Nazwa procedury:
Weryfikacja dokumentów
Wymagane dokumenty:
Wniosek o potwierdzenie autentyczności wydanych dokumentów kwalifikacyjnych powinien zawierać:
• imię nazwisko,
• datę urodzenia,
• nazwę dyplomu,
• nr dyplomu.

UWAGA! Autentyczność wydanych dokumentów kwalifikacyjnych potwierdza
się tylko i wyłącznie na wniosek administracji morskich innych państw,
armatorów bądź ich przedstawicieli.
Urząd Morski w Gdyni informuje, że został uruchomiony system weryfikacji autentyczności polskich dokumentów marynarzy. System ten jest przeznaczony tylko dla uprawnionych użytkowników ( przedstawicieli właściwych organów administracji morskiej innych państw oraz armatorów i ich przedstawicieli).
Osoby prywatne nie mogą korzystać z systemu.
System jest dostępny pod adresem :https://centrum.phics.gov.pl/umverifi/
Formularze:
Brak.
Opłaty administracyjne:
Opłatę za weryfikację dokumentów kwalifikacyjnych można dokonywać :
• w kasie Urzędu Morskiego w Gdyni
• lub przelewem na konto Urzędu Morskiego w Gdyni.

Urząd Morski w Gdyni.
81-338 Gdynia
ul. Bernarda Chrzanowskiego 10

NBP o/GDAŃSK – 92101011400065782231000000 (w tytule wpłaty należy zaznaczyć rodzaj opłaty oraz określić sprawę, której wpłata dotyczy)

Opłaty za weryfikację dokumentów kwalifikacyjnych określone zostały w załączniku do Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 228, poz.1368z późn. zm.).
Opłata skarbowa:
Brak
Termin i sposób załatwiania:
Wniosek zostaje rozpatrzony w terminie określonym w art. 35 k.p.a., nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia wniosku.
Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Morski w Gdyni
Wydział Dokumentów Marynarskich
ul. Chrzanowskiego 10
81-338 Gdynia
Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Morski w Gdyni
Wydział Dokumentów Marynarskich
ul. Chrzanowskiego 10
81-338 Gdynia

poniedziałek godz.8.30 -16.00
wtorek - piątek godz. 8.30- 14.00 (przerwa od 11.00 do 11.15)

Przyjmowanie wniosków;
pokój nr 11 A lub e-mail maria.ostapowicz@umgdy.gov.pl
Ostapowicz Maria tel. + 48 58-355-3386, fax + 48-58 621-93-48
Tryb odwoławczy:
Brak
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2016 r. poz. 281 tj.)
Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 167 t.j. )( § 83 ust 5 )
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 września 2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich ( Dz.U. poz.1349 )
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich ( Dz.U. poz.1846 )