska U., Dynowski P., Poczyczyński P., Stańczak K. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2011 r.
 7. „Inwentaryzacja ichtiofauny w polskiej części Zalewu Wiślanego wraz z Zatoką Elbląską” Nermer T., Grochowski A., Fey D., Radtke K., Szymanek L., Ramutkowski M., Lejk A., Psuty I., Horbowa K., Celmer Z., Dziemian Ł., Zaporowski R., Jarek T. Morski Instytut Rybacki, Gdynia, 2012 r.
 8. „Inwentaryzacja przyrodnicza czterech odcinków Mierzei Wiślanej – terenów lokalizacji wariantów Kanału Żeglugowego” praca zbiorowa pod kierunkiem Piotra Chołuja i Andrzeja Satory – Wąsika, Biuro Ekspertyz Przyrodniczo-Leśnych, Warszawa, 2012 r.
 9. „Wstępna inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza obszaru proponowanego do włączenia do ostoi PLH280007 Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana w ramach kompensacji chronionych siedlisk lądowych, utraconych w wyniku realizacji” Praca zbiorowa pod redakcją Zbigniewa Pawelca, ECG Orbital Sp. z o.o., Gdynia, 2013 r.
 10. „Analiza danych środowiskowych dla przedsięwzięcia „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoka Gdańską” praca zbiorowa pod redakcją Zbigniewa Pawelca, Orbital Sp. z o.o., Gdynia czerwiec 2016 r.
 11. Koncepcja przebudowy wejścia do portu Elbląg wraz z pogłębieniem torów podejściowych do portów Zalewu Wiślanego” tom III Biuro Projektów Wuprohyd, 2009.
 12. Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: Przebudowa wejścia do portu Elbląg wraz z pogłębieniem torów podejściowych do portów Zalewu Wiślanego” Instytut Morski w Gdańsku pod redakcją Heleny Bonieckiej.
Opublikowany: przez: . Ostatnia zmiana: