Nazwa procedury:
Ocena stanu technicznego statku
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek.
2. Oświadczenie,
Opłaty administracyjne:
Zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 o bezpieczeństwie morskim ( Dz. U nr 228 poz 1368 z późniejszymi zmianami).
Opłata skarbowa:
Brak
Termin i sposób załatwiania:
w trybie art. 35 k.p.a.
Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Morski w Gdyni
Inspektorat Państwa Bandery
Miejsce złożenia dokumentów:
Karolina Zalach - pokój 23
tel.: 58 355 33 26
e-mail: karolina.zalach@umgdy.gov.pl
Tryb odwoławczy:
Brak
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 228, poz. 1366 ze zmianami)
2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie stanu technicznego statku wpisywanego do polskiego rejestru okrętowego (Dz. U. poz. 209)