Podział nieruchomości stanowiącej placówkę Obwodu Ochrony Wybrzeża oznaczonej jako działka nr 11/7 z obrębu Sztutowo w gminie Sztutowo. Podział ma na celu wyodrębnienie budynków nie związanych ze statutową działalnością Urzędu Morskiego w Gdyni. Podział należy przeprowadzić zgodnie z załączonym wstępnym projektem podziału nieruchomości.
Data publikacji: 2017-07-13
Data publikacji wyników postępowania: 2017-07-21

W wyniku postępowania spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego wybrano jako najkorzystniejszą ofertę: Firmy „All-Geo” ul. Wiejska 18, 82-300 Elbląg, wartość 100,00 pkt. ( cena 80 pkt., doświadczenie i potencjał techniczny: 20 pkt.) za kwotę 2073,00 brutto.