VII Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego „Morskie planowanie przestrzenne”.

 Uczestnicy VII Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Morskiego


Uczestnicy VII Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Morskiego

Urząd Morski w Gdyni po raz kolejny wziął udział w corocznej Konferencji organizowanej przez Katedrę Prawa Morskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk.
W trakcie uroczystego otwarcia głos zabrał kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni.

kpt. z.w. Wiesław Piotrzkowski w trakcie uroczystego otwarcia

kpt. z.w. Wiesław Piotrzkowski w trakcie uroczystego otwarcia

W panelu „Instrumenty morskiego planowania przestrzennego. Dzielić czy mnożyć przestrzeń morską?” prezentację zatytułowaną „Wyzwania morskiego planowania przestrzennego dla polskiej administracji morskiej” wygłosiła mgr inż. Anna Stelmaszyk-Świerczyńska, Z-ca Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ds. Technicznych.

mgr inż. Anna Stelmaszyk-Swierczyńska, Z-ca Dyrektora ds. Technicznych w trakcie prezentacji

mgr inż. Anna Stelmaszyk-Swierczyńska, Z-ca Dyrektora ds. Technicznych w trakcie prezentacji

We wspólnej z dr hab. Jackiem Zauchą prezentacji „Stan zaawansowania prac nad planami zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich w krajach UE i w Polsce”, wystąpił mgr inż. Andrzej Cieślak, również reprezentujący nasz Urząd.
Program spotkania z nazwiskami wszystkich prelegentów i tytułami ich wystąpień oraz więcej informacji na temat Konferencji:

http://prawo-morskie.pl/program/

Obszerna relacja z Konferencji:

http://www.gospodarkamorska.pl/Administracja,Prawo/juz-w-czerwcu-mamy-poznac-projekt-pierwszego-w-polsce-planu-zagospodarowania-przestrzennego-polskich-obszarow-morskich.html

Wybór tematu tegorocznej Konferencji jest bardzo aktualny, miedzy innymi z uwagi na fakt, iż opracowanie planu zagospodarowania polskich obszarów morskich jest pionierskim i wielopłaszczyznowym zadaniem, którego podejmujemy się po raz pierwszy w historii i każda debata, a szczególnie w tak zacnym gronie, jest cennym wkładem do toczących się prac.
Planowanie przestrzenne obszarów morskich jest procesem stosunkowo młodym, mającym na celu zarządzanie działalnością człowieka na szczególnie cennych obszarach morza. W Regionie Morza Bałtyckiego postrzegane jest jako narzędzie wspierające podejmowanie decyzji, ukazujące preferencje dotyczące obszarów morskich, minimalizujące konflikty z nich wynikające, przestrzennie i czasowo lokujące działalność człowieka, tak aby osiągać ważne cele gospodarcze, ekologiczne i społeczne.
W trakcie Konferencji przedstawione zostały szczegółowe aspekty tego ambitnego zadania, którego realizacja uwzględnia:

  • wsparcie zrównoważonego rozwoju w sektorze morskim w szczególności zapewnienie możliwości bezpiecznej żeglugi z uwzględnieniem obronności i bezpieczeństwo państwa oraz ochrony środowiska;
  • koordynację działań podmiotów i sposobów wykorzystania morza, spójne zarządzanie zasobami i obszarami morskimi i nadmorskimi;
  • wzmocnienie pozycji polskich portów morskich, zwiększenie konkurencyjności transportu morskiego oraz zapewnienie bezpieczeństwa morskiego;
  • zwiększenie udziału sektora gospodarki morskiej w PKB oraz wzrost zatrudnienia w gospodarce morskiej;
  • oszczędne korzystanie z przestrzeni, pozostawiające możliwie wiele miejsca na przyszłe, również obecnie nieznane, sposoby korzystania z morza.