Podział nieruchomości stanowiącej placówkę Obwodu Ochrony Wybrzeża oznaczonej jako działka nr 11/7 z obrębu Sztutowo w gminie Sztutowo. Podział ma na celu wyodrębnienie budynków nie związanych ze statutową działalnością Urzędu Morskiego w Gdyni. Podział należy przeprowadzić zgodnie z załączonym wstępnym projektem podziału nieruchomości.
Data publikacji: 2017-07-13