Nazwa procedury:
Odnowienie dyplomu oficerskiego
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek
2. Wyciąg pływania + książeczka żeglarska
3. Świadectwo zdrowia (oryginał + kopia)
4. 2 zdjęcia (aktualne, bez ciemnych okularów i nakrycia głowy, format legitymacyjny)

Warunkiem odnowienia dyplomu jest:
1. posiadanie co najmniej 12-miesiecznej praktyki pływania w okresie ostatnich 5 lat na stanowisku oficerskim w swojej specjalności na statkach morskich, albo
2. odbycie w ostatnich 6 miesiącach ważności dyplomu co najmniej 3-miesięcznej praktyki plywania w charakterze co najmniej oficera dodatkowego w swojej specjalności lub na stanowisku o stopień niższym od stanowiska, do którego zajmowana uprawnia posiadany ważny dyplom, albo

3. zastosowanie zamiany praktyki pływania w wymiarze jeden miesiąc praktyki za dwa miesiące pracy:
• w inspekcji państwa bandery lub państwa portu, lub
• w pilotażu morskim, lub
• w stoczniach na morskich statkach w dziale maszynowym podczas prób na uwięzi, lub
• na stacjonarnych platformach wiertniczych,lub
• na jachtach komercyjnych o pojemności brutto 200 i powyżej w dziale pokładowym, lub
• na jachtach komercyjnych o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej w dziale maszynowym.
Praktykę na jachtach komercyjnych zalicza się po przedłożeniu kopii dokumentów bezpieczeństwa jachtu wydanych przez państwo bandery, potwierdzających pojemność brutto jachtu, moc maszyn głównych oraz rodzaj żeglugi.

W razie niespełnienia w/w wymagań warunkiem odnowienia dyplomu jest zdanie egzaminu na odnowienie dyplomu przed Centralną Morską Komisją Egzaminacyjną.

UWAGA! W PRZYPADKU WYMIANY DOKUMENTU Z POWODU ZMIANY DANYCH OSOBOWYCH DODATKOWO NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ DO WGLĄDU ORYGINAŁ ODPISU SKRÓCONEGO AKTU MAŁŻEŃSTWA LUB KSEROKOPIĘ DECYZJI WŁAŚCIWEGO ORGANU O ZMIANIE IMIENIA LUB NAZWISKA (ORYGINAŁ DO WGLĄDU).
Opłaty administracyjne:
Opłatę za wydanie dokumentu należy dokonać w dniu składania dokumentów:
• w kasie Urzędu Morskiego w Gdyni
• lub przelewem na konto Urzędu Morskiego w Gdyni.

Urząd Morski w Gdyni.
81-338 Gdynia
ul. Bernarda Chrzanowskiego 10

NBP o/GDAŃSK – 92101011400065782231000000 (w tytule wpłaty należy zaznaczyć rodzaj opłaty oraz określić sprawę, której wpłata dotyczy)

Opłaty za wydawanie dokumentów kwalifikacyjnych i żeglarskich określone zostały w załączniku do Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 228, poz.1368z późn. zm.).

Dyplom oficera statków morskich w żegludze międzynarodowej - 50 zł
Duplikat I dyplomu oficerskiego w ż. m. - 75 zł
Duplikat II dyplomu oficerskiego w ż. m. - 100 zł
Dyplom oficera statków morskich w żegludze krajowej - 30 zł
Duplikat I dyplomu oficerskiego w ż. k. - 45 zł
Duplikat II dyplomu oficerskiego w ż. k. - 60 zł
Zezwolenie na zajmowanie stanowiska oficerskiego – uprawnienie na statek o polskiej przynależności - 40 zł
Opłata skarbowa:
Opłaty:
1. Od dokumentów stwierdzających ustanowienie pełnomocnika - 17 zł
2. Poświadczenie zgodności duplikatu ,odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, dokonane przez organy administracji rządowej lub samorządowej lub archiwum państwowe - od każdej pełnej lub zaczętej stronicy - 5 zł.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz.U. Nr 225 poz.1635 )
Opłatę skarbową należy dokonać w dniu składania dokumentów:
• w kasie Urzędu Morskiego w Gdyni
• lub przelewem na konto Urzędu Miasta Gdyni

Urząd Miasta Gdyni
Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
PKO BPSA.- 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 (w tytule wpłaty należy zaznaczyć rodzaj opłaty oraz określić sprawę ,której wpłata dotyczy)
Termin i sposób załatwiania:
Wniosek zostaje rozpatrzony w terminie określonym w art. 35 k.p.a., nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia wniosku.
Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Morski w Gdyni
Wydział Dokumentów Marynarskich
ul. Chrzanowskiego 10
81-338 Gdynia
Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Morski w Gdyni
Wydział Dokumentów Marynarskich
ul. Chrzanowskiego 10
81-338 Gdynia

poniedziałek 8.30 -16.00
wtorek - piątek 8.30- 14.00 (przerwa od 11.00 do 11.15)

Przyjmowanie wniosków pokój nr 9,11

Kotowska Dorota tel. 58-355-3366
Opara Adrian tel. 58-355-3368
Myślicka Adrianna tel. 58-355-3365
Osmańska Dorota tel. 58-355-3378

Wydawanie dokumentów pokój nr19
Kraszewska Monika tel .58-355-3372
Wójcik Alicja tel .58-355-3369
Zulewska-Czech Janina tel. 58-355-3371

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje prawo odwołania do Ministra właściwego ds. gospodarki morskiej za pośrednictwem Dyrektora Urzędu Morskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2016 r. poz. 281 tj.)
Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 167 t.j. )
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 września 2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich ( Dz.U. poz.1349 )
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich ( Dz.U. poz.1846 )